Motoricky ovládaná krídlová brána s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel

Číslo patentu: U 6994

Dátum: 04.12.2014

Autor: Háša Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka motoricky ovládanej krídlovej brány s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídíel.Bežne rozšírené motoricky ovládané krídlové brány sú vybavené jedným spoločným pohonom s pevným ťahadlom pre každé z krídiel brány, čo však neumožňuje ovládať jedno z krídiel nezávisle od druhého. Nevýhodou takéhoto systému je, že neumožňuje prechod osoby len jedným z krídiel brány, a teda je nutné otvoriť vždy obidve krídla súčasne.Doterajšie známe riešenie tohto problému spočíva vo vybavení každého krídla brány samostatným pohonom. Toto riešenie je však finančne náročné a na otvorenie len jedného z krídiel je potrebné príslušný motorický pohon odblokovať, v dôsledku čoho však dochádza k opotrebovaniu núdzovej mechaniky tohto pohonu, ktorá je konštruovaná len pre núdzové prípady výpadku energie a havarijné situácie, ale nie na bežné opakované používanie.Cieľom technického riešeniaje teda predstaviť motoricky ovládanú krídlovú bránu s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel a odstrániť tak spomínané nedostatky stavu techniky.Uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery motoricky ovládaná lqídlová brána s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel, pozostávajúca z pevného krídla a priechodného krídla,ktoré sú ťahadlami spojené s motorickým pohonom, ktorého podstata spočíva V tom, že aspoň jedno z ťahadiel je realizované ako funkčne odpojiteľné ťahadlo a homá časť priechodného krídla je vybavená západkovým mechanizmom pozostávajúcim z puzdra, v ktorom je uložený kolik, ktorého jeden koniec je výsuvne uložený do vybrania vyhotoveného v koncovej oblasti funkčne odpojiteľného ťahadla, pričom západkový mechanizmus je prostredníctvom prepoj ovacieho elementu prepojený s výkyvným mechanizmom.Vo výhodnom vyhotovení je koncová oblasť funkčne odpojiteľného ťahadla vyhotovená ako čapovitá časť prepojená s funkčne odpojiteľným ťahadlom prostredníctvom klbového spoja a vsunutá do lôžka usporiadaného na priechodnom krídle.V inom výhodnom uskutočnení je funkčne odpojiteľné ťahadlo realizované ako teleskopické ťahadlo, pozostávajúce z vonkajšieho dutého ťahadla, v ktorom je posuvné umiestnené vnútomé ťahadlo, kde jeden z koncov teleskopického ťahadla je spojený s motorickým pohonom a druhý z koncov teleskopického ťahadla je spojený s priechodným krídlom.V inom výhodnom vyhotovení je západkový mechanizmus umiestnený na funkčne odpojiteľnom ťahadle alebo lôžku, alebo priechodnom krídle.V inom výhodnom vyhotovení západkový mechanizmus ďalej pozostáva z elektromagnetu.V inom výhodnom vyhotovení je výkyvným mechanizmom dverová kľučka alebo spínač.V inom výhodnom vyhotovení je prepojovacim elementom oceľové lanko, drôt, páska alebo elektrický vodič na vedenie signálu od výkyvného mechanizmu.V inom výhodnom vyhotovení je lôžko, usporiadané na priechodnom krídle, vyhotovené v homej časti priechodného krídla.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej priblížené pomocou výkresov, kde obrázok l predstavuje schematický pohľad zhora na prvé vyhotovenie motoricky ovládaných krídlových brán s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania ich jednotlivých krídiel podľa technického riešenia, obrázok 2 predstavuje detailné vyobrazenie západkového mechanizmu prvého vyhotovenia motoricky ovládaných krídlových brán s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania ich jednotlivých krídiel podľa technického riešenia, obrázok 3 predstavuje bočný pohľad na prvé vyhotovenie motoricky ovládaných krídlových brán s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania ich jednotlivých krídiel podľa technického riešenia, obrázok 4 predstavuje schematický pohľad zhora na druhé vyhotovenie motoricky ovládaných krídlových brán s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania ich jednotlivých krídiel podľa technického riešenia, obrázok 5 predstavuje detailné vyobrazenie západkového mechanizmu druhého vyhotovenia motoricky ovládaných krídlových brán s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania ich jednotlivých krídiel podľa technického riešenia a obrázok 6 predstavujebočný pohľad na druhé vyhotovenie motoricky ovládaných kridlových brán s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania ich jednotlivých kridiel podľa technického riešenia.Na obrázku l je v pohľade zhora zobrazená motorický ovládaná krídlová brána g s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých kridiel podľa prvého vyhotovenia technického riešenia. Brána g pozostáva z pevného krídla g a priechodného krídla g . Pevné krídlo g je prostrednictvom pevného ťahadla 3,ktoré nie je funkčne odpojiteľné od brány l, spojene so spoločným motorickým pohonom Q. Priechodné krídlo g je so spoločným motorickým pohonom Q naopak spojené funkčne odpojiteľným ťahadlom g, ktoré je funkčne odpojiteľné od brány 1, respektíve priechodného krídla g. Terminom funkčne sa rozumie, že sa funkčne odpojiteľné ťahadlo g rozpojí iba po mechanickom alebo inom impulze, teda nejde o fyzické odmontovanie od brány g. V oblasti spojenia priechodného krídla g a funkčne odpojiteľného ťahadla g je umiestnený západkový mechanizmus 1 na odpojenie priechodného krídla g od funkčne odpojiteľného ťahadla g, a teda od motorického pohonu g.Ako je zrejmé z detailu na obrázku 2, západkový mechanizmus 1 pozostáva z puzdra 8, v ktorom je pružne uložený kolik Q. odpruženie kolika Q je v predstavenom vyhotovení riešené pružinou 2. Jeden koniec tohto kolika Q je prepojovacím elementom Q prepojený s výkyvným mechanizmom Q inštalovaným na priechodnom krídle g a druhý koniec je zasunutý do vybrania Q vyhotoveného v koncovej oblasti funkčne odpojiteľného ťahadla g. Podľa predstaveného riešenia je vybranie Q vytvorené v koncovej čapovitej časti Q funkčne odpojiteľného ťahadla g a smeruje dolu smerom k západkovému mechanizmu Z. Čapovitá časť Q je s funkčne odpojiteľným ťahadlom g spojená prostrednictvom kĺbového spoja 18 a vsunutá do lôžka Q,umiestneného v homej časti priechodného krídla g.Prepojovací element Q je v predstavenom vyhotovení tvorený oceľovým lankom. Môže ním však byť aj drôt, páska alebo iný známy odolný a pevný prvok.Výkyvným mechanizmom Qje v predstavenom riešení kľučka.V pokojovej polohe, kedy je kolik 2 čiastočne zasunutý do vybrania Q, zaisťuje západkový mechanizmus Z pevné spojenie priechodného krídla g s funkčne odpojiteľným ťahadlom g a cez ťahadlo s motorickým pohonom 6.V pripade potreby otvorenia iba priechodného krídla g brány 1 je pohybom výkyvného mechanizmu Q prostredníctvom ťahu prepojovacieho elementu Q vysunutý kolik 2 z vybrania Q, čo preruší spojenie medzi priechodným krídlom g a funkčne odpojiteľným ťahadlom g, respektíve čapovitou časťou 15. Priechodné krídlo g je potom možné otvoriť ručne, bez toho, aby sa spustil motorický pohon g. Pevné krídlo g zostáva aj naďalej pevným ťahadlom 3 spojené s motorickým pohonom Q a zatvorené.Z obrázka 3 je zrejmé, že funkčne odpojiteľné ťahadlo g je po odpojení od priechodného krídla g podržané v polohe, ktorú využívalo V momente odpojenia pridržným prvkom Q, ktorým je napr. magnet, mechanická zarážka, či iné známe zariadenie vhodné na íixáciu polohy tyčovitých predmetov.Podľa iného tu nezobrazeného riešenia je kolik l 0 ovládaný elektromagnetom, reagujúcím na podnet vyslaný výkyvným mechanizmom 12. Takýmto podnetom môže byť elektromagnetický impulz prenesený prostredníctvom prepojovacieho elementu Q, napríklad kábla. Výkyvným mechanizmom 12 môže byť v takomto prípade aj spínač.Na obrázku 4 je zobrazená motoricky ovládaná krídlová brána 1 s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých kridiel podľa druhého vyhotovenia technického riešenia. Oproti predchádzajúcemu vyhotoveniuje tu funkčne odpojiteľné ťahadlo g vyhotovené ako teleskopické ťahadlo 50, tvorené vonkajším dutým ťahadlom gQg, v ktorom je posuvné umiestnené vnútomé ťahadlo 2 gp.Ako vidno na obrázku 5, je jeden z koncov teleskopického ťahadla gQ, v predstavenom príklade je ním koniec vnútorného ťahadla É, výkyvne spojený s motorickým pohonom g a druhý z koncov teleskopického ťahadla x, v predstavenom príklade je ním koniec vonkajšieho ťahadla É, je výkyvne spojený s priechodným krídlom g. Výkyvné spojenia sú v predstavenom príklade vyhotovené pomocou kĺbových spojov Q.Detailné zobrazenie západkového mechanizmu 1 a jeho vzájomné usporiadanie vzhľadom na teleskopickú tyč x je detailne zobrazené na obrázku 6. Ako je z neho zrejmé, západkový mechanizmus 7 je umiestnený na vonkajšom ťahadle ga. V pokojovej polohe, v ktorej je kolik 2 čiastočne zasunutý do vybrania Q vyhotoveného v časti vnútomej tyče ü, zabezpečuje západkový mechanizmus Z pevné spojenie priechodného krídla g s vnútomým ťahadlom ü a jeho prostredníctvom s motorickým pohonom g.V prípade potreby otvorenia iba priechodného krídla g brány l je pohybom výkyvného mechanizmu Q prostredníctvom prepojovacieho elementu 11 vysunutý kolik Q z vybrania Q, čo preruší spojenie medzi vonkajším ťahadlom § 93. a vnútomým ťahadlom SQOb teleskopického ťahadla E. Teleskopické ťahadlo gQ tak aj naďalej zostáva spojené ako s priechodným krídlom g, tak s mechanickým pohonom g, ale súčasne umožňuje samostatný pohyb priechodného krídla g nezávisle na motorickom pohone g. Pevné krídlo g zostáva ajnaďalej pevným ťahadlom i pevne spojené s motorickým pohonom 6 a zatvorené.Aj v tomto druhom vyhotovení predstaveného technického riešenia môže byť použitý západkový mechanizmus 1 s elektromagnetom.Obidve uvedené riešenia umožňujú po odblokovani motorického pohonu 6 tiež súčasné mechanické otváranie oboch bránových krídíel g a g, ako je to v doteraz známych riešeniach.Použitie tohto technického riešenia je vhodné pre krídlové brány, ktoré sa ovládajú spoločne jedným motoríckým pohonom, ale súčasne je potrebné umožniť prechod len jedným z krídiel, a to bez použitia odpojenia motorického pohonu oboch krídiel.l. Motoricky ovládaná krídlová brána (l) s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých lcridiel, pozostávajúca z pevného krídla (2) a priechodného krídla (3), ktoré sú ťahadlami (4, 5) spojené s motorickým pohonom (6), v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že aspoň jedno z ťahadiel (4, 5) je vyhotovené ako funkčne odpojiteľné ťahadla (5) a homá časť priechodného krídla (3) je vybavená západkovým mechanizmom (7), pozostávajúcim z puzdra (8), v ktorom je uložený kolik (10), ktorého jeden koniec je výsuvne umiestnený vo vybraní (13) vytvorenom v koncovej oblasti funkčne odpojiteľného ťahadla (5), pričom západkový mechanizmus (7) je prostrednictvom prepojovacieho elementu (l l) prepojený s výkyvným mechanizmom (12).2. Motoricky ovládaná krídlová brána podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že koncové. oblasť funkčne odpojiteľného ťahadla (5) je vyhotovená ako čapovitá časť (15) prepojená s funkčne odpojiteľným ťahadlom (5) prostredníctvom kĺbového spoja (18) a vsunutá do lôžka (16), usporiadaného na priechodnom krídle (3). .3. Motoricky ovládaná krídlová brána podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že funkčne odpojiteľné ťahadlo (5) je vyhotovené ako teleskopické ťahadle (50) pozostávajúce z vonkajšieho dutého ťahadla (50 a), v ktorom je posuvne umiestnené vnútomé ťahadle (50 b), kde jeden z koncov teleskopického ťahadla (50) je spojený s motorickým pohonom (6) a druhý z koncov teleskopického ťahadla (50) je spojený s priechodným lcrídlom (3).4. Motoricky ovládaná krídlová brána podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že západkový mechanizmus (7) je umiestnený na ñmkčne odpojiteľnom ťahadle (5, 50) alebo lôžku (16) alebo priechodnom krídle (3).5. Motoricky ovládaná krídlová brána podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že západkový mechanizmus (7) ďalej pozostáva z elektromagnetu.6. Motoricky ovládaná krídlová brána podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že výkyvným mechanizmom (12) je dverová kľučka alebo spínač.7. Motoricky ovládaná krídlová brána podľa nároku l alebo 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prepojovacím elementom (l l) je oceľové lanko, drôt, páska alebo elektrický vodič na vedenie signálu od výkyvného mechanizmu (12).8. Motoricky ovládaná krídlová brána podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že lôžko (16),usporiadané na priechodnom krídle (3), je vyhotovené v homej časti priechodného krídla (3).

MPK / Značky

MPK: E05F 15/12, E05F 15/04

Značky: krídlová, motoricky, ovládania, jednotlivých, možnosťou, krídiel, nezávislého, brána, manuálneho, ovládaná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u6994-motoricky-ovladana-kridlova-brana-s-moznostou-nezavisleho-manualneho-ovladania-jej-jednotlivych-kridiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Motoricky ovládaná krídlová brána s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel</a>

Podobne patenty