Zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory

Číslo patentu: U 6623

Dátum: 02.12.2013

Autor: Leška Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie zabezpečenia uzamykateľnej výsuvnej závory sa týka oblasti mechanických zábranných systémov.Uzamykateľné závory, ktoré sú uzamykané visacími zámkami sa V praxi najčastejšie používajú na uzamykanie výplní otvorov a tieto sú výlučne pevné, bez možnosti vzájomného pohybu jednej prípadne viacerých závor. Ich funkcia a konštrukčné riešenie umožňuje priame pôsobenia nástroja na teleso alebo závesný oblúk visacej zámky ako aj na časti uzamykateľných závor. Z uvedeného dôvodu sú v snahe o násilné prekonanie takto tvoreného mechanického zábrannćho prostriedku vo väčšine prípadov používané spôsoby založené na páčení uzamykateľných závor, prepílenie alebo prestrihnutie závesného oblúka visacej zámky.Navrhované technické riešenie umožňuje pohyb Ľívory v odomknutom stave a do výraznej miery znižuje riziko napadnutia závory ako aj visacej zámky páčením závesného oblúka visacej zámky, prestrihnutím alebo prepílením závesného oblúka visacej zámky prípadne odrazeuim visacej zámky z uzamykateľnej závory. Technické riešenie zabezpečenia uzamykateľnej výsuvnej závory spočíva v tom, že v kryte visacej zámky (v ktorej sa nachádza teleso visacej zámky) sa nachádza otvor, cez ktorý sa pri umiestnení krytu visacej zámky na základovú dosku so závorou presunie zaisťovacia časť závory a pevná doska základovej dosky tak, že po uzamknuti výsuvného závesného oblúka visacej zámky dôjde k pevnému spojeniu so základovou doskou a telesom visacej zámky. Po uzamknutí visacej zámky sa tak vytvorí kompaktný celok, ktorý uzamkol závoru(vo vysunutej alebo zasunutej polohe) a súčasne chráni visacú zámku pred povetemostnými vplyvmi ako aj pred možnými spôsobmi násilného prekonania zábranných schopností visacej zámky (napr. prestrihnutie závesného oblúka, prepílenie závesného oblúka, páčenie závesnćho oblúka a zámky príp. odrazenie zámky).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie sa bližšie objasní pomocou obrázkov. Na obrázkoch č. l a 2 sú zobrazené rezy krytu visacej zámky spolu s telesom visacej zámky. Na obrázkoch č. 3 a 4 sú znázomené rezy základovou doskou so závorou, ktorá je na obrázku vo vysunutej polohe. Na obrázkoch č. 5 a 6 sú znázomené rezy osadeného krytu visacej zámky spolu s telesom visacej zámky na základovej doske, pričom teleso visacej zámky zabezpečí vysunutú polohu závory. Kryt visacej zámky sa do správnej polohy osadí na základovú dosku pomocou výstupkov v spodnej časti krytu, ktoré zapadnú do otvorov v základovej doske. Na obrázkoch č. 7 a 8 sú znázornené rezy zabezpečenia uzamykateľnej výsuvnej závory so zasunutým a uzamknutým závesným oblúkom visacej zámky, čim došlo k pevnému spojeniu krytu zámky a základovej dosky so závorou vo vysunutej a zasunutej polohe.Zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory pozostáva z krytu L visacej zámky, v ktorom sa nachádza priečne umiestnená stena E s otvorom Ľ na zasunutie závesného oblúka 5 visacej zámky a priečna stena 2 l s otvorom Q na kľúč, ďalej z visacej zámky pozostávajúcej z telesa z visacej zámky a závesného oblúka 5 visacej zámky a ďalej zo základovej dosky 5, z ktorej vybieha pevná priečna doska Q s párom otvorov L 1. Pohyblivá priečna doska l 9 závory 51 je vybavená párom otvorov 25 na prechod ramien závesného oblúka 5 visacej zámky a centrálnym otvorom Q na kľúč.Základová doska 5 je okrem otvorov l 5 na upevnenie k podkladu 1 vybavená aj otvormi 13 na vloženie výstupkov g krytu i visacej zámky. Doska 19 závory i prechádza otvorom ga V podklade 1 na vnútomú stranu podkladu, kde je upevnené na upevňovacej doske 5 pomocou príchytiek §.Po zasunutí telesa z visacej zámky do krytu 1 cez základňu Q otvorom L 1 a po presunuti závory i do vysunutej polohy tak, aby sa pohyblivá priečna doska Q dostala do krajnej polohy V otvore 141, čím sa dostane do kontaktu s pevnou priečnou doskou m, sa kryt l visacej zámky osadí na základovú dosku 5 tak, aby výstupky Q zapadli do otvorov E, Po zasunutí závesného oblúka 5 visacej zámky do telesa g visacej zámky cez otvor 22 priečnej steny E, otvory pevnej priečnej dosky LO a otvory ě pohyblivej priečnej dosky Qzávory g a po jej následnom uzamknutí dôjde k pevnému spojeniu krytu L zámky a základovej dosky g so závorou g vo vysunutej polohe, pričomjej opretírn sa o rám 2 zaistí podklad 1 protijeho otvoreniu.V prípade, kedy po zasunutí telesa z visacej zámky do krytu l cez základňu l 6 otvorom Ľ a po presunutí závory 3 do zasunutej polohy tak, že sa pohyblivá priečna doska Q presunie do druhej krajnej polohy v otvore a, pričom po osadení krytu j visacej zámky sa prestrčí cez otvor l 8 základovej dosky l 6 krytu l visacej zámky, aby sa dostala do kontaktu s priečnou stenou a krytu l zámky, sa kryt i visacej zámky osadí na základovú dosku à tak, aby výstupky 15 zapadli do otvorov E. Po zasunutí závesného oblúka § visacej zámky do telesa g visacej zámky cez otvor Q priečnej steny Q a otvory pevnej priečnej dosky Q a jej uzamknutí dôjde k pevnému spojeniu krytu l zámky a základovej dosky 3 so závorou i v zasunutej polohe, čo umožní otvoriť podklad 1 pri uzamknutej závore g.Zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory môže byť zhotovené z oceľového plechu, zliatiny alebo z plastickej hmoty, pričom osi skrutkových spojov spájajúce zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory s podkladom 1 sú umiestnené v osi závesného oblúka j visacej zámky a pod telesom g visacej zámky.l. Zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory, ktorá je uložená pod základovou doskou a je uzamykateľná vo vysunutej a zasunutej polohe, v y z n a č. u j ú c e s a t ý m , že zo základovej dosky (3) kolmo vybieha pevná priečna doska (10) vybavená otvorom (l l) na prechod závesného oblúka (5) visacej zámky a z pohyblivej závory (4) cez drážku (24) v základovej doske (3) vybieha pohyblivá priečna doska (19) vybavená párom otvorov (26) na prechod ramien závesného oblúka (5) visacej zámky a centrálnym otvorom (25) na kľúč, Základová doska (3) je okrem otvorov (13) na upevnenie k podkladu (7) vybavená aj otvormi (14) na vloženie výstupkov (15) nachádzajúcich sa na druhej častí zabezpečenia, ktoré tvorí kryt (l) visacej zámky vybavený V základni (16) otvorom (17) na vloženie telesa (2) visacej zámky a otvorom (18) na prechod pohyblivej dosky (19) závory (4) v zasunutom stave, pričom jedna z dvoch stien (20, 2 l) krytu (l) protiľahlých v smere posuvu závory (4) je vybavená otvorom (22) na prechod závesného oblúka (5) visacej zámky a k nej protiľahlá stena (21) krytu (l) je vybavená otvorom (23) na prechod kľúča.2. Zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že Základová doska (3)je k podkladu (7) pevne upevnená skrutkovým spojom, pevne upevnená zváraním.3. Zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e sa t ý m , že kryt (l) visacej zámky je so základovou doskou (3) prepojený otočným závesom.4. Zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že závora (4)je inštalovaná ako ovládací prvok rázvorového mechanizmu s ďalšími závorami.c» sem» swšažšľůůêł 4

MPK / Značky

MPK: E05B 67/38

Značky: závory, zabezpečenie, uzamykateľnej, výsuvnej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u6623-zabezpecenie-uzamykatelnej-vysuvnej-zavory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zabezpečenie uzamykateľnej výsuvnej závory</a>

Podobne patenty