Terapeutický systém na aplikáciu účinných látok na kožu, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Číslo patentu: 277842

Dátum: 16.12.1992

Autor: Hoffmann Annegrete

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Systém obsahuje na strane odvrátenej od kože kryciu vrstvu, ďalej depot účinnej látky obsahujúci kvapalnú účinnú látku alebo kvapalný účinný prípravok, matricu, riadiacu distribúciu účinnej látky, a kontaktne lepiace fixačné zariadenie terapeutického systému na kožu, kde depot (14) účinnej látky obsahuje aspoň jednu pomocnú látku s ochrannou a rozdeľovacou funkciou vo forme textilného plošného materiálu a je zo všetkých strán obklopený matricou (12).

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka terapeutického systému na aplikáciu účinných látok na kožu, ktorý má na strane odvráteriej od kože kryciu vrstvu, ďalej aspoň jeden depot účinnej látky, matricu na riadenie distribúcie účinnej látky a kontaktne lepiace zariadenie na lixáciu na kožu. spôsobu jeho výroby a jeho použitia.Terapeutické systémy transdermálnej aplikácie liečiv dodávajú kontinuálne dopredu stanovenou rýchlosťou jednu alebo viac účinných látok v stanovenom čase na dané miesto aplikácie na kožu. Tieto systémy sú presné terapeutické zariadenia, umožňujúce kontinuálne uvoľňovanie účinnej látky.Takéto terapeutické systémy môžu mať tak miestne,ako aj systémové pôsobenie a veľké množstvo účinných látok, ktoré môžu byť aplikované týmto spôsobom, ako aj ich rôzne chemické, fyzikálne a farmakologické charakteristiky, kladú stále nové poäadavky na výrobu takýchto systémov.Tieto transdermalne systémy majú bežne aspoň jeden zásobník účinnej látky, kde je účinná látka prítomná vo fonne pevnej látky, kvapaliny alebo molekulámej disperzie, a adhéznu vrstvu, ktorou je systém tesne spojený s kožou a cez ktoni prebieha prenos účinnej látky,kontrolnú membránu a ochrarmé alebo krycie vrstvy,ktoré sú v podstate nepriepustné pre účinnú látku.Známe systémy sa ťažko vyrábajú a majú komplikovanú štruktúru. Jedným z problémov obvyklých systémov je schopnosť spracovania ľahko prchavých účinných látok, keďže odparovanie účinnej látky sa počas výroby ťažko kontroluje.Učinné látky, citlivé na teplo, sa dajú použiť len v obmedzenom romahu v prípade matric alebo terapeutických systemov, ktoré majú byť tepelne spracúvané a ktoré sa vyrábajú pouätlm tepelného spracovania.Boli už uskutočnené pokusy zaviesť čistú účinnú látku v jemne zmitej forme do polymémeho kontaktného adhüíva tak, že jenuie rozdelená jemne zrnitá účinná látka sa rozzpúšťa časom ako depotné kryštály vo vrstve adhezívnej matrice (DE-09 35 00 508). Tento pristup nie je vhodný pre prchavé a tepelne citlive účinné látky,keďže zahŕňa stupne tepelného spracovania.Ďalší pokus o zvýšenie kapacity takýchto terapeutických systémov spočíva v tom, že sa do vrstvy kontaktného adhezíva takého systému vpravia depoty účinnej látky vo forme mikrokapsúl, ktoré sú obklopeiié kontrolnou mernbránou (patenty USA č. 3 598 ll 3 a 3 731 683). Výroba takýchto mikrokapsúl, obklopených kontrolnou membránou, je veľmi komplikovaná a drahá a pre mnohé účinné látky nie je uskutočniteľná. Miešanie mikrokapsúl, obsahujúcich ilčinnú latku, pod zásobným materiálom tvori ďalší obťažný stupeň procesu, počas ktorého môžu byť mikrokapsuly ľahko poškodené alebo zničené, čo môže viest k nedostatočnej stálosti obsahu účinnej látky v hotovom terapeutickom systéme. Postup podľa patentu č.3 598 123 je ťažko uskutočniteľný pre kvapalnć účinné látky, najma ak je kvapalnú látka prítomná v ľahko prchavej forme.Patent NSR č. 3 424 837 opisuje depotiiú náplasť,ktorá môže byt použitá pre kvapalné látky a obsahuje krycí film, kvapalnú účinnú látku v oblasti vydutej smerom von z krycieho filmu a kontrolnú membránu, pokrý 20vajúcu účinnú látku a priepustnú pre ňu. Moda krycím filmom a kontrolnou membránou je usporiadané zariadenie na distribúciu účinnej látky, najmä netkaná látka, ktorá jednotne dístribuuje kvapalnú účinnú látku na kontrolnej mernbráne a ktorá je účinná na veľkej ploche povrchu. V prípade depotriej náplasti podľa patentu NSR č. 3 424 837 sú krycí film a kontrolné membrána vo svojich okrajových oblastiach navzajom zvarené, aby sa zabránilo výtoku účirmej látky.Známa depotná náplasť má však nevýhodu v tom,že tekutina v nej voľne tečie a môže ľahko vytiecť, ak je adhezivum alebo zvarené okraje poškodené, a tiež vyžaduje nákladnú kontrolnú membránu, ktorá musí byt obsiahnutá vedľa zariadenia na distribúciu účinnej látky, aby kineticky kontrolovala uvoľňovanie účinnej látky.Problémom tohto vynálezu teda je poskytnúť nový terapeutický systém s depotom účirmej látky na podávanie účinnej látky, ktorý by sa dal vyrábať lacnejšie a spoľahlivejšie než doposiaľ máme systémy a ktorý by bol tiež vhodný na spracovanie prchavých a/alebo tepelne nestálych komponentov.Predmetom vynálezu je terapeutický systém na aplikáciu účinných látok na kožu, obsahujúci na strane odvrátenej od kože kryciu vrstvu, depot účinnej látky obsahujúci kvapalnú účirmú látku alebo kvapalný ůčiririý prípravok, matricu, riadiacu distribúciu účinnej látky, a kontaktne lepiace ñxačné zariadenie terapeutického systému na kožu, ktorého podstata spočíva v tom, že depot účinnej látky obsahuje aspoň jednu pomocnú látku s ochraruiou a rozdeľovacou funkciou vo forme textilného plošného materiálu a je zo všetkých strán obklopený matricou.Výhodou vynálezu je, že účinné látky, ktoré sú tepelne nestále a/alebo prchavé, môžu byť vnesené do transdermálneho systému výroby vo forme depotu a bez akéhokoľvek tepelného namáhania. Nie je potrebné používať operácie, ako je miešanie materiálu rezervoárovej matrice s účinnou látkou, a namiesto toho sa uvedený materiál sýti účinnou látkou pri teplote miestnosti počas skladovania terapeutického systému. Vynechanim operácie sýtenia účinnou látkou sa výroba zjednodušuje.V dôsledku toho, k sa tu používa rezervoárová malrica so svojou vlastnou kontrolnou funkciou, ktorá je okrem iného determinovaná migračriou rýchlosťou materiálu cez matricu, nie je nutné zaraďovať kontrolnú membránu, čo počas výroby vyžaduje ďalší výrobný stupeň a materiál membrány. Depot môže byt zložený z čistej účinnej látky, ktorá môže byt pevná alebo tekuta, ale môže obsahovať aj inertné prísady. Termín inertné sa tu chápe tak, že účinné látky a prisada navzájom nereagujú. lnertnou prísadou môže byť tiež látka, ktorá má fyziologickć účinky, napriklad DMSO a pod., ktorá napríklad zvyšuje perineabilitu kože. Prísady môžu byt takisto tvorené nosnými materiálmi,ktoré odstraňujú citlivosť depotu účinnej látky na tlak a ťah, rovnako ako nosičmi.Dajú sa použiť účinné látky, ktoré môžu byt aplikované traiisdennálne, ktorých prikladmi súHypnoticky účinné sedatíva fenobarbital, arnobarbital, cyklobarbital, triamlam, nitrazepam, Iorazepam,haloperidol atďAntihypertenme pôsobiace diuretiká hydrotiazid,bendrotlmnentiazzid, cyklobentiazid atďSexuálne hormóny progesterón atďTento zoznam nie je samon-ejme vyčerpávajúci.Rezervoárová matrica účinnej látky môže byť výhodne vytvorená vo forme vrstiev, pričom vrstvy môžu byť rovnaké alebo rôzne. Remrvoárová matrica môže byť kontaktným adhedvom a môže byt napriklad tvorená kaučukovým materiálom, ako sú blokové kopolyméry styrén/izopreén/styrén, silikónový kaučuk alebo syntetická živica, ako je poly/met/akrylát, polyuretán, polyvinyléter, polyester, atď. -mmam vhodných materiálov matríc je uvedený v DE-OS 35 00 508. Môže byť výhodne, ak je rezervoárová matrica tvorená kontaktným adhezívom, keďže tak odpadá potreba zvláštneho upevňovacieho zariadenia kontaktným adhezivom. Použitie takejto kontaktne adhezlvnej matrice je okrem iného závislé od kompatibility materiálu matrice s účinnou látkou. Materiály kontaktne adhezívnych matric sú známe.Výhodné materiály matrlc, ktoré nie sú kontaktnými adhezívami, sú polyméry, medzi ktoré patrí poly/met/akrylát polyvinylpyrolidm, etylcelttloza, hydroxypropylcelulôza, ñalát hydroxypropylmetylcelulózy, polyvinylalkoho alebo jeho kopolyméry s vinyllaurátom alebo kyselinou rnalelnovou, vinylacetát alebo jeho kopolymery s vinyllamátom alebo kyselinou maleinovou, polyvinyléter. butylkaučuk a polykaprolaktám.Depot alebo depoty účinnej látky môžu byť naprik 20lad vnešené medzi podkladovú vrstvu rezervoárovej matrioe a vrstvu rezervoárovej matrice smerujúcej ku koži, pričom pomer łuúbok vrstiev rezervoárovej matricejevýhodnepriblibreX Y l l až l 20 anajmlvýhodnelzlažlziV iných prípadoch môže byť vhodné, aby rezervoárová matrica alebo vrstvy, z ktorých je táto matrica tvorená, boli aspoň na jednej strane vybavené povlakom kontaktného adheziva.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia systému podľa vynálezu môže byt depot účinnej látky usporiadaný medzi rezervoárovou matricou a podkladovou vrstvou, čo je napriklad vhodné pre pevné účinne lát ky.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu môže byť upevňovacie nariadenie tvorené adhedvnymi partiarni,uloženýrni v rezervoárovej mauici, ako je napríklad miverzálny adhezivny lem alebo adhéme body.Bežne je možné vyrábať odstrániteľnú ochrannú vrstvu na povrchy terapeutických systémov, ktoré priliehajú ku koži.Suma účinnej látky v depote a rezervoárovej matrici je výhodne až ZO-násobkom terapeuticky hutného množstva účinnej látky.Osobitne výhodný spôsob výroby takýchto systémov spočíva v tom, že sa vytvorí rezervoarová matrica z dvoch vrstiev rezervoàrovej matt-ice, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne a medzi ktoré sa zavedie depot účirmej látky. Vrstvy rezervoárovej matt-ice môžu byť navújom spojené aplikáciou tlaku alalebo tepla. Depot môže byť do rezervoárovej matrice zavedený takisto s aplikáciou tlaku, naprlklad injektovarüm dopredu stanoveného množstva alebo vtlačením telesa účinnej látky do mäkkej vrstvy matrice.Iným výhodným postupom je vytvorenie aspoň časti terapeutíckćho systému z roztrúsených častíc.Dá sa tiež vyrábať viacvrstvová matrica pre účinnú látku. Krycia vrstva a vrstva rezervoárovej matrice môžu byt tiež spojené teplom alebo tlakom. Vrstva alebo vrstvy rezervoárovej matrice môžu byť aspoň sčasti vyrobené z kvapalných látok, napriklad z disperzie, taveniny alebo roztokov.Terapeutický systém podľa vynálezu je osobitne vhodný na lokálnu alebo systémovú transdennálnu aplikáciu účinných látok v humánnej alebo veterinámej medicíne a môže byť takisto použitý v kozmetike.Prehľad obrázkov na výkresochvynález je ďalej podrobnejšie opisaný pomocou neobmedzujúcich príkladov praktického uskutočnenia a pripojených schematických výkresov, ktoré predstavuju0 br.l je rez terapeutickým systémom podľa vynálezu, ktorý je upevnený na kožu 18 upevňovacím zariadením 16, napríklad pórovitou vrstvou kontaktného adhezíva a pod Na upevňovaoom zariadení 16 je umiestnená rezervoárová matrica 12, ktorá počas výroby výhodne neobsahuje účinnú látku (a sýtenie účinnou látkou sa uskutočňuje počas skladovania). V remrvoárovej matrici je uložený depot 14, ktorý tu predstavuje pevná účinná látka, ktorá sa rozpúšťa v materiále rezervoárovej matrice a prechádza na kožu 18 upevňovacím zariadením 16. Terapeutický system zakončuje zvonka krycia vrstva, ktorá je nepriepustná pre účinnú látku a výhodne aj pre vlhkosť a súčasne plni v0 br.2 ukazuje iný variant systému podľa vynálem,kde je depot 14 účinnej látky umiestnený na vrstve rezervoárovej matrioe 12 a pokrytý krycou vrstvou 10. Upevňovacie zariadenie nie je na tomto obrázku znázornené môže byt tvorené pásom alebo lemom kontaktného adhva a pod., ktorý aplikuje kontaktný povrch terapeutického systému te na kožu 18. To je výhodné rzhľadom na veľmi ľahkú výrobu. Je nutné len aplikovať deľmovane množstvo účinnej látky vo forme pevnej látky alebo viskomej kvapaliny na prefabrikovanú vrstvu matrice a potom ju zataviť alebo dokončiť krycou vrstvou 10.Proces výroby systému podľa obr.2 je menej nákladný než výroby systému podľa obr.l. Dá sa však použiť len vtedy, ak je účinná látka obklopená zo všetkých strán nratricou, napriklad v dôsledku prchavosti účinnej látky alebo nutnosti veľkého kontaktného povrchu medzi účinnou látkou a rezervoárovou matricou. Je napríklad výhodný pre látky, ktoré sa veľmi ľahko rozpúšťajú v rezervoari účinnej látky a bez ťažkosti do neho difundujú,takže nie je potrebný veľký kontaktný povrch moda účinnou látkou a rezervoárovou matricou účinnej látky.0 br.3 ukazuje ďalšie výhodné uskutočnenie. v ktorom je terapeutický systém podľa vynálezu upevnený na kožu 18 pomocou adhezlvnych častíc alebo podielov,uložených v materiáli rezervoárovej matrice účinnej latky na strane ku koži. Vrstva 12 reviervoárovej matrice tu obsahuje vrchnú vrstvu X a spodnú vrstvu Y, medzi ktorými je zavedená účinná látka, ktora je tu napriklad v kvapalnej forme. Vytvorenie dvoch vrstiev X, Y rezervoárovej matrice je výhodne, ak je systém vyrábaný tým spôsobom, že sa najprv vyrába spodná vrstva rezervoáru účinnej látky, prípadne s už naneseným krycím filmom a pod., a potom podľa dopredu stanovenej schémy vrstva X rezervoáru účinnej látky a nakoniec sa na dokončenie systému bežným spôsobom aplikuje krycia vrstva alebo prípadne rôme adhezivne vrstvy. Môže byt takisto vhodné umiestniť na seba obidve vrstvy X, Y rezervoáru účinnej látky, potom injektovať dopredu stanovené množstvo účinnej látky medzi dve vrstvy rezervoáru, a tak udržovať odparovanie účinnej látky na minima.Obr.4 ukazuje uskutočnenie transdemrálneho systému podľa vynálezu s niekoľkými depotmi 14 účinnej látky, usporiadanými v jednej rovine a umíestnenými medzi vrstvou 16 kontaktného adhezlva a rezervoárovou matricou 12, pričom vrstva 16 súčasne tixúje kryciu vrstvu 10 k transdermálnemu systému. Transdennáliry systém je zakončený oddeliteľnou ochrannou vrstvou 19.0 br.5 znázorňuje ďalšie uskutočnenie transdermàlneho systemu podľa vynálem, v ktorom je krycia vrstva 10 potialmutá na jednej strane adhezívnou vrstvou 16 a na nej je umiestnená účinná látka, prípadne s prlsadami, ako je napríklad látka na uľahčenie spracovania účinnej látky (napríklad tabletovacia prisada) alebo nosiče,ako sú tkaniny a pod Na plochý depot účinnej látky je aplikovaná rezervoárová matrica, ktorá potom je pokrytá oddeliteľným ochranným filmom.0 br.6 ukazuje predchodcu transdermálneho systému podľa vynálezu, napriklad získavanćho výhodnýrn výrobným procesom. Ochranný krycí materiál s charakterom tkaniny, ako je napríklad voskovaný papier a pod.,je pokrytý vrstvou Y rezervoárovej matrice, ktorá je tu konštruovaná ako kontaktné adhezlvum, a na ňu sú podľa dopredu stanovenej schémy rozmiestnené depotnć telieska účinnej látky. Vrstva Y matrice je pokrytá druhou vrstvou X matrice, ktorá môže napríklad obsahovaťlátku, líšiacu sa od vrstvy Y. Druhá vrstva Y matrioe je ukončená krycím filmom 10. V miestach šípok sú umiestnené oddeľovacie línie, podľa ktorých je počas výroby transdennálnyclr systémov podľa vynálezu odrezávaný alebo odtrhávaný medúprodukt a potom preparovaný obvyklou cestou.Hrúbky transderrnálnych systémov podľa vynálezu sú obvykle v prípade celkovej hrúbky približne 123 až 5550 m, výhodne 285 až 1550 m, hrúbka krycej vrstvyje 8 až 150 m, výhodne l 5 až 100 m, hrúbka reIerVoámjeIOOaŽSOOOjJmVýhodneZOOaž 1330 m a hrúbka ochrarmej vrstvy je 15 až 400 m,výhodne 70 až 150 m.Prešpecíálne aplikácie je možne dodávať medziprrodukť samotný, aby mohli užívatelia uskutočňovať separáciu systémov, takže medzíprodukt funguje ako balenie pre sklad.Ďalej sú uvedené výhodné príklady uskutočnenia vynálezu.Nilcotínovú náplasť podľa vynálezu je možné vyrobiť taktoKontaktné adhedvum, obsahujúce 2,0825 kg 40 roztoku samosieťujúceho akrylátovćho kopolymeru(Durotac 280-2416 fy National Starch/Chemícal B.V.) v zmesi etylacetátu, etanolu, hexánu a metanolu, l 47 g akrylovej ävice z dimetylaminoetylmetaluylátu aneutrálneho metakrylàtu (EUDRAGIT E 100 fy ROHM PARMA), a 20 g zmiešaného kyslého triglyceridu frakcionovaných Cs-Cru-mastirých kyselín kokosového oleja (Miglyol 812 fy Dynamit Nobel) sa aplikuje na ochrannú vrstvu vakuovo nanášanú s hliníkom na jednej strane a adhćme dokončenou na obidvoch stranách a rozpúšťadlo sa odparuje pri 50 až 80 °C. Získa sa vrstva približne s 300 glm 2. Z takto vyrobenej vrstvy kontaktného adhedva sa odtrhávajú kruhové polotovary s priemerom 65 mm. Vyčnievajúoe okraje sa opracujú a na každý polotovar sa v každom prípade centrálne aplikuje kruhový polotovar z netkaných textílií(zmes vlákien z viskózneho staplového vlákna a bavlny 50 50 s plošnou hmotnosťou SOg/mz - PARATEX III 80 fy LOHMANN GMBH CO KG) s priemerom 40 mm. Naň sa ako účinná látka aplikuje nikotin v roztoku (140 g nikotínu v 100 g akrylovej živice z dimetylaminoetylmetakrylátu a neutrálnych metalcrylátov- EUDRAGTI a 100 fy RÓHM PHARMA) v 02 mg zásobníka na polotovar. Takto vyrobené náplasti sa ihned larninujú s krycou vrstvou, nepriepusmou pre nikotín, s polyesterovým filmom s hrúbkou l 5 m, na ktorého jednej strane je zrážaním pár nanesený hliník,a zatavujú sa do štvorhranného tesniaceho obalu z vhodného materiálu.Netkané textílie slúžia v tomto prípade ako nosná vrstva a ako vyššie definovaná ínertná prísada na uľahčenie jednotnej distribúcie nikotínu, Vzhľadom na to, že podľa vynálezu sa dá roztok účinnej látky rýchlo aplikovať do vrstvy matrioe a potom pokryt krycou vrstvou, nepriepustnou pre účinnú látku, dá sa prvýkrát ziskat uspokojivým spôsobom výhodne dávkovaná nikotinová náplasť.Test uvoľňovania nikotínu (in vitro)Nikotinová napiasť, vyrobená podľa pnkladu l, sa po odstránení ochrannej vrstvy ponorí do 80 mi izotonického roztoku kuchynskej soli s teplotou 37 °C a množstvo uvoľneného nikotínu sa stanovuje kvapalinovou chromatograñou v dopredu stanovených intervaloch. Objem uvoľňovacieho média bol zvolený tak, aby celý test prebiehal za podmienok ponorenia. Boli získanétieto výsledky po 2 hodinách 23,90 mg náplasť po 4 hodinách 32,34 mglnáplasť po 8 hodinách 41,50 mg/rtáplast po 24 hodinách 56,54 mgłnáplast Príklad 2 Výroba nikotínovej náplasti.Inú nikotínovú náplast podľa vynálezu je možno vyrobit taktoKontaktné adhezíviun (adhezívtun 1), obsahujúce l,9758 kg 40 roztoku samosieťujúceho akrylátovćho kopolyméru (DUROTAC 280-2416 fy Dell) National Chemical B.V.) v nnesi elylacetátu, etanoiu, heptánu a metanolu, 189,7 g akrylovej živice z dimetylaminoetylmetakrylátu a neutrálneho metyiakrylátu EUDRAGIT E i 00 fy RÓHM PHARMA) a 20 g aniešaného kyslého triglyoeridu mastných kyselín Cs-Cm frakciovaného kokosového oleja (Miglyoi 8 l 2 fy Dynamit Nobel) sa aplikuje na ochrannú vrstvu, s hiinlkom naneseným zažaním pár, na jednej strane, a adhezivne dokončenou na obidvoch stranách, a rozpúšťadlo sa odpamje pri 50 až 80 °C. Získa sa vrstva približne s 440 g/mi. Z takto vyrobenej vrstvy kontaktného adheziva sa odtrhávajú kmhovć polotovary s priemerom 51 mm, vyčnievajúce okraje sa odstránia a na každý polotovar sa v každom pripade centrálne aplikuje kruhový polotovar z netkaných textílii (zmes vlákien z viskómeho staplového vlákna a bavlny 70 30 s plošnou hmotnosťou 40 głmzPARATEX E 140 fy LOl-MANN GMBH 82. CO KG) s priemerom 42 mm. Naň sa ako účinná látka aplikuje nikotin v roztoku (140 g nikotinu v 100 g akrylovej živice z dimetylaminoetyimetakrylátu a neutrálnych metakrylátov - EUDRAGľľ E 100 fy RÓHM PHARMA) v 46 mg zásobníka na polotovar. Takto vyrobené naplasti sa ihneď laminujú s krycou vrstvou, nepriepustnou pre nikotín, s polyesterovým filmom s hrúbkou l 5 m, na ktorého jednej strane je zrážaním pár nanesený hliník, obsahujúci približne ll 0 głml povlak adheziva l, a zatavujú sa do štvorhranneho tesniaceho obalu z vhodného materiáiu.Netkané textílie slúžia v tomto pripade ako nosná vrstva a ako vyššie definovaná inertná prísada na uľahčenie jednotnej distribúcie nikotinu.Vzhľadom na to, že podľa vynáiezu sa dá roztok účinnej látky rýchle aplikovat do vrstvy matrice a potom pokryť krycou vrstvou, nepriepustnou pre účinnú látku,da sa prvýkrát získat uspokojivým spôsobom výhodne dávkovaná nikotínova naplasť.Test uvoľňovania nikotínu (in vitro)Nikotinovć náplasti, vyrobene podľa príkladu l, sa po odstránení ochrannej vrstvy ponoria do 80 mi izotonického roztoku kuchynskej soli s teplotou 37 °C a množstvo uvoľnenćho nikotinu sa stanovuje kvapalinovou ciuomatograñou v dopredu stanovených intervaloch. Objem uvoľňovacieho média bol zvolený tak, aby celý test prebiehal za podmienok ponorenia. Boli úskané.le nutné vziať do úvahy, že vynález nie je obmedzený na nikotínové náplasti a ich výrobu, ale že pomocou tohto nového terapeutickćho systému je možne podávať aj iné látky, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedene v opise ako výhodné.l. Terapeutický systém na aplikáciu účinných látok na kožu, obsahujúci na strane odvrátenej od kože kryciu vrstvu, depot účinnej látky obsahujúci kvapalnú účinnú látku alebo kvapainý účinný prípravok, matricu. riadiacu distribúciu účinnej látky a kontaktne lepiace ñxačnć zariadenie terapeutickćho systému na kožu, vyzačujúcí sa tým, že depot(14) účinnej látky obsahujúci aspoň jednu pomocnú látku s ochranou a rozdeľovacou funkciou vo forme textilného plošnćho materiálu, je zo všetkých strán obklopený matricou (12).2. Terapeutický systém podľa nároku l, vyznačujúci sa týmjetextilnýmplošným materiálom je tkanina alebo rúnové netkané textílie.3. Terapeutický systém podľa nároku l, vyznnčujúcl sa tým, že obsahuje viacúčinných látok. 4. Terapeutický systém podľa jedneho z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci satý In , že matrica (12) je zložená z. najmenej dvoch vrstiev, pričom medzi mdnú vrstvu (X) matriee a vrstvu (Y) matrice priliehajúcej ku koži je výhodne vpravený jeden alebo viac depotov (14) účinnej látky a pomer hrúbok vrstiev matrice X Y je výhodne asi l 1 ažl 20 aosobitnevýhodnel lažlz 5.5. Terapeutický systém podľa jedneho z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa t ý m , že matrica (12)je kontaktne lepiaca.6. Terapeutický systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznlčujúcl sa t ý , že matrica (12) alebo jedna alebo viac vrstiev(X, Y) matrice obsahuje aspoň na jednej strane kontaktne lepiace zariadenie (16).7. Terapeutický system podľa jedného z predchá dzajúcich nárokov, vyznačujúcl sa tý m , že frxačné zariadenie (16) predstavujú úseky lepidla uložené v matrici (12).8. Terapeutický systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa t ý m , že obsahuje oddeliteľnú ochrannú vrstvu (19) pre plochy, priliehajúoe ku koä.9. Terapeutický systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sat ý m , že účinnou látkou je nikotín.10. Spôsob výroby terapeutického systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u júci sa tým ,žedepotúčinnejlátkysavyrába počas výroby terapeutického systému in situ spojením komponentov depotu.ll. Spôsob výroby terapeutickćho systému podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u júcl sa týmjevrstvymatricesaspájajúpoužitím tlaku alalebo tepla.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/70, A61M 37/00

Značky: účinných, látok, aplikáciu, použitie, kožu, spôsob, systém, výroby, terapeuticky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-277842-terapeuticky-system-na-aplikaciu-ucinnych-latok-na-kozu-sposob-jeho-vyroby-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Terapeutický systém na aplikáciu účinných látok na kožu, spôsob jeho výroby a jeho použitie</a>

Podobne patenty