Deriváty 2-pyridín-2-ylpyrazol-3(2H)-ónu, ich príprava a ich použitie v terapii

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom tohto vynálezu sú nové deriváty substituovaného dihydropyrazolónu, ichpríprava a ich terapeutické použitie ako aktivátorov transkripčného faktora HIF.Faktor índukovaný hypoxiou (HIF je skratkou Hypoxia lnducible Factor) (HIFI-alfa) je transkripčným faktorom exprimovaným konštitutívne vo všetkých tkanivách. Tento proteín bol objavený v roku 1994 Gregg Semenza-om pri štúdiu regulačných sekvencií génu EPO. Tento autor identifikoval sekvenciu situovanú v 3 nekódujúcej polohe v promótore EPO,ktorý bol označený ako responzívny element hypoxie (HRE, hypoxia response element) a ktorý je fíxačným miestom proteínu HIFI-alfa umožňujúcim transkrípčnú aktiváciu EPO. Následne bola sekvencia HRE tiež lokalizovaná na viac ako 70 ďalších génoch, akými sú napríklad VEGF (vaskulámy endoteliálny rastový faktor) alebo Glutl (glukózový transportér l). Transkripčný komplex HIF-l je minimálne heterodímérom tvoreným proteínom HIF-alfa alebo HlF 2-alfa a ďalším transkripčným faktorom ARNT (skôr označovaným ako HIFI-alfa) ARNT je konštitutívne a stabilne exprimovaný v bunkách a podstata regulácie uvedeného transkripčného komplexu súvisí s množstvom HlF-l-alfa prítomným v bunkách a je tedaZa normálnych kyslíkových podmienok sa proteín HIF-alfa rýchlo odbúrava (polčas jeho rozkladu predstavuje S minút). Tento rozklad je dôsledkom hydroxylácie HIF-alfa alebo HIFZ-alfa na prolínoch 402 a 563 respektíve prolínoch 405 a 531 v prípade ľudských foriem pôsobením HIF prolyl-hydroxylázy (HlF PHDs alebo EGLNs). Táto hydroxylácia umožňuje väzbu Von Hippell Lindau proteínu (pVHL) združeným s ubikvitin-ligázou, čo spôsobí degradáciu HIFI-alfa alebo HIFZ-alfa ubikvitin-proteazómovým systémom. Ked sú bunka alebo tkanivo vystavené hypoxii/ischémii, nedochádza v takom prípade už k degradácii HlF l-alfa alebo HlFZ-alfa ubikvitin-proteazómovým systémom a môžu sa teda HIF faktory združiť s ostatnými transkripčnými faktormí komplexu HlF faktormi za účelom preklopeniado jadra a aktivovať tam ich cíeľove gény.Aj keď je hypoxia základnou príčinou aktivácie proteínov HIFI-alfa a HIVZ-alfa, môžu aj ďalšie induktory, akými sú inzulín a rastové faktory, hrať určitú úlohu pri ich stabilizácii, najmä mechanizmom fosforylácie na seríny 641 a 643.Bolo teda vykonané fenotypové triedenie zamerané na vyhodnotenie stabilizácie proteínuHIFI-alfa a/alebo HIFZ-alfa s cieľom identifikovať zlúčeniny podľa tohto vynálezu.Dokument WO 2008/047 l 98 opisuje pyrazolpyridínovć deriváty použite na liečenie inhibujúce TGF-beta a najmä na inhibíciu tvorby jaziev. Dokument US 5,750,088 opisuje hydrazónové deriváty súvisiace s aktívnou peptidovou biologickou skupinou používanou v rámci radiačnej farmakológie. Dokument W 0 2007/103905 opisuje bicyklicke heteroaromatické substituované N-glycínove deriváty použité na liečenie ochorení vyžadujúcich inhibíciuprolylhydroxylázového enzýmu regulujúceho HIF.Zlúčeniny podľa vynálezu zodpovedajú nasledujúcemu vzorcu (I)X znamená skupinu -CHz, -CH(R)-, -N(R)- alebo heteroatóm zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm kyslíka a atóm síry, pričom plati, že R znamená skupinu - (C 1-C 5)alkyl, -(Cl-C 5)alkoxy, -CHz-aryl, -C(0)R 5 alebo -COORS, kde R 5 má ďalej definovaný významR 1 znamená skupinu oxo, skupinu -COOR 5, skupinu -W-OH alebo skupinu -W-NR 5 R 6,pričom W, R 5 a R 6 majú ďalej definované významy a R 2 znamená atóm vodíka alebo skupinu zvolenú zo (i) skupín -(Cl-C 5)alkyl, (ii) skupín -(Cl-C 5)alkoxy, (iii) skupín-COORS, (iv) skupín -NR 5 R 6, (v) skupín -C(O)-NR 5 R 6, (vi) skupín -SO 2-NR 3 R 4, (vii) heteroarylových skupín prípadne substituovaných skupinou -(Cl-C 5)alkyl, (viii) skupín-W-aryl, (ix) skupín -W-heteroaryl, (x) skupín -O-W-aryl, (xi) skupín -O-W-heteroaryl a (xii) skupín -0-W-NR 5 R 6, pričom W, R 3, R 4, R 5 a R 6 majú ďalej definované významy(i) ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, znamenajú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka, skupinu -(Cl-C 5)alkyl, skupinu -(C 3-C 6)cykloalkyl, skupinu aryl, skupinu heteroaryl, skupinu -CHz-heteroaryl, skupinu -(Cl-C 5)alkyl-NR 5 R 6, skupinu -W-OH alebo skupinu(ii) tvoria spoločne s atómom dusíka, ktorý ich nesie, skupinu heterocykloalkyl prípadne substituovanú jednou alebo niekoľkými skupinami zvolenými zo súboru zahŕňajúcehoW znamená skupinu -(Cl-C 5)alkylen, prípadne substituovanú jednou alebo niekoľkýmiR 5 a R 6, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, znamenajú nezávisle jeden od druhého atóm vodlka alebo skupinu zvolenú zo súboru zahŕňajúceho skupiny -(C l-C 5)alkyl a skupiny -(C 3-C 6)cykloalkyl.Zlúčeniny vzorca (I) môžu existovať v stave zásad alebo solí, pričom zlúčeniny vzorca (I) sú V posledne uvedenom prípade prevedené na soli kyselinami alebo zásadami, najmä farmaceuticky prijateľnými kyselinami alebo zásadami. V takom pripade sa hovorí o adičných soliach, najmä o adičných soliach s kyselinou alebo so zásadou, ktoré soli tvoria taktiež súčasť vynálezu. Tieto soli sa výhodne pripravia s farmaceutický prijateľnými kyselinami,avšak aj ostatne soli s kyselinami, ktoré sú napríklad užitočné na čistenie alebo izoláciu zlúčenín vzorca (l), tvoria súčasť vynálezu. Je možné napríklad uviesť hydrochloridové soli, soli odvodené od kyseliny trifluóroctovej a sodné soli.Zlúčeniny vzorca (I) môžu taktiež existovať vo forme solvátov, čo sú asociačne alebo kombinačné formy s jednou alebo niekoľkými molekulami rozpúšťadla. Také solváty taktiežtvoria súčasť vynálezu. V prípade, že oje rovno 0, potom daný kruh obsahuje iba atómy vodíka.Jednotlivé tautoméme formy zlúčenín vzorca (l) tvoria taktiež súčasť vynálezuNaviac je predmetom vynálezu taktiež homogénny test priameho merania, komplementácíou beta-galaktozidázy, množstva proteínu HIF 1-alfa V jadre buniek, výhodne buniekHEK, po liečení uvedených buniek niektorou z testovaných zlúčenín, tento test zahŕňa(a) zaočkovanie uvedených buniek, výhodne s použitím 384-jamkových doštičiek, do vhodného kultivačného prostredia, výhodne do 1 teľacieho fetálneho sera (skrátene SVF)(b) pridanie testovanej zlúčeniny alebo zlúčenín v príslušnej koncentrácii vo vhodnom rozpúšťadle k bunkám predtým zaočkovaným do uvedeného kultivačného prostredia, pričomsú testované zlúčeniny zriedené V 1 SVF(c) inkubáciu takto ošetrených buniek v ínkubátore pri teplote asi 37 °C, výhodne počas(d) lýzu buniek lyzovým pufrom obsahujúcim chemiluminiscenčný substrát beta galaktozidázye) inkubáciu za neprístupu svetla pred odčítaním miery luminiscencíe, ktorá je funkciouZlúčeniny podľa vynálezu boli podrobene triedeniu podľa skôr deñnovaného testu. V rámci tohto vynálezu, pokiaľ nieje V texte uvedené inak, sa rozumie- tómom halogénu atóm iluóru, chlóru, brómu alebo jódu-skupinou alkyl priama alebo rozvetvená nasýtená alifatická skupina, ktorá môže obsahovatl, 2, 3, 4 alebo 5 uhlíkových atómov (skrátene -(Cl-C 5)alkyl). Ako príklady tejto skupiny je

MPK / Značky

MPK: C07D 401/12, C07D 409/12, C07D 405/12, C07D 471/04, C07D 213/77, C07D 403/04, C07D 491/04, C07D 495/04, C07D 513/04, C07D 213/72, A61P 27/06, A61K 31/4162

Značky: príprava, deriváty, terapii, použitie, 2-pyridín-2-ylpyrazol-3(2h)-ónu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/78-e17179-derivaty-2-pyridin-2-ylpyrazol-32h-onu-ich-priprava-a-ich-pouzitie-v-terapii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty 2-pyridín-2-ylpyrazol-3(2H)-ónu, ich príprava a ich použitie v terapii</a>

Podobne patenty