Medomet na zníženie obsahu vody v mede

Číslo patentu: U 7487

Dátum: 01.07.2016

Autor: Mika Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka rozšírenia doterajšej funkcie medometu, ktorý slúži monofunkčne na vytáčanie medu, 0 zníženie obsahu Vody V mede, teda zahusťovanie medu, najmä už V samotnom procese vytáčania medových plástov, ale aj znižovanie obsahu vody V už vytočenom mede, V spojení s čistením medu.Na získanie medu z plástov sa používa medomet, ktorý využíva odstredivú silu vznikajúcu otáčaním plástov V ňom. V súčasnosti sa medomet používa ako jednoúčelové zariadenie na získanie medu z plástov. Častokrát sa stáva, že Vytočený med z medometu obsahuje Vyššie percento vody, ako je optimálne, alebo Vyššie percento vody, ako je normou prípustné. V takomto prípade sa pristupuje k zníženiu obsahu vody V ďalšom pracovnom cykle, V investične nákladom pomerne zložitom technickom zariadení, ktoré na účinnú prevádzku Vyžaduje pomerne Väčší objem medu a vlastnú pohonnú jednotku - motor.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje medomet na zníženie obsahu Vody V mede. Spôsob je navrhnutý tak, aby už V bubne medometu, najmä už v samotnom procese vytáčania medu z medových plástov dochádzalo aj k zníženiu obsahu vody V mede, čiže zahusťovanie, pričom tento proces zahusťovania medu môže súbežne zahŕňať aj už Vytočený med. Celé zariadenie môže byť poháňané jedným motorom medometu. Pre bezporuchovú prevádzku zariadenia je do procesu znižovania obsahu vody V mede zahrnuté aj čistenie medu, teda prechod vytočeného medu cez sitá, kde sa zachytávajú najmä úlomky včelieho vosku, ktoré sa V procese vytáčanie dostávajú do medu. Spojenie troch samostatných technologických procesov, to znamená vytáčania medu, znižovanie obsahu Vody V mede a čistenie medu na sitách V rámci jedného pracovného procesu V jednom zariadení, navyše poháňané jedným motorom medometu, predstavuje značnú časovú investičnú, energetickú úsporu pri menšej prácnosti získania kvalitného včelieho medu. Navyše zariadenie umožňuje pričlenenie aj odviečkovacieho stola. Využitie zariadenia nie je limitované minimálne ohraničeným množstvom medu potrebným na technológiu znižovania obsahu vody V mede, to znamená, že je využiteľný aj pre malovčelára produkujúceho menšie množstvo medu, kde potrebná kapacita sa obyčajne stanovuje veľkosťou a typom použitého medometu, čo navrhované riešenie umožňuje. Samotný Význam vynálezu zdôrazňuje skutočnosť, že znižovanie obsahu vody V mede je navrhnuté už v procese vytáčania medu, kedy med odstredivou silou v podobe kvapôčok vyletuje z včelích plástov na vnútornú stranu bubna medometu, po ktorej V tenkej vrstve steká. To znamená, že povrch medu kvapôčok a tenkej vrstvy medu, ktorý je V kontakte so vzduchom, je V tomto okamihu najväčší a V žiadnom inom procese spracovania medu sa už neopakuje. Týmto sa stáva znižovanie obsahu vody v mede už V procese vytáčania najefektívnejšie.Zariadenie predstavuje aj ďalšie výhody pre proces samotného vytáčania medu. Bežne prevádzkovaný samostatný medomet v dôsledku veľkej rotácie koša a častého excentrického množstva medu V jednotlivých vytáčaných plástoch medu neraz Vibruje, je nestabilný. V prípade navrhnutého zariadenia váha medu v zbernej nádrži dynamické prejavy vytáčania značne stabilizuje. Použitý ohriaty vzduch na znižovanie obsahu vody V mede je čiastočne nápomocný aj v samotnom procese vytáčania, keďže chladný med sa ťažšie vytáča a dochádza k neúplnému Vyprázdneniu vytáčaných buniek včelích plástov.Nie je nevyhnutne potrebné súbežne použiť Všetky technologické procesy. To znamená, že je možné vykonať len vytáčanie medu s prípadným čistením medu bez znižovania obsahu vody alebo je možné samostatne znižovať obsah vody už vytočeného medu a pod.Zariadenie podľa technického riešenia je navrhnuté tak, že klasický doteraz používaný medomet či už radiálny, tangenciálny, alebo polotangenciálny zvratný medomet je vybavený minimálne jedným prívodom vzduchu, ktorý je možné na zvýšenie účinnosti zohrievať minimálne jedným ohrevom vzduchu, aby privádzaný vzduch V bubne medometu sa nasycoval vodou z medu, ktorý vyletuje z vytáčaných medových plástov alebo z medu, ktorý je už Vytočený. V prípade, že riedky Vytočený med je už v nádobách na med, je ho možné jednoducho vlievať cez bubon medometu alebo cez odtok medu z odviečkovacieho stola priamo do zbernej nádrže. Pomocou čerpadla medu prostredníctvom minimálne jednej trúbky na med dochádza opätovne k prečerpávaniu medu zo zbernej nádrže na med do priestoru medometu, kde je rozstrekovaný na vnútornú stranu bubna, aby nasycoval prúdiaci Vzduch vodou. Vzduch obsahujúci časť vody z medu je Vypúšťaný mimo medometu alebo Vháňaný do kondenzačnej jednotky na oddelenie vody zo vzduchu v podobe kondenzu,čím sa dosiahne proces zníženia obsahu vody V mede.Motor medometu prostredníctvom predĺženej osky medometu slúži aj na pohon čerpadla medu. Oska medometu môže byť zároveň trubkou na med. Činnosť čerpadla medu zabezpečuje zvon čerpadla na usmernenietoku medu tlačeného lopatkami čerpadla excentrického tvaru k oske lopatiek medu. Lopatky sa pri zmene smeru otáčania čerpadla medu vplyvom odporu medu samočinne otočia do správnej prevádzkovej polohy. FiXovanie lopatiek na uhol možného preklopenia lopatiek pri zmene smeru otáčania čerpadla zabezpečia zarážky, umožňujúce voľné otáčanie lopatiek na oske len V tomto rozsahu.Na zvýšenie výkonu čerpadla medu môže byť trubka na med odklonená od osi otáčania, čiže smeru osky medometu. Med prichádzajúci z čerpadla medu vplyvom odstredivej sily po šikmej ploche alebo V trubke v smere odstredivej sily je ešte viac poháňaný správnym smerom.Na pohon lopatiek vstupného ventilátora, excentrického tvaru k oske lopatiek vstupného Ventilátora, ako aj lopatiek výstupného ventilátora, excentrického tvaru k oske lopatiek výstupného Ventilátora, je tiež použitý motor medometu. Pri zmene smeru otáčanie koša medometu sa vplyvom odporu vzduchu lopatky samočinne otočia do správnej prevádzkovej polohy. Fixovanie lopatiek na uhol možného preklopenia lopatiek pri zmene smeru otáčania koša medometu zabezpečia zarážky umožňujúce voľné otáčanie lopatiek na oske len V tomto rozsahu.Najmä na bezporuchové prečerpávanie vytočeného medu zo zbernej nádrže na med späť do bubna medometu je zberná nádrž na med vybavená minimálne jedným sitom na med, kde dochádza k čisteniu medu. Upchaté sitá bude možné vymieňať aj počas prestávky v prevádzke vďaka viacerým drážkam na sitá než je počet sít v prevádzke. Výmena sít sa vykoná, keď nadvihnutím medometu na pántoch sa dosiahne oddelenie medometu od zbernej nádrže na med.K zbernej nádrži na med je možné pridružiť odviečkovací stôl nato, aby med odkvapkávaný z odviečkovaných medových plástov sa dostal cez odtok medu z odviečkovacieho stola priamo do zbernej nádrže. Takto aj vkladanie odviečkovaných plástov do medometu je bezprostredne.V zbernej nádrži na med môže byť medzi časťou medu prichádzajúcou z medometu a časťou za sitom minimálne jedna prepadová trubka na med. Tým sa v prípade upchania sít zabráni pretečeniu vrchnej najviac voskom znečistenej časti medu k čerpadlu medu. V prípade upchania sít a následného zdvihnutia hladiny medu prepadovým otvorom začne vytekať med. Tento med priteká od vstupného otvoru prepadovej rúry medu zo spodnej vrstvy medu, kde je med naj čistejší. Takto sa dosiahne zníženie hladiny medu na úroveň blisku prevádzkovej hladiny čistenia medu, ktorá je určená výškou nornej steny.V strednej časti koša medometu sa nachádza usmerňujúca rúra na vzduch. Táto usmerňuje tok vzduchu a zabraňuje miešaniu prichádzajúceho zohriateho vzduchu so vzduchom, ktorý smeruje do kondenzačnej jednotky. V časti zbernej nádrže sú na zvýšenie účinnosti zariadenia rozptylové lopatky. Pri ich pohybe prúd vzduchu viac obteká hladinu medu V zbernej nádrži, čím sa zvyšuje účinnosť znižovania obsahu vody v mede.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov. Na obrázku 1 je zvislý rez zariadením a znázorňuje tok vzduchu pri znižovaní obsahu vody v mede. Obrázok 2 znázorňuje vodorovný rez zariadením a najmä čistenie vytočeného medu V zbernej nádrži vo vzťahu k čerpadlu medu. Obrázok 3 predstavuje detail schémy činnosti čerpadla medu, obrázok 4 detail schémy činnosti lopatky vstupného Ventilátora, obrázok 5 detail schémy činnosti lopatky výstupného ventilátora. Obrázok 6 predstavuje detail schémy činnosti prepadovej trubky na med vo zVislom reze a obrázok 7 znázorňuje schému detailu Vodorovného rezu prepadovej trubky na med s drážkami na sitá.Medomet podľa obrázka 1 a obrázka 2 pozostávajúci z klasického doteraz používaného zvratného medometu l. Na rozdiel od bežného vytáčania medu, kde sa odviečkované medové plasty vkladajú do bubna i medometu, je zariadenie vybavené navyše prívodom g vzduchu. Na zvýšenie účinnosti sa privádzaný vzduch zohrieva jedným ohrevom ä vzduchu, aby sa v bubne í medometu nasycoval vodou z medu, ktorý vyletuje z vytáčaných medových plástov. Vzduch je nasycovaný aj z medu, ktorý po vytočení stiekol do zbernej nádrže 1 na med, ale pomocou čerpadla j medu trubice Q na med sa opätovne prečerpáva zo zbernej nádrže Z na med do priestoru medometu, kde je rozstrekovaný na vnútornú stranu bubna medometu. Následne vzduch obsahujúci časť vody z medu je vháňaný do kondenzačnej jednotky § na oddelenie vody zo vzduchu V podobe kondenzátu, na dosiahnutie procesu zníženia obsahu vody V mede.Motor Q medometu prostredníctvom predlženej osky m medometu, ktorá je zároveň trubkou Q na med slúži aj na pohon čerpadla j medu. Detail schémy čerpadla medu je na obrázku 3, kde činnosť čerpania zabezpečuje zvon Q čerpadla. V ňom sa usmerňuje tok medu tlačeného lopatkami Q čerpadla excentrického tvaru k oske lopatiek g medu, ktoré sa pri zmene smeru otáčania čerpadla á medu vplyvom odporu medusamočinne otočia do správnej prevádzkovej polohy. Fixovanie lopatiek na uhol x možného preklopenia lopatiek pri zmene smeru otáčania čerpadla zaisťujú zarážky.Na zvýšenie výkonu čerpadla á medu je trubica Q na med odklonená od osi otáčania, čiže smeru osky Q medometu. Med prichádzajúci z čerpadla Q medu je vplyvom odstredivej sily po šikmej ploche alebo v trubke v smere odstredivej sily ešte viac poháňaný správnym smerom.Na pohon lopatiek vstupného ventilátora eXcentrického tvaru k oske lopatiek vstupného ventilátora 37 a lopatiek výstupného ventilátora Q excentrického tvaru k oske lopatiek výstupného ventilátora g je použitý motor 2 medometu. Detail schémy Činnosti vstupného a výstupného ventilátora je na obrázku 4 a obrázku S. Pri zmene smeru otáčania koša Q medometu sa vplyvom odporu vzduchu lopatky samočinne otočia do správnej prevádzkovej polohy. Fixovanie lopatiek na uhol Q možného preklopenia lopatiek pri zmene smeru otáčania koša medometu zaisťujú zarážky.Na bezporuchové prečerpávanie vytočeného medu zo zbernej nádrže Z na med späť do bubna 4 medometu je zberná nádrž Z na med na čistenie medu vybavená sitami Q na med. Upchaté sitá je možné vymieňať aj počas prestávky V prevádzke vďaka viacerým drážkam Q na sitá než je počet sít v prevádzke, čo umožní oddelenie medometu 1 od zbernej nádrže Z nadvihnutím medomem 1 na pántoch Q.K zbernej nádrži Z na med je pridmžený odviečkovací stôl ě, aby med odkvapkávaný z odviečkovanýchmedových plástov sa dostal cez odtok medu z odviečkovacieho stola Ä priamo do zbernej nádrže Z. V zbernej nádrži Z na med je medzi časťou medu prichádzájúcou z medometu a časťou za sitom prepadová trubica Ľ na med. Detail schémy činnosti prepadovej trubice je na obrázku 6 a obrázku 7. V prípade upchania sít sa zabráni pretečeniu vrchnej najviac voskom znečistenej časti medu k čerpadlu á medu. Prepadovým otvorom Q zo vstupného otvoru prepadovej rúry g medu pretečie med zo spodnej vrstvy medu, čím sa docieli priblíženie k zachovaniu prevádzkovej hladiny Q čistenia medu, ktorú určuje výška nornej steny Q.V strednej časti koša Q medometu sa nachádza usmerňnjúca rúra Q na vzduch. Tá nsmerňuje tok vzduchu smerujúceho z ohrevu 3 vzduchu cez prívod g vzduchu do priestoru bubna 4 medometu, do priestoru zbernej nádrže Z, kde sú rozptylové lopatky Q, aby pri ich pohybe prúd vzduchu viac obtekal hladinu medu. Až následne sa vlhký vzduch dostáva cez usmerňujúcu rúru Q na vzduch do kondenzačnej jednotky §, čím sa napĺňa proces znižovania obsahu vody v mede.Medomet na zníženie obsahu vody v mede je určený ako pre veľkovčelárov, tak aj pre malovčelárov. Jeho výhodou je, že zariadenie V sebe zahŕňa možnosť spojenia troch samostatných technologických procesov vytáčanie medu, čistenie medu na sitách a zníženie obsahu vody v mede. Predovšetkým pre malovčelárov je výhodné, že v jednom jednoduchom pracovnom procese sa dá ñnalizovat dosiahnutie kvalitného včelárskeho produktu - medu.1. Medomet na zníženie obsahu vody v mede pozostávajúci z klasického doteraz používaného medometu(1) či už radiálneho, tangenciálneho, alebo polotangenciálneho zvratného medometu, majúceho motor (9) medometu, bubon (4) medometu, kôš (12) medometu, osku (10) medometu, v y z n a č u j ú ci S a t ý m , že je vybavený minimálne jedným prívodom (2) vzduchu, ohrevom (3) vzduchu, čerpadlom (5) medu, trubicou (6) na med, na opätovné prečerpávanie medu zo zbernej nádrže (7) do priestoru medometu na rozstrekovanie medu na vnútornú stranu bubna (4) medometu, lopatkamj vstupného ventilátora (11), lopatkami výstupného ventilátora (13) a kondenzačnou jednotkou (8) na oddelenie vody zo vzduchu.2. Medomet podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že čerpadlo (5) medu obsahuje zvon(31) čerpadla, lopatky (32) čerpadla excentrického tvaru k oske lopatiek (34) medu fixované na uhol (36) možného preklopenia pri zmene smeru otáčania čerpadla.3. Medometpodľanároku l aZ, vyznačujúci šikmo alebo kolmo odklonená od osi otáčania.4. Medomet podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že lopatky (11) vstupného ventilátora sú excentrického tvaru k oske (37) lopatiek vstupného ventilátora a lopatky (13) výstupného ventilátora sú excentrického tvaru k oske (41) lopatiek výstupného ventilátora a zabezpečené fixovaním lopatiek na uhol(40) možného preklopenia lopatiek pri zmene smeru otáčania koša medometu.5. Medomet podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je zberná nádrž (7) na med vybavená minimálne jedným sitom (13) na med a viacerými drážkami (16) na sitá než je počet sít v prevádzke.6. Medomet podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že k zbernej nádrži (7) na med je pridružený odviečkovací stôl (25).s a t ý m , že trubka (6) na med je tvarovo7. Medomet podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že V zbernej nádrži (7) na med môže byť medzi časťou medu prichádzajúcou z medometu a časťou za sitom minimálne jedna prepadová trubica(17) na med Vybavená vstupným otvorom prepadovej rúry (42) medu a prepadovým otvorom (43), ktorý určuje výška nornej steny (19).5 8. Medomet podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že V strednej časti koša (12) medometu sa nachádza usmerňujúca rúra (18) na vzduch na usmernenie toku vzduchu a zabráneniu miešania prichádzajúceho zohriateho vzduchu s vlhkým vzduchom smerujúcim do kondenzačnej jednotky (8), pričom v časti zbernej nádrže sú rozptylové lopatky (22).

MPK / Značky

MPK: A23L 21/25, A01K 59/00, A23L 3/40

Značky: obsahu, zníženie, medomet

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u7487-medomet-na-znizenie-obsahu-vody-v-mede.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Medomet na zníženie obsahu vody v mede</a>

Podobne patenty