Doska na maximalizáciu akustického útlmu, najmä na obklady stavebných konštrukcií

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka dosiek na maximalizáciu akustického útlmu, najmä na obklady stavebných konštrukcií a protihlukové opatrenia stavieb dopravnej infraštmktúry.Akusticky tlmiace dosky sú bežne používané v stavebníctve ako ochrana proti šíreniu hlukových emisií do okolia, najmä do obytných priestorov pre osoby. Akustické dosky sú súčasťou prvkov konštrukcií a protihlukových opatrení stavieb. lch návrhy realizuje projektant stavebných konštrukcií na základe hlukových štúdií očakávaných účinkov zdroja hluku a podľa hygienických požiadaviek na jeho tlmenie.V súčasnosti sa v inžinierskych stavbách často využívajú gabiónové múry so statickou funkciou. Ich použitie je opísané a štandardizované v rôznych tuzemských a medzinárodných predpisoch. Použitie gabiónových múrov ako protihlukovej ochrany s posilnenou funkciou tlmiacou zvuk je opísané napríklad v dokumentoch EP 1 612 332 Al Steinkorb zur Erstellung einer Schallshutzwand a US 4 643 271 Sound Barrier. Nevýhodou samotných gabiónových konštrukcií je náročnejšie stanovenie ich akustického útlmu a ich samotný akustický útlm je závislý na vybranom materiáli výplne gabiónov.Tiež je známy úžitkový vzor CZ PUV 1999-9573, Pohltivá rohož z pneumatikového recyklátu pre protihlukové opatrenia. V tomto úžitkovom vzore je opísané využitie drveného textilného kordu získaného z recyklovaných ojazdených pneumatík, ktorý je pomocou spojiva spojený do tvaru dosky, prípadne môže byť táto základná doska vybavená vrstvou z gumového granulátu. Takto získané dosky nedosahujú hodnoty zvukovej pohltivosti DLu podľa ČSN EN 1793-1 a vzduchovej nepriezvučnosti DLb podľa ČSN EN 1793-2. Tieto dosky okrem toho nemajú dostatočnú tuhosť.Uvedené nevýhody sú do značnej miery odstránené doskou na maximalizáciou akustického útlmu, najmä pre obklady stavebných konštrukcií, obsahujúcou gumový granulát, predovšetkým drvenú gumu z recyklovaných pneumatík, podľa tohto technického riešenia. Jeho podstatou je to, že doska je tvorená kompozitnou zmesou mechanicky za studena drvenej gumy so zrnitosťou 2 až 10 mm s prerušovanou krivkou zrnitosti s obsahom 5 až 10 hmotnosti textilného kordu a polyuretánového spojiva, pričom polyuretánové pojivo tvorí 5 až 10 hmotnosti kompozitnej zmesi a objemová hmotnosť kompozitnej zmesi je 500 až 800 kg/m 3.Povrch dosky môže byť rovný s viditeľnou pórovitou štruktúrou granulátu, pričom útlmová charakteristika zvukovej pohltivosti DLtx je 5 až 6 dB pri hrúbke dosky min. 100 mm alebo čelná plocha dosky môže byť vybavená drážkami s aktívnym povrchom rovnajúcim sa dva až päťnásobku základného rozmeru dosky, pričom útlmová charakteristika zvukovej pohltivosti DLOL je 8 až 13 dB. Hlbka drážok je výhodne v pomere k hrúbke telesa dosky maximálne 2 5.Drvená guma vo výhodnom uskutočnení obsahuje farebnú frakciu a povrch dosky je výhodne vybavený náterom s retardérom horenia.Doska môže byť vybavená prvkami na pripevnenie na pohľadovú stranu gabićnu vnútri drôteného koša gabiónovej konštrukcie a/alebo ďalšími prvkami na prichyténie na pohľadovú stranu nosnej protihlukovej konštrukcie.Teleso dosky má vo výhodnom uskutočnení dĺžku 1000 mm, šírku 500 mm a hrúbku v rozmedzí 100 až 160 mm, výhodne 120 mm a teleso dosky je výhodne vybavené výstužou.Gumový granulát je získaný drvením gumy z už vyradených starých pneumatík a jeho farba je v základnom uskutočnení šedočierna až čierna. Dizajn dosky je možné upraviť podľa požiadaviek na rôzne farebné vyhotovenia výberom farieb príslušnej farebnej frakcie. Povrch dosky môže byť ďalej vybavený náterom s retardérom horenia. Táto úprava neovplyvní zvukovú pohltivosť dosky.Doska môže mať rovný povrch s viditeľnou pórovitou štruktúrou granulátu. Jej povrch nevykazuje žiadne väčšie nerovnosti, a preto sa v prípade potreby ľahko udržiava. Nevýhodou tohto riešenia sú nižšie útlmové charakteristiky zvukovej pohltivosti oproti doske, ktorej čelná plocha je vybavená drážkami s aktívnym povrchom rovnajúcim sa dva až päťnásobku základného rozmeru dosky. Tieto dosky majú vyššiu útlmovú charakteristiku zvukovej pohltivosti, ale zníženú tuhosť oproti predchádzajúcim doskám.Doska je samonosná so štruktúrovaným povrchom pohlcujúcim zvuk. Je určená na vonkajšie exteriérové použitie ako súčasť protihlukových opatrení v kombinácii s nosnými prvkami. Doska je spravidla vybavená 2 až 4 montážnymi otvormi na pripevnenie k stavebnej konštrukcii. Inštalácia dosky sa realizuje na čelnú stranu stavebnej konštrukcie, ktorej úlohou je obmedzovanie hlukových emisií ich pohltením. Doska môže byť pripojená pomocou prvkov, ktoré umožnia jej výmenu, alebo aj nastálo pomocou lepiacej hmoty.V ďalšom uskutočnení môže byť doska vybavená prvkami na pripevnenie na pohľadovú stranu gabiónuvnútri drôteného koša gabiónovej konštrukcie. V tomto prípade je doska umiestená vnútri gabiónu, a tak je značne znížené riziko jej poškodenia.V ďalšom uskutočnení môže byt doska vybavená prvkami na pripevnenie na pohľadovú stranu nosnej protihlukovej konštrukcie.Rozmery protihlukových dosiek sa odvodzujú od požadovaných rozmerov celej protihlukovej konštrukcie, výrobne sú variabilné. Z dôvodu manipulácie sa najčastejšie používajú dosky so základnými rozmermi 1000 X 500 mm. Hrúbka dosky je variabilná v závislosti od požadovaných parametrov pohltivosti materiálu a tvarových úprav, najčastejšie 100 až 160 mm, najvýhodnejšia je hrúbka 120 mm.Prehľad obrázkov na výkresochDoska na maximalizáciu akustického útlmu podľa tohto technického riešenia bude podrobnejšie vysvetlená na konkrétnych príkladoch uskutočnenia pomocou výkresu, kde je na obrázku 1 je znázornená Vzorová protihluková doska v axonometrickom pohľade. Na obrázku 2 je znázornený pôdorys dosky a na obrázku 3 je bočný pohľad.Vzorová doska pozostáva z telesa 1 dosky, ktorého Čelná strana je vybavená tvarovanými drážkami g. Doska je vybavená prvkami à tvorenými priechodnými montážnymi otvormi pod uhlom 45 ° na prichytenie k výstuhám gabiónovej konštrukcie. Doska je spevnená pri výrobe výstužou 4 z dvoch profilov 08 x 950 mm a vybavená príchytkami 5 na jednoduchšiu manipuláciu. Doska je umiestnená na zvislom líci gabiónu vnútri koša pod sieťou. Doska je tvorená kompozitnou zmesou mechanicky za studena drvenej gumy so zrnitosťou 2 až 10 mm s prerušovanou krivkou zrnitosti s obsahom 5 až 10 hmotnosti textilného kordu a polyuretánového spojiva. Polyuretánové spojivo tvorí 5 až l 0 hmotnosti kompozitnej zmesi a objemová hmotnosť kompozitnej zmesi je 500 až 800 kg/m 3.V ďalšom príklade uskutočnenia je povrch dosky rovný s viditeľnou pórovitou štruktúrou granulátu. Útlmová charakteristika zvukovej pohltivosti DLu je 5 až 6 dB pri hrúbke dosky min. 100 mm. Čelná plocha dosky môže byť vybavená drážkami s aktívnym povrchom rovnajúcim sa dvoj až päťnásobku základného rozmeru dosky, pričom útlmová charakteristika zvukovej pohltivosti DLa je 8 až 13 dB. Hĺbka drážok je výhodne v pomere k hrúbke telesa dosky maximálne 2 z 5.Pnklad 3 Vo výhodnom uskutočnení drvená guma obsahuje farebnú frakciu a povrch dosky je s výhodou vybavený náterom s retardérom horenia.V ďalšom príklade uskutočnenia je doska s rozmermi 1000 x 500 mm a hrúbkou 120 mm použitá na líci gabiónu z vonkajšej strany ako dodatočný obklad už stojacej gabiónovej konštrukcie. Doska je vybavená štyrmi otvormi na ďalšie závesné prvky a dodatočne upevnená k drôtenej konštrukcii gabiónu dvoma sponami. Pre čelnú plochu gabiónu 1000 X 1000 mm sú použité dve dosky.Pnklad 5 V ďalšom uskutočnení je doska použitá v líci stavebnej konštrukcie z vonkajšej strany ako dodatočný obklad. Doska je dodatočne upevnená na povrch nosnej konštrukcie štyrmi rozoberateľnými kotvami.Príklad 6 V ďalšom príklade uskutočnenia je doska použitá v líci stavebnej konštrukcie z vonkajšej strany ako zabudovaná pohľadová strana. Doska je počas výroby nerozoberateľne spojená s nosnou konštrukciou.Doska si podľa tohto technického riešenia nájde uplatnenie, najmä ako obklad stavebných konštrukcií,predovšetkým z gabiónov.1. Doska na maximalizáciu akustického útlmu, najmä na obklady stavebných konštrukcií, obsahujúca gumový granulát, najmä podrvenú gumu z recyklovaných pneumatík, V y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že je tvorená kompozitnou zmesou mechanicky za studena drvenej gumy so zmitosťou 2 až 10 mm s prerušovanou lcrivkou zmitosti s obsahom 5 až 10 hmotnosti textilného kordu a polyuretánového spojiva, pričom polyuretánové pojivo tvorí 5 až 10 hmotnosti kompozitnej zmesi a objemová hmotnosť kompozitnej zmesi je 500 až 800 kg/m 3.Z. Doska podľa nároku l, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že jej povrch je rovný s viditeľnou pórovitou štruktúrou granulátu, pričom útlmová charakteristika zvukovej pohltivosti DLa je 5 až 6 dB pri hrúbke dosky min. 100 mm.3. Doska podľa nároku l, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , žejej čelná plocha je vybavená drážkami(2) s aktívnym povrchom rovnajúcim sa dvoj až päťnásobku základného rozmeru dosky, pričom útlmová charakteristika zvukovej pohltivosti DLoL je 8 až 13 dB.4. Doska podľa nároku 3, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že hĺbka drážok (2) je V pomere k hrúbke telesa (l) dosky maximálne 2 5.5. Doska podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4, V y z n a č uj ú c a s a t ý m ,obsahuje farebnú frakciu.6. Doska podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že povrch doskyje vybavený náterom s retardérom horenia.7. Doska podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je vybavená prvkami (3) na pripevnenie na pohľadovú stranu gabiónu vnútri drôteného koša gabiónovej konštrukcie.8. Doska podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je vybavená ďalšími prvkami na prichytenie na pohľadovú stranu nosnej protihlukovej konštrukcie.9. Doska podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, V y z n a č uj ú c a s a t ý m ,dĺžku 1000 mm, šírku 500 mm a hrúbku V rozmedzí 100 až 160 mm, výhodne 120 mm.10. Doska podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že teleso (1)dosky je vybavené výstužou (4).

MPK / Značky

MPK: B09B 3/00, E01F 8/00, G10K 11/165, E04F 13/075

Značky: stavebných, konštrukcií, akustického, maximalizáciu, útlmu, doska, obklady, najmä

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u7290-doska-na-maximalizaciu-akustickeho-utlmu-najma-na-obklady-stavebnych-konstrukcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doska na maximalizáciu akustického útlmu, najmä na obklady stavebných konštrukcií</a>

Podobne patenty