Podložka pro podkládání lan při zvedání břemen

Číslo patentu: 217932

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vaněk Milan, Hugo Jiří, Mikuláš Boris

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší podložku pro podkládání lan při zvedání břemen. Podložka je vhodná zvláště pro manipulaci s těžkými břemeny pomocí jeřábů. Podložka sestává z jednoho nebo více bloků, které jsou opatřeny na ploše, přicházející do styku s břemenem, permanentním magnetem, zajišťujícím operativně fixaci podložky na zvedavé kovové břemeno. Proti lehlá vnější plocha podložky je opatřena vedením pro lano. Sortiment použitelných materiálů pro výrobu podložky umožňuje různé varianty jejího konstrukčního uspořádání a to bud z jednoho bloku, přizpůsobeného tvarem či ohybem z jedné strany profilu břemena a z druhé optimálnímu poloměru ohybu lana, nebo z více bloků, spojených vzájemně klouby, které umožňují jednak optimální ustavení ploch podložky vzhledem k povrchu břemena a jednak příznivý ohyb lana. Výběrem vhodných polymerních materiálů byl např. v případě podložky vyrobené z jednoho bloku její ohebnost docílit lokálním ztenčením a orientací materiálů v místě ohybu tj. podél hrany břemena, kolem které se podkládá lano. Podložku lze též opatřit na vnějším povrchu kovovým pouzdrem, které zpevňuje její konstrukci, tvarově umožňuje její přiložení k břemenu a v provedené drážce vede lano.

Text

Pozerať všetko

Vynález řeší podložku pro podkládání len při zvedání břemen. Podložka je vhodná zvláětě pro manipulaci s těžkými břemeny pomocí jeřábů.Hanipulace a těžkými břemeny pomocí jeřábů a jejich zvedacích prostřêdků přichází dnesv úvahu v širokám měřítku v různých průmyslových oborech jako je hutnictví. strojírenství,stavebnictví, výstavba energetických sítí a oblast podnikových skladových hospodářství. Tato činnost je spojene se značnými nároky na spolehlivost upevnění bremeno, poněvsdžv mnohe případech jde o předměty značné materiální hodnoty, které by prípadným pádommohly být zničený, mohly by poškodit jiná předměty či konstrukce a hlavně ohrozit lidská životy. Z tohoto hlediska je zejména nebezpečné zdvíhání či přenášení kovových předmětů větší hmotnosti s ostrými hranami, u nichž dochází často k poškození závěsnáho lana.Zvadáhí a přenášení kovových břemen s ostrými hranami se doposud převážně provádí pomocí lan. Při této manipulaci dochází k bezprostřednímu styku lane s hranami nebo i povrchem břemane, což je príčinou čaatého poškození jak lana, tak í hran povrchu břemene a to vlivem ostrosti hran břemene nebo jeho nezádoucího posuvu po lane. Z národohospodářskeho hlediska tak dochází k značným ztrátám. Eežným nedostatkom tohoto způsobu manipulace s bremeny je ohrožení bezpečnosti práce obsluhy.Dosavadní pokusy o odstranění uvedených nedostatku spočívají ve vkládání předmětů různého tvaru a z různých materiálů mezi bremeno a lano, přičemž jejich výběr je velmi nahodilý, takže vlivem jejich nízká pevnosti či nesprávneho uložení dochází k havarijním aituacím, spojeným e ohrožením zdraví obsluhy a znehodnocením zvedaného či přenášeného břemena případně i lane. Všechny uvedené nedostatky odstraňuje podložka pro podkládání lan pri zvedání břemen podle vynálezu, zhotovené z plastu, elastomeru nebo kompozitního materiálu s polymerní matricí, popřípadě v kombinaci těchto materiálů s kovem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že podložka sestává z jednoho nebo více bloků, které jsou opatřeny na ploše přicházející do styku s břemenem, permanentním magnetem, zajišíujícím operetivně fixaci podložky na zvedané kovové bremeno.Protilehlá vnější plocha podložky je opetřena vedením pro lano. Sortiment použitelných materiálů pro výrobu podložky umožňuje různé varianty jejího konstrukčního uspořádání a to buč z jednoho bloku, přizpůsobeného tvarem či ohybom z jedné strany profilu břemena a z druhé strany optimálnímu poloměru chybu lane, nebo z více bloků, spojených navzájom klouby,které umožňují jednak optimální ustevení ploch podložky vzhledem k povrchu břemena a jednak příznivý ohyb lana. Výběrem vhodných polymerních materiálů byl například v případě podložky vyrobené z jednoho bloku její ohebnost docílit lckálním ztenčením a orientací materiálů v místě ohybu tj. podél hrany břemena, kolem které se podkládá lano.Podložka lze též opatřit na vnějším povrchu kovovým pouzdrem, které zpevňuje její kon~ strukci, tvarově umožňuje její přiložení k břemenu a v prevedené drážce vede lano. Manipuloce s podložkou je velmi jednoduchá a spočívá v jejím pŕiložení na spodní hranu břemena. Permanentní magnety ve stěně bloku podložky zejistí její fixaci a obsluha pak vloží před napnutím lano do vedení na povrchu podložky. Po zvednutí břemens je podložka sevřena mezi lanem a břemenen. Po přemístění břemena se lano uvolní z drážky, podložka sejme z břemena a možno ji opakované využít při zvedání jiných břemen.Výhody použití výše uvedené podložky pro pódkládání lan jsou následujícípoužití vhodného plastu, elastomeru, kompozitního materiálu s polymerní matricí, případně kombinace těchto materiálů s kovem. i- Odstraňuje provozně nepříznivý kontakt lane se zvedaným bŕemenem- odstraňuje styk lane s ostrou hranou břemena na malé ploše- odstraňuje lokélní poškození lana o ostré hrany břemena- odstraňuje povrchové poškození (nátěru, povlaku apodà břemena- zajištuje dodržení optimálního poloměru ohybu lana- umožnuje zhotovit podložku ve standardních rozměrech, velikosti, nízke hmotnosti, což- umožňuje obsluze snadnou manipulaci- umožňuje pevné zakotvení permanentních magnetů, sloužících k fixaci podložky ke kovovému- umožňuje zhotovení podložky, u níž tvar plech poprípade úhel, který spolu svírají, jepřizpůsoben tvaru zvedaného břemena.Příkladné provedení podložky pro podklúdání lan podle vynálezu jsou znézorněna na obr. 1 až 5, kde na obr. 1 je znézorněna podložka, jejíž blok je pevně spojen s pláštěm trubky, na obr. 2 je znézorněna podložka s vedením lane přímo na bloku, na obr. 3 je zná~ zorněna podložka tvořeno dvěma bloky a kloubovým závěsem, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny podložky, u nichž je vytvořen ztenčením materialu ohebny můstek.Dutinou ocelové trubky Q průměru 80 mm, délky 130 mm s tloušíkou stěny 5 mm, uzavřené na obou stranách přivařenymi čely § z ocelového plechu tlouššky 5 mm s otvorem 2 v jednom čele o průměru 20 mm vpraví směs epoxidové pryskyřice, práškového plniva například vápence,kaolinu, hydrátu hlinitého, křemenného písku, ocelových pilin nebo hliníkového prášku o velikosti častíc až do 1 mm a skleněných vláken o délce 0,| až 10 mm. Obsah všech plniv v pryakyřici bude 10 až 90 její hmotnosti.Po vytvrzaní pryskyřice vznikne blok L podložky pevně spojený s pláštěm trubky §. Z takto vzniklěho tělasa se odfrézuje jeden kvadrant trubky Q s čely bloku 1. Do obsažených ploch 2, styčných s břemenem, se vyfrézuje vybrání, do kterého se vlepí epoxidovou pryskyřící permanentní magnet g ve tvaru hranolu tak, aby jeho horní plocha byla v rovině se Ityčnou plochou 2. V obvodu plášte trubky se vyfrézuje výřez 1 o šířce větší než je průměr lana a dostatečně délce, aby nedošlo v horní a spodní hraně výrezu k nežádoucímu dotyku lane 1, ktoré je vedeno vedením 1, tj. v tomto případě dréžkou, vyfrézovanou v části blo mi. Príklad 2Ocelové trubka Q průměru 80 mm, délky 130 mm, s tloušĺkou stěny 3 až 10 mm se ve směru osy rozšířen tak, aby byl odstraněn jeden kvadrant z jejího profilu. Takto otevřená trubka se uzavře prorilem ve tvaru L, aby byla vytvořena dutina, ohraničená vnitřní stěnou trubky a vnějšími stěnami profilu L. Na vnější stěny profilu L se upevní nejméně po jednom permanentním mognatu ve tvaru komolého kužele, se základnou směřující do dutiny. Dutina se uzavře na jednom konci kovovou příložkou, na druhém konci příložkou s nalévacím otvorem. Tímto otvorom ae do dutiny naleje polymerační aměs alkalicky polymerovaného polyamidu popřípadě reaktivní pryakyřice s tvrdidlem. Po vytvrzení se odejme profil L a příložky.Do obvodu vnější stěny ocelové trubky se vyfrézuje drážke pro vedení 1 lane podle příkla du 1. P ř í k 1 a d 3Na obr. 2 je znázorněna podložka podle vynálezu s vedením lana přímo na bloku. Dodělené kovové formy sa z alkalíqky polymerovaného polyamidu odleje blok L s profilom vetvaru L o rozměru hran 150 x 150 mm, výškou 130 mm, tloušíkou stěny 50 nm a polcměram zaoblení styčné hrany r 50 um. Před odláváním sa na dvě stěny dutiny formy, které vytváří u odlitku atyčnou plochu 1 s břcmenem, mechanicky stěnou formy z její vnější strany připevní dva permanentní magnety g tvaru kotouče o průměru 60 mm a tlouštce 10 mm. Po odlití a ztuhnu tí polyamidu se nejprve uvolní spojení permanentních magnetů g se stěnami formy a blok 1 spolu se zalitými permanentními matnety g se vyjme z formy. Do obvodu vnější stěny bloku 1 protilehlé styěným ploehém 2 se vyfrézuje dráäka pro vedení 1, lane A.Na obr. 3 je znázornéna podložka podle vynélezu tvorené dvěma bloky a kloubovym úväsem. Dva bloky z renolické vrstvené hmoty o průřezu 50 x 130 mm, déloe 150 mm a polomäru zaoblsní jedné hrany r 50 mm se po obou bočních stranách spojí kloubovým zévěsem g ze dvou ocelových pésků tak, aby bylo doeaženo potřebného stupně volnoati k nastavení jejich vzájemné polohy. Do styěných ploch 2 s břemenem, ktoré jsou na vnitřním povrchu obou bloků se vyfrézuje drážka, do které se epoxidovou pryskyřiczĺ vlepĺ hranol permanantního magnetu g, tak aby jeho horní plocha byla v rovine se styčnou plochou i. Do vnéjéího povrchu obou bloků l se vyfrézuje drážka provvedení J lana A.Na obr. 4 a 5 jsou znázornöny podložky podle vynálezu u nichž je vytvořen ztančcním materiálu ohebąý můatek. Dělená kovová for-ma s průřezem dutiny se vetřikovéním vyplní polyemidem s obsahem 30 sklenených vláken, který utvoří blok l podložky o délce 130 mm. Tlouěĺke stěny bloku je 40 mn a v místě zealabení v chybové hrané podložky je tlouětka 4 mm. Před vstřikováním se na dvě vnitřní stěny dutiny formy, které vytváří na budoucím výlisku podložky etyćnou plochu i e břemenem, mechanicky fixují dve parmanentní magnety 2 tvaru kotouče o průměru 60 mm a tlouššce 10 mm. Protilehlé dvojice atěn dutiny formy je opatřena podálnou vložkou, ktoré na vnějším povrchu budoucí podložky vytvorí vedení 3,pro lano j. Po ukončení vstŕikovaciho cyklu se z formy vyjme tvarový výlisok bloku 1 podložky se zastŕíknutými permanentními magnety g a pro vedení 3 pro lano 4.1. Podložka pro podklédání lane při zvedáni břeman, zhotovené. z plastu, elestomeru,kompozitního materiálu s polymerní matrici popřípedě v kombinaci těchto materiálů s kovem vyznačená tím, že seetává z nejméně jednoho bloku (I) opatŕeného nejméně jedním permanentním magnetam (2) na ploäe (5) styčná s břemenem, přičemž na vnějäím povrchu bloku(I) je vyznačeno dražkou vedení (3) pro lano (4).2. Podložka pro podklédéní lan podle bodu 1 vyznačená tím, že blok (1) je opatŕsn na svém vnějším povrchu kovovým pouzdrsm (6) s vyřazen (7) pro vedení (3) lena (4).3. Podložka pro podkládání len podle bodu l vyznačená tím, že bloky (I) jsou vzájemně spojeny klouby (B).4. Podložka pro podkládéní lan podle bodu 1 vyznačené tím, že bloky (1) tvoří pomocíohebného můstku, vytvoreného ztenčsním materiálu bloku (1) na l/IOO až 1/10 tloušřky a jeho orientaci, neoddělitelnou dvojici.

MPK / Značky

Značky: zvedání, břemen, podložka, podkládání

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-217932-podlozka-pro-podkladani-lan-pri-zvedani-bremen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podložka pro podkládání lan při zvedání břemen</a>

Podobne patenty