Konštrukčné riešenie špeciálnych rotorov nakrátko s ventilačnými lopatkami asynchrónnych elektromotorov

Číslo patentu: U 686

Dátum: 07.12.1994

Autori: Slanina Július, Sutoris Jozef, Friga Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Konštrukčná riešenie špeciálnych rotorov nakrátko s ventilačnýmiTechnické riešenie svojim obsahom spadá do oboru elektrotechnikaa je určené k vyuzivaniu pri výrobe rotorov špeciálnych asynchrónnych elektromotorov s kotvou nakrátko, s tenkými skratovými kruhmi.Doteraz chladenie rotorov špeciálnych asynchrónnych elektromotorov s tenkými skratovými kruhmi je riešene bez priameho spojenia rotorového kruhu nakrátko s ventilačnými lopatkami.Jednoúčelove špeciálne asynchronne elektromotory s tenkýmskratovým kruhom /napr.pračkove elektromotory/ majú jeden alebo dva samostatné ventilátory, ktoré sa montujú na hriadeľ rotora z vnútornej strany loäiskových štítov.Tieto spôsoby konštrukčneho riešenia upevnenia ventilátorov majú nevýhody v důsledku zvýšených nákladov pri výrobe rotorovUvedené - nedostatky odstraňuje konštrukčne riešenie rotorovnakrátko s tenkými skratovými kruhmi s integrovanými ventilačnými lopatkami asynchrónnych elektromotorov.Fixácia ventilačných lopatiek na tenke skratové kruhy je riešenápomocou tzv.pomocneho, sekundárneho lfiuačnéhol kruhu , ktorý je umiestnený paralelne k skratovému kruhu rotorovej klietky. Fätná kružnica .sekundárneho kruhu je umiestnená tak, že spájaVentilačné lopatky v ľubovoľnej časti šírky lopatiek, najmä však v dolnej časti šírky lopatiek.. Tuhosť upevnenia ventilačných lopatiek zabezpečujú fixačné tyče,prechádzajúce cez otvory v rotorovom zväzku a ktoré spájajúobidva sekundárne kruhy s ventilačnými lopatkami na obidvochkoncoch rotorového zväzku. V prípade extrémne širokých ventilačných lopatiek je možné použiť aj viac finačných kruhov. Fixačne tyče .a sekundárny fiuačný kruh predstavujú novýkonštrukčný prvok riešenia rotorov nakrátko s tenkými skratovými kruhmi.Nevýhodou popísaného riešenia rotorov nakrátko Je použitie väčšieho množstva materiálu na zalievanie rotorového zväzku,z dovodu nutnosti odliatia fimačných tyčí a fikačných kruhov.Výhodou tohoto riešenia je väčšia tuhosť upevnenie ventilačných lopatiek na skratové kruhy. Vplyvom použitia fixačných tyčí a kruhov dochádza k vytvoreniu paralelnejrotorovej klietky s kladným vplyvom na elektrické parametre rotora.Zvýšená spotreba materiálu na odliatie fimačných tyčí a kruhov je vykompenzovaná absenciou montaže dodatočných ventilátorov.V prípade rotorov so skratovými kruhmi väčšieho prierezu a užšími ventilačnými lopatkami je možné upevniť lopatky lenpomocou sekundárneho /fixačného/ kruhu, bez použitia fixačných tyčí. Nevýhodou tohto riešenia je nižšia . tuhosť upevneniaventilačných lopatiek na skratovom kruhu.Výhodou riešenia je úspora materiálu na zhotovenie fixačnýchtyčí a úspora pracnosti pri strihaní otvorov v rotorovom plechu pre fixačné tyče.Ventilačné lopatky je možné upevniť na rotor pomocou fixačných tyčí. bez použitia sekundárneho finačného kruhu. ktoré spájajú Ventilačné lopatky na obidvoch koncoch rotorového zväzku v ľubovoľnej časti šírky lopatiek.Nevýhodou tohto riešenia je nutnosť presného polohovania ventilačných lopatiek v rotorovej forme na otvory v rotorovom zväzku.Výhodou riešenia je úspora materiálu potrebného na zhotovenie fixačných kruhov.- Na obr.l je znázornený rez zostavou asynchrúnneho elektromotora s rotorom s integrovanými ventilačnými lopatkami.- Na obr.2 je znázornený spôsob upevnenia konca lopatky pomocou fixačných tyčí a fixačných kruhovRotor asynchrónneho elektromotora podľa obr.2, pozostáva z pôvodnej klietky rotora 15. pôvodného skratového kruhu L 1, na ktorý sú upevnené Ventilačné lopatky lg. Proti ulomeniu resp. nežiadúcemu rozkmitaniu sú zaistené na voľnom konci jedným alebo viacerými fixačnými kruhmi L 5 a fixačnými tyčami 12. v závislosti na konštrukčnom riešení rotora. Rotorový zväzok s klietkou a integrovanými ventilátormi je zhotoviteľný technológiou zalievania rotorových plechov vo forme.Nové koštrukčné riešenie rntorov nakrátko 5 tenkými skratovými kruhmi 5 integrovanými ventilačnými lopatkami nbr.1, má využiteľnmsť najmä pri výrobe Jednmúćelových asynchrónnych elektromotorov napr.pračkových elektromotorov.1.Konštrukčné riešenie rotorov nakrátko atenkými ekratovými kruhmi. vyznačujuce sa tým. že ventilačná lopatka (10) je2.Konštrukčné riešenie podľa bodu 1. vyznaćujúce sa tým, žefixaćné kruhy (15) sú umiestnene paralelne k skratovému kruhu3.Konštrukčné riešenie podľa bodu 1, vyznačujúce sa tým. žefixačné tyče (12) prechádzajú cez otvory v rotorovom zväzku (1).

MPK / Značky

MPK: H02K 9/06, H02K 7/14

Značky: riešenie, asynchrónnych, elektromotorov, lopatkami, rotorov, ventilačnými, konštrukčné, nakrátko, špeciálnych

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u686-konstrukcne-riesenie-specialnych-rotorov-nakratko-s-ventilacnymi-lopatkami-asynchronnych-elektromotorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukčné riešenie špeciálnych rotorov nakrátko s ventilačnými lopatkami asynchrónnych elektromotorov</a>

Podobne patenty