Stolová logická hra

Číslo patentu: U 6614

Dátum: 02.12.2013

Autor: Galuško Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka stolovej logickej hry, účelom ktorej je usporiadanie hracích telies v hracích oblastiach podľa zadania hry.V súčasnosti sú známe logické hry V podobe rôznych hemých zostáv, ktoré umožňujú usporiadať hracie telesá presúvaním alebo vkladaním v rámci hracej oblasti/plochy.Najznámejšou hrou využívajúcou posúvanie hracích telies je hra, pri ktorej hráč musí usporiadať pätnásť hracích telies v hracej oblasti, ktorá dokáže obsiahnuť šestnásť hracích telies. Priestor, ktorý vznikne tým, že jedno hracie teleso chýba, je využitý na nove usporiadanie hracích telies.Najznámejšou hrou využívajúcou vkladanie hracích telies podľa logického zadania hry je SudokuNové hemé možnosti prináša technické riešenie stolovej logickej hry, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva z minimálne troch hracích oblastí vytvorených na hracej ploche, ktorá je usporiadané na základnom telese, priečok s jedným prechodom medzi dvoma susednými hracími oblasťami, minimálne deviatich hracích polí usporiadaných v každej hracej oblasti a hracích telies prechodne uložených na hracích poliach. V altematívnom vyhotovení hracia plocha obsahuje aj parkovaciu oblasť s jedným hracím poľom. Hracie pole môže obsahovať fixačné teleso. Jeden prechod medzi susednými oblasťami spolu s jedným neobsadeným hracím poľom a sústavou hracích telies logicky vytvárajúcich zoskupenia vytvárajú podmienky na presúvanie hracích telies na účely ich usporiadania podľa zadania hry. Z dôvodu zafixovania hracích telies na hracích poliach, napríklad pri prenose hry, môže hra obsahovať aj fixačné teleso prechodne umiestnené na hracom poli.Základné teleso je teleso, na ktorom je vytvorená hracia plocha alebo je nosičom hracej plochy. Základné teleso môže byť súčasťou hemej zostavy, napríklad krytom hemej zostavy, vnútrajškom hracej zostavy,Hracia plocha môže byť na základnom telese vytvorená napríklad vyrezaním, vypálením, vyfarbením, Altematívne môže byť hracia plocha vytvorená napríklad vo forme fólií, papierových listov, nálepiek, Takto vytvorená hracia plocha môže byť so základným telesom trvalo alebo prechodne spojená. Materiálom vhodným na základné teleso môže byť drevo, plast, tvrdený papier, Hracia plocha pozostáva z minimálne troch hracích oblastí, a v altematívnom vyhotovení aj z parkovacej oblasti. Je výhodné, ak hracia oblasť a/alebo jej hracie polia sú zvýraznené aj vizuálne a tvoria logický celok s hracími telesami, napríklad farbou podkladu a/alebo použitým motívom. Je zároveň výhodné, ak konkrétne hracie pole nesie rovnaké znaky s hracím telesom. Takýmto znakom môže byť napríklad číslica, obrázok,piktogram, S ďalšou výhodou sú všetky hracie oblasti usporiadané do pravouhlej mriežky, v ktorých sú hracie polia usporiadané do skutočnej/pomyselnej pravouhlej mriežky. Dobrá hrateľnosť hry sa dosiahne zoskupením štyroch hracích oblastí do pravouhlej mriežky 2 x 2 a deviatich hracích polí v každej hracej oblasti do pravouhlej mriežky 3 x 3. Výhodou pravouhlej mriežky je skutočnosť, že každá hracia oblasť susedí s minimálne ďalšími dvoma hracími oblasťami s prechodom. Tento stav umožní prechod hracích telies cez ktorúkoľvek hraciu oblasť. V altematívnom vyhotovení parkovacia oblasť slúži na presunutie jedného hracieho telesa zo susednej hracej oblasti na neobsadené hracie pole v parkovacej oblasti, čím sa uvoľní jedno hracie pole v hracej oblasti. V tomto vyhotovení je možné hrať hru s rovnakým počtom hracích telies, ako je počet hracích poli vo všetkých hracích oblastiach.Priečky okrem vizuálneho vymedzenia každej oblasti tvoria aj fyzickú zábranu pred presunom hracích telies medzi susednými oblasťami a pred presunom mimo hraciu plochu. Na účely hry majú susedné oblasti vytvorený v priečke jeden spoločný prechod, ktorý je dostatočne veľký na presunutie hracieho telesa medzi susednými oblasťami. Priečky môžu byť vyrobené napríklad z dreva, plastu, Primáme sa hracie telesá na začiatku hry logicky alebo náhodne umiestnia na hracie polia V každej hracej oblasti. V ďalšom priebehu hry sa hracie telesá presúvajú/klžu z jedného hracieho poľa na druhé. Na účely hryje počet prechodne uložených hracích telies o jedno menej, akoje počet všetkých hracích polí. Je výhodné, ak hracie telesá každej oblasti tvoria logický celok, napríklad farebným podkladom a/alebo motívom. Na zvýšenie náročnosti hry je výhodné, ak sú hracie telesá v rámci každej hracej oblasti ešte navzájom odlišené,napríklad číslom, znakom, piktogramom, obrázkom Výhodne je možne využiť všetky strany hracieho telesa, čim hra poskytne niekoľko stupňov obťažností, prípadne hranie altematívnej hry. Hracie teleso môže maťtvar valca alebo kvádra/kocky a z dôvodu úspory materiálu môže byť duté alebo obsahovať otvory. Zároveň môže byť zložené z viacerých telies, resp. hracích telies. V jednoduchom vyhotovení môže mať hracie teleso rozmery a tvar žetónu.Dôvodom na použitie frxačného telesa môže byť ochrana pred nechceným presunutím/vypadnutím hracích telies napríklad pri prenose hry. Na začiatku hry sa fixačné teleso odstráni. Príkladom môže byť ñxačné teleso s tvarom neúplného knihu, rozmermi väčšími ako hracie pole vyrobené z pružného materiálu. V najjednoduchšom prípade môže byť tixačne teleso nahradené hracím telesom.Prehľad obrázkov na výkresochObr. č. l predstavuje základný variant hry - štyri hracie oblasti s deviatimi hracími poľami.Na obr. č. 2 je zobrazená hracía plocha so štyrmi hracími oblasťami bez hracích telies. Hracia oblasť obsahuje deväť hracích polí usporiadaných do pravouhlej mriežky.Na obr. č. 3 je zobrazená hracía plocha so štyrmi hracími oblasťami bez hracích telies. Hracia oblasť obsahuje deväť hracích polí usporiadaných do pomyselnej pravouhlej mriežky.Na obr. č. 4 je zobrazená hracía plocha s tromi hracími oblasťarni bez hracích telies.Na obr. č. Sa sú hracie oblasti doplnené o parkovacia oblasť.Na obr. č. Sbje pohľad v reze na hru z obr. č. Sa.Obr. č. 6 a, č. 6 b a č. 6 c predstavujú jednu z možností tvaru a vizuálneho vyhotovenia hracieho telesa.Obr. č. 7 a č. 8 predstavujú jednu z ďalších možností tvaru a vizuálneho vyhotovenia hracieho telesa.Na obr. č. 9 je príklad hracieho telesa, ktoré vzniklo z dvoch hracích telies.Obr. č. 10 predstavuje jednu z možností tvaru fixačnćho telesa.Obr. č. ll predstavuje optimálny variant hry - deväť hracích oblastí s deviatimi hracími poľami.V základnom vyhotovení hm tvorí základné teleso L s usporiadanou hracou plochou g obsahujúcou hracie oblasti g s hracími poľamí g, priečky g s prechodmi 1, hracie telesá g a ñxačné teleso g. Alternatívne hra obsahuje aj parkovaciu oblasť 4 a fixačné teleso 2. Základné teleso L má podobu trojrozmemého telesa.Obr. l znázorňuje základný variant hry v stave, keď bolo z jedného hracieho poľa g odstránené hracie teleso g, resp. fixačné teleso g. Hracia plocha 2 pozostáva zo štyroch hracích oblastí g s deviatimi hracími poľamí g zoskupenými do pravouhlej mriežky. Hracie telesá g sú v každej hracej oblasti g vizuálne zoskupené tak, aby boli nezamcniteľne s hracími telesami g v inej hracej oblasti g. Zároveň sú v tomto prípade hracie telesá g v každej hracej oblasti g ešte navzájom odlíšené. Priečky g okolo hracích oblastí g vymedzujú hrací priestor. Prechody 7 v priečkach g sú dostatočne veľké na presun hracieho telesa g medzi susednými hracími oblasťami g.Obr. 2 a obr. 3 demonštrujú výhodné usporiadanie hracích oblastí g a hracích polí g do pravouhlej mriežky. V tomto vyhotovení každá hracia oblasť g má dve susedné hracie oblasti g s prechodmi 1, ktoré umožnia pohyb hracích telies g cez všetky hracie oblasti g. Obr. 3 predstavuje variant hry, kde hracie polia g sú usporiadané do pomyselnej pravouhlej mriežky.Obr. 4 znázorňuje variant hry, pri ktorom tri hracie oblasti g sú zoskupené tak, že každá hracía oblasť g susedí s dvoma hracími oblasťami g. V tomto prípade boli zoskupené dve hracie oblasti g s deviatimi hracími poľamí g ajedna hracía oblasť g s osemnástimi hracími poľamí g.Alternatívne vyhotovenie hry, s parkovacou oblasťou Q, je znázomené na obr. Sa. Parkovacia oblasť A umožní presunúť/zaparkovať jedno hracie teleso g, čím sa uvoľní jedno hracie pole g v hracej oblasti g.Obr. 9 znázorňuje jednu z možností vytvorenia hracieho telesa g. Jedno hracie teleso g bolo vložené do druhého hracieho telesa g.Optimálny variant hry znázorňuje obr. 11. Počet hracích polí g v každej hracej oblasti g zodpovedá rovnakému počtu hracích oblastí g. V tomto konkrétnom vyhotovení bolo frxačné teleso 2 nahradené hracím telesom g. Na začiatku hry sajedno hracie teleso g odoberie z ktoréhokoľvek hracieho poľa g.Samotné hranie hry spočíva v napríklad náhodnom uložení hracích telies g na hracie polia g v hracích oblastiach g a ich následnom presúvaní na účely usporiadania hracích telies g podľa zadania hry.Priemyselná využiteľnosť Stolová logická hra umožňuje usporiadanie hracích telies v hracích oblastiach podľa zadania hry. Zadaniehry núti hráča nájsť najvhodnejší/najrýchlejší spôsob presunu hracích telies medzi hracími oblasťami a hracími poľamí a ich následné usporiadanie v rámci každej hracej oblasti.l. Stolová logická hra, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z hracej plochy (2) usporiadanej na základnom telese (l), priečky (6) s prechodom (7), minimálne deviatich hracích polí (5) usporiadaných v každej hracej oblasti (3) a hracích telies (8) prechodne uložených na hracích poliach (5).2. Stolová logická hra podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hracia plocha (2) je usporiadaná na vrchnej alebo spodnej strane základného telesa (l).3. Stolová logická hra podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m ,časťou základného telesa (l).4. Stolová logická hra podľa nároku l až 3, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že hracia plocha (2) pozostáva z minimálne troch hracích oblastí (3) ohraničených priečkami (6) s jedným prechodom (7) medzi susednými hracími oblasťami (3).5. Stolová logická hra podľa nároku l až 3, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že hracia plocha (2) pozostáva z minimálne troch hracích oblastí (3) a minimálne jednej parkovacej oblastí (4) s jedným hracím poľom (5) ohraničených priečkami (6) s jedným prechodom (7) medzi susednými hracími oblasťami (3) a jedným prechodom (7) medzi hracou oblasťou (3) a parkovacou oblasťou (4).6. Stolová logická hra podľa nároku l až 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hracie oblasti (3) sú usporiadané do pravouhlej mriežky a výhodne sú navzájom vizuálne odlíšené.7. Stolová logická hra podľa nároku l až 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hracie polia (5) sú v hracej oblasti (3) usporiadané do pravouhlej mriežky a výhodne sú navzájom vizuálne odlíšené.8. Stolová logická hra podľa nároku l až 7, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prechod (7) má rozmery, prípadne tvar zodpovedajúce hracím telesám (8).9. Stolová logická hra podľa nároku l až 8, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hracie telesá (8) každej hracej oblasti (3) nesú minimálne na jednej strane rovnaké vizuálne a/alebo hmatové znaky, ktorými sa líšia od hracích telies (8) ostatných hracích oblastí (3) a výhodne vizuálne maky hracích telies (8) korešpondujú s vizuálnymi znakmi hracej oblasti (3) a/alebo hracích polí (5), na ktorých sú prechodne uložené, napríklad farebným podkladom a/alebo motívom.10. Stolová logická hra podľa nároku l až 9, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hracie telesá (8) v každej hracej oblastí (3) nesú minimálne najednej strane vizuálne a/alebo hmatové znaky, ktorými sa líšia od hracích telies (8) tej istej hracej oblasti (3) a výhodne vizuálne maky hracích telies (8) korešpondujú s vizuálnymi znakmi hracích polí (5), na ktorých sú prechodne uložené, napríklad čislicou a/alebo textom, a/alebo piktogramom, a/alebo obrázkom.ll. Stolová logická hra podľa nároku l až 10, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že počet hracích telies (8) prechodne umiestnených na hracích poliach (5)je o jedno menší ako počet všetkých hracích polí (5).12. Stolová logická hra podľa nároku ll, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ñxačné teleso (9) je prechodne uložené na hracom polí (5).že hracia plocha (2) je sú 3 výkresy

MPK / Značky

MPK: A63F 3/00, A63F 9/20

Značky: stolová, logická

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u6614-stolova-logicka-hra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stolová logická hra</a>

Podobne patenty