Polyarylkarboxamidová zlúčenina, spôsob jej prípravy a použitie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polyarylkarboxamidová zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde použité symboly majú význam uvedený v patentových nárokoch, jej N-oxid, farmaceuticky prijateľná adičná soľ s kyselinou a ich stereochemicky izomérne formy, spôsob ich prípravy a použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú účinnými činidlami na znižovanie hladiny lipidov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka polyarylkarboxamidových zlúčenín, ktore majú inhibičný účinok na apolipoproteín B,čim znižujú hladinu lipidov. Vynález sa ďalej týka spôsobu prípravy týchto zlúčenín, farmaceutických kompozícii, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú, a tiež použitia týchto zlúčenín ako liečiv na liečenie hyperlipidémie,obezity a diabetes typu II.Obezita je príčinou veľkého množstva vážnych zdravotných problémov, akými je napríklad rozvoj diabetes a srdečných ochorení v dospelosti. Navyše neustále narastá počet ľudí posadnutých znižovaním telesnej hmotnosti, V súčasnej dobe je dobre známy kauzálny vzťah medzi hypercholesterolémiou, najmä hypercholesterolémiou spojenou so zvýšenou koncentráciou lipoproteínov s nízkou hustotou v plazme (ďalej LDL) a lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou (ďalej VLDL), a predčasnou aterosklerózou a/alebo kardiovaskulámym ochorením. Na trhu je ale V súčasnosti k dispozícii len obmedzený počet liečiv určených na liečenie hyperlipidémie. Liečivá určené primáme na liečenie hyperlípidémie zahŕňajú živicové sekvestranty žlčových kyselín,napriklad cholestyramín a colestipol, deriváty tibrických kyselín, napriklad bezañbrát, kloñbrát, fenoñbrát,ciproñbrát a gemfibrozil, inhibítory syntézy kyseliny nikotínovej a cholesterolu, napríklad inhibítory HMG koenzým-A reduktázy. Nevýhodou niektorých prípravkov je najmä nevyhovujúci spôsob podávania (granuly rozpustné vo vode alebo ovocnej šťave) a závažné vedľajšie účinky (gastrointestinálne poruchy a Zápcha) pri podávaní živicových sekvestrantov žlčových kyselín. Deriváty fibrických kyselín vyvolávajú miemy pokles(o 5 až 25 ) hladiny lipoproteínov s nízkou hustotou (s výnimkou hypertriglyceridemických pacientov, u ktorých sa počiatočné nízke hladiny zvyšujú) a aj keď sú obvykle pacientmi dobre znášané, má ich užívanie vedľajšie účinky, medzi ktore patrí potenciácia warfarínu, svrbenie, únava, bolesti hlavy, nespavosť, bolestivá reverzibilná myopatia a stuhlosť veľkých svalových skupín, impotencia a zhoršená činnosť obličiek. Účinným prostriedkom na znižovanie hladiny lipidov je kyselina nikotínová, ktorej užívanie vedie k 15 až 40 poklesu hladiny lipoproteínov s nízkou hustotou (a dokonca 45 až 60 poklesu pri kombinácii s živicovými sekvestrantmi žlčových kyselín). Na druhej strane dochádza pri jej užívaní na vysoký výskyt nepriaznivých účinkov, súvisiacich najmä s jej vazodilatačným účinkom, prejavujúcim sa napríklad bolesťou hlavy, návalmí tepla, bitím srdca, tachykardiou a príležitostnými stratami vedomia, rovnako tak ako ďalšími vedľajšími účinkami, medzi ktore patria gastrointestinálne problémy, hyperémia a zhoršenie glukózovej tolerancie. Lovastatín a simvastatín, neúčinné prekurzory zo skupiny inhibítorov HMG koenzým A reduktázy,obsahujú laktónový kruh, ktorý sa hydrolyzuje v pečení za vzniku príslušného účinného derivátu hydroxykyseliny. Pri znižovaní hladiny lipoproteínov s nízkou hustotou o 35 až 45 sú všeobecne dobre znášané a výskyt menej závažných vedľajších účinkov je relatívne nízky. Potreba nových činidíel na znižovanie hladiny lipidov je ale ďalej aktuálna. Také činidlá by mali mať vyššiu účinnosť a/alebo by mali pôsobiť na základe iných mechanizmov ako skôr uvedené liečivá.Plazmové lipoproteíny sú vo vode rozpustne komplexné zlúčeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou,ktoré sú tvorené lipidmi (cholesterolom, triglyceridmi, fosfolipidmi) a apolipoproteínmi. Na základe ich hustoty (meranej ultracentrifugáciou) rozdeľujeme päť hlavných skupín lipoproteínov, ktoré sa líšia podielom lipidov a typom apolipoproteínu. Všetky sa tvoria v pečení a/alebo v bunkách črevnej mukózy. Prvou skupinou sú lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL), druhou lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou (VLDL), tretie lipoproteíny so strednou hustotou (IDL), štvrtou lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL) a konečne piatou skupinou chylomikróny. Bolo opísaných desať hlavných ľudských plazmových apolipoproteínov. VLDL,ktoré sa tvoria v pečení a obsahujú apolipoproteín B (ďalej Apo-B), sú odbúravané na LDL, ktoré prenášajú 60 až 70 z celkového množstva cholesterolu krvného séra. Apo-B je tiež hlavnou bielkovinovou zložkou LDL. Zvýšená hladina LDL-cholesterolu V sére následkom jeho nadmemej syntézy alebo zníženého metabolizmu zapríčiňuje aterosklerózu, Lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL), ktoré obsahujú apolipoproteín Al,majú na druhú stranu antisklerotický účinok a teda nepriamo súvisia s rizikom koronámeho ochorenia srdca. Pomer HDL/LDL, zistený z profilu plazmových lipidov, je tak výhodnou metódou pri posudzovaní aterogenetického potenciálu konkrétneho pacienta.Dve izoméme formy apolipoproteínu (apo) B, apo B-48 a apo B-lOO, sú dôležitými proteínmi v metabolizme ľudských lipoproteínov. Apo B-48, ktorého názov je odvodený zo skutočnosti, že predstavuje zhruba 48 veľkosti apo B-100 na sodiumdodecylsulfátpolyakrylamidových géloch, je ľuďmi produkovaný v čreve. Apo B-48 je potrebný na zhromažďovanie chylomikrónov a hrá teda nezastúpiteľnú úlohu pri intestinálnej absorpcii potravinových tukov. Apo B-l 00, ktorý je produkovaný v ľudskej pečení, je potrebnýna syntézu a sekréciu VLDL. LDL, ktore obsahujú asi 2/3 cholesterolu V ľudskej plazme, sú metabolickými produktmi VLDL. Apo B-100 je v skutočnosti jedinou bielkovinovou zložkou LDL. Zvýšené koncentrácie apo B-100 a LDL V plazme sú významnými rizikovýmí faktormi pri rozvoji aterosklerotického ochorenia vencových tepien.Príčinou hyperlipidémie môže byť rad genetických a získaných ochorení. Tieto ochorenia môžu byť rozdelené na primáme a sekundáme hyperlipidemicke stavy. Najbežnejšími príčinami sekundámej hyperlipidémie sú diabetes mellitus, alkoholizmus, drogová závislosť, hypotyreóza, chronické zlyhanie obličiek, nefrotický syndróm, Cholestáza a bulímia. Primáme hyperlipidémie boli rozdelené na bežnú hypercholesterolémiu,familiálnu kombinovanú hyperlipidémiu, familiálnu hypercholesterolćmiu, zvyškovú hyperlipidémiu, chylomikronemický syndróm a familiálnu hypertriglyceriděmiu.Mikrozomálny transportný proteín triglyceridov (ďalej MTP) katalyzuje transport triglyceridu a cholesterylestera, a to vďaka prednostnému viazaniu na fosfolipidy, napríklad fosfatídylcholín. D.Sharp a kol., Náture (1993), 365 str. 65, poukázal na skutočnosť, že defekt spôsobujúci betalipoproteinómiu je prítomný V MTP géne, Táto skutočnosť znamená, že MTP je potrebný na syntézu lípoproteínov obsahujúcich apo B,napríklad VLDL, prekurzorov LDL. Z toho teda vyplýva, že inhibítor MTP inhibuje syntézu VLDL a LDL, a teda znižuje hladiny VLDL, LDL, cholesterolu a triglyceridov v ľudskom organizme. Inhibítory MTP boli opísane v kanadskej patentovej prihláške č. 2 091 102 a v medzinárodnej patentovej prihláške 96/26205. Inhibítory MTP, patriace do skupiny polyarylkarboxamidov, boli tiež opísané V patente US 5 760 246 a v medzinárodných patentových prihláškach W 0 96/40640 a W 0 98/27979.Jedným z cieľov vynálezu je zaistiť skvalitnenie liečby pacientov trpiacich obezitou alebo aterosklerózou,najmä koronámou aterosklerózou, a všeobecnejšíe ochoreniami, ktoré sú s aterosklerózou spojené, napríklad ischemickou chorobou srdca, periferálnym vaskulámym ochorením a cerebrálnym vaskulámym ochorením. Ďalším cieľom vynálezu je regresia aterosklerózy a inhibícia jej klinických následkov, najmä úmrtnosti a chorobnosti.Vynález sa opiera o nečakané zistenie, že skupina nových polyarylkarboxamidových zlúčenín hrá úlohu selektívnych MTP inhibítorov, je schopná V črevnej stene cicavcov selektívne blokovať MTP, a môže sa preto uplatniť ako liečivo, najmä na liečenie hyperlipidémie. Vynález tiež zahŕňa niekoľko spôsobov prípravy takých polyarylkarboxamidových zlúčenín, ako aj farmaceutických kompozícii, ktoré uvedené zlúčeniny obsahujú. Tiež sú opísané niektore nové zlúčeniny, ktoré sú užitočnými medziproduktmi na prípravu terapeuticky účinných polyarylkarboxamidových zlúčenín, ako aj spôsoby na prípravu takých medziproduktov. Vynález okrem toho zahŕňa aj použitie týchto polyarylkarboxamidových zlúčenín na liečenie chorobných stavov, zvolených z množiny obsahujúcej aterosklerózu, pankreatitidu, obezitu,hypercholesterolémiu, hypertriglyceridémiu, hyperlipídémíu, diabetes a diabetes typu II. Liečenie spočíva v podávaní terapeuticky účinnej polyarylkarboxamidovej zlúčeniny cicavcom.Vynález sa týka skupiny nových polyarylkarboxamidových zlúčenín všeobecného vzorca (l)ich N-oxidov, farmaceutický prijateľných adičných solí kyselín a stereochemicky izomémych foriem, pričom- Z 1 je zvolený z množiny obsahujúcej skupinu (CI-mn, kde n je l-3, skupinu CHZCHIO a skupinu OCHzCHz- X. predstavuje atóm kyslíka, skupinu CHg, CO, NH, CHZO, OCHZ, CH 2 S, SCH alebo priamou väzbu- X 2 a X 3 sú každý nezávisle zvolené z množiny obsahujúcej skupinu CH, atóm dusíka a atóm uhlíka v konñgurácii spz- R 1 c atóm vodíka alebo CMalkylová skupina- Ar je aromatický kruh zvolený z množiny obsahujúcej fenylovú, naftalenylovú, pyridinylovú, pyrazinylovú, pyrímidinylovú, pyridazinylovú, triazinylovú, triazolylovú, imidazolylovú, pyrazolylovú, tiazolylovú, l 0izotiazolylovú, oxazolylovú, pyrrolylovú, furanylovú a tienylovú skupinu, prípadne substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi R 3- Arz je aromatický kruh zvolený z množiny obsahujúcej fenylovú, naftalenylovú, pyrídinylovú,pyrazinylovú, pyrimidinylovú, pyridazinylovú, triazinylovú, triazolylovú, imidazolylovú, pyrazolylovú, tiazolylovú, izotiazolylovú, oxazolylovú, pyrrolylovú, furanylovú a tienylovú skupinu, prípadne substituovanú jedným, dvoma alebo tromi substituentmi R 4R 2 a R 3 sú každý nezávisle zvolený z množiny obsahujúcej CM alkylovú skupinu, Cmalkyloxyskupinu,atóm halogénu a trifluónnetylovú skupinu- každý R 4 je nezávisle zvolený z množiny obsahujúcej Calkylovú skupinu, Cmalkyloxyskupinu, atóm halogénu, hydroxyskupinu, merkaptoskupinu, kyanoskupinu, nitroskupinu, Claalkyltio skupinu alebo polyhalogén- Cpóalkylovú skupinu, aminoskupinu, CHalkyIaminO skupinu a di(C 14 alkyl) aminoskupinu- p apž sú každý 0 až 2- X 1 a R 4 môžu spoločne s aromatickými kruhmi Ar a Arz, ku ktorým sú pripojené, tvoriť fluóren-l-ylovú alebo fluóren-4-ylovú skupinu- A predstavuje Cmalkandiylovú skupinu substituovanú jednou alebo dvoma skupinami zvolenými z množiny obsahujúcej arylovú, heteroarylovú a Cywcykloalkylovú skupinu alebo ked X 3 je CH, môže A tiež predstavovať atóm dusíka substituovaný atómom vodíka, Cploalkylovou, arylovou, heteroarylovou, arylC 1- B predstavuje atóm vodíka Cpmalkylovú skupinu arylovú alebo heteroarylovú skupinu, každú prípadne substituovanú skupinou zvolenou z množiny obsahujúcej atóm halogénu, kyanoskupinu, nitroskupinu, C 1,4 alkyloxyskupinu, aminoskupinu, Cpmalkylaminoskupinu, di(C,,alkyl) aminoskupinu, Clwacylovú skupinu,Cpwalkyltioskupínu, Cjwalkoxykarbonylovú skupinu, C 1, loalkylamínokarbonylovú a di(Coalkyl) aminokarbonylovú skupinu arylClwalkylovú skupinu heteroarylCpwalkylovú skupinu Cymoykloalkylovú skupinu polyhalogénCpóalkylovú skupinu Cwalkenylovú skupinu C 3.alkinylovú skupinu skupinu NRÓR 7 alebo skupinu ORg- R 6 a R-, každý nezávisle predstavuje atóm vodíka, C 0 alkyl 0 Vú skupinu, arylovú skupinu alebo heteroarylovú skupinu, každú prípadne substituovanú skupinou zvolenou z množiny obsahujúcej atóm halogénu, kyanoskupinu, C 14 alkyloxyskupinu, aminoskupinu, CHQaIkyIaminoSkupinu, di(C,10 alkyl) aminoskupinu,Cmoacylovú skupinu, Cmoalkyltíoskupinu, Cl.malkylaminokarbonylovú a di(C,walky 1) aminokarbonylovú skupinu arylCmoalkylovú skupinu heteroarylCljoalkylovú skupinu C 310 cykloalkyl 0 vú skupinu C 740 polycykloalkylovú skupinu, polyhalogénCMalkylovú skupinu C 3 galkenylovú skupinu Cmalkinylovú skupinu kondenzovanú benzo-Cygcykloalkylovú skupinu, pričom R 6 a R 7 môžu spoločne s atómom dusíka, ku ktoremu sú pripojené, tvoriť nasýtený heterocyklický radikál obsahujúci 4 až 8 uhlíkových atómov a- R 3 predstavuje Cugalkylovú skupinu, arylovú skupinu alebo heteroarylovú skupinu, každú pripadne substituovanú skupinou zvolenou z množiny obsahujúcej atóm halogénu, kyanoskupinu, nitroskupinu, C 14 alkyloxyskupinu, aminoskupinu, Cpwalkylaminoskupinu, di(Cgalkyl) aminoskupinu, Cmgacylovú skupinu,Cpmalkyltioskupinu, Cl.loalkylaminokarbonylovú a di(C 0 alkyl) aminokarbonylovú skupinu arylCmgalkylovú skupinu heceroarylCmoalkylovú skupinu C 340 cykloalkylovú skupinu Cmopolycykloalkylovú skupinu polyhalogénCpóalkylovú skupinu Cmalkenylovú skupinu C 3 galkinylovú skupinu alebo kondenzovanú benzo-C 5 gcykloalkylskupinupričom keď Arl a Arz je fenyl, X 2 a X 3 je N, Z. je (CH 2), kde n je 2 a Z 2 je (CHZ) kde m je 2, X, je priama väzba, R 1 je vodík, pl a p je každý 0, R 4 je trífluórmetyl a A je CLÓaIkáHdÍYI substituovaný fenylom, potom B nepredstavuje motyl, fenyl, NR 6 R 7, kde R 6 a R 7 je nezávisle každý vodík, trifluóretyl alebo 2-metylpyridín,alebo ORB, kde R 3 je metyl.Pokial nie je uvedené inak, v nasledujúcich defmíciách atóm halogénu je atóm fluóru, chlóru, brómu alebo jódu Cmalkylová skupina predstavuje nasýtený uhľovodíkový zvyšok s priamym alebo rozvetveným reťazcom, obsahujúci od jedného do štyroch atómov uhlíka, ako je napriklad skupina metylová, etylová,propylová, n-butylová, l-metyletylová, Z-metylpropylová, Ll-dimetyletylová a podobneCmalkylová skupina zahŕňa defmovanú Cmalkylovú skupinu a jej vyššie homológy obsahujúce 5 alebo 6 atómov uhlíka, napríklad 2-metylbutylovú, n-pentylovú, dimetylpropylovú, n-hexylovú, Z-metyl-pentylovú,-S-metylpentylovú skupinu a podobneCpmalkylová skupina zahŕňa definovaná Cmalkylovú skupinu a jej vyššie homológy obsahujúce 7 až 10 atómov uhlíka, napríklad heptylovú, etylhexylovú, oktylovú, nonylovú, decylovú skupinu a podobneC ocykloalkylovou skupinou je cyklopropylová, cyklobutylová, cyklopentylová, cyklohexylová, cykloheptylová, cyklooktylová., cyklononylová alebo cyklodecylová skupinapolyhalogén-Cmlkylová skupina je definovaná ako polyhalogén substituovaná Cmalkylová skupina, najmädefinovaná Cmalkylová skupina substituovaná 2 až 13 atómami halogénu napríklad skupina- arylová skupina je definovaná ako mono- a polyaromatická skupina, napríklad fenylová alebo naftalenylová skupina prípadne substituovaná jedným až tromi substituentmi, z ktorých každýje nezávisle zvolený z množiny obsahujúcej nitroskupinu, azidovú skupinu, kyanovú skupinu, atóm halogénu, hydroxyskupinu, Cmalkylovú skupinu, Cgącykloalkylovú skupinu, Cmalkyloxyskupinu, polyhalogénCmalkylovú skupinu, aminoskupinu, mono- alebo di(C,(,alkyl)aminoskupinu- heteroarylová skupina je definovaná ako mono- alebo polyheteroaromatická skupina obsahujúca jeden alebo viacej heteroatómov, zvolených z množiny obsahujúcej atóm dusíka, kyslíka, siry a fosforu, najmä skupina pyridínylová, pyrazinylovà, pyrimidinylová, pyridazinylová, triazinylová, triazolylová, imidazolylová, pyrazolylová, tiazolylová, izotiazolylová, oxazolylová, pyrrolylová, furanylová, tienylová a podobne, vrátane všetkých ich možných izomérnych foriem- Cmalkenylová skupina je definovaná ako priamy alebo rozvetvený uhľovodíkový radikál, obsahujúci jednu dvojnú väzbu a 3 až 6 uhlíkových atómov, napriklad 2-propenylová skupina, 3-butenylová skupina, 2-butenylová skupina, 2-pentenylová skupina, 3-pentenylová skupina, 3-metyl-2-butenylová skupina, 3-hexenylová skupina, Z-hexenylová skupina a podobne- C,alkinylová skupina je definovaná ako priamy a rozvetvený uhľovodíkový radikál obsahujúci jednu trojnú väzbu a 3 až 6 uhlíkových atómov, napríklad 2-propinylová skupina, 3-butinylová skupina, 2-butinylová skupina, Z-pentinylová skupina, 3-pentinylová skupina, S-metyl-Z-butinylová skupina, ĺš-hexinylová skupina,l-hexinylová skupina a podobne- Cwcykloalkenylová skupina je definovaná ako cyklický uhľovodíkový radikál obsahujúci jednu dvojnú väzbu a 4 až 8 uhlíkových atómov, napríklad cyklobutenylová skupina, cyklopentenylová skupina, cyklohexenylová skupina, cykloheptenylová skupina, cyklooktenylová skupina a podobne- kondenzovaná benzo-C 5 gcykloalkylová skupina je definovaná ako radikál, napríklad indanylová skupina,1,2,3,4-tetrahydronaftalenylová skupina, fluórenylová skupina a podobne- Cmopolycykloalkylová skupina je definovaná ako radikál obsahujúci 7 až 10 uhlíkových atómov, napriklad norbornylová skupina- Cmalkylamínoskupina je definovaná ako primámy amínový radikál obsahujúci 1 až 6 uhlíkových atómov,napríklad metylamínoskupina, etylaminoskupina, propylamínoskupina, izopropylaminoskupina, butylaminoskupina, izobutylamínoskupina a podobne di(Calkyhamínoskupina je definovaná ako sekundámy amínový radikál obsahujúci l až 6 uhlíkových atómov, napríklad dimetylaminoskupina, dietylaminoskupina,dipropylamínoskupina, di-izopropylaminoskupina, N-metyl-N-etylamínoskupina, N-etyl-N-propylaminoskupina, a podobne- Cmalkyltioskupina je definovaná ako Cpúalkylová skupina viazaná na atóm síry, napríklad metyltioskupina, etyltioskupina, propyltioskupina, izopropyltioskupina, butyltioskupina a podobne- Cmacylová skupina je definovaná ako Cbóalkylová skupina viazaná na karbonylovú skupinu, napríklad acetylová skupina, propionylová skupina, butyrylová skupina, izobutyrylová skupina a podobneUvedené farmaceutický prijateľné adičné soli kyselín zahŕňajú terapeuticky účinné netoxické adičné soli kyselín, ktore sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I) schopné tvoriť a ktoré môžu byť jednoducho získané reakciou zásaditej formy týchto zlúčenín s príslušnou kyselinou. Príklady takých kyselín zahŕňajú napríklad anorganické kyseliny, ako halogénvodikovć kyseliny, napriklad kyselinu chlorovodíkovú alebo brómovodíkovú, kyselinu sírovou, kyselinu dusičnú, kyselinu fosforečnú a podobne alebo organické kyseliny, ako napríklad kyselinu octovú, propanovú, hydroxyoctovú, 2-hydroxypropanovú, Z-oxopropanovú,mliečnu, pyrohroznovú, šťaveľovú (etandiovú), malónovú, jantárovú (butandiovú), maleinovú, fumarovú,jablčnú, vinnu, citrónovú, metansulfónovú, etansulfónovú, benzénsulfónovú, p-toluénsulfónovú, cyklohexansulfámovú, salicylovú (Z-hydroxybenzoovú), p-amínosalicylovú, pamoovú a podobne soľ môže byť naopak jednoducho prevedená na voľnú bázu reakciou s príslušnou zásadou.Výraz farmaceutický prijateľné adičné soli kyselín tiež zahŕňa solváty, ktoré sú zlúčeniny všeobecného vzorca (l) aj ich soli schopné tvoriť, toje napríklad hydráty, alkoholáty a podobne.N-oxidové formy zlúčenín všeobecného vzorca (I) zahŕňajú takéto zlúčeniny, v ktorých je jeden alebo viacej atómov dusíka oxidované použitím bežne známych postupov premeny trojväzbového dusíka na jeho N-oxidovú formu. Uvedená N-oxidačná reakcia môže byť uskutočňovaná reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (I) s 3-fenyl-2-(fenylsulfonynoxaziridínom alebo s vhodným organickým alebo anorganickým peroxidom za prítomnosti najmenej jedného vhodného rozpúšťadla. Vhodné anorganické peroxidy zahŕňajú napríklad peroxid vodika a peroxidy alkalických kovov alebo peroxidy kovov alkalických zemín, napríklad peroxid sodný alebo draselný. Vhodné organické peroxidy môžu obsahovať peroxykyseliny, napriklad kyselinu benzénkarboperoxovú alebo halogénom substituovanú kyselinu benzénkarboperoxovú (napríklad kyselinu B-chlórbenzénkyrboperoxovú), peroxoalkánové kyseliny, (napríklad kyselinu peroxooctovú) a alkylhydroperoxidy (tercbutylhydroperoxid). Vhodne rozpúšťadlá pre túto reakciu zahŕňajú napríklad vodu,

MPK / Značky

MPK: C07D 211/34, C07D 213/40, C07D 295/14, A61P 3/06, A61K 31/495

Značky: přípravy, spôsob, polyarylkarboxamidová, kompozícia, obsahom, použitie, farmaceutická, zlúčenina

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/79-287852-polyarylkarboxamidova-zlucenina-sposob-jej-pripravy-a-pouzitie-farmaceuticka-kompozicia-s-jej-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyarylkarboxamidová zlúčenina, spôsob jej prípravy a použitie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom</a>

Podobne patenty