Multiporézna hybridná konštrukcia obvodovej steny

Číslo patentu: U 6989

Dátum: 04.12.2014

Autor: Macík Ignác

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka výplne a prekrytia skeletu montovanej stavebnej konštrukcie obvodovej steny budovy, pričom ide o kombináciu nosnej konštrukcie s izolačnou jednovrstvovou nenosnou konštrukciou v jednom pracovnom cykle.V súčasnosti sa obvodové konštrukcie stavebných objektov realizujú spravidla ako- tradičné monolitické nosné konštrukcie, murované z nosných pórobetónových tvárnic s poréznosťou cca 30 objemových, nosných betónových alebo keramických tvárnic,- monolitické železobetónové konštrukcie tvorené z dutých tvárnic zalievaných betónom,- montované drevostavby, zhotovované buď montážou stenových fabricky vyrobených obvodových i vnútomých stien, alebo skladaním konštrukcie dreveného skeletu na stavbe s postupným oplášťovaním a vkladanlm tepelnoizolačných vrstiev, parotesných zábran a realizáciou fasádneho kontaktného zatepľovacieho systému,- oceľové montované konštrukcie oplášťované izolačnýmí panelmi.Podstatou technického riešenia multíporéznej hybridnej konštrukcie obvodovej steny je na vopred zhotovenej základovej konštrukcii vybudovaný nosný skelet obvodovej steny (drevený, oceľový alebo kombinovaný skelet s využitím drevených a oceľových profilov), ktorý je v prvom kroku zostavený ako statický určitý stabilný skelet a ktorýje v druhom kroku vyplnený murivom z tepelnoizolačných, avšak nenosných pórobetónových tvámic, ktorých poréznosť je vyššia ako 90 objemových, pričom jednotlivé konštrukčné prvky nosného skeletu steny sú prekryté obmurovaním pórobetónovými tvámicami s poréznosťou vyššou ako 90 objemových.Z hľadiska postupu výstavby samotnej konštrukcie budovy, je na zhotovenú záldadovú konštrukciu zostavený nosný skelet, konštrukcia stropu a konštrukcia strechy (krov krytina). Po zostavem nosného skeletu obvodových stien je do otvorov v nosnom skelete, v rozsahu obvodových stien, na vyrovnávaciu vrstvu malty založený prvý rad tvámic obvodovej steny. Obvodové steny sú vymurované z nenosných tepelnoizolačných pórobetónových tvámic s poréznosťou vyššou ako 90 objemových do nosného skeletu. Samotný nosný skelet stavby je po obvode budovy úplne obmurovaný a prekrytý murivom z pórobetónových tvárnic s poréznosťou vyššou ako 90 objemových, pričom vynechané sú len otvory pre okná a dvere. Tepelnoizolačné pórobetónove tvárnice s poréznosťou vyššou ako 90 objemových sú murovaním navzájom previazané a sú pevne spojené.Takto vzniknuté steny sú zo strany exteriéru a interiéru vystužené arrnovacou sieťkou vtlačenou do lepidla a finálne upravené vonkajšou omietkou a vnútornou omietkou, bez potreby ďalšieho zatepľovania.Hlavnými výhodami multiporéznej hybridnej konštrukcie obvodovej steny oproti tradičným, doteraz používaným postupom výstavby obvodových stien, je výrazné zvýšenie produktivity práce, z čoho vyplývajú nižšie nároky na dobu realizácie, výrazné zjednodušenie výstavby obvodovej steny pri zníženom počte potrebných technologických a pracovných úkonov, výrazné zníženie fyzickej náročnosti práce, nakoľko poréznosť pórobetónových tvámic na úrovni 90 a viac je premietnutá do ich nízkej hmotnosti, čo zabezpečuje jednoduchú manipuláciu so stavebným materiálom aj v prípade väčších fomiátov, a jednoduché tvarové opracovanie pórobetónových tvárnic. Využitie vlastností pórobetónu s poréznosťou vyššou ako 90 objemových vo výplni a prekrytí nosného skeletu obvodovej steny stavby zabezpečuje zdravotnú bezchybovosť stavby, tvarovú stálosť steny, odolnosť proti ohňu, odolnosť proti vplyvom času (stamutie), pričom schopnosť pórobetónu prepúšťať vodnú paru znamená výhodu vo vysporiadaní sa s vlhkosťou vo vnútomom priestore budovy, ako í v samotnej obvodovej stene.Prehľad obrázkov na výkresochPriložené obrázky l, 2 a 3 znázorňujú skladbu multiporéznej hybridnej konštrukcie obvodovej steny.Na obrázku 1 je znázomený rez multiporéznou hybridnou konštrukciou obvodovej steny s detailom na prvky nosného skeletu a výplňové a tepelnoizolačné murivo vytvorené murovaním z tvámic z pórobetónu s poréznosťou minimálne 90 objemových.Na obrázku 2 je znázomený čelný pohľad na výplňové a tepelnoizolačné murivo vytvorené murovaním zNa obrázku 3 je znázomený rez výplňovým a tepelnoizolačným murivom vytvoreným murovaním z tvárnic z pórobetónu s poréznosťou minimálne 90 objemových na vyrovnávaciu hmotu na základovú konštrukciu.Multiporézna hybridná konštrukcia obvodovej steny stavebného objektu znázornená na obrázku 1, obrázku 2 a obrázku 3 pozostáva z dvoch základných konštrukčných prvkov- nosného skeletu l vytvoreného z oceľových konštrukčných prvkov a konštrukčných prvkov z dreva,ktorý bez deformácií prenáša do základovej konštrukcie všetky zaťaženia bez deformácií,- výplňového a tepelnoizolačného muriva vytvoreného murovaním z tvámic g z pórobetónu s poréznosťou minimálne 90 objemových.Pri realizácii hrubej stavby stavebného objektu s aplikáciou multiporéznej hybridnej konštrukcie obvodovej steny je pre stavebný objekt zhotovená základová konštrukcia 2, pod ktorou sú zhotovené inštalačné vedenia. Základová konštrukcia 2 je vybavená hydroizoláciou §, ktorá je zhotovená V celej jej horizontálnej ploche pödorysu objektu a aj na jej zvislých nadzemných častiach. Zvislá nadzemná soklová časť základovej konštrukcie opláštená tepelnou izoláciou j, ktorá je obložená obkladom Q. Tepelná izolácia j je zhotovená pred montážou nosného skeletu 1.Nosný skelet 1 obvodovej steny, dimenzovaný na základe statického výpočtu, je tvorený oceľovými a drevenými nosnými konštrukčnými prvkami, ktoré sú do základovej konštrukcie 2 zakotvené kotviacim prvkom 19, pričom nosná konštrukcia je zostavená v tomto poradí- konštrukcia krovu vrátane strešnej krytiny,- konštrukcia vnútomých nosných stien a deliacich priečok.Po zostavení týchto konštrukcii je stenový nosný skelet l postupne vyplňovaný a prekrývaný murivom z nenosných tepelnoizolačných pórobetónových tvámic g s poréznosťou vyššou ako 90 objemových, pričom prvý rad pórobetónových tvárnic 2 s poréznosťou vyššou ako 90 objemových je uložený na vyrovnávacej hrnote Q. Jednotlivé pórobetónové tvárnice g s poréznosťou vyššou ako 90 objemových sú navzájom pevne spojené, pričom pevný spoj tvorí lepidlo. Pri postupnom vypĺňaní a prekrývaní nosného skeletu l je vynechaná medzi pórobetónom a nosnou konštrukciou skeletu separačná a dilatačná škára 1, ktorá je vyplnená pružným tesniacím materiálom.Do takto zhotoveného monolitu obvodových stien sú pred finálnou úpravou povrchu uložené inštalácie vedené v stenách. Rámy okien a dverí nachádzajúce sa na obvodových stenách sú osadené tak, aby neboli kotvené do steny z nenosných tepelnoizolačných pórobetónových tvámíc g s poréznosťou vyššou ako 90 objemových.Po zhotovení inštalácií a osadem okien a dveri do obvodových stien je vonkajší aj vnútomý povrch stien vystužený armovacou sieťkou Q vtlačcnou do stavebného lepidla, pričom sú hrany vystužené rohovými profilmi s armovacou sieťkou. Ostenia otvorov na fasáde sú zhotovené z extrudovaného polystyrénu, pričom ich povrch je vystužený armovacou sieťkou Q vtlačenou do stavebného lepidla a hrany sú vystužené rohovými proñlmi s armovacou sieťkou. Následne je zhotovená na obvodové steny vonkajšia omietka g zo strany exteriéru. Vnútomá omietka g zo strany interiéru je zhotovená až po zhotovení vnútomých nosných stien a deliacich priečok.Multiporéznu montovanú konštrukciu obvodovej steny je možné využiť pri výstavbe občianskych a priemyselných stavieb. NÁROKY NA OCHRANU1. Multiporézna montovaná konštrukcia obvodovej steny pozostávajúca z nosného skeletu vyplneného pórobetónom, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z dreveného, kovového alebo zmiešanéhonosného skeletu (l), ktorý je vyplnený a prekrytý tvárnicami (2) z pórobetónu s poréznosťou vyššou ako 90 objemových.2. Multiporézna montovaná konštrukcia obvodovej steny podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že jednotlivé tvárnice (2) z pórobetónu s poréznosťou vyššou ako 90 objemových sú navzájom pevne spojené, pričom pevný spoj (l l) tvorí lepidlo.3. Multiporézna montovaná konštrukcia obvodovej steny podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že rozhranie medzi nosným skeletom (l) a tvámicamí (2) z pórobetónu s poréznosťou vyššou ako 90 objemových tvorí škára (7) vyplnená pružným tesniacím materiálom.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/18, E04B 2/56

Značky: obvodovej, multiporézna, konštrukcia, hybridná, stěny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u6989-multiporezna-hybridna-konstrukcia-obvodovej-steny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multiporézna hybridná konštrukcia obvodovej steny</a>

Podobne patenty