Ochranná směs pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxických

Číslo patentu: U 4

Dátum: 16.12.1992

Autor: Faltus Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ochranná směs pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxickýchTechnické řešení se týká ochranných smésí obsahujících popílky pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxických, zabraňující úniku Škodlivin do okolí.Využití létavých popilků je problém, který s vétším nebo menším úspěchem se řeší asi 40 let. Ukládání odpadů, zejména to~ xických, na bezpečné sklády je celosvětový problém, přetrvávající alespoň stejnou dobu.V uplynulém obodobí se řešilo přidávání popílků do cementu,jako součást maltoviny, je známo jej přidávat do betonových směsi a do malt a omitek. Lze z ného vyrábét autoklávované i neautoklévované plynové a pénové betony, je možno z něho vytvářet lehkou výplň, zpracovávat jej V cihlářství, v doprevním stavitelstviapod. Přes Všechno dosavadní využití popínů jsou jejich nevyužité a rostoucí zásoby trvalým problêmem.Stávajicí ochrany skládek odpadních látek, zejména toxic kých jsou značné nákladné, např. folia (zejména z PVC, polyety 1 éu) tě 5 ĺCĺ Zemĺnâ ČŘUPŤ- Jil. ĺĺlovitá hlína), železobetonové Saľkofágľ aP°d- snaha je Ďudovat tzv. kompozitní těsnění, složenése stoupající těsností ochra ŇY klesá její ľoíebĺľatelnost. přičemž rozebíratelnost sk 1 ádkyto~×ĺCkÝCh látek je Podmĺnka Uplatňovaná V současné době ve vyspělýchUvedené nedostatky do značné míry amtraňuje technické řešení ochranné směsi pro zabezpečení sklädek odpadů, zejména toxických, jejíž podstata spočívá v tom, že sestává ze 45,0 až 70,0 hmot.popílku, 1,8 až 20,0 hmot. Ž cementu nebo pŕísady vápenatého charakteru a zbytek do 100 hmot. Z tvoří voda. Je výhodné když sie použijí popílky, z elektrárenských fíltrů. PřísadouVáPEůCĚh 0 Châľâkteľü je s výhodou vápno nebo vápenný hydrát.Ochranné směsi se používají ve formě suspenze, složení které se vzájemné liší podle pouŽití,(kupř. krycí vrstvy nebo výplně mezer mezi sudy), nároků na pevnost, koeficient propustnosti a stupeň bezpečnosti skládky. ą Výhody využití popílkových suspenzí pro zabezpečení zejména toxických skládek jsou následující a) Sklady jsou rozebíratelnê, což b sklädek.t, b) Pro výrobu ochranných směsi je používán popílek (patří nez odpady), který je současně využíván i bezpečně uklâdán doc) Popílkové suspenze představují další těsnící barieru, zlepšujíci celkovou těsnící funkci skládky.d) Na rozdíl oproti některým užívaným materiálům tvoří popílkovê suspenze nerozbřídatelný podklad pro pojiždění doprav prostředků, např. při navážení další vrstvy kontejnerů. Soućasně dobře chráni kontejnery před mechanickým poškozením.e) ro výstavbu skládek se využívají výsypky a jiné málo vhodné plochy z hlediska zakládání. Broto je výhodná nízká objemováhmotnost suspenzních směsí, které jsou součástí zatížení.Dále uváděné příklady provedení obsahují experimentální re ceptury pro krycí vrstvy přip. ochranné vrstvy skládek odpadů, s různými nároky na zatížení těžkými mechanismy (směsi S 2, S 3, SA, S 5), podle různých činitelů (nárok na pevnost, koeficient propustnosti, bezpečnost sklady) a směs S 1 představuje suspenzi pro zalêvání mezer mezi sudy 5 odpadními látkami. Uváděnê příklady provedení jsou pouze ilustrativní a.v žádnêm případě ne omezují rozsah ochrany.Zpracovatelnost sednutím dle Abramse. . , . . 3 . ,Uvaděna mnozství latek predstavují receptury na 1 m popílkoveV následující tabulce se uvádí pevnost v tlaku (MPa) měřená na tělesech o rozměrech 15 x 15 x 15 cm podle ČSN 7313 lľSměSSl podle příkledu 1 je určena k zelêvání prostoru mezi sudy, které jsou uklädeny těsně vedle sebe. Směs S 5 podle příkledu S 5 je určena pro krycí vrstvu na toxickou skládku.Navržené popílkovê suspenze jsou homogenní směsi popílku,vody e cementu. V průběhu několika hodin po vymíchání přechézí suspenze z tekutého do kašovitého, následně pak do pevného stavu. Popílek z elektrárenských filtru se odebírá do cisteren přímo z odběrného zařízení. Popílková suspenze -se míchá v betonárně. Přesnost dávkoväní jednotlivých složek suspenze musí být 3 Z. Receptura je navržena tak, aby zpracovatelnost měŕená dle Abramse(sednutí kužele) byla A 240 mm, tzn., aby popílková sespenze dobře zatékala do mezer mezi kontejnery a sudy (směs Sl).Krycí (ochranná) vrstva má .mít minimální tlouštku 30 cm a bude se provádět následně s vyplňováním mezer mezi kontejnery. Je nutno udělat tąková provozní opatření, aby euspenze pro krycí vrstvu nebyla-zaměňována za směs pro zalêvání prostorů mezi sudy. Popílková suspenze pro krycí (ochrannou) vrstvu musí mít větší obsah cementu, nežli pro výplň mezer, jinak by došlo k jejímu poškození při následném pojíždění dopravních prostředků.V podmínkách se zápornými teplotami, tj. v prostředí, jehož teplota klesne pod O 0 C (zimní období), nebude se poklädání krycí vrstvy provádět. Krycí vrstva se. ihned, jakmile to je možné, chránípřed odpařováním vody (folie, rohože apod.).Irñ Průměrné objemová hmotnostPevnost v tlaku MPa dle ČSN 731317Se stoupajícím množstvím cementu ye směsi se snižuje pro pustnost vrstvy (koeficient propustnosti). Naproti tomu zvyšujícíse množství popílku zajiščuje lepší rozebíratelnost vrstvy.

MPK / Značky

MPK: B09B 3/00, C04B 18/04

Značky: skládek, zejména, ochranná, směs, zabezpečení, toxických, odpadů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u4-ochranna-smes-pro-zabezpeceni-skladek-odpadu-zejmena-toxickych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranná směs pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxických</a>

Podobne patenty