Detský kufrík

Číslo patentu: U 7528

Dátum: 01.08.2016

Autor: Klement Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka ľahkého kufrika vyrobeného z kartónu, najmä detského kufríku na uloženie hračiek, školských potrieb a pod.Ľahké kartónové kufríky sú známe a dlho predávané. Slúžia ako úschova na hračky či iné detské potreby,ktoré sú ľahké, a preto aj konštrukcia kufrika nemusí byť z pevných, a teda ťažkých, či naopak ľahkých, ale drahých materiálov, ale pri šetrnom zaobchádzaní vydrží dlho plne funkčný.Zo spisu DE 1651247 Ul je známy detský kufrik, ktorého spodná časť tvorí kartónový prirez so základom v tvare obdĺžnika, čo je V podstate budúce dno kufrika a po všetkých štyroch obvodových stranách z neho vystupujú bočnice, pričom medzi nimi a dnovou časťou je odľahčujúca ohýbacia prelisovaná čiara, ktorá umožní ich jednoduché ohnutie o 90 stupňov, aby mohli tvoriť steny spodnej časti. Rovnakým spôsobom je vytvorená aj horná časť, teda veko, len zvislé steny veka sú kratšie ako steny dnovej časti. Hlavná veková plocha je po všetkých stranách o niečo väčšia, aby steny veka prekryli steny spodnej časti. Tieto dve časti sú potom spojené pántmi a spodná dnová časť je vybavená odnosovým držiakom.Zámok je z plechu a záklapkový, teda na dnovej časti je umiestnený na okraji steny výstupkom s dutinou a na výstupku je zároveň výkyvne uložená príchytka s otvorom, pričom na veku je tiež na okraji umiestnený protivýstupok s jazýčkom a jazýček po priklopení veka zapadne do dutiny a príchytky s otvorom sa preklopia cez výstupok s jazýčkom, čím je kufrik zamknutý. Takéto riešenie však umožňuje vyrobiť iba kufrík s ostrými rohmi a aj manipulácia so zámkom je zložitá a samotný zámok je ľahko poškoditeľný, pretože pozostáva z mnohých dielov a po akomkoľvek skriveni už zámok dobre nedrži, pretože je ťažké naviesť jazýček do otvoru, čo je podmienkou, aby bolo možné správne preklopiť príchytky cez výstupok s jazýčkom.Je známy aj detský kufrík, ktorý má zaoblené rohy, čo zvyšuje jeho atraktivitu. Tento kufrík je z prírezu v tvare obdlžnika, prírez je na všetkých koncoch zaoblený a uprostred má rovnú časť pre budúci chrbát kufríka. Tento chrbtový pás je od okrajových zaoblených dnových, respektíve vekových častí oddelený čiarovým prelisovaním opäť na ľahké ohnutie. Zvlášť sa musí pripraviť tučný pás, ktorý bude tvoriť stenu spodnej časti a podobný tenši pás, ktorý bude tvoriť obľubu veka. Na obrázku 1 je schematicky znázornený pohľad na zaguľatenú časť napr. veka s plochou časťou l a stenou g. V detaile D na obrázku 2 je potom vidieť spojovací pásik ä z plastu prehnutý cez spojovaciu zaoblenú hranu í, ktorý je po každej strane spojovaných častí 1 a z vybavený švami j. V reze A-A z obrázka 1 je potom na obrázku 3 vidieť, že spájané časti l a g sú k sebe priložené, cez spojovaciu hranu i je pretiahnutý pásik â a vnútri je potom vidieť šev 5. Výroba takéhoto kufrika je však veľmi prácna, švy 5 vnútri zaoberajú určitý priestor, sú vidieť, čo je neestetické a časom starnú. Celý kufrík musí byť vybavený páskami â na všetkých spojovacích hranách í a na kufrík nemožno naniesť neprerušený grañcký obraz, ktorý by prekrýval aj hrany a nebol prerušený pásikom i.Cieľom technického riešenia je predstaviť kufrík, ktorý by bol na povrchu hladký, aj na všetkých hranách,čo by umožnilo vybaviť ho obrazovým prvkom prechádzajúcom plynulo z rovnej časti na kolmú, a ktorý by bol vybavený jednoduchým a funkčným zámkom, ktorý by nemal západkové časti s dutinou a jazýčkom a nebol z ocele, čo je pri známych Zámkoch bežné.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené pomocou detského kufrika podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že postranný vekový prierez má rovnakú dĺžku, ako je obvod prierezu veka, ale postranný dnový prierez má väčšiu dĺžku, než je obvod prierezu dna, pričom voľné konce postranného dnového prierezu sú od neho oddelené prelisovanou čiarou na ľahké ohnutie, pričom ako konce postranného dnového prierezu, tak aj chrbát sú vybavené vždy aspoň jedným otvorom, ktoré sa po montáži postranného dnového prierezu a chrbtu prekryjú a otvory sa vybavia nitmi, na zafixovanie polohy týchto prierezov, pričom vonkajšie plochy prierezov sú vybavené laminami, pričom aspoň jedno lamino presahuje susedný prierez na pritiahnutie prierezov na kolmých spoj och pevne k sebe a vytvorenie priestorového tvaru kufríka.Vo výhodnom vyhotovení obsahuje lamino potlač, ktorá je aj v spojoch neprerušená a tvoria celkový obraz na vonkajšej ploche celého kufrika.V ďalšom výhodnom vyhotovení sú voľné konce postranných dnových prierezov rovnako veľké.V inom výhodnom vyhotovení sú ako koniec postranného dnového prierezu, tak aj chrbát vybavené dvojicou otvorov, v ktorých sú po vzájomnom priložení na seba upevnené nitmi.V inom výhodnom vyhotovení sú postranné dnové prierezy aj postranné veká prierezov vybavené časťami ťahadlového zámku usporiadanými proti sebe.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej priblížené pomocou výkresov, na ktorých obrázok 1 predstavuje schematický pohľad na zaguľatenú Časť kufríka podľa stavu techniky, obrázok 2 predstavuje detail D z obrázka 1,obrázok 3 predstavuje schematický rez A-A z obrázka l, obrazok 4 predstavuje schematický pohľad na rozložený prierez kufríka podľa technického riešenia, obrázok 5 predstavuje rez B-B z oblasti spoja stien z obrázka 4, obrázok 6 predstavuje schematický pohľad na zámku na kufríku podľa vynálezu V polohe pred uzamknutím, a to vo vertikálnom reze C-C z obrázka 8, obrázok 7 predstavuje tento zámok V uzavretej polohe a obrázok 8 predstavuje pohľad na zámok z obrázka 6 a 7 zhora V polohe pred uzavretím.Na obrázku 4 je kufrík Q podľa technického riešenia V rozloženom stave, teda s prierezmi Z, 8 a 2. Prierez 1 obsahuje dno E, veko E a chrbát 7 c. Plocha veka E je o niečo väčšia ako plocha dna h, aby bočné veko prekrylo pri zatváraní bočný dnoVý prierez 8. Chrbát 7 c je od veka E a dna E oddelený prelisovanými čiarami g na ľahké ohnutie. Bočné veko prierezov 2 je V tvare pásika, ktorý je zoslabený ryhovaním Q V mieste oblúkov na plynulé ohnutie. Prierez 2 má rovnakú dlžku, ako je obvod prírezu veka E. Šípkami Q je naznačené, ako sa budú prierezy 2 a veko E k sebe pri montáži zaklápať.Bočný dnoVý prierez 8 je tiež V tvare pásika, ktorý je zoslabený ryhovaním Q V mieste oblúkov na plynulé ohnutie. Prierez 8 má však väčšiu dlžku, než je obvod dna E. Voľné konce Q prierezu 8 sú od neho oddelené prelisovanou čiarou m na ľahké ohnutie V smere šípok l 7 a sú na oboch stranách výhodne rovnako veľké. Šípkami g je naznačené, ako sa budú prierezy § a dná E k sebe pri montáži zaklápať, a šípkami l 7 je naznačené, ako sa budú dovnútra kufríka ohýbať konce Q. Ako konce E, tak aj chrbát E sú vybavené dvojicou otvorov Q, ktoré sa po montáži prírezu § a chrbta 7 c prekryjú a prevlečú sa nimi nie znázornenými nitmi, ktoré polohu týchto prírezov zafixujú a vytvoria dnovú časť kufríka Q. Na prierez § sa v osi kufríka Q ohybne usporiada držiak Q V základniach E cez nie znázornené osi a pod držiakom je tiež z vonkajšej strany usporiadané ťahadlo Ä ťahadlového zámku Z 4, o ktorom sa bude hovoriť neskôr, a to V ťahadlovej základni ě.Na priereze 2 sa na opačnej strane usporiada tiež z vonka zamkýnací pás Ľ ťahadlového zámku, ktorý bude podrobnejšie opísaný tiež neskôr pri opise celého ťahadlového zámku na obrázku 6, 7 a 8.Celé vonkaj šie plochy prierezov Z, §, 2 a dna veka k a E sa vybavia laminom Q. Na obrázku 5 je vidieť v oblasti rohového spoja, ako sú steny k sebe usporiadané, kde je na ilustráciu vybraný prierez veka E a 2. Lamino Q usporiadané po celej ploche prierezu 2 je prehnuté cez roh vedľajšieho veka E. Ten je tiež celý potiahnutý laminom Ä a laminá sa čiastočne prelcryjú. Ale aj rohový spoj je úplne pokrytý laminátom, a tým pádom aj grafickým obrazom. Lamino Q potom pritiahne na spojoch všetky prierezy pevne k sebe a zaručí sa tým priestorový tvar kufríka Q. Toto lamino Ä obsahuje výhodne potlač, ktorá nie je znázornená. Je potom zrejmé, že táto potlač môže byť aj v spojoch neprerušená.Na obrázku 6 je znázornený ťahadlový zámok Ľ pred uzavretím. Je vidieť, že ťahadlová základňa Ä je vybavená dvojicou nosných stien E. Že ide o dvojicu, je dobre vidieť v pohľade zhora na obrázku 8. V tejto dvojici stien sú ohybne usporiadané výstupky 27 ťahadla Ä, ktoré je ďalej smerom dovnútra zámku Ľ vybavené zobáčikom 28. Tento zobáčik Ä smeruje v otvorenej polohe kolmo hore. Tiež je vidieť, že zamykací pás Q je vybavený zárezom Ľ. Ťahadlová základňa Ä je zároveň vybavená otvorom x pod osou 27. Ked sa teda po zasunutí zamykacieho pásu Ľ pod ťahadlo Ä týmto ťahadlom Ä vykýva V smere šípky g, dostane sa po asi 90 stupňovom otočení ťahadla g zobáčik Ä do záberu so zárezom Ľ, čo spôsobí nútený posun pásu Q smerom k ťahadlu Ä. Aby sa mohol pás Q úplne dostať do záberu, sa zobáčikom Ä musí sa mierne prehnúť, a to práve do priestoru otvoru E. Toto prehnutie nie je znázornené, ale vyplýva z obrázkov. Ťahadlo potom dokončí výkyv o 180 stupňov z východiskovej polohy, a tým sa ťahadlový zámok g bezpečne zafixuje. Opačným pohybom ťahadla A sa spojenie zobáčika Ä a zárezu 29 uvoľní, prehnutý pás Ľ sa vráti do pôvodnej polohy a môže pri odklopení veka kufríka ľahko zámok a opustiť.1. Detský kufrík pozostávajúci z tvarového prierezu tvoriaceho dno, chrbát a veko vybavené na vhodných miestach zaoblením a stien dnovej časti, respektíve stien veka vybavené držiakom a zámkom, ked jechrbát od veka a dna oddelený prelisovanými čiarami na ľahké ohnutie, a keď je bočný Vekový prierez a stena dnovej časti V tvare pásika, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že postranný Vekový prierez (9) má rovnakú dĺžku, ako je obvod prierezu veka (7 b), ale postranný dnový prierez (8) má väčšiu dĺžku než je obvod prierezu dna (7 a), pričom Voľné konce (15) postranného dnoVého prierezu (8) sú od neho oddelené prelisovanou čiarou (16) na jednoduché ohnutie, pričom ako konce (15) postranného dnoVého prierezu (8), tak aj chrbát (7 c) sú vybavené Vždy aspoň jedným otvorom (18), ktoré sa po montáži prierezu (8) a chrbta (7 c) prekryjú a otvory sa vybavia nitmi na zañxovanie polohy týchto prierezov, pričom vonkajšie plochy prierezov(7, 8, 9, 7 a, 7 b) sú vybavené laminami (23, 23 a), pričom aspoň jedno lamino presahuje susedný prierez na pritiahnutie prierezov na kolmých spojoch pevne k sebe a Vytvorenie priestorového tvaru kufríka (6).Z. Kufrík podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že lamino (23, 23 a) obsahuje potlač, ktorá je aj V spojoch neprerušená a tvorí celkový obraz na Vonkaj šej ploche celého kufríka (6).3. Kufrík podľa nároku 1, V y z n a č uj ú ci s a t ý m , že voľné konce (15) postranného dnoVého prierezu (8) sú rovnako Veľké.4. Kufrík podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že ako konce (15) postranného dnoVého prierezu (8), tak aj chrbát (7 c) sú vybavené dvojicou otvorov (18), V ktorých sú po vzájomnom priložení usporiadané nity.5. Kufrík podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že postranný dnový prierez (8) aj postranný Vekový prierez (9) sú vybavené časťami ťahadlového zámku (24) usporiadanými proti sebe.

MPK / Značky

MPK: A45C 5/03, A45C 5/00

Značky: detský, kufrík

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u7528-detsky-kufrik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Detský kufrík</a>

Podobne patenty