Sklízeč česneku a kořenové zeleniny

Číslo patentu: 224871

Dátum: 01.08.1985

Autori: Polášek Štěpán, Habarta František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Slízeč česneku a kořenové zeleniny, sestávající z rámu stroje, ke kterému je v přední části připevněna dvojice, přes odpérované kladky vedených, vytahovacích pásů, před kterými jsou připevněna rotační torpéda a v zadní části je rám stroje opatřen usměrňovacími ližinami, nad kterými jsou rotační nože, pod nimiž je umístěna dvojice proti sobě se otáčejících čisticích válců, vyznačující se tím, že odpérovaná vodicí kladka (6), zasahující do otvoru (23) v dutém nosném rámu (5), je nasazena na čep (19), procházející oválnými otvory (18) do dutého nosného rámu (5), který je z obou stran přidržován pružinami (20) otočnými kolem pomocných čepů (21) a opírající se o čep (19) a zarážku (22), přičemž dutý nosný rám (5) je výkyvný kolem nosné trubky (3) a pod jeho přední částí je radlice (11) spojená s rameny (10), které jsou hydraulickými válci (13) připevněny k přední části rámu (1) stroje.

Text

Pozerať všetko

pohonných jednotek, připevněno sklízecí ústrojí, v jehož přední části jsou umístěne rotační torpáde a k zadní části rámu stroje je připevněn příčný doprevník.Základom sklízecího ústrojí jsou na nosné trubce otočně uloženévytahovscí pásy,vedené přes zvláštním způsobem uložené e odpěrované vodící kladky. Odpérovaná vodicí kladka zasahuje do otvoru v dutém nosném rámu a je nssazene na čep procházející oválnými otvory dutého nosného rámu. Velikost oválného otvoru je dána rozsahem požadovaného pérování vodící kladky, což je rozdílné dle funkce stroje, jakož i dle konstrukce stroje. Čep z obou stran přidržují jednozávitové nebo vícezávitové pružiny. Jeden konec těchto pružin se opírá o zarážku připevněnou k dutému nosnému rámu,přičemž opačný konec zapadá do drážky v čepu, čímž je kladka tlačena proti řemenu. Působením pružin na obou koncích čepu se docílí jednak stejnoměrného tlaku na vodicí kladku a jednak je tím vyloučen pohyb čepu ve vertikální rovině. Tímto odpérováním vodicích kladek lze docílit zaujímání co nejmenäího prostoru potrebného pro umístění vlastní kladky. Kromě toho tento princip odpérovéní plní delší funkce, jako je zajištění čepu ve vertikální poloze s možnost párování kladky v žádenám rozsahu.Pod přední částí sklízecího ústrojí je uetanovene na ramenech radlice, které jsou pomocí hydr. válců připevněny k přední části rámu stroje. Pod zadní částí sklízecího ústrojí jsou připevněny usměrňovací ližiny, nad kterými jsou k nosnému rámu připevněny rotační nože a pod nimiž je k rámu stroje připevněna dvojice proti sobě se otáčejících čistících válců.Hnací řemenice vytahovacích pásů sekce sklízecího ústrojí svým umístěním vytváří klín, zeručující plynulé zachytávání česnekové natě, která je do tohoto klínu usmerňováns rotečními torpédy.Podrývecí ústrojí sestává z ramen, ke kterým je připevněne radlice procházející pod všemi sekcemi sklízecího ústrojí. Remeno podrývecího ústrojí jsou ovládána hydraulickými válci připevněnymi k rámu stroje. Toto konstrukční uspořádání podrývecího ą ústrojí umožňuje jeho sklopení. QV zadní části sklízecího ústrojí jsou umístěny usměrňovecí ližiny, ktoré přesně stanoví výšku seříznutí natě od čeaneková palice vůči rotačním nožům, které jsou ustsnoveny nad usměrňovacími ližinami. Odříznuté česnekové palice padsjí mezi dvojici proti sobě se otáčsjících čisticích válců. Zde jsou česneková palice zbsveny nečistot s padejí na pŕíčný dopravník, zstímco odříznutá net padá na již sklizsný pozemok.Konstrukční podstata vynálezu spočívá v tom, že odpérovsná vodicí kladka zssohující do otvoru v dutém nosném rámu, je nasazens na čep procházející oválnými otvory dutého nosného rámu. Čep je 42 obou stran přidržován pružinsmi, otočenými kolem pomocných čepů a opírajících se o čep s zerážku, přičemž duty nosný rám je výkyvný kolem nosné trubky a pod jeho přední části je redlice spojená s ramsny, ktoré jsou hydr. válci připevněny k přední části rámu stroje.Sklízecí zařízení na sklizeň čeeneku a kořenové zeleniny je znázorněno na výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn celkový pohled na sklízeč, na obr. 2 je znázorněno podrývecí ústrojí, na obr. 3 je znázorněno odřezávací a čistící ústrojí při pohledu ze strany, na obr. 4 je znázorněno odřezávací a čistící ústrojí při pohledu ze shore,na obr. 5 je boční pohled na odpérovanou vodicí kladku, na obr. 6 je znázorněna odpérovaná vodicí kladka při pohledu ze shore, na obr. 7 je znázorněn čelní pohledna sklízecí ústrojí a na obr. 8 je znázorněnosk 1 ízecí ústrojí při pohledu ze shore.Sklízeč čeeneku a kořennvé zeleniny eestává z rámu l, na kterém jsou připevněne ložiska g pro uložení nosné trubky 1. K nosné truboe 1 jsou otočně připevněny sekce sklízecího ústrojí A. Sekce sklízecího ústrojí je tvořena dutým nosným rámem 5, v němž jsou uloženy odpérované vodicí kladky Q, přes které je veden vytahovací pás 1. Odpérovaná vodicí kladka 5 je z větší části vsunuta do otvoru gg v dutém nosném rámu 1, ve kterém jsou zhotoveny ovalné otvory 1 §, jimiž prochází čep Lg, na němžje nasazena odpérovená vodicí kladka §. Čep L 2 je přidržován pružinou 39, která je otočena kolem pomocného čepu 2 a opřena o zarážku gg. V přední části sklízecího ústrojí A jsou stavitelné řemenice §, přičemž nad přední částí sklízecího ústrojí 1 jsou umístěna rotační torpéda 2. V přední části rámu l stroje jsou připevněna ramena lg s radlicí ll a závěená oka 13 pro připevnění hydr. válců L 3. Pod zadní čústí sklízecího ústrojí 1 jsou připevněny rotační nože li s naváděcími ližinami L 5 apod rotačními noži 13 jsou připevněny čistící válce Lg. Na rámu 1 stroje je dále ustanoven příčny dopravník 11.Zařízení podle vynálezu pracuje taktoVíceřádkový sklízeč česneku a kořenové zeleniny je neveden na řádky. Radlice ll,která je pomocí hydr. válců Lg podle potřeby zahloubena, provede pasivní podrytí česnekových palio, v důsledku čehož jsou tyto v zemi uvolněny a to o určité minimální zpoždění vůči uchopení natě vytahovecímí pásy 1. Rotační torpéda 2 usměrní česnekovou net do ústí vytehovacích oású 1, které nat uchopí a dopraví k usměrňovacím ližinám li. Tyto přesně nastaví výšku odříznutí čeanekové palice od natě vůči rotačním nožüm l. Odříznuté česnekové palice padají mezi dva proti sobě se otáčející čistící válce . Prúchodem mezi čisticími válci lg se z česnekových palic odstrsní nečistoty. Qčistěné česnekové palice padejí na příčný dopravník L 1, ktery je dopraví do vedle jedoucího nákladního vozidla nebo přívěsuĺ Odříznutá net je vytahovacími pásy 1 vynesena.ze sklízecího ústrojí 1 a padá na povrch sklizeného pozemku.Slízeč česneku a kořenové zeleniny, sestávajíci z rámu stroje, ke kterému Je v přední části připevněna dvojice, přes odpérované kladky vedených, vytahovecích pásů, před kterými jsou připevněna rotační torpéda a v zadní části je rám stroje opatřen uaměrňovecími ližinami, nad kterými Jsou rotační nože, pod nimiž je umístěna dvojice proti sobě se otáčejicích čisticich válcü, vyznačující se tim, že odpérovená vodici kladka (6), zasahujíci do otvoru (23) v dutén nosném rámu (5), Je nasazena na čep (19), procházející oválnými otvory (18) do dutého nosného rámu (5), ktorý je z obou stran přidržován pružinami (20) otočnými kolem pomocných čepů (21) a opiredíci se o čep (19) a zarážku (22), přičemž dutý nosný rám (5) je výkyvný kolem nosné trubky (3) a pod jeho přední části Je radlice (ll) spojená s remeny (10),které jsou hydraulickými válci (13) připevněny k přední části rámu (1) stroje.

MPK / Značky

Značky: kořenové, zeleniny, sklízeč, česneku

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-224871-sklizec-cesneku-a-korenove-zeleniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklízeč česneku a kořenové zeleniny</a>

Podobne patenty