Segmentový prietokomer

Číslo patentu: U 677

Dátum: 07.12.1994

Autor: Žajdlík Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Seqmentový prietokomer Oblasť technikyTechnické riešenie sa týka segmentového prietokomeru, ktorý je vhodný najmä na meranie prietokových množstiev vody vpotrubiach závlahových sústav a iných objektov a zariadení. Doterajší stav technikyeraníe prietoku v tlakových potrubných systémoch sa sti používajú rôzne typy príetokomerov, najmä prierezové meradlá pracujúce na princípe merania rozdielu tlakov pred a za prietokomerom,napriklad clony dýzy,Venturiho trubice, kolenové prietokomery, alebo rôzne typy mechanických vodomerov ,napriklad lopatkové a skrutkové vodomery a elektrických vodomerov,napriklad idukčné, alebo ultrazvukové vodomery. Výber vhodného typu prietokomeru sa výrazne obmedzuje, keď sa požaduje okrem merania okamžitej hodnoty prietoku aj meranie celkového pretečeného objemu za zvolený čas merania. Ešte výraznejšie sa sa obmedzí výber vhodného typu prietokomeru , keď sa kladie dôraz na jeho jednoduchú konštrukciu, nízku cenu,jednoduchú obsluhu a údržbu a spoĺahlivú funkciu aj v miestach bez možnosti napojenia na zdroj elektrického prúdu. Zvlášť náročná je požiadavka spoĺahlivej funkcie vodomeru, keď voda,alebo iná meraná tekutina obsahuje aj rôzne tuhé častice, napríklad piesok, alebo aj iné plávajúce nečistoty. Nečistoty v prúdiacej vode môžu nepriaznivo ovplyvniť spoĺahlivú funkciu mechanických časti vodomerov, alebo odberov na meranie tlakov. V praxi sa využívajú aj zariadenia na parciálne meranie pretečeného objemu vody. Na týchto zariadeniach sa celkové pretečené množstvo vody, alebo inej tekutiny urči na základe merania rciálneho pretečeného množstva v paralelne umiestnenom vedmjšo obvode.Parciálny í celkový prietok je funkciou odmocni ||ný rozdielu tlakov v paralelnom obvode.Aj spoĺahlivost tohtozariadenia môžu vážne ohroziť nečistoty v prúdiacej vode.Podstata seqmentového prietokomeru, vhodného najmä na meranie prietokových množstiev vody v potrubiach závlahových sústav a iných poĺnohospodárskych objektov a zariadeni, ktorý pozostáva z rúry čiastočne prehradenej valcovým segmentom opatreným výtokovými otvormi rozmiestnenými v miestach s najnižšimi hodnotami tlaku a obtokovým potrubim so zabudovaným vodomerom spočíva v tom, že v rúre oproti valcovému segmentu je umiestnená uzavretá valcová nádoba.V dolnej polovici valcovej nádoby je upevnená súose usporiadaná valcová vložka, ďalej priečna vložka, umie stnená V časti priestoru vytvoreného medzi stenami valcovej nádoby a valcovej vložky a v stene valcovej nádoby je na úrovni priečnej vložky vtokový otvor.V hornej časti valcovej nádoby je umiestnený výtokový otvor, na ktorý je napojený druhý koniec obtokového potrubia s vodomerom, vybavený obtokovým ventilom.V dne valcovej nádoby je vypúšťací otvor s vypúšťacím ventilom a vo veku valcovej nádoby odvzdušňova ci otvor s odvzdušňovacím ventilom.Segmentový prietokomer podĺa technického riešenia umožňujeodlúčenie prevažnej väčšiny nečistôt na pritoku do obtokového potrubia s vodomerom, čo je základnou podmienkou pre jeho spoĺahlivú funkciuKompaktná súčasť seqmentového prietokomeru - valcová nádoba so súose usporiadanou valcovou vložkou a priečnou vložkou,je určená na odstredivé odlučovanie nečistôt . Celý seqmentový prietokomer je konštrukčne jednoduchý, nemá, okrem vodomeru. žiadne pohyblivé časti. Jeho hlavnou výhodou je vysoká funkčná spoĺahlivosť aj v miestach be možnosti napojenia na zdrojelektrického prúdu pri meraní pretečených množstíev vody, kto rá obsahuje aj rôzne tuhé častice ako je piesok, alebo rôzneplávajúce nečistoty. Montáž,čistenie, obsluha a údržba seqmentového prietokomeru podla technického riešenia sú jednoduché. značnou výhodouje aj malá strata energie prúdiacej tekutiny a nizke výrobnéPrehĺad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkresu,na torom je na obr.1 schematicky znázornený pôdorysný rez a na obr.2 schematicky znázornený priečny zvislý rez segmentoevého prietokomeru podĺa technického ri šenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1 Vymedzená časť rúry L, v potrubí s meraným prietokom vo dy, ohraničená prirubovými spojmi,je čiastočne prehradenávalcovým seqmentom g, opatreným výtokovými otvormi z a ob IUumiestnené V mies ach s najnižšími hodnotami tlaku.V rúre L je oproti valcovému segmentu 1 umiestnená uzavretá valcová nadoba .V dolnej polovici valcovej nádoby 1 je horným krúžkom gll a dolným seqmentovým krúžkom QA upevnená súose usporiadaná valcová vložka gł, priečna vložka il, umiestnená v časti priestoru vytvoreného medzi stenami valcovej nádoby 1 a valcovej vložky 1 a V stene valcovej nádoby ą je V úrovni priečnej vložky Q vtokový otvor .V hornej časti valcovej nádoby Q je umiestnený vytokový otvor ąg, na ktorý je napojený druhý koniec obtokového potrubia gł s vodomerom ł, vybavený o tokovým ventíiom .Dno a veko valcovej nádo by 3 , ktoré sú pripevnené prirubovmi soomi sú opatrená - 3 Řvypušťacim otvorom QQ vypúšťacim ventilom 351,resp. odvzdušño vacim otvorom 36 s odvzdušňovacím ventilom 361.Voda prúdi V rúre L cez zúžený prierez medzi valcovým segmentom Q a valcovou nádobou Q. Vo vtokovom otvore QQ V stene valcovej nádoby Q pôsobí väčší pretlak prúdiacej vody ako vo výtokových otvoroch QQ na valcovom seqmente Q, ktoré sú umiestnené v miestach s najnižšími hodnotami tlaku. vplyvom rozdielu tlakov medzi vtokovým otvorom QQ a výtokovými otvormi QQ prúdi vtokovým otvorom QQ do valcovej nádoby Q určitý parciálny prietok vody ,ktorý za kanálom vytvoreným v priestore medzi stenami valcovej nádoby Q a valcovej vložky Q pod horným krúžkom QA a nad dolným seqmentovým krúžkom QQQ. Voda usmernená týmto kanálom pokračuje špirálovým pohybom smerom nadol v priestore medzi stenami valcovej nádoby Q a valcovej vložky Q, v dôsledku čoho sa v dolnej časti valcovej nádoby Q usadia piesok a iné ťažšie nečistoty, ktoré sa môžu v potrebných časových intervaloch vypustiť vypúšťacim otvorom Q po otvorení vypúšťacíeho ventílu QQL. Voda po oddelení nečistôt prúdi dolným otvorom valcovej vložky Q smerom nahor pod veko valcovej nádoby Q, kde sa zhromaždia ĺahšíe.plávajúce nečistoty, ktoré sa môžu v prípade potreby vypustiť odvzdušňovacím otvorom Qg po otvorení odvzdušňovacieho ventílu QQ.Vyčistená voda zbavená zároveň bublín vzduchu, alebo iných plynov prúdi výtokovým otvorom Qg cez obtokový ventil QQQ do obtokového potrubia Q a ďalej do vodomeru QQQ, v ktorom sa na počítadlo zaznamenáva množstvo pretečenej vody. Z vodomeru 211 pokračuje obtokovým potrubím QQ do vnútorneho priestoru valcového segmentu Q a od tiaĺ výtokovými otvormi 22 naspäť do rúry L.Pred uvedením segmentového prietokomeru do prevádzky sa testovacím meraním určí prevodový vzťah medzi hodnotamiparciálneho a celkového pretečeného množstva vody.

MPK / Značky

MPK: G01F 1/05

Značky: segmentový, prietokomer

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u677-segmentovy-prietokomer.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Segmentový prietokomer</a>

Podobne patenty