Hydraulický rotační rozdělovač.

Číslo patentu: 215177

Dátum: 15.10.1982

Autori: Zemek Josef, Andrýsek Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hydraulický rotační rozdělovač. Převod tlakové a odpadové hydraulické kapaliny od čerpadla a hydraulického válce je proveden rotačním rozdělovačem, který sestává z tělesa, objímaného vnitřním pláštěm, na němž je uložen vnější plášť. Těleso a vnější plášť jsou mechanicky spojeny a mezi nimi je otočně uložen vnitřní plášť. Těleso a vnější plášť jsou připevněny na pevnou část stroje, vnitřní plášť na rotující část stroje nebo naopak. Mezi těmito dvěma soustavami jsou vytvořeny v těchto dílech kanály, převádějící kapalinu tlakovou i odpadovou z části stroje pevné na rotační a naopak. Vynález lze uplatnit na strojích a zařízeních, vyžadujících převádění hydraulického a odpadového oleje z pevné na rotační skupinu, zejména u zemědělských, stavebních nakladačů a jeřábů.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká hydreulického rotačního rczdělovače.e Hydraulické nakladače, na příklad zemědělské jeřábově, čelní, též pak stavební, bývají obvykle koncepčně řeäeoy tak, že zdroje tlakové kapaliny, na příklad oleje, jsou umístěny na jednom uzlu bud na stabilní nebo na otočné části nakladače a na druhou část ae tlakový i odpadový olej musí převést. ĺřotřebu převodu oleje ze stabilní na rotační část nebo naopak řeší rotační rozdělovač.rinoip rotačníbo hydrauliokého rozdělovače je ten, že sestává zásadné ze dvou částí, vzájemně otočných z nichž jedna je umístěna na stabilní části nakladače na příklad na podvozku, a druhá část narotující části nakladače, na příklad na jeřábovém svršku. Vnitřní část hydraulického rozdělovače se nazýva těleso a vnější část plášť. V jednom z těchto dílů bývá. soustava rotačních převodníchkanálů tlakové i odpadní kapaliny,které jsou uzavřeny hladkou rotační pcvrěkou druhého dílu hydraulického rozdělovače. Proti unikání tlakové kapaliny jsou vytvořeny kanály další, do kterých se vkládají těsnící elementy, na příklad O-kroužłq. Tyto těsní tlakovou kapalinu jak mezi jednotlivými kanály, tak proti úniku. do vnějšího prostoru. Jednotlivé převodní kanály, technologicky nejvýhodněji tvarované, sloužípřevodu kapaliny tlakové i odpadní pro jednotlivé funkce naklodačů. U hydraulických nekledačů bývají obvykle používány dvoučinné válce.Z toho vyplýva, že na stabilní nebo rotační části hydraulického rotačníhc rozdělovače musí být dvojnásobný počet převodních kanálů, než je počet převáděných funkcí, a tedy i dvounásobný počet vatupů a výstupů tlakového i odpadního oleje. NV souvislosti s tím, že v hydraulic jsou vyvíjeny pumpy o stále větších tlacích,vzrůstají nároky ne. dimenze při řešení rotačních hydraulických rozdělovačů. Utradičníoh hydraulických rctačních rczdělovačů a růatem tlaku při velká délce rozdělovače.pro více funkcí roste i nebezpečí úniku tlakové kapaliny vlivem geometrické netěsnosti,což u dosavadních rotačních rozdělovačů není dostatečně vyřešeno.Výše uvedené nedostatlq odstraňuje hydraulický rotační rozdělovač podlovynálezu,ktorý sevstává z těleaa, objímanáho vnitřním pláštěm, na nemž je ulcžen vnější plášt,na jehož vnitřním průměru jsou vytvořeny otevřene rotační vnější kanály, opatřeně vnějšími vstupy, proti nimž jsou axiálně postavene vnější vybrání, vytvořena na vnějším povrchu vnitřního lpláště, prcpojená e výstupy, axiálně vyúatěoými z vnitřního pláště,jehož vnitřní povrch je opstřen vnitřním. vybráními, propojenými do dalších výstupů,rovněž axiálně vyústěných z vnitřního pláště a propojených a vnitřními kanály, vytvořenymi na vnějším průměru těleaa, jehož vstupní komory jsou nspojeoy jak na vnitřní kanály, tak na vnitřní vstupy, aiiálně vyústěné z tělesa rozdělovače. vHydraulický rotační rozdělcvač podle vynálezu přináší svým novým uspořádáním možnost podtatného zmenšení rozměrů v důsledku nově vyřeěeného rozvodného systému, což Lnncžíuje i dokonalé těsnění rozdělovače. Obě tyto výhody se pak tím výrazněji projevují zejména při vysokých. tlacích pracovních, kterým jsou moderní rozdělovače vystaveNaPríklad zařízení podle vynálezu je znézorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1představuje jedno z možných řešení pro dvojčinné válce a převod tří funkcí v osovém ře 215171 ~ 2eu.obr. 2 nnáeoršuje tote řešení v příänćm řeau s ob. l. obr 3 Je pohledu ob. l s k obr. 4 jeupohledem I bb. 1 se spodní struny.po vnem ,na j, rondälovuöe mi ne .m vnitřním 5 mm m vytvořena etevi-enő nětační vnljlí keníly g, g. g. která jsou opetřem vnljäími vstupy a. z, a. pooto,äenýmí protitsobl o om i 2 o°. Kloud vnější pmł j, na mn vnitřním průměru mčtyři doing 6, rovnłi roteční. s tčsníoími krouilq 1. vnější pldlř L je otoőnł ulošen na vnitřní plíšti g. len má na vnäjäín povrchu g vytvořena tří vnější vybrání g. kted jsou proti sobě pootoöena o úhel l 20 ° a sxiúlnä jsou poetavenn proti vnäjäím vstupům 2 L. 53. 51. Peto vnijäí vyhrduí 2 propojují trvale vnější vstupy n, 53. 5 oteöníoh vnäjäíoh kanálů g, E, g s iuiálnä vyústänýni prvním. výstupylgł, lěg, gbvytvořenýnu ve nana pusti g. Vnitřní povrch m vnitřního pltltö g j op-łŕen třemi vam níml vybráními u, kteríutvoří propojení tlakové kapaliny do duläíoh výstupu g, g. E 6, lěleso 1 ouděloveče je na vnäjłím průměru goo opatřeno čtyřmi tüsníoími li s tčeníoími vnitřním kroužlq g a cim rotaäními vnitřním. kanály m. m. in.V nich jsou vytvořeny vstupní komory ,l 6. napojené na axiálnä vyúotěnő vnitřní vstupy lll, § 13. u telesa. i. uiálně jsou posunuty vstupní komory ,Lg s vnitřním kanálylil,3,51 s vnitřním vybráním l o polovinu rooteöe rotaöníoh vnějäíoh kanálů Q,g, resp. 42 a 43. V uvedonćm přípsdä je vnější plášť l s těleso 1 rondülovaöe spolu povnä propojeno /neonázornäno/ a je uvaäováno upevnäní na stabilní částí nakladače lnesnánornänol. Vnitřní plán g je upevněn osntrovánún kušelové plochy J.B do trubky sloupku nakladače lneunásotnänol.Iäidraulioký rotační roodälnvač dle vynálauu pracuje takto Makový olej se čerpadlem dopiavuje vstupom zl do vnějäího kanálu g vnőjäím vybráním g do vstupu g a dále do hydraulioksho válce /nennázorněnoh kde vykoná šádanou práci. U dvojöinnáho válce pohybom pístu se vytlačí odpadový olej, ktorý se vrací do nádrže /neznásornäno/ prostřsd~ niotvím na příklad dalšího vstupu Lg vnitřním vybzání ll, vnitřním kanálu § 53, vstupní komory L 6 a vnitřního vstuputěless 1. Převídění tiskového oleje i oleje odpadovćho je Lunožněnn tím, že vnější kanály g, g. g i vnitřní kanály 1.55, m, 1.21 jsou rotační. což unxožnuje dodávet olej do vnějäíoh vybrání g i. vnitřníoh vybrání LI trvalo při kterékoliv vzájemné poloso vnějäího plášte l a těleea z roodělovaöe vůči vnitřnímu plášti g, protože tlakový olej může jít nad i pod píst /u dvojčinnýoh váloů/ jsou vstupy i všstupy z hlediska funkce zemänitelnć. stejný pochod pro nevi-žene řešení může být použit pro vnější vstupy 53, 51, .to znamená pro uvedený příklsd převod tlakové kapaliny pro celkem tři funkce Uvedený rotační roodělovaö dle vynálezu lze použít pro různé stroje, ne příkladjeřáby s otočným avrškem, zemědělské nakladače, stavební čelní nakladače spod.l. Hydraulický rotační zozdělovač, sesłzávajíoi z těleaà objímaněho vnitřním pláštěm, na němž je uložen vnější plášť, vyznàčujici se tím, že na vnitřním průměru /100/ vnějšího pláště /l/ jsou vytvořena otevřeně rotační vnější kanály /41, 42, 43/,opatřené vnějšími vstupy /51, 52, 53/. proti nimž jsou axiálně postavená vnější vybrání /Š/ç Vyťvořená na vnějšłm povrchu /8/ vnitřním) plržště /2/ propojełané s výstupy /l 21, 123, 125/, axiâlně vyústěnými z vnitřním pláště /Žw/, jehož vnitřní povrch 4/10/ je opnířen vnitřním vybráními /ll/, propgaenými 10 dalších výstupů 1122, 124, 126/, rovněž axiálně vyústěných z vnitřníhcv pláště /2/ a propojených àvnitžnmí kanály /151, 1.52, 153/, wtvořąnými na vnějšim průměru /2 oo/ tělesa /3/, jehož vstupní kOmOryN/lô/ Jsou napoáeny jak na vnitřní kanályl/El 152, 153/, tak na vnitřní vstupy /17 l, 172, 173/, axiálně vyústěné z tělesa /3/Rozdělovač podle bodu l, vyznačený tím, že vstupní komory /16/ s vnitřním. kanály A 51, 152, 153/ v tělese /3/ rozdělovače jsou axiélně posunuty o polovina rozteča /t/ rotačníahvnějšich karxálů /41 42 42. 43/ vytvořených ve vnějším pláš ti /l/ rozdělovaöc.

MPK / Značky

Značky: hydraulický, rotační, rozdělovač

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-215177-hydraulicky-rotacni-rozdelovac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulický rotační rozdělovač.</a>

Podobne patenty