Spôsob na stanovenie, či tumorové bunky majú invazívny a/alebo metastatický potenciál a činidlo modulujúce malígnu transformáciu

Číslo patentu: E 16023

Dátum: 20.09.2007

Autori: Johnston Patrick Gerard, El-tanani Mohamed

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Test na identifikáciu činidla modulujúceho malígnu transformáciu buniek sprostredkovanú OPN a/ alebo OPN signálnu dráhu.Metastáza je hlavnou príčinou zlyhania liečenia pri rôznych typoch rakoviny a obzvlášť upacíentov s rakovinou prsníka. Extracelulámy matrix glykofosfoproteínu osteopontínu(OPN) je obyčajne vylučovaný osteoblastami avyužíva sa ako extracelulárna adhézna molekula. Osteopontín je tiež spojený s určitými aspektmi malígnej transformácie (1) tým, že zvyšuje uchytenie malígnej bunky a migráciu a prispieva k ukotveniu-nezávislého rastu tumorových buniek (2, 3). Transfekcia benígnych, nemetastatíckých prsných buniek potkana s cDNA pre OPN sa stanovila na pridelenie do transfektantov s možnosťou nadprodukcie OPN in vitro a až metastázovania in vivo (4). Nadmemá expresia OPN je spojená so zlou prognózou pri ľudskej rakovine prsníka (5, 6) a preukázalo sa, že OPN je jeden z najsilnejších prognostických faktorov V multivariatnej analýze vzhľadom na výsledok, vo veľkej výhľadovej štúdií pacientov s rakovinou prsníka (7). Aj keď je známe, že cirkulujúce plazmatické hladiny OPN sú vyššie u pacientov s metastatickým karcinómom prsníka (8), presné molekulové mechanizmy metastázy re gulovanej OPN zostávajú nejasné. Súhrn vynálezuRAN GTPáza (RAN) je malý GTP (Guanozín trifosfát) viažuci proteín nadčeľade RAS. Bolo stanovené, že RAN je nevyhnutný pri translokácii RNA a proteínov cez komplex jadrových pórov. Bolo oznámená, že priame spojenie medzi RAN a vírusovými onkoproteínrni ako sú ľudský adenovírus EIA, ľudský papilomavírus E 7 a SV 40 veľký T antigén je úzko spojené s transformáciou buniek a genomickou nestabilitou vyvolanou vírusovou infekciou (27) a bolo zistené, že RAN GTPáza je vysoko exprimovaná vo väčšine bunkových línií z adenokarcinómu a spínocelulámeho karcinómu, testovaných z rôznych orgánov, zahŕňajúcich žalúdok, pľúca, hlavu a krk, pankreas a hrubé črevo a tiež v metastatických tumorových bunkách (29), ale nie v normálnych bunkách V týchto v tumorových tkanívách (28). Tiež sa zistilo, že RAN reguluje progresiu cyklu vretenovitej bunky a syntézu DNA (26).Zatiaľ čo sa zistilo, že RAN je spojený s nekontrolovaným rastom buniek, stanovenie rastu buniek neposkytuje stupeň procesu metastázovania, ktorý je do značnej miery nezávislýNa základe analýzy génovej expresíe medzi benígnymi prsnými bunkovýmí líniami potkana Rama 37 (R 37) a R 37 bunkami stabilne transfekovanýmí expresným vektorom pre OPN,bunky označené R 3 7-OPN, kde skoršie bunky produkujú nízke hladiny OPN a sú neinvazívne a nemetastatické (9), zatiaľ čo neskoršie bunky produkujú vysoké hladiny OPN a sú invazívne, vynálezcovia zistili, že RAN má ďalšiu úlohu pri invázii a metastázovaní a že RAN a RAN väzbový proteín 1 (RAN Binding Protein l) majú V podstate zvýšenú expresiu v spojení s OPN.Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu je tu poskytnutý spôsob stanovenia či tumorovábunka má invazívny / metastatický potenciál, ktorý zahŕňa krokystanovenie hladiny markera v tumorovej bunke zo vzorky, kde market je aspoň jeden člen vybraný zo skupiny, ktorú tvoria RAN, RAN väzbový proteín l, aktívny fragment RAN polypeptidu, aktívny fragment polypeptidu RAN väzbového proteínu l, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca RAN, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca RAN väzbový proteín l, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca aktívny fragment RNA a sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca aktívny fragment RANporovnanie hladiny markera detegovaného v uvedenej tumorovej bunke s hladinoustanovenou pre marker pri neinvazívnej a / alebo nemetastatickej tumorovej bunke, pričom zvýšenie hladiny markera v tumorovej bunke zo vzorky je indikátorom, žetumorová bunka má invazívny a /alebo metastatický potenciál.Vhodne, vzorka môže byť tkanivo alebo bunky zo subjektu. V uskutočneniach sa vzorka môže izolovať zo subjektu, tumorová bunka sa môže izolovať zo vzorky a / alebo obsahov bunky, napríklad mRNA alebo proteíny, sa môžu izolovať predtým ako je zistená hladina markera. V uskutočneniach, hladina markera pri invazívnej a / alebo metastatickej tumorovej bunke je aspoň 4-krát, aspoň S-krát, aspoň 6-krát, aspoň 7-krát, aspoň 8-krát, aspoň 9-krátz hladiny markera pri neinvazívnej a / alebo metastatickej bunke.Invazívny a /alebo metastatický potenciál sa rozumie, že tumorová bunka je invazívna a/alebo metastatická alebo postupuje smerom, že je invazívna a/ alebo metastatická.Ako je zrejmé, tento spôsob sa môže použiť na určenie či je subjekt postihnutý invazívnym /Tiež je opísaný spôsob na určenie toho, či je subjekt postihnutý invazívnym / metastatickýmstanovenie hladiny markera V tumorovej bunke zo vzorky zo subjektu, kde marker je aspoň jeden člen vybraný zo skupiny, ktorú tvoria RAN, RAN Väzbový proteín l aporovnanie hladiny markera detegovaného v uvedenej tumorovej bunke s hladinoustanovenou pre marker pri neinvazívnej a/ alebo nemetastatickej tumorovej bunke, pričom zvýšenie hladiny markera v tumorovej bunke zo vzorky je indikátorom, žesubj ekt je postihnutý tumorom, ktorý má invazívny a /alebo metastatický potenciál.Okrem toho je možné merať invazívny a / alebo metastatický potenciál tumorovej bunky V jednom časovom bode, je tiež poskytnuté meranie invazívneho a / alebo metastatickéhoTeda, druhý aspekt predloženého vynálezu poskytuje in vitro spôsob na monitorovanie tumo rovej bunky na určenie invazívneho a / alebo metastatického potenciálu uvedenej tumorovej bunky, spôsob ktorý zahŕňa krokya) detekciu v tumorovej bunke, v prvom časovom bode, hladiny markera, pričom marker je aspoň jeden člen, vybraný zo skupiny, ktorú tvoria RAN, RAN Väzbový proteín l aktívneho fragmentu RAN polypeptidu, aktívny fragment RAN väzbového proteínu 1 polypeptidu, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca RAN, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca RAN Väzbový proteín l, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca aktívny fragment RAN a sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca aktívnyfragment RAN väzbového proteínu 1,.b) opakovanie kroku a) v nasledujúcom časovom bode ac) porovnanie hladiny markera v krokoch a) a b) pričom zvýšenie hladiny markera od prvého časového do nasledujúceho časového bodu je indikátorom, že tumorová bunkaV období medzi prvým časovým bodom a nasledujúcim časovým bodom, sa môže testovacie činidlo aplikovat na tumorovú bunku na stanovenie, či je hladina markera ovplyvnená uvedeným testovacím činidlo. V konkrétnych uskutočneniach sa môže tumorová bunka vystaviť konkrétnym podmienkam, napríklad žiareniu, operácii alebo podobne v období medzi detekcíou hladiny markera v prvom časovom bode a detekcíou v nasledujúcomTiež je opísaný spôsob na monitorovanie progresíe rakoviny u jedinca, ktorý zahŕňa krokya) detekciu, vo vzorke z tumoru, v prvom časovom bode, hladiny markera, pričom market je aspoň jeden člen vybraný, zo skupiny, ktorú tvoria RAN, RAN väzbový proteín l, aktívny fragment RAN polypeptidu, aktívny fragment RAN väzbového proteínu l polypeptidu, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca RAN, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca RAN väzbový proteín l, sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca aktívny fragment RAN a sekvencia nukleovej kyseliny kódujúca aktívny fragment RAN väzbového proteínu 1,., b) opakovanie kroku a) V nasledujúcom časovom bode ac) porovnanie hladiny markera V krokoch a) a b) pričom zvýšenie hladiny markera od prvého časového do nasledujúceho časového bodu je indikátorom, že tumorová bunka získava invazívny a / alebo metastatický potenciál a z toho, že rakovina postupuje uTerapia, napríklad liečenie liečivom, chirurgický zákrok alebo podobne sa môžu poskytnúť subjektu medzi prvým časovým bodom a nasledujúcim časovým bodom a spôsob poskytne indikáciu pokiaľ ide o to či liečenie má prospešný vplyv na subjekt (či rakovina získava invazívny a/ alebo metastatický potenciál).V prípadoch, kde terapiou je testovacie činidlo alebo kompozícia, je potrebné si uvedomiť, že vynález poskytuje spôsob, ktorým sa môžu posúdiť rôzne testovacie činidlá na ovplyvnenie

MPK / Značky

MPK: C12N 15/113, C12N 15/11, G01N 33/50, C12Q 1/68, G01N 33/574

Značky: činidlo, spôsob, stanovenie, malígnu, buňky, tumorové, metastatický, modulujúce, potenciál, invazívny, transformáciu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/75-e16023-sposob-na-stanovenie-ci-tumorove-bunky-maju-invazivny-a-alebo-metastaticky-potencial-a-cinidlo-modulujuce-malignu-transformaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na stanovenie, či tumorové bunky majú invazívny a/alebo metastatický potenciál a činidlo modulujúce malígnu transformáciu</a>

Podobne patenty