Zariadenie na blokovanie jednotlivých teleskopických výsuvných dielov šikmého výťahu

Číslo patentu: 278016

Dátum: 17.12.1991

Autor: Böcker Albert

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Na zaistenie presného blokovania v priestore (13) medzi prírubami (12, 12') dolnej dvojitej príruby teleskopickej výsuvnej koľajnice (10) je upravený blokovací člen (14) tvorený klinom (20) vedeným bočnými prírubami (24) proti klinu (21) pevne spojenému s dolnou prírubou (12), pričom klin (20) je spojený s posuvnou tyčou (26) voľným koncom (25). Druhý koniec tyče (26) je opretý o čelné obmedzenia (27) vodiacich koľajníc (10) spätnou skrutkovou pružinou (28) a horná strana klinu (20) je vybavená ozubením (19) pre trecí záber s vonkajšou plochou dolnej príruby (12) dolnej dvojitej príruby (12, 12') vnútornej výsuvnej koľajnice (10).

Text

Pozerať všetko

Predmet vynálem sa týka zariadenia na blokovanie jednotlivých teleskopických výsuvných dielov šikmćho výťahu, najma nábytkoveho výťahu, pričom vodiace koľajnice majú jednoduchú homú prírubu a dolnú dvojitú prírubu a ktorého blokovacie členy sú uvádzané do činnej polohy lanami vedenýrni cez výkyvne členy upevnené na hornom konci príslušného výsuvnćho dielu.Z patentu DE č. 30 01 4 l 0 je známy nákladný výťah pozostávajúci z niekoľkých teleskopických výsuvných dielov, vedených klme svojimi vodiacimi koľajnicami po sebe alebo v sebe. Pri výsuvnom pohybe, to mamená pri teleskopickom vysúvani. Pľeldú teleskopické výsuvnć diely, až na posledný, vždy v rovnakých časoch rovnake dráhy, čo znamená, že sú navmjorn spoločne súčasne v relatívnom pohybe. Po dosiahnutí dostatočne vysunutej dĺžky sú teleskopické výsuvnć diely vzájomne blokované. Blokovanie sa deje ovládacim lanom, ktorým sa vykývne kyvný člen, čím sa vytvára na ďalšie úseky lán ťah, ktorý pôsobí na blokovanie laná, ktoré vykývnu vačkové nosiče vybavené blokovacími vačkami, takže vačky jedného teleskopického výsuvného dielu vniknú medzi nosniky druhého po ňom klzne vedeného teleskopického výsuvnćho dielu, čím ich voči sebe blokujúTechnická úprava blokovanie podľa spomenutćho patentu sa voči predmetu predkladanćho vynález. pokladá za mamu.Známe vačkové blokovanie sa v prevádzke veľmi osvedčilo. Je úplne dostatočné pre šikme výťahy slúžiace na dopravu materiálu na strechy budov, ktoré sa všeobecne opierajú o odkvap alebo dolnú hranu strechy. známym blokovaním priečok sa nedosahujú nevyhnutne presné dĺžky vysunutia, pretože blokovanie je len vtedy mokré, ak môüi vlečky jedného teleskopickeho výsuvného dielu msahovat medzi priečky nasledujúceho výsuvného dielu. K tomu môže napr. dôjsť medzi najdolnejšlm a bezprostredne nasledujúcim výsuvnýrn dielom a nemusí k nemu dôjsť medzi týmto telcskopickým výsuvnýrn dielom s dielom, takže je nutné ho vysunúť o malú hodnotu, aby blokovanie mohlo vmiknúť. Tieto hodnoty tolerancie sa mam pri šikmých výtahoch so štyrmi a viac teleskopickými výsuvnými dielmi tak sčítať, že presnosť vysunutia sa môže líšiť až o niekolko stoviek milimetrov.Šilnné výťahy, ktoré sa používajú hlavne ako nábytkové výťahy, musia byť pri vysimutí nastavovanie úplne presne, aby mohla byť plošina nábytkového vozíka pojazdného po vodiacich koľajniciach privedená pokiaľ možno presne na úroveň dolnej hrany okenného otvoru. Na tento účel však známe blokovanie nestačí.Úlohou vynálezu je teda návrh blokovacieho miadenia, ktoré by odstraňovalo opísané nevýhody a dovoľovalo presne vysunutie jednotlivých teleskopických výsuvných dielov šikmého výťahu.Uloha bola podľa vynalezu vyriešená tak, že v priestore vytvorenom medu oboma prírubami dolnej dvojitej priruby nosnika vodiacich koľajníc je upravený blo 20kovací člen posuvný v pozdlžnorn smere vodiacich koľajníc, ktorý v priebehu svojho posunu prenikne priechodným otvorom vytvoreným v hornej prlrube dolnej dvojitej prlruby a silovo priľahne na dolnú prírubu nasledujúceho (menšieho) nosníka vodiacej koľajnice. S pouätím lanového usporiadania známeho zo spomenutého patentu sa ovládajú blokovacie členy vytvorené ako kliny, vybavené na homej strane ozubením, ktorým priľahnú na vonkajšiu stranu dolnej priruby nasleduúceho (menšieho) nosníka vodiacej koľajnice.lšie výmaky vynálezu sú uvedene v bodoch 3 až 8 patentových nárokov.Podľa vynalezu klže klin tvoriaci blokovací člen po protikline pevne spojenom s dolnou prírubou dolnej dvojitej prlruby vonkajšej vodiacej koľajnice, po ktorom je vedený bočnými vodiacimi prirubami.Potrebný posun klinu sa dosiahne podľa 5. nároku klzným pohybom posuvnej tyče s klinom spojcnej. Posuvná tyč (6. nárok) je voči čelnćmu obmedzeniu vodiacich koľajnlc opretá spatnou skrutkovou pružinou,čo znamena, že pri ovládaní teleskopického lana v smere vysunutia koľajnlc sa uvoľní klin sarnočirme z blokovacej polohy a zostava v dôsledku pôsobenia spätnej skrutkovej pružiny v polohe pri blokovaní neúčinnej.Siedmy a ôsmy patentový nárok vyznačujú jednotlivosti úpravy blokovacích lán.Výhodou nariadenia podľa vynálczu je jednak možnosť plynulého blokovania po sebe vedených koľajnic v ľubovoľncj polohe. Naopak, toto plynulé blokovanie möže byť zrušené jednoduchým ovládaním teleskopických lán.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude opisaný na príklade vyhotovenia vo vzťahu k pripojenýrn výkresom, na ktorých znamená obr. l celkový pohľad na šihný výťah v schematickom znázomení obr. 2 pohľad na zariadenie podľa vynálezu z obr. l smerom šípky lI obr. 3 perspektivny pohľad vo zvttčšenej mierke na blokovanie zariadenie z obr. 2 smerom šípky III obr. 4 pôdorysný pohľad na zariadenie z obr. 3 smerom šípky IV obr. S rez V-V zariadením z obr. 2 obr. 6 rez rovinou VI-VI zariadenlm z obr. 5 obr. 7 ďalší rez rovinou V-V zariadením z obr. 4 sa blokovaclm mechanizmom v činnosti obr. 8 rez rovinou VIII-VIII zariadením z obr. 7, obr. 9 vedenie lán na homom konci teleskopického výsuvného dielu 3 pri uvoľnenom blokovaní obr. 9 a čiastočný nárysný pohľad na zariadenie podľa obr. 9, obr. 10 ve» denia lán na hornom konci výsuvného teleskopickćho dielu 3 pri blokovaní, obr.ll lanové vedenie ovládacích lán.Na obr. l je znázomený šikmý výťah 5, ktorým momo do vovať nábytok a podobné predmety do výšky H. ikmý výťah S pozostáva z teleskopických výsuvných dielov 1 - 4, a je na dolnom konci uložený na podvozku 6. Na vodiacich koľajniciach 10 šikmého výťahu 5 je upravena pojazdná nábytková plošina 7,ktoni možno priviesť presne do výšky dolnej hrany okennćho otvoru 9 budovy 8.Vysúvanie vodiacich koľajníc 10 sa deje ovlá SK 278016 B 6daním teleskopických lan 33 (obr.9,10) po dosiahnutí polohy mazornenej na obr. 1 sa známe ovládacie laná 34, 35 pékami 36, 37 napnú, pričom (obr.1 l) sa ovladacím lanom 34 bezprostredne blokujú teleskopické vysúvacie diely 3, 4 a ovládaním lanom 35 sa uvedú do pohybu Výkyvné telesá 13, ktoré v dôsledku tohto kyvného pohybu napnú ďalšie úseky lán 38, ktoré ďalej vykývnu ďalšími vradenýnti kyvnými telesami 13, a tým privedú blokovací mechanizmus do účinnej polohy.Z obr. 3 je zrejmé, že vodiace koľajnice 10 majú homú jednoduchú prírubu 11 a dolnú dvojitú prírubu 12 s homou prímbou 12, medu ktorými je upravený mostík 39. V priestore 15 vytvorenom medzi oboma prímbami 12, 12 je uložený klin 20 pôsobiaci ako blokovací člen 14, posunom v smere šípky 16.Klin 20 je na hornej strane vybavený ombenim 19 a je vytvorený z tvrdšieho materiálu, napr. ocele, v porovnaní s materiálom vodiacej koľajnice 10. V hornej prirube 12 dvojitej príruby je upraven priechodový otvor 17. Tiahlo 12 spojené s klinom 20 k bom 40 mu udeľuje nútený pohyb v smere šípky 16. Na dolnej primbe 12 dvojitej príruby je upevnený skrutkou 22 protiklin 21,ktorý sa opiera o hornú prírubu 12 dolnej dvojitej príruby opomým nosom 23. Pri blokovacom pohybe klže klín 20 oproti klinu 21, ktorý obklopuje a je po ňom vedený vodiacimi prímbami 24. z obr. 7 je zrejme, že pri pohybe smerom šípky 16 vystúpi klín 20 priechodovým otvorom 17 a priľalme svojím ombenim k dolnej strane 18 nasledujúcu, menšiu vodiacu koľajnicu 10.Na homom voľnom konci 31 tiahla 26 ležiacom oproti voľnému koncu 25 sa tiahlo 26 opiera o čelné obmedzenie 27 vodiacich koľajnic 10. Toto opretíe sa deje druhou spätnou pmžinou 28, takže klin 20 je jej pôsobením dižaný v blokovacej polohe, pokiaľ nie je trecie spojenie ovládaním teleskopických lán 33 v smere vysunutia vodiacich koľajnic zrušené.Z obr. 10 je ďalej Ľejmé, že ovládacie lano 35 naplo úseky lan 38, takže Výkyvné teleso 13 vykývne v rovine nákresne vľavo v smere šípky 41, a tým samočinne napne nasledujúci úsek lana 38. Pritom sa rovnako pohybuje v rovine nákresne vľavo vyrovnávaci člen 32, na ktorom sú priklbené pružiny 42 patriace k blokovacim lanám 30, 30, ktoré sú pridŕžané pripojením k naràžke 29, čím sa blokovanie staneUvoľnenie blokovania nastane, ako bolo už uvedené, jednoduchým výsuvným pohybom vodiacich koľajnic pomocou teleskopických lán 33.l. Zariadenie na blokovanie jednotlivých teleskopických výsuvných dielov šikmého výťahu, predovšetkým nábytkového výťahu, pričom vodiace koľajnice po sebe vedených dielov majú homú jednoduchú prírubu a dolnú dvojitú prírubu a ktorého blokovacie členy sú uvádzané do činnej polohy lanami vedenými cez výkyvné členy upevnené na homom konci príslušného výsuvnćho dieluwyznačujúce sa týmJevpriestore (15) vytvorenom medzi dolnou prímbou (12) a hornou prímbou (12) dolnej dvojitej príruby sú v pozdĺžnom smere ( l 6) vodiacich koľajnic (10) pevne klzne vedené blokovanie členy (14), ktoré sa opierajú v blokovaoej polohe o dvojitú prírubu (12, 12) a prechádzajú priechodovým otvorom (I 7) v homej prírube (l 2) dvojitej príruby, a opierajú sa o dolnú stranu (18) dolnej prí 20ruby (12) dvojitej príruby (12, 12) nasledujúcej menšej vodiacej koľajnice (2).llariadeniepodľanaroku Lvyznačuj úc e s a t ý m , že blokovací člen (14) je tvorený klinom (20) vybaveuým na hornej strane ozubenímalariaderxiepodľanarokuzvyznačujúce sa tým,žena dolnej prírube (12) dvojitej príruby vodiacej koľajnice je usporiadaný protiklin4.Zariadeniepodľanárokulaž 3,vyzna č ujúce sa tým,žek 1 in(20)mapobokochprotiklinu (21) prebiehajúce bočné vodiace príruby (24).S. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4,vyznačujúcc sa tým,žeklin(20)je upravený na voľnom konci (25) posuvnej tyče (26) upravenej medzi prirubami (12, 12) dvojitej príruby vodiacej koľajnice.Glariadeniepodľanarokuivyznačujúce sa tým, že posuvná tyč (26)je vybavená oproti homému čelnému obmedzeniu (27) vodiacej koľajnice (10) vratnou špirálovou pruünou (28).7. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až ónyznačujúce sa tým,ženaráäa(29) pre blokovacie lano (30, 30) je upravená na hornom voľnom konci (31) posuvnej tyče (26).8. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až Zvyznačujúce sa týnnzenavýkyvnom telese (13) je upravený vyrovnavací člen (32), na ktorom sú upevnené voľné konce blokovacích lán (30,30).

MPK / Značky

MPK: B66B 9/18, B66B 9/20

Značky: teleskopických, zariadenie, výsuvných, jednotlivých, blokovanie, šikmého, dielov, výtahu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-278016-zariadenie-na-blokovanie-jednotlivych-teleskopickych-vysuvnych-dielov-sikmeho-vytahu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na blokovanie jednotlivých teleskopických výsuvných dielov šikmého výťahu</a>

Podobne patenty