Ťahacie zariadenie koľajnice na pozdĺžne posúvanie koľajníc položenej koľaje

Číslo patentu: 277713

Dátum: 17.12.1991

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie (12) na ťahanie koľajnice (4) je opatrené upínacími klieštinami (17), ktoré sú výkyvne uložené na naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice (4) upravenom priečniku (15), ktoré vytvárajú v pozdĺžnom smere koľajnice (4) od seba v rozostupe upravenú dvojicu (16) upínacích klieštin (17) a ktoré sú opatrené pre dosiahnutie na koľajnicu (4) upravenými zvieracími čeľusťami (19), pričom obe navzájom rovnobežne upravené hriadele (18) natáčania, opatrené dvojicami (16) upínacích klieštin (17), sú navzájom spojené hydraulickými pohonmi (20). V oblasti každej dvojice (16) upínacích klieštin (17) je s priečnikom (15) spojené vystreďovacie ústrojenstvo (25) koľajníc (4), ktoré je opatrené najmenej dvoma na sebe navzájom nezávislo ovládateľnými hydraulickými valcami (27, 28, 29) s prítlačnými držiakmi (30) pre dosiahnutie na koľajnicu (4) a/alebo podval.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka ťahacieho zariadenia koľajnice na pozdĺžne posúvanie koľajnlc položenej koľaje, ktoré je opatrené upinaclmi klieštinami, ktoré sú výkyvne uložené naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice upraverrom priečniku, ktoré vytvárajú v pozdĺžnom smere koľajnice od seba v rozostupe upravenú dvojicu upínacích klieštin a ktoré sú opatrené pre dosadnutie na koľajnice upravenými zvieracími čeľusťami, pričom oba navzajom mvnobemire upravené hriadele natáčania, opatrené dvojicami uptnacích klieštin, sú navzájom spojené hydraulickýnri pohomni.Z GP-PS l 294 216 máme ťalracie zariadenie koľajnice oplsaného typu je vytvorené ako prstencová konštrukčné jednotka a má dve v priečnom smere koľajnice vo vzájomnom rozostupe upravené upínacíe klieštiny, ktoré sú navújom spojené vždy prostredníctvom jedného nad a pod koľajnicou usporiadaného pridržného elementu, pripadne priečnika a ktoré sú otočné okolo zvislých hriadeľov natáčania. Zvieracie čeľuste upínacích klieštin, ktoré sú určené pre dosadnutie na stojinu koľajnice, sú spojené prostrednictvom klbových krátkych pák s hydraulickými pohonnú, ktoré sú upravené v pozdlžnom smere koľajnice, ako aj s ťahacimi členmi, upravenými v ich pozdlmom smere. Pokiaľ sa oba hydraulické pohony uvedú do činnosti prostrednictvom ručne ovládaného hydraulického čerpadla, pohnů sa upínacie klieštiny v smere ku koľajniciarn a Zvieracie čeľuste sa pritom pritlačia na stojinu koľajnice. V ďalšom slede sa prerniestnia oba konce koľajníc smerom k sebe do požadovanej vzdialenosti. Toto známe zariadenie na ťahanie koľajnice však neumobluje vzájomné vystredenie oboch koncov koľajníc.Z EP-A 2 0 132 227 je známe zariadenie na vyrovnávanie a na stykové zváranie odtavením dvoch koncov koľajnlc. Toto zariadenie je tvorené pevným rámom,ktorý pozostáva z dvoch navzájom rovnobežne upravených a v pozdĺžnom smere koľajnic uložených pozdlžnikov, ktoré sú opäť navzájom spojené štyrmi priečnilcmi,zaisťuj úcirni ich vystuženie. V oboch pozdlàrych koncových oblastiach sú ako nad, tak aj pod týmto rámom upravené skrine, ktoré sú proti sebe navzajom pohyblivé prostrednictvom hydraulických valcov. Na každom konci zariadenia je upravená ťahacia a tlačná klieština, ktorá má. vždy dve čeľuste. Valec, ktorý je upravený v pozdĺžnom smere koľajnice, zaisťuje pritlačenie oboch čeľustí na stojinu koľajnice. Každá z oboch spodných skrini má ústrojenstvo pre odstránenie otrepu zvarového švu, ktoré je posuvné v pozdlžnom smere. Toto máme ústrojenstvo je vzhľadom na pevný rám a na veľký počet hydraulických valcov a pozdĺhrych vedení konštrukčne značne nákladné a komplikovaná.V DE-OS 38 35 758 je opísané ďalšie ťahacie zariadenie koľajnice uvedeného typu, pričom oba v pozdĺžnom smere koľajnice upravené hydraulické pohony a obe dvojice upínacích klieštin sú upravené v takom veľkom vzájomnom rozostupe, že do prstencovej konštrukčnej jednotky ťahacieho zariadenia koľajnice je možné vložiť agregát na stykové zváranie odtavením. Toto zariadenie umoäluje navzájom zvárať aj relativne ťažké koľajnice s väčšími dilatačnýrni škárami pri spoločnom nasadení agregátu na stykové zváranie odtave nim a ťalracie zariadenie koľajnice.vynález si kladie za úlohu vytvoriť ťahacie mriedenie koľajnice na vytváranie vysokých ťahacich sil,pričom pre neobmedzené súčasné nasadenie agregátu na stykové zváranie odtavenim je mokré navzájom zvárané konce koľajníc bez problémov proti sebe vystrodiť.Vytýčenâ úloha sa rieši zariadením podľa vynálezn, ktorého podstata spočíva v tom, že v oblasti každej dvojice upínaclch klíeštin je s priečnikom spojené vystreďovacie ústrojenstvo koľąinic, ktoré je opatrené najmenej dvoma rur sebe navzajom nenivisle ovládateľnými hydraulický/mi valcarni s pritlačnými držiakmi pre dosadnutie na koľajnicu a/alebo podval. Takéto ťahacie zariadenie koľajníc umožňuje bez problémov vystrediť konce koľajníc pri zaisteni vysokých ťahacích síl pre zníženie dilatačnej škáry a konce týchto koľajnic nastaviť proti sebe pre nerušené pracovné nasadenie agregátu na stykové zváranie odtavenim. Pretože je možné pritlačiť hydraulické valce so zodpovedajúcimi pritlačnými držiakmi priamo na konce koľajníc, prípadne na podvaly, mlžia sa podstatne konštrukčné náklady na vystreďovacie ústrojenstvo. Okrem toho sa v dôsledku spojenia vystreďovaeieho ústrojenstva s priečnikom stane nadbytočným samostatný výstužný rám, ktorý by spájal obe zariadenia a v ktorom by bol uložený agregát na stykové zváranie odtavenim.Ďalšie výhodné vytvorenie zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že vystreďovacie ústrojenstvo koľajníc má dva hydraulické valce, ktoré sú usporiadané kolmo na pozdlžny smer hydraulických pohonov, prípadne na pozdlžny smer koľąiníc, ktoré sú upravené vodorovne a ktoré sú usporiadané vzhľadom na zvislú rovinu súmemosti koľajnice proti sebe navzájom protiľalrle, a dva ďalšie hydraulické valce, ktoré sú upravené rovnobežne s hriadeľom natáčania upinacich klieštin. Tieto štyri hydraulické valce umožňujú aj pri minimálnych konšnukčných nákladoch presné vystredenie konca koľajnice ako v postrannom, tak aj vo výškovom smere.Pokiaľ majú hydraulické valce na svojich voľných,na strane piestu spodných koncoch ako pritlačný držiak opomú kladku, ktorá má naprieč k pozdĺžnemu eru hydraulických pohonov, prípadne koľajnice vo vodorovnej rovine upravenú os otáčania, je možné celé vystreďovacie ústrojenstvo vratane konca koľajnice naddvihovat nad podvaly pre zaistenie výškového výstredenia. Uprava opomých kladiek však umožňuje nielen dokonalé výškové vystredenie, ale tiež neobmedzené pozdĺžne posúvanie dilatačných šlcár koľajníc.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia zariadenia podľa vynálezu je s piestom zvislého hydraulického valca spojený a opomú kladka unášajúci držiak pre výškové posúvateľné dosadnutie na vodiace rebro,upravené v pozdlžnom smere hydraulického valca, vytvorený s vodiaoou rovinou upravenou naprieč k pozdlžnemu smeru koľajnice. Toto vytvorenie umoüiuje pri neobmedzenom výškovom posúvanl zaistenie opornej kladky proti pootočeniu, čím je spoľahlivo zaistené kedykoľvek jej odvaľovanie v pozdĺžnorn smere koľajnice.Ďalšie výhodné vytvorenie zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že vystreďovacie ústrojenstvo ko SK 277713 B 6ľajníc má hydraulický valec, ktorý je usporiadaný rovnobežne s hriadeľom natáčania upinacích klieštin, je upravený pre dosadnutie na hlavu koľajnice a usporiadaný súmeme vzhľadom na zvislú rovinu súmernosti koľajnice. Tento zvislý hydraulický valec umožňuje pri minimálnych konštrukčných nákladoch chýbať koniec koľajnice vo zvislej rovine súmemosti koľajnice v smere k podvalom.V súlade s ďalším výhodným vytvorením zariadenia podľa vynálezu sú hydraulické valce vystreďovacieho ústrojenstva koľajnic upevnené na nosnej doske, ktorá je spojená s priečnikom bezprostredne nad zvieracími čeľusťami, ktorá vyčnieva k äotiľałilej dvojici upinactch klieštin a ktorá má v pozd om smere koľajnice upravené výstužné rebrá, tým sa jednak umožní jednoduché a stabilné upevnenie vyweďovacieho ústrojenstva koľajnice na ťahacom zariadení koľajnic a jednak sa umožní ľahko uskutočniteľné pripevnenie hydraulických valcov bez toho, aby tým bola nepriaznivo ovplyvnená funkcia v beqrrostrednej blízkosti upravených upinacích klieštin. Okrem toho tým odpadá nutnosť použitia pevného rámu,ktorý by navuljom spojoval obe vystreďovacie ústrojenstvá koľajnice, ktorý by sťažoval centrálne uloženie agregátu pre stykové zváranie odtavenim.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia zariadenia podľa vynálezu je priečnik v oblasti protiľahlej vzhľadom na vystreďovacie ústrojenstvo koľajnic spojený s oporným členom v tvare písmena U, upravenom pre dosadnutie na hlavu koľajnice. Tým sa automaticky umožní pri dosadnutí celého ťahacieho zariadenia koľajnic na koľajnice vystredenie ako z hľadiska pozdlžnej roviny súmemosti koľajnic, tak aj z hľadiska výšky koľajnic. Pokiaľ dôjde ku zmene profilu koľajnice, je možné opomý člen vymeniť, čím sa zaistí uvedené spoľahlivé vystredenie aj pre zmenený prierez koľajnice.Ďalšie výhodné vytvorenie zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že na spodnej strane priečnika sú upravené dorazy pre obmedzenie otváracieho pohybu upínacich klieštin. Tým sa zaistí, že ked sa hydraulické pohony uvedú do činnosti, otvárajú sa v priečnom smere navzájom protiľahle usporiadané upínacie klieštiny súmeme, čím sa umožní bezproblémové odtialmutie ťahacieho zariadenia koľajnic od oboch koncov koľajnic.Ďalšie výhodné vytvorenie zariadenia podľa vynálezu spočíva tiež v tom, že dva od seba vo vzájomnom rozostupe upravené priečniky sú v oblasti hydraulických pohonov, ktoré navzájom spojujú dvojice upínaclch klieštin, navzájom spojené a nimi rovnobežne usporiadanými nastavovaclmi pohonmi. Také polohovacie ústrojenstvo tnnoäluje výhodne zodpovedajúcou zmenou vzájomného rozostupu medzi oboma priečnikmi požadované otvorenie dvojice upínacich klieštin bez toho,aby sa pre tento účel museli používať ťažké hydraulické pohony. Ďalej tieto polohovacie ústrojenstva tiež zaistia,že sa rozostup medzi oboma priečnilcmi pri otvorení upínacích klieštin prostredníctvom hydraulických pohonov nezmení, Upínacie klieštiny pre každú pozdĺžnu stranu koľajnice sú podľa ďalšieho vytvorenia zariadenia podľa vynálezu navzájom spojené vždy dvoma navzájom rovnobežne usporiadanými hydraulickými pohonmi, pričom všetky štyri hydraulické pohony ťahacieho zariadenia koľajnice sú svojimi pozdlžnymi osami usporiadané v spoločnej, kolmo na hriadele natáčania upínacích klieštin upravenej rovine, v ktorej sú taktiež z hľadiska svojej výšky usporiadané súmerne pre dosadnutie na stojinu koľajnice upravenej zvieracej čeľuste. Taká konštrukciaštyroch, obe dvojice upínacích klieštin navzájom spojujúcich hydraulických pohonov umožňuje bez zmenšenie priemerov valcov, čo by znižovalo ťahaciu silu, ich usporiadania v rovine, ktorá je upravená kolmo na osi natáčania a ktorá je zhodná s rovinou sínnemosti zvieracích čeľusti, čo umožňuje zvlášť výhodné usporiadanie upínacích klieštin v jedinej strednej rovine, ktoráje kolmá na osi natáčania a ktorá je upravená centrálne vzhľadom na výšku koľajnic. Tým sa na rozdiel od zalomeného vytvorenia upínaclch klieštin spoľahlivo vylúči vznik ohybových momentov.Napokon ešte ďalšie výhodné vytvorenie zariadenia podľa vynálem spočíva v tom, že vykývnuteľné upínacie klieštiny majú v pozdlžnom smere ťahacieho mriadenia koľajnice v oblasti pred a za hriadeľom natáčania vždy jednu na stojinu koľajnice priložiteľnú zvieraciu čeľusť, prípadne zodpovedajúce pripevňovacie ústrojenstvo pre voliteľné usporiadanie zvieracej čeľusti. Toto dvojité usporiadanie zvieracích čeľusti pre každú upínaciu klieštinu umožňuje pri zodpovedajúcom pôsobení hydraulických pohonov prenášať na oba konce koľajnic voliteľné buď ťahacie sily na zmenšenie alebo posuvné sily na zväčšenie dilatačnej škáry medzi koľajnicami. Možnosť vytvárania posuvných síl umožňuje zvárať koľajnice aj pri vyšších letných teplotách.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na príkladoch uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr.l je schematicky znázomený bokorys po koľaji pojazdného zváracieho stroja, ktorý má medzi podvozkami usporiadané, podľa vynálezu vytvorené ťahacie nariadenie koľajnic a agregát pre stykové zváranie odtavenírn. Na obr.2 je schematicky znázornený a vo väčšej mierke mázomený pôdorys ťahacicho miadenia koľajnic podľa vynálezu. Na obr.3 je znázomený čiastkový bokorys ťahacieho zariadenia koľajnic podľa šípky lII na obr.2. Na obr.4 je vo väčšej mierke znázornený pohľad v smere šípky IV z obr.2 na vystrecľovacie ústrojenstvo koľajnic ťahacieho zariadenia koľajnic. Na obr.5 je väčšej mierke znázomený bokorys vystreďovacieho ústrojenstva koľajnic podľa šípky V z obr.2.Na obr.6 je znázomený ďalší príklad vyhotovenia ťahacieho zariadenia koľajnic podľa vynálezu, pričom je mokré prenášať na oba konce koľajnic bud ťahacie alebo posuvné sily.Zváracl stroj 1 s mostovým rámom 2 stroja je pojazdný prostredníctvom na koncových stranách usporiadených podvozkov 3 po koľaji 6, ktorá je vytvorená z koľajnic a podvalov 5, a to prostredníctvom trakčného pohonu 7. Dodávku energie zaisťuje centrálna energetická jednotka 8, ktorá je opatrená poháňacím motorom, hydraulickými čerpadlami a generátorom. V prostriedku medzi oboma podvozkami 3 je usporiadaný elektrický agregát 9 na stykové zváranie odtavením,ktorý je spojený s teleskopícky vysúvateľným a výškovo prestaviteľným zdvihacím ramenom 10, ktoré je samo o sebe upevnené na ráme 2 stroja a je otočné okolo zvislej osi ll. Pod agregátom 9 na stykové zvá SK 277713 B 6tanie odtavenim je s rámom 2 stroja spojené prostrednictvom výškových prestavných pohonov 13 ťahacie zariadenie 12 koľajnic 4. v oblasti jedného z oboch podvozkov 3 sú v priečnom smere stroja vo vzájomnom rozostupe upravené zdvíhacie podpory 14, ktoré sú pri dosadnutí na homú stranu podvalov 5 vytvorené pre naddvihnutie rámu 2 stroja.Na obr.2 vo väčšej mierke znázomené ťahacie zariadenie 12 koľajnlc 4, ktoré je určené pre pozdĺžne posúvanie koľajnlc 4, pozostáva z dvoch priečnikov 15,ktoré sú upravené naprieč k pozdĺžnernu smeru stroja,prípadne k pozdlžznemu smeru koľajnice 4 vo vzájomnom rozostupe. Na týchto priečnikoch 15 sú usporiadané vždy dve upinacie klieštiny 17, ktoré vytvárajú dvojicu 16 uplnacích klieštin 17 a ktoré sú spojené s priečnikom 15 vykývnuteľne prostredníctvom hriadeľa 18 natáčania,ktorý je upravený zvisle, pripadne kolmo na rovinu koľaje 6. Na výkrese znázomené homé upínacie klieštiny 17 sú zobrazené v otvorenej polohe, zatiaľ čo spodné upinacie klieštiny 17 sú zobrazené v zatvorenej polohe. Každá upínacia klieština 17, ktorá má pre dosadnutie na stojinu koľajnice 4 vykývnuteľné Zvieracie čeľuste 19, je v koncovej oblasti protiľahlej k hriadeľu 18 natáčania kĺbovo spojená s dvoma hydraulickými pohomni 20. Medzi koncami na strane piestu navzájom rovnobežne upravenými hydraulickými pohonmi 20 a medzi pripojným dielom 21, ktorý je spojený s upinacou klieštinou 17, je upravená izolačná vrstva 22. Tá zaisťuje spoľahlivé vylúčenie skratu medzi zváranými koncami 23,24 koľajníc 4, ktorý je ináč pri stykovom zváraní odtavením možný. Priečniky 15 sú na navzájom privrátenej strane spojené vždy s jedným vystreďovacím ústrojenstvom 25 koľajníc 4. Vystreďovacie ústrojenstvo 25 koľajníc 4 má sůmeme a rovnobežne, prípadne kolmo vzhľadom na zvislú rovinu 26 súrnemosti koľajníc 4,usporiadané v pozdĺžnom smere koľajnic 4 upravené hydraulické valce 27, 28, a 29, ktoré sú opanené pritlačnýrrli držiakmi 30, upravenými pre dosadnutie na konce 23, 24 koľąjníc 4.Všetky hydraulické valce 27, 28 a 29 vysneďovacieho ústrojenstva 25 koľajnlc 4 sú upravené na bezprostredne nad zvieracími čeľusťarni 19 s priečnikom 15 spojenej doske 31, ktorá je opatrcná v pozdlàiom smere koľajníc 4 upravenýmirebrami 32, 33. Každý priečnik 15 je v tej oblasti, ktorá je priľahlá vzhľadom na vystreďovacie ústrojenstvo 25 koľajníc 4, opatrený oporným členom 34, ktorý je vytvorený v tvare písmena U a ktorý je určený pre dosadnutie na hlavu koľajnice 4. Na spodnej strane priečniku 15 sú upravené dotazy 35 pre obmedzenie otváracieho pohybu upinaclch klieštin 17. Oba priečniky 15 sú v oblasti dvojnásobných hydraulických pohonov 20 namjom spojené vždy paralelne k nim upravenými nastavovacími pohonmi 36. Tie majú, rovnako ako hydraulické pohony 20, na konci na strane piestu elektrickú izolační vrstvu 22. Dvojnásobne a rovnobežne navzájom usporiadané hydraulické pohony 20 vytvárajú spoločne s oboma navzájom rovnobežne upravenými priečnikmi 15 prstencovú konštrukčnú jednotku a sú pritom upravené v takom vzájomnom rozostupe, že je možné bodkočiarkovanými čiarami zakreslený agregát 9 pre stykové zváranie odtavenim v priebehu pracovného nasadenia ťahacieho zariadenia 12 koľajníc 4, pripadne v priebehu ťahania koľajníc 4. spúšťať bez obmedzenia na oba konce 23, 24 koľajníc 4 pre ich zváranie. Výškovo prestavné pohony 13, ktoré sú znázomené na obr.l sa pre výškové prestavovanie ťahacieho za riadenia 12 koľajníc 4 spojujú so mvesmi 37, ktoré sú upravené na priečinku 15. Pre lepšiu prehľadnosť však nie sú na obr.2 až 6 znázomené.Z obr.3 je jasné, že hydraulické pohony 20 ťahacieho zariadenia 12 koľajntc 4 sú svojimi powdĺžnymi osarni usporiadané v spoločnej, kolmo na hriadele 18 natáčania upinaclch klieštin 17 upravenej rovine 38,ktoráje sama o sebe usporiadaná v prostriedku vzhľadom na výšku koľajnice 4. Vzhľadom na túto rovinu 38, ktorá je upravená tiež kolmo vzhľadom na zvislů rovine 26 súmernosti koľajníc 4, sú usporiadané tiež stlmeme Zvieracie čeľuste 19, určené pre dosadnutie na stojinu koľajnice 4.Ako je zjavné z obr.4, sú zvislé hydraulické valce 27 vystreďovacieho ústrojenstva 25 koľajnic 4 na svojich voľných, spodných a na strane piestu upravených koncoch spojené s prltlačným držiakom, ktorý je vytvorený ako opomá kladka 39. Tieto opomé kladky 39 sú uložené otočne okolo osi 41 otáčania, ktorá je upravená priečne k pozdĺžnemu smeru hydraulických pohonov 20, prípadne koľajnic 4 a ktorá je upevnená na dräaku 40, proti pootočeniu dosadá držiak 40 na vodiace rebro 42, ktoré je upravené zvisle a naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice 4 a ktoré je spojené so spodnou stranou nosnej dosky 31. Oba hydraulické valce 29, ktoré sú upravené naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice 4 a ktoré sú určené pre dosadnutie na stojinu koľajnice 4, sú usporiadané na prírube, ktorá je spojená so spodnou stranou nosnej dosky 31. Táto priruba má otvor, ktorým sa voľne môže pohybovať piest spojený s prltlačným držiakom 30.Z obr.5 je veľmi dobre zjavné dosadnutie držiaku 40, spojeného s opomou kladkou 39, na zvislé vodiace rebro 42. Opomé kladky 39 sú v spustenom stave položené a môžu sa odvaľovať po opomej doske 43, ktorá je uložená na homej strane podvalov 5 a ktorá pre lepšiu prehľadnosť nebola na obr.2 a 3 znázornená. Namiesto opomých kladiek 39 je možné použiť napriklad tiež lyžiny opierqůce sa o opomu dosku 43.Ďalej bude bližšie opisaná činnosť ťahacieho zariadenia 12 koľajnic 4 podľa obr.l až S.Ťahaoie zariadenie 12 koľajníc, ktoré je vystredené nad zvaranýrni koncami 23, 24 koľajnic 4, sa spusti pôsobením výškových prestavných pohonov 13 tak, že oba opomé členy 34, ktoré sú spojené s piečnikmi 15,dosadnú na hlavy koľajnic 4. Všetky štyri upínacie klieštiny 17 pri tom dosadajú na dotazy 35 a sú v otvorenej polohe, ako je to zjavné v homej polovici ťahacieho zariadenia 12 koľajnlc 4 na obr.2. alej sa uložia opomé dosky 43 do oblasti opomých kladiek 39 na podvaly 5 a oba priečniky 15 sa od seba oddialia tým,že sa uvedů do činnosti oba nastavovanie pohony 36. Tento pozdĺžny posuv oboch priečnikov 15 zaistí vznik uzatváracieho pohybu upínacich klieštin 17, až dosadnú štyri Zvieracie čeľuste 19 na stojinu koľajnice 4. Obe zdvíhacie podpery 14 sa v oblasti naj/nájom priťahovaných koľajnicových pásov spustia na podvaly 5, a tým trochu nadclvihnú susediaci podvozok 3 nad koľajnice 4. Po uvoľnenl upevňovacích prostriedkov koľajnic 4 v dĺäre zhruba 100 m v oblasti navzájom priťahovaných koľajnioových pásov sa súčasne uvedů do čirmosti štyri hydraulické pohony 20, člm sa mčne proces ťahania koľajníc 4 na zmenšenie dilatačnej škáry 44 koľajnicového styku. V tomto procese ťahania koľajnlc 4 sa pokračuje tak dlho, až sa dosíalme takej vzájomnej vzdialenosti oboch koncov 23, 24 koľajnic4, ktorá je požadovaná pre začatie zváracieho procesu. Pod napätím v ťahu udržované konce 23, 24 koľajníc 4,sú v ďalšom slede navzájom vystredené prostrednictvom oboch vystreďovacích ústrojenstiev 25 koľajníc 4. Pri tom sa podľa polohy oboch koncoch 23, 24 koľajnic 4 uvedú do činnosti hydraulické valce 27, 28 a 29 tak, aby sakonce 23, 24 koľajníc 4 dostali do spoločnej osi a navzájom licovali. Vyhnutie oboch koncov 23, 24 koľajnic 4 smerom dohora sa misu v požadovanom rozsahu tým,že sa obe opomé kladky 39 pritlačia pôsobením hydraulických valcov 27 na opomú dosku 43. Paralelne s tým možno činnosťou ľavého alebo pravého, kolmo na pozdlžny smer koľajnice 4 upraveného hydraulického valca 29 dosiahnuť voliteľné bočné vyrovnanie koncov 23, 24 koľajnic 4. Pokiaľ by niektorý z koncov 23, 24 koľajnic 4 bol príliš vysoko, je jeho spustenie možné tým, že sa uvedie do čirmosti hydraulický valec 28.Akonáhle sú oba pre mčatie procesu zvárania v správnom rozostupe navzájom držané konce 23, 24 koľajníc 4 navzájom smerovo narovnané, spusti sa agregát 9 na stykové zváranie odtavenim prostredníctvom zdvíhacieho ramena 10 na oba konce 23, 24 koľajníc 4 medzi hydraulickýnli pohomni 20 a medzi oboma priečnikmi 15 ťahacie zariadenia 12 koľajníc 4, ako je to znazomené bodkočiarkovanými čiarami na obr.2. Hydraulické pohony 20 zostávajú pre udržanie napätia v ťahu v činnosti aj v priebehu procesu zvárania Ubíjací ráz, potrebný pre záver procesu zvárania, pri ktorom sú na tavnú teplom ohriate konce 23, 24 koľajníc 4 na seba pritlačené veľkou silou, sa uskutočňuje pri synchrónnom nasadení hydraulických pohonov 20 a pozdlžnych posuvných pohonov, ktoré sú integrované vo vnútri agregátu 9 na stykové zváranie odtavením. Takéto spoločné nasadenie agregátu 9 na stykové zváranie odtavením s ťahacím zariadením 12 koľajnice 4, ktoré je usporiadané okolo neho, umožňuje zvárať aj konce 23, 24 koľajníc 4 s relativne veľkými dilatačnými škárami 44 koľajnicového styku, pripadne aj veľmi ťažké koľajnice 4. Po skončení zváracieho procesu zostávajú hydraulické pohony 20 aj naďalej v činnosti, a to do toho času, pokiaľ zváraný spoj nemôže prevziať po zodpovedaj úcom ochladeni vysoké napätia v ťahu.V ďalšom príklade vyhotovenia ťahacieho zariadenia 12 koľajnic 4, podľa vynálezu, ktorý je mázomený na obnó, sú na každej upínacej klieštine 45 usporiadané dve Zvieracie čeľuste 46, 47 tak, že oba konce 23, 24 koľajnic 4 sú podľa voľby bud pod vplyom ťahacich síl,ako je to zuázomené bodkočiarkovanými šípkami, alebo posuvných síl, ako je to znazomené šípkami, ktoré sú mkreslené plnými čiaramí. Pre prenos posuvných sil je nutné len vychýlenie upinacích klieštin 45 do polohy máznrnenej plnými čiarami, čim sa Zvieracie čeľuste 46,ktoré sú upevnené protiľahle vzhľadom na vystreďovacie ústrojenstvo 25 koľajníc 4 pritlačia na stojinu koľajnice 4. Tým sa umožní zváranie aj v lete pri zvýšea ných teplotách pri zachovaní zodpovedajúcich napätí v tlaku Pre vytvorenie ťahacích sil sa upínacie klieštiny 45 vykývnu do polohy, ktora je znázomena bodkočiarkovanými čiararni. Zjednodušene znázornená vystreďovacie útstrojenstvo 25 koľajnic 4 zodpovedá ústrojenstvu,ktoré bolo bližšie opísané v spojeni s obr.2 až 5. Je samozrejme, že pokiaľ nie sú buď vnútorné alebo vonkajšie Zvieracie čeľuste 46, 47 potrebné, že je možné ich odstrániť.1. Ťahacie zariadenie koľajnice na pozdĺžne posúvanie koľajníc položenej koľaje, ktoré je opaüené upinacimi klieštinami, ktoré sú výkyvne uložené na naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice od seba v rozostupe upravenú dvojicu upínacích ldieštin a ktoré sú opatrené pre dosadnutie na koľajnicu upravenými zvieracimi čeľusťami, pričom oba navzájom rovnobežne upravené hriadele natáčania., opatrené dojicami uplnactch klíeštin, sú navzájom spojené hydraulíckými pohomni, vyznačujúce sa tým, že v oblasti každej dvojice (16) upinacích klieštin (l 7) je s priečnikom (15) spojené vystreďovacie ústrojenstvo(25) koľajnic (4), ktoré je opatrené najmenej dvoma na sebe navzájom nezávisle ovládateľnými hydraulickýrni valcarni (27, 28, 29) s prítlačnými držiakmi (30, 39) pre dosadnutie na koľajnicu (4) atalebo podval (5).lŤahacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a čujúce sa tým, zevystreďovacie ústrojenstvo (25) koľajníc (4) má dva hydraulické valce (29),ktoré sú usporiadané kolmo na pozdĺžny smer hydraulických pohonov (20), pripadne na pozdlžny smer koľajntc (4), ktoré sú upravené vodorovne a ktoré sú usporiadané vzhľadom na zvislú rovinu (26) sumernosti koľajnice (4) proti sebe navzajom protiľahle, a dva ďalšie hydraulické valce (27), ktoré sú upravené rovnobežne s hriadeľom (18) natáčania upínaeich klieštin (17).3. Ťahacie zariadenie podľa nároku 2, v y značujúce sa tým,žehydraulickévalce(27) majú na svojich voľných, na strane piestu spodných koncoch ako pritlačn držiak opomú kladku (39),ktorá ma naprieč k pozd emu smeru hydraulických pohonov (20), pripadne naprieč k smeru koľajnice (4) vo vodorovnej rovine upravenů os (41) otáčania4. Ťahacie mriadertie podľa nároku 2 alebo 3,vyznačuiůce sa tým, že s piestom zvislćho hydraulického valca (27) spojený a opomou kladkou (39) unášajúci držiak (40) pre výškovo posúvateľné dosadnutie na vodiace rebro (42), upravené v pozdĺžnom smere hydraulického valca (27), je vytvorený s vodiacou rovinou upravenou naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice (4).5. Ťahacie zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 4, vyzuačujúce sa tým, ževystreďovanie ústrojenstvo (25) koľajnic (4) má hydraulický valec (28), ktorý je usporiadaný rovnobežne s hriadeľom (18) natáčania upinacích klieštin (17), je upravený pre dosadnutie na hlavu koľajnice (4) a je usporiadaný súmerne vzhľadom na zvislú rovinu (26) súmernosti koľajnice (4).6. Ťahacie zariadenie podľa jedného z nárokov l až 5, vyznnčujúce sa týmjehydraulícké valce (27, 28, 29) vystreďovacieho ústrojenstva (25) koľajnic (4) sú upevnené na nosnej doske (31), ktorá je spojená s priečnikom (15) bezprostredne nad zvieracími čeľusťami (19), ktoré vyčnieva k protiľahlej dvojici (l 6)upinacích klieštin (17) a ktorá má v pozdlžnom smere koľajnice (4) upevnené výstužné rebrá7. ahacie zariadenie podľa jedného z nárokov l až 6, vyznačujúce sa tým, že priečnik(15) je v oblasti protiľahlej vzhľadom na vystreďcvacie ústrojenstvo (25) koľajnic (4) spojený s opomým členom (34) v tvare písmena U, ktorý je upravený pre dosadnutie na hlavu koľajnice (4).

MPK / Značky

MPK: E01B 29/16

Značky: koľajníc, položenej, koľaje, ťahacie, zariadenie, kolajnice, pozdĺžne, posúvanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-277713-tahacie-zariadenie-kolajnice-na-pozdlzne-posuvanie-kolajnic-polozenej-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ťahacie zariadenie koľajnice na pozdĺžne posúvanie koľajníc položenej koľaje</a>

Podobne patenty