Penotvorná koncovka

Číslo patentu: U 671

Dátum: 07.12.1994

Autor: Aster Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor sa týka konštrukčného riešenia penotvornej koncovky ručného hasiaceho prístroja s náplňou kysličníka uhličitého.Techniké riešenie koncovej časti snehového hasiaceho prístroja, u ktorého sa vytvára sneh vyvločkovaním kysličníka uhličitého prechodom tlakového plynu malým otvorom je konštruované na fyzikálnom princípe, že plyn sa rozťahovaním ochladzuje. Na tomto princípe ja založených mnoho súčasných hasiacich zariadení. Väčšina z nich sa však uspokojuje so skutočnosťou, že sa s nimi dosahuje predpokladaného účinku, teda stupňa ochladenia, bez toho aby bola skúmaná ich účinnosť. V praxi ale velmi záleží na tom, aký veľký objem snehu sa v čo najkratšej dobe vytvorí. Tieto hasiace prístroje všeobecne pracujú s jedinou osovo situovanou tryskou prechádzajúcou Vrcholom valcovitej alebo kuželovitej koncovky. Podľa výsledkov meraje ich celkový účinok podpriemerný.Podstatné vyššiu účinnosť V tvorbe snehu z vyvločkovaného kysličníku uhličitého vykazuje penotvorná koncovka hasiaceho prístroja, najmä ručného hasiaceho prístroja,podľa predmetného technického riešenia. Penotvorná koncovka je pomocou tvarovaného medzikusu pripojená k píšťali prípojnej hadice tlakovej nádoby naplnenej stlačeným kysličníkom uhličitým.Podstata technického riešenia je založená na tom, že valcovitá koncovka je vybavená priebežnoucentrálnou tryskou umiestnenou v jej pozdĺžnej osi.V hor nej polovici valcovitej plochy koncovky sú rovnomerneumiestnené štyri priečne trysky, pričom súčet svetlosti cantrálnej trysky a Všetkých priečnych trysiek je menší ako najmenšia svetlosť prívodnej hadice kysličníka uhličitého.Výhody technického riešenia spočívajú vo Vyriešení požiadavky na získanie čo najväčšieho množstva snehu.Pritom bola splnenà požiadavka, že pre správnu funkčnosť musí mať každá tryska okolo seba konštantnú interakčnú Vrstvu vzduchu, pričom trysky umiestnené V hornej polovici koncovky majú väčšiu účinnosť. Týmto riešením bola zkonštruovaná penotvorná koncovka, ktorá V porovnaní s doposiaľ známymi riešeniami vykazuje najpriaznivejšie Výsledky V tvorbe Vyvločkovaného kysličníka uhličitého. Potvrdilo sa, že z tlakovej nádoby-bomby, obsahujúcej rovnaký objem stlačeného kysličníka uhličitého Vzniká V koncovke podľa použitého typu o jeden až dva kilogramy haseného snehu viac. Ďalšou prednosťou tohto technického riešenia je jednoduchá a rýchla montáž zariadenia a to pri použití bežného dielenského vybavenia bez potreby špeciálnej techniky. Táto skutočnosť sa s ohľadom na spôsob potreby a používania V praxi javí ako Veľmi významná. Neznedbateľnou Výhodou je aj úspora materiálu a hmotnosť celého zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochPenotvorná koncovka podľa úžitkového vzoru je schematicky zobrazená na pripojenom výkrese, kde na obr.1 je zostava koncovky pripojenej k hadici V čiastočnom pozdĺžnom reze a na obr. 2 je zobrazená penotvornâ koncovkaRučný snehový hasiaci prístroj (obr.1 a 2) sa skla dá z tlakovej nádoby naplnenej kysličníkom uhličitým. Tlaková nádoba je cez špeciálny uzáver s príslušenstvom spojená prívodnou hadicou Q ústiacou do píšťaly, v ktorej je umiestnená penotvorná koncovka 1. Úlohou píšťaly je ukladať vyvločkovaný sneh kysličníka uhličitého na žiadaných miestach, ako aj chrániť ruky obsluhy proti extrémnemu chladu, ktorý pri tomto procese vzniká. Funkčný koniec prívodnej hadice Q je vsadený do tvarovaného medzikusu A na ktorého valcovitú hornú časť je pripojená ochranná rukoväť g a hasiaca rúrka Q, ktoré sú fixované pomocou kruhovej podložky Q na ktorej je pomocou matíc 2 odobrateľne pripojená penotvorná koncovka l. Koncovka l má tvar valca a v jej pozdĺžnej osi je umiestnená centrálna dýza Q. V hornej polovici valcovitej plochy koncovky l sú rovnomerne pod 90 ° uhlom štyri priečne dýzy 1. súčet svetlosti všetkých štyroch priečnych dýz Z a centrálnej dýzy Q je menší ako najmenšia svetlosť prívodnej hadice Q.Penotvorná koncovka ručného hasiaceho prístroja pripojená pomocou tvarovaného medzikusu k píšťale prívodnej hadici tlakovej bomby s náplňou stlačeného kysličníka uhličitého, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že valcovitá penotvorná koncovka (1) s centrálnou dýzou (6) umiestnenou V jej pozdĺžnej osi a V hornej polovici valcovej plochy koncovky (1) má rovnomerne umiestnené štyri priečne dýzy(7), pričom súčet svetlosti všetkých dýz (6 a 7) je menší ako najmenšia svetlosť prívodnej hadice (3) kysličníka uhličitého.

MPK / Značky

MPK: A62C 13/76, A62C 13/00

Značky: koncovka, pěnotvorná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u671-penotvorna-koncovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Penotvorná koncovka</a>

Podobne patenty