Základový prvok z vystuženého betónu

Číslo patentu: U 670

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bombík Anton, Munka Štefan, Mitro Jozef, Puzder Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

J-.z-ne-ą .v-v ~ ~ 5 - -, I-- 1 LJhJ-łan Il, PlCÓ Da LLC .lOAO-.l.lC.-ačov nad oilôtani kotvia poutiek. Nevýhodou âoterajšich technických riešení je nepriazni vé ovplyvňovanie o-vorených výkopov monoliLckých základov dažčcsnehom a mazo-7 v čšie náklady pri betőnovani pri teplotách poâbodom mrazu znač 5 ki atúra betónov, ako aj zemných prác, spojea-wĺ-n a -Ť oT-I - - ł-A ohu, z-nln a laaovanlm len , pri-n využívanie monoli ických základov je možné až po technologickejvkladá kotviaci element na spojenie z.5 ladováho prvku so stale- . .. ať veoaou~ Datlne .ek- . - i 22. I n . .-. . . ť . . vanla V zlmeš umozlaje zaxadad V z l 4 nuL~ch zakl novych çołach-dovej pâày znižuje deformácie zákkac.7 poästatne znižuje kubatúry výkopov, be tonu, presunov a skladovaąie výrazne skracuje âobu výroby zákla dov po ukončení piloá Hmontáž a pohotovú výmenu náhradnými stavebnými konštrukciami.Prehľad obrázkov na vÝkesochTechnická riešen ie vysvetľuje pomocou výkresov,1na ktorŕch ob znázorňuje základový orvok z vystušeného betó 1nu, ktorý má tvar kolmo zrezanêno ihlanu, oričom telo zâkladovêhoy.Ha obr. 2 je názornený ten istý základový o 1prvok ako na obr. l, pričom jeh- c má jednu dutina s jeânoumá tvar hranola soojeného s kolmo zrezen n ihlanon v jeden celok,l vy g zľklaäovžo Ě základověho prvku sú Štyriz vystuženého betónu podľa obr. 2 pozostáva2 tela 1 ĺklaověho prvku v tvare kolmo zrezaného ihlanu a 2podľa obr. 3 poc-tá. lu spojeného s kolmo jeáen celok a nl y g záklaâováho prvku.v prvku sú štyri nutinr 3, s výhoâ válcové,pr ktorých je pot ,- 2- ečovat prenášanie

MPK / Značky

MPK: E02D 5/30, E02D 5/74

Značky: vystuženého, betonů, základový, prvok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u670-zakladovy-prvok-z-vystuzeneho-betonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Základový prvok z vystuženého betónu</a>

Podobne patenty