Spôsob a zariadenie na spájanie okrajov rúrkového pleteného výrobku

Číslo patentu: E 4250

Dátum: 17.10.2003

Autori: Frullini Alberto, Frullini Paolo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na spájanie okrajov rúrkovélio pleteného výrobku0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu a zariadenia na spájanie okrajov rúrkového pleteného výrobku, ako je pančucha, pri jeho dokončovaní na okrúhlom stroji.0002 Spôsoby a stroje na uzatváranie rúrkových výrobkov sú známe. Európske patenty EP 0.592.376 a EP-0.635.593 konkrétne opisujú, ako uzatvárať rúrkové výrobky, presnejšie s háčkovaným zakončením, vykonávaním vyššie uvedenej operácie na vonkajšej alebo lícovej strane výrobkov. Dokument EP-0.942.086 opisuje spôsob zháčkovania okrajov textílie na požadovanej strane spoužitím pracovnej metódy, ktorá rešpektuje typ stroja na výrobu výrobku. Konkrétne je upravené opatrenie na možné zháčkovanie na vnútomej alebo rubovejstrane výrobku pomocou predchádzajúceho odstránenia tohto výrobku z jednovalcového stroj a.0003 Vyššie uvedené riešenia, aj keď reprezentujú nepochybný pokrok oproti existujúcim systémom, trpia niektorými nedostatkamiJJeden nedostatok sa týka nadmernej manipulácie s očkami, to znamená nadmerného počtu ich prenášania do rôznych členov a z nich, čo so sebou prináša väčšiu možnosť strát a/alebo poškodenia týchto očiek. Ďalším nedostatkom je skutočnosť, že prostriedky a stroje takto konštruované môžu vychádzať relatívne komplikovaná a teda Spôsobilé na zavádzanie len vpriemysle, ktorý disponuje vyspelou technológiou a vysokou úrovňou know-how. Vyššie uvedene nedostatky, ktoré sa týkajú jednovalcových strojov, platia tiež v pripade odobratia výrobku zo spodného valca dvojvalcového stroja, toznamená v prípade, ked sú očká snímané svojou lícovou stranou von. 0004 Cieľom predkladaného vynálezu je prekonať uvedené nedostatky.0005 Tento cieľ bol dosiahnutý podľa vynálezu poskytnutím spôsobu a zariadenia so znakmiuvedenými v nezávislých nárokoch. Ďalšie charakteristiky sú uvedené V závislých nárokoch.0006 Medzi výhody predkladaného vynálezu patrí, že poskytuje riešenie hlavných problémov týkajúcich sa prípadu, v ktorom sa výrobok odstraňuje z valca jednovalcového stroja alebo zo spodného valca dvojvalcového stroja lícovou stranou von a obmedzuje sa počet prenosov očiek jedným dôležitým znakom pracovného spôsobu podľa predkladaného vynálezu je v skutočnosti to, že prenos očiek z prvej polovičnej rady sa vykonáva prevrátením o 180 ° rovnakého prostriedku, akým sa vykonávalo ich odstraňovanie a teda bez akéhokoľvek transferu očiek naďalšie prostriedky, čo znamená obmedzenie manipulácie snimi. Okrem toho vychádzazariadenie zavádzajúce spôsob podľa vynálezu mimoriadne jednoduché, pokiaľ ide o jehovýrobu a spoľahlivé aj po dlhšej dobe prevádzky.0007 Tieto a ďalšie výhody a znaky vynálezu budú každému, kto je oboznámený s toutotechnikou, zreteľnejšie pri čítaní nasledujúceho opisu vspojitosti spriloženými výkresmi, uvádzajúcimí praktické znázomenie vynálezu, avšak neuvažovanými v obmedzujúcom zmysle, na ktorých znamenáobr. 1 je pohľad spredu sčasťami vreze na hlavu na pletenie výrobku (najmäpančuchového), ktorý znázorňuje hlavu pri dokončovaní pletenia pančuchy vsúlade soobr. 2 znázorňuje stroj z predchádzajúceho obrázku v následnej operačnej fáze, v ktorej je doska zdvihnutá na účel sprístupnenía pletacej hlavy stroja, a v ktorej sú ihly zdvihnuté tak,aby pohybovali každým očkom nahor do takzvanej uvoľňovacej polohy, to znamená. podobr. 3 sa týka fázy, v ktorej sa podľa vynálezu pohybuje pohyblivý nosič, vybavený odstraňovacím prostriedkom, k pletacej hlave stroja a ihly sa ďalej zdvíhajú tak, aby imášaliočká, odstraňované nad platinami obr. 4 sa týka fázy, V ktorej sa niektoré z vyššie uvedených odstraňovacích prostriedkov ďalej nazývané tiež ako prerážacie tŕne - pohybujú blízko príslušných hláv ihielobr. 5 sa týka fázy, v ktorej sa prostriedky na posunovanie očiek, ktoré mohli byť použité počas fázy odstraňovania a sú ďalej označované tiež ako háčiky - sa pohybujú pod očkami, ktore sa majú odstraňovať a usporiadať do uzatváracej konfigurácieobr. 6 sa týka fázy zdvíhanja háčikov a spolu s nimi očiek, ktoré sa uvoľnili od ihiela prechádzajú na odstraňovacie prostriedkyobr. 7 znázorňuje zdvihanie tŕňov, ktoré sa pohybujú od ihiel, a následné zdvihanievýrobku, teraz uvoľneného od pletacej hlavy strojaobr. 8 znázorňuje fázu, v ktorej sa nosič pohybuje spolu s výrobkom, ktorý je nim nesený, preč od pletacej hlavy strojaobr. 9 znázorňuje následnú fázu, v ktorej sa výrobok pohybuje do háčkovacej stanice avkladá sa do rúrky na obrátenie naruby, predstavovanej tou istou stanicouobr. 10 znázorňuje fázu, V ktorej sa rúrka na obrátenie naruby zdvíha, čím umožňuje obrátenie výrobku nanrby a dosahuje obrátenie výrobku s jeho počiatočným koncom, orientovaným smerom nahor nad rad očiek odstránených z tŕňovobr. 11 znázorňuje finálne štádium zdvíhacej operácie, v ktorej rúrka na obrátenie naruby zostáva v zábere s príslušným opomým prostriedkom (nie je znázomený) v súlade s jeho homým koncom, zatiaľ čo spodný koniec rúrky zostáva voľný a nad rovinouodstraňovaných očiek, s výrobkom následne uchyteným na vonkajšej strane rúrkyobr. 12 znázorňuje fázu, v ktorej sa očká prvého polradu obrátia v podstate o 180 ° okolodiametrálnej osi, ktorá ideálne rozdeľuje obvod odstraňovaného radu na dva polradyobr. 13 znázorňuje fázu, v ktorej je po prevrátení znázomenom na predchádzajúcom obrázku každý člen na odstraňovanie prvého polradu v súlade s členom na odstraňovaniedruhého polradu, so svojimi príslušnými voľnými koncami vo vzájomnej blízkostiobr. 14 znázorňuje fázu, v ktorej sa členy odstraňujúce prvý rad uvádzajú späť do svojejvýchodiskovej polohy pôsobením vyššie spomínaného prevrátenia do opačnćho smeruobr. 15 znázorňuje prostriedky nesúce očká - takzvané spiny - ktoré sa pohybujú blízkotŕňov vo fáze zháčkovaniaobr. 16 znázorňuje, ako sa očká posúvajú pozdĺžnym posunom vhodným prostriedkom, vpríklade korunkou súosovou s obvodom, deñnovaným tŕňmiobr. 17 sa týka fázy zháčkovania očiek a/alebo párov očiek, uchytených na spinoch,pomocou háčkovacieho prostriedku, vykonávaním nevyhnutných uzlov uzatvárajúcich retiazkuobr. 18 sa týka fázy, V ktorej sa zháčkované očká uvoľňujú zo spinov obr. 19 znázorňuje zväčšený perspektívny pohľad na háčikobr. 20 je pohľad z boku na možné uskutočnenie pohyblivého nosiča podľa predkladaného vynálezuobr. 21 je pohľad v reze pozdĺž čiary B-B na pohyblivý nosič, znázornený na obr. 20obr. 22, 23 a 24 sú v tomto poradí pohľad zdola, axonometrický pohľad a axonometrickýpohľad v .reze na pohyblivý nosič, znázornený na predchádzajúcich obrázkochobr. 25 je pohľad zboku na pohyblivý nosič počas prevrátenia príslušného sektoruprostriedku na odstraňovanie prvého polraduobr. 26 je pohľad v reze pozdĺž čiary F-F na obr. 25 obr. 27 je pohľad spredu na pohyblivý nosič, to znamená pohľad uhlovo posunutý o 90 ° vzhľadom na obr. 25obr. 28 je pohľad v reze pozdĺž čiary E-E z obr. 27obr. 29, 30 a 31 znázorňujú pohyblivý nosič počas fázy obrátenia V prvom axonometrickom pohľade zdola (obr. 29), z pohľadu podobného obr. 25, druhý axonometrický pohľad zdolaobr. 32 je rozložený pohľad zboku na pohyblivý nosič, znázornený na predchádzajúcichobrázkoch obr. 33 je pohľad v reze pozdĺž čiary D-D z obr. 32obr. 34 a 35 znázorňujú axonometrické pohľady zdola na nosič, zo zomých uhlovobr. 36 je pohľad spredu na uskutočnenie zariadenia na obrátenie naruby podľa vynálezu sobr. 37, 38 a 39 znázorňujú zariadenie na obrátenie namby zobr. 36 v pohľade vrezepozdĺž čiary A-A na obr. 36, pohľad v reze pozdĺž čiary B-B na obr. 36 a axonometrický pohľad obr. 40 je axonometrický pohľad podobný pohľadu z obr. 39 so zariadením na obrátenieobr. 41 a 42 sa V tomto poradí týkajú ďalšieho axonometrického pohľadu na zariadenie zobr. 43 je pohľad spredu na jedno uskutočnenie zariadenia na obrátenie naruby z obr. 36, znázomenć v uzavretom staveobr. 44, 45 a 46 znázorňujú zariadenie na obrátenie naruby z obr. 43 vpohľade v reze pozdĺž čiary C-C na obr. 43, pohľad v reze pozdĺž čiary D-D na obr. 43 a axonometrický pohľadobr. 47 je axonometrický pohľad podobný obr. 46 so zariadením na obrátenie naruby v

MPK / Značky

MPK: D04B 9/00

Značky: zariadenie, spájanie, výrobků, rúrkového, pleteného, okrajov, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/72-e4250-sposob-a-zariadenie-na-spajanie-okrajov-rurkoveho-pleteneho-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na spájanie okrajov rúrkového pleteného výrobku</a>

Podobne patenty