Poduška k ochraně částí těla a způsob její výroby

Číslo patentu: 244929

Dátum: 15.07.1988

Autor: Glanc Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká podušky -k ochraně částí těla proti nárazovým silám, určené zejména pro sportovce a obecně pre osobyprovádějící činnost, kde je nebezpečí trau matického nárazu na část těla.Některé lidské činností, jako je sport a.rekreace s sebou nesou velké nebezpečí poranění, takže jejich účastník má mít a obvykle vyžaduje ochranné pomůcky. Při hokeji je například obzvlášť nebezpečná velká rychlost letícího touše a nárazy při úderu hokejkou a při bodyčeku.Při hokeji se používá chráničů holeně,břicha, stehen, loktů a ramen .a ruka-víc. Hlava je chráněna přiibou a obličejovou ma-skou. Chrániče holeně mají protáhlé vnější štíty a vnitřní ipodušku a jsou přidržovány na noze řemeny. Chrániče břicha a ste-hen jsou tuhé zaoblené kryty uložené v kapsách kalhot h-okejisty. Chrániče lokte jsou vycpané vytvarované kryty a chrániče ramen jsou z vycpaného textilu a uzpůsobené tvaru ramena. I při jiných sportech jako je např. baseball, soccer a pólo nosí sportovci chrániče. Všechny tyto pomůcky však mají značnou hmotnost a oniezují pohyby a vytrvalost hráče.Vynález odstraňuje tyto nedostatky a jeho podstata spočíva v tom, že poduška sestává ze stlačitelné tlumicí vložky opatřené vpružným -obalem nepropustným pro vzduch.a uzavírajícím k-ornoru pro tlumicí vložku,přičemž pružný obal je opatřen otvory pro řízené proudění vzduchu mezi okolní atmosférou a komorou, v níž je tlumicí vložka uložena poid tlakem. Otvory V obalu, který sestává ze dvou listů spojených na vnějších okrajích, umožňují proudění vzduchu ven z komory a z vložky, když dojde nárazem vnější síly k deformaci obalu a stlačení vložky, a následující vtékáni vzduchu do komory a tedy roztažení vložky. K vnější straně pružného obalu je připevněn uvolnitelný tuhý štít, s výhodou pomocí upevňovacích pásků s háčky a smyčkami.Při »použití ochranné podušky podle vynálezu je náraz, způsobený letícím předmětem, holí nebo podobné nejprve zachycen štítem, který rozděluje sílu nárazu na poněkud větší plochu vložky. Poduška se deformuje a stlačuje rychlostí, která je dána množstvím vzduchu vypuzeného z obalu, a současně absorbuje náraz üderu. Síla, která se nakonec přenáší na část těla sportovce, se tedy rozloží na poměrně velkou plochu. Potom se objem podušky znovu zvětší na původní hodnotu a poduška nabvde původní tvar, poněvadž vzduch proudí otvory zpátky do komory .a podušky. Poduška se dá ze štítu odnimat za účelem čištění, výměny za podušku s větší nebo menší pružhostí, k opravě a podobné.Vynález se rovněž týká způsobu výroby takové podušky, jehož podstata spočívá v tom, že tlumicí vložka z provzdušněného stlačitelného materiálu se vloží mezi dva listy nepropustné pro vzduch, stlačí se me 4zi nimi, listy se spolu svaří v uzavřený obal a v jednom z listů se na iprotilehlých koncích vyřízn-ou otvory. je výhodné vyřízn-out otvory až před vlastním použitím ochranné podušky, protože stlačená tlumicí vložka má menší objem a je výhodnější pro skladování a dopravu.vynález bude osvětlen v souvislosti s příklady provedení znázorněnýmí na výkrese,kde značí obr. 1 pohled na dvojici ochranných podušek se štítem, vytvorených jako chrániče stehen pro hokejisty a upevněných na stehnech sportovce, obr. 2 bokorys zleva na levý chránič a obr. 3 bokorys zprava na levý chránič z obr. 1, obr. 4 pohled zezadu na levý chráníč z obr. 1, obr. 5 .pohled ze shora na levý chránič podle obr. 1, obr. 6 je zvětšený řez chráničem, vedený rovinou 6-6 na obr. 1, obr. 7 zvětšený řez hornímkoncem chrániče z obr. 6, obr. B zvětšený příčný řez chráničem, vedený rovinou 8-8 z obr. 1, obr. 9 ve zvětšeném měřitku rozložený řez částí chrániče z obr. B, vedený rovinou 9-9 na obr. 8, obr. 10 pohled na tepelné iisovací zařízení pro výrobu vložky podle vynálezu, znázorňujíci počáteční Stadium výroby, obr. 11 pohled arralogický k obr. 10 a znázorňující stlačení podušky,obr. 12 pohled analogícký z obr. 10, znázorňující tepelné svaření podušky, obr. 13 půdorys tepelně svařené podušky, obr. 14 přičný řez vedený rovinou 14-14 na obr. 13,obr. 15 půndorys analoglcký z obr. 13 a znázorňující vzduchové otvory a jejích umístění, obr. 16 půd-orys vzduchom expandované podušky a obr. 17 ve zvětšeném měřítku řez vedený rovinou 17-17 na obr. 16.Na obr. 1 je znázorněna dvojice symetrických chránlčů 20, 21, upevněných na stehna 22, 23 hráče hokeje. Chrániče Z 0, 21 tlumí nárazy vyvolané předměty, například toušem, hokejkou a ochrannými pomůckami jiných hráčů, absorbují sílu nárazu a rozloži ji na velkou plochu chráneného stehna. Chrániče 2 I, 21 jsou určeny ke vložení do kapes neznázorněnýoh hokejistických kalhot, které drží chrániče ve správné poloze vzhledem ke stehnům. K upevnění chráničů 20, 21 na stehnech lze použít uvolnitelných řemenů.jak ukazuje obr. 1 až 5, sestává levý chránič 21 stehna z vnějšího» štítu 25 z pevného,poměrně tuhého, avšak poněkud pružného materiálu, například z plastické hmoty f-ormované ve vakuu. Štít 25 odpovídá tvarem obecně stehnu hokejisty, je však podstatné větší, aby se do něj vešla vzduchové po-duška 26. Štit 25 chrání mediální, přední a dístální část stehna a jeho vnitřní strana 27, ležící na vnitřní straně stehna, přechází za-křiveně kolem stehna ve vnější stranu,která leží na vnější straně stehna. Plocha štítu 25 se na vnější straně 28 poněkud rozšiřuje nahoru, aby chránila větší část vnější plochy stehna. Štít 25 má na vnější ploše větší počet vodorovných vystupujících že 244929ber 30, která leží s mezerami vedle sebe. Žehra 30 odchylují předměty, které se blíží ke štítu 25, aby na něj nedopadly v přímém směru, jako například rychle letící hokejový touš, a zvyšují pevnost přední části štítu 25.K vnitřní ploše štítu 25 je uvolnitelně připevněna puoduška 26. vnější obvod podušky 2 G v podstatě odpovídá vnějšimu obvodu štítu 25, je však nepatrně větší, jak ukazují výkre-sy. Poduška 26 je vyjímatelná, aby se dala vyměnit za podušky s větší nebo menší tloušfkou nebo za účelem čištění, opravy a podrobně. Když je chránič na noze, odpovíudá poduška 26 přesně tvaru povrchu stehna.Podle obr. 6 až 9 sestává poduška 26 z mäkké tlumicí vložky 32 absorbující nárazy a z pružného obalu 33 z materiálu nepropustného pro vzduch. Vložka 32 je vyr-obena z pružného, stlačitelného, vzduchem naplněného materiálu toho typu, který vytlačuje vzduch při stlačení, jako je například pěnová pryž a pěnová plastická hmota s komůrkovou strukturou, a v podstatě úplně vyplňuje vnitřní k-omoru 35 obalu 33. Materiál vložky 32 má tvarovou paměť, takže se vrací do svého původního tvaru, když na něj přestane působit stlačující a deformační sila. Příkla-dem vhodného materiálu je list pěnového polyurethanu zpěněného etherem, který má měrnou hmotnost 25,62 kg. m 3. Tento materiál má strukturu s otevřenými dutinkami, které obsahují vzduch. Pro vložku 32 lze samozřejmě použít i jiných typů buněčný-ch .plastických pěnových hmot. Vložka 32 má tlouštku 1,27 až 2,54 centimetru, která se volí podle materiálu a určení chrániče. Obal 33 je vytvořen ze dvojice listů 33 A, 33 B, které kryjí strany vložky 32 a jsou tepelně zataveny podél okrajů,takže tvoří utěsněný vnější kraj 34. ak ukazuje obr. 9, sestává každý list 33 A, 33 B z vnější vrstvy 36 z pevného, trvanlivéh-o a pružného materiálu, například z nylonové textílie, a z vnitřní vrstvy 37 z materiálu nepropustného pro vzduch, například z vinylu, připevněné k vnější vrstvě 36. Vnější vrst-va 36 a vnitřní vrstva 37 mohou být spojeny v jediný list pružného plastickěho materiálu nepropustného pro vzduch, například v polyethylenový list, nebo V pružnou nylonovou textílíí nepropustnou pro vzduch. Kryt 33 může mít první vrstvu z plastické hmoty, například polyethylenu, na jedné straně vložky 32, a druhý list z nylonové textílie na druhé straně vložky 32. sousední obvodové kraje prvního i druhého listu jsou tepelně staveny a uzavírají vložku 32. ako obalu 33 pro pružnou vložku 32 lze použít i jiných typů pružných listových materiálů nepropustných pro vzduch, přičemž s výhodou je materiál krytu 33 tavitelný teplem.ak ukazuje obr. 8 a 9, je poduška 26 uvolnitelně připevněna k vnitřní .ploše štítu 25 uvolnitelnými upevňovacími pásky 30 A, 38 B toho typu, který má uv-olnitelné, vzájemné zabírající plochy, které mohou být typu s háčky 33 A a smyčkami 39 B. K vnitřní straně štítu 25 je připevněno několik upevňovacich pásků 38 A a odpovídající počet upevňovacích -pasků 3 GB je připevněn na jednu stranu podušky 26 v odpovídajících místech tak, aby spolu upevñovací pásky 38 A, 383 zabíraly, kdy se poduška 26 vloží do štítu 25. Upevřiovací pásek 38 A může mít lepivou zadní stranu, přílepenou ke štítu 25, a na přední straně pružné háčky 33 A. Uxpevňovací pásek 38 B může mít rovněž lepivou zadní stranu, připevněnou k podušce 26, a velký počet krátkých vláken .na vnější straně. Háčky upevñovacího pásku 38 A se při přitlačení zatlačí a spojí s -vlákny druhého upevňovacího pásku 38 B a vytvoří pevné avšak uvolnitelně spojení. K přípevnění podušky 26 na štít 25 lze samozřejmě použít i jiných druhů uvolnítelných spojení.V obalu 33 je vytvořen velký počet štěrbinových kruhových otvorů 40, které umožňují unikáni vzduchu z komory při stlačení vložky 32 po nárazu, a naopak umožňují vnikání vzduchu do obalu 33 při expanzi vložky 32. Kromě pružnosti vložky 32 ovlivñuje množství a rychlost vzduchu unikajícího z obalu 33 a vložky 32 vlastnosti podušky 26 týkající se schopnosti absorbovat nárazy. Kdyby z obalu 33 nemohl unikat vzduch, byla by poduška tvrdá. Kdyby naopak mohl vzduch unikat volně, vložka 32 by se úplně stlačila a neměla by odpor proti sile nárazu. Následkem toho musí být unikání vzduchu regulováno otvory 40. Parametry regulujícímí uníkání vzduchu je počet, rozmístění a velikost otvorů 40. Přitom je například žádoucí, aby otvory 40 byly na postranních koncích podušky 26. Při nárazu na střed štítu 25 vzduch uniká postranními konci a sila nárazu se r-ozděluje na velkou plochu vložky 32, takže na jednotlivé místa působí poměrně malá sila. Otvory 40 mohou být umístěny i na jiných místech po obvosdu podušky 2 G.Při použití jsou chrániče 20, 21 upevněny na stehnech hokejísty, jak ukazuje obr. 1. Kapsy neznázorněných hokejových kalhot udržují chrániče 20, 21 těsně na nohách. Pro hráče hokeje je z hlediska možnosti pora.nění největším nebezpečím rychle letící touš, třebaže nejsou neobvykle i rány hokejkou, a to náhodné nebo záměrné, i jiná nebezpečí, například ikolize. Letící hokejový touš, který dopadne na chrá-nič 20, je nejprve zachycen štítem 25. štít 25 tedy slouží k určitému rozdělení sily nárazu. Síla nárazu způsobí cdeíormaci vložky 32. Při deformaci absorbuje vložka 32 velké množství rázové síly, které je regulovván-o částečně množstvím vzduchu unikají-cím otvory 40. Síla.nárazu přenášená na tělo hokeji-sty se tedy rozptyluje jak časově, tak plošně působením vložky 32. Po vdeformaci nabyde vložka 32 znovu s-vůj normální objem, protože otvory 40 do ní vniká vzduch.Na obr. 10 až 12, které ukazují způsob výroby podušky podle vynálezu, je znázorněn tavicí lis 42 s udolní -deskou 43 .a horní de-skou 44. Na dolní desku 43 se položí první list 33 A materiálu určeného pro obal 33. Li-st 33 A může být trvanlivý, pružný material nepropustný pro vzduch, například nylonová textílie spojená s vlnylovým povlakem. Provzdušněná vložka 32 stlačitelného materiálu v expandovaném tvaru se pak uloží na list 33 A a na nl se položí druhý list 33 B. Listy 33 A, 33 B »mají větší příčné rozměry než vložka 32. jak ukazuje obr. 11,spustí se pak horní »deska 44 na Spodní -desku 43, aby se vložka 32 stlačila mezi oběma listy 33 A, 33 B. Na vnějším obvodu listů 33 A, 33 B za okrajem vložky 32 se vytvorí lem 46. jak ukazuje obr. 12, nese spodní deska 43 topná tělesa 47 a horní deska 44 další topná tělesa 48. Když desky 43, 44 ldo~ sáhnou polohy podle obr. 12, je z vložky 32 a z mezery mezi oběma lí-sty 33 A, 33 B vypuzen prakticky Veškerý vzduch. Topná tě« lesa 47, 48 pak zataví vnější okraj 34 lemu 46 a tím úplně uzavřou obal 33. V této fâzí,jak ukazuje obr. 13 a 14, je z vnitřku oba~ lu 33 a vložky 32 odstraněn Veškerý vzduch,takže poduška 26 je velice kompaktní a dá se snadno dopravovat a skladovat. V následujícím postupu se podle obr. 15 vytvořl na obvodu nebo lemu 46 značky 40 A, které neproniknou materiálem obalu 33, nýbrž jenom ukazují, kde se mají později vytvořit otvory 40. Značky 40 A jsou umístěny podle popsaných kritérií v závislosti na pružnosti a schopnosti absorbovat nárazy, což je ovlivněno velikosti, počtem a rozmístěním pozdějších otvorů 40 v obalu 33.Poduška 26 se může transportovat a skla dovat ve stavu podle obr. 15. Před vlastním použitím podušky 28 se v místech značek 40 A udělají otvory 40 pro přístup vzduchu. vložka 32 expanduje vzduchem na objem odpovídající vnítřnímu objemu obalu 33,což může být, avšak nemusí být celkový objem, na který by se expandovala, kdyby byla volna. Když je vložka 32 uzavřena v obalu 33 v neüplně expandovaném stavu, je udržována obalem 33 pod mírným stlačením. Lem 46 rovněž empanduje a vznikne z něj postranní stěna obalu 33. Na obal 33 se mohou připevnit upevňovací pásky 38 B, aby byl připraven k připevnění na štít 25.Třebaže v předchozím textu byl popsán chranlč stehna, je samozřejmě, že štít 25 a podušku 26 lze tvarově upravit k ochraně jiných částí těla, například boků, ledvin, holení a podobne. Po-psaný chráníč byl určen k ochraně hokejistů. Chránič a pružná podušlka podl-e vynalezu jsou rovněž použitelná jako ochranné pomůcky v jiných sportech,jako je například soccer, fotbal, baseball,Softball a košíková. Poduška může tvořit chrániče holení a kolen, chrániče hrudníka a žeber, vybavení chytačů baseballu, nárameníky a vnitřní výztuže přilby. Pružné podušky lze upevnlt do oděvů, například do lyžařských obleků, obleků pro. jízdu na lodích a lze jí použít jako ochranné pomů-cky pro cyklisty. Podušky -podle vynálezu lze rovněž použít jako pružných opěradel a sedadel, matrací a podlahových krytín. Další možností použití jsou pružné vložky do bot,podražky bot a ochranné prostředky, například vzduchové pytle pro automobily, a dále pružné povlaky na zdí, panely a pažení. e samozřejmě, že vynálezu neni omezen na popsaná provedení.1. Poduška k ochraně částí těla proti nárazovým sllám, vyznačená tím, že sestává ze stlačítelné tlumící vložky 32 opatřene pružným obalem 3 ne-propu-stným pro vzduch a uzavírajícím komoxu 35 pro tlumicí vložku 32, přičemž pružný obal 33 je opatřen otvory 40 pro řízené proudění vzduchu mezi okolní atmosférou a komorou 35, v níž je tlumicí vložka 32 uložena pod tlakem.2. Poduška podle bodu 1, vyznačená tím,že pružný obal 33 sestava ze dvou listů 33 A, 33 B spojených na vnější-ch okrajích 343. Poduška podle bodu 1, vyznačená tím,že k vnější straně pružného obalu 33 je připevněn uvolnitelný tuhý štít 25.4. Poduška podle bodu 3, vyznačená tím,že na štítu 25 a na pružném obalu 33 jsou připevněny upevňovací pásky 35 A,38 B s häčky 39 A a smyčkami 39 B pro uvolnitelné spojení štítu 25 a pružného obalu 33.5. Poduška podle bodů 3 a 4, vyznačená tim, že štít 25 je na vnější straně opatřen soustavou vy-stupujících žeber 3 D.6. Způsob výroby podušky podle bodu 1,vyznačený tím, že tlumicí vložka z provzdušněného stlačitelného materiálu se vloží mezi dva listy nepropustné pro vzduch,stlačí se mezi nimi, listy se spolu svaří V Lizavřený obal a v jednom z li-stů se na protllehlých koncích vyříznou otvory.

MPK / Značky

MPK: A63B 71/12

Značky: částí, těla, poduška, výroby, ochraně, způsob, její

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-244929-poduska-k-ochrane-casti-tela-a-zpusob-jeji-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poduška k ochraně částí těla a způsob její výroby</a>

Podobne patenty