Stojan cyklotrenažéra

Číslo patentu: U 320

Dátum: 08.12.1993

Autor: Černý Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Stojan cyklotrenažéra Oblasť technikyTechnické riešenie sa týka stojana cyklotrenažéra pre tréning jazdy na bicykli na mieste.V súčasnej dobe sú pre cyklotrenažére používané dva základné typy stojanov. U prvého typu je konštrukcia tvorená tak,že stojan podopiera bicykel v mieste stredovej trubky a v mieste vidlice predného kolesa, ktoré je nutné vybrat, pričom zadné koleso je vyzdvihnuté nad úroveň podlahy. Stojan je konštrukčne pomerne zložitý, značne rozmerný a neskladný. Taktiež montáž bicykla na stojan je zdĺhavá, lebo je nutné vybrať predné koleso a pomocou krídlových matíc alebo rýchloupínakov rám tu prichytiť a dalej ho upevniť ku stredovej trubke pomocou skrutky a matice. V dôsledku tohoto pomerne pevného a nepružného uchytenia potom dochádza pri šlapaní cyklistu a jeho miernych pohyboch do strany k veľkému namáhaniu rámu bicykla.U druhého typu stojanov je konštrukcia tvorená tak, že bicykel je podopieraný v mieste zadného rýchloupínacieho náboja, za ktorý je prichytený špeciálnymi úchytmi. Zadné koleso je potom pomocou dvoch väčšinou trojuholníkových podpier vyzdvihnuté nad úroveň podlahy. Taktiež tieto typy stojanov sú pomerne konštrukčne zložité a často sú funkčne nedokonalé, lebo pri slabšom dotiahnutí špeciálnych skrutiek zo strán na hlavice rýchloupínakov môže dôjsť k vyšmyknutiu tejto hlavice a tým prevráteniu celého bicykla. K prevráteniu môže dôjsť i pri zapružení celej konštrukcie stojana.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje stojan cy klotrenažéra podľa technického riešenia pozostávajúci z opery, nosníka a prítlačného zariadenia. Jeho podstata spočíva v tom, že opera a nosník sú pevne spojené v tvare písmena T uloženého na svojej základni, kde v hornej časti nosníka je pripevnené upínadlo, v strednej časti je kolmo na pozdĺžnu os nosníka upevnené podpera a v spodnej časti je výkyvne uchyte né pritlačné zariadenie s pryžovým brzdným válcom.Vo výhodnom prevedení je prítlačné zariadenie tvorené dvoma dvojicami kĺbovo spojených ramien uložených pozdĺž bočných stien nosníka, pričom voľné konce horných ramien sú nad úrovňou nosníka spojené otočným pryžovým brzdným všlcom a voľné konce spodných ramien sú spojené priečkou, ku ktorej je v kolmom smere uchytená zoradovacia skrutka.Nové riešenie sa vyznačuje konštrukčnou jednoduchosťou a teda nízkymi výrobnými nákladmi. Stojan je ľahko premiestniteľný a skladný, vyznačuje sa spoľahlivou funkčnosťou a dalej šetrí svojou vlastnou pružnosťou rám bicykla.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad prevedenia technického riešenia je znázornený na pripojenom výkrese zobrazujúcom na obr. 1 v axonometrickom pohľade stojan V základnom prevedení 5 odnímateľným upínadlom a na obr. 2 rovnaký pohľad na alternatívne prevedenie stojana s pevným upínadlom v podobe háka.Príklady prevedenia technického riešeniaStojan cyklotrenažéra pozostáva z opery l a nosníka 2, ktoré sú pevne spojené, napr. zvarené, do tvaru písmena T a sú vyrobené z profilovanej ocele, napr. z oceľových trubiek alebo štvorcových profilov. K nosníku 2 je v jeho hor nej časti pomocou kolíka 2 pripevnené odnímateľné upínadlo4 a v strednej časti kolmo na pozdĺžnu os symetricky priva rená podpera 5 pre uloženie stredovej trubky bicykla, tvo rená oceľovým profilom tvaru L. V spodnej časti je k nosníku 2pomocou čapu 6 výkyvne uchytená prítlačne zariadenie 7, ktoréje tvorené dvoma dvojioami kĺbovo spojených ramien ll, 1 uložených pozdĺž bočných stien zl nosníka 2 tak, že horné ramenáll sú v strednej časti otoćne uložené na čape Q a ich voľné konce sú spojené pryžovým brzdným valcom 12, vyrobeným z mäkkej pryže, ktorý je medzi hornými ramenami ll otočne uložený pomocou neznázornených valivých ložísk. Voľné konce spodných ramien ZZ sú spojené priečkou 13, ku ktorej je v kolmom smere uchytená zoradovacia skrutka 15. Opera l je pre zaistenie stability a priľnavosti stojana k podlahe opatrená zospodu na svojich koncoch pevnými alebo odnímateľnými nôžkami ll, tvorenými napr. vo forme návarov, tvarovaných podložiek či krytiek z rôznych materiálov a pod. Vnútorný povrch upínadla 4 a opernej plochy pod pery 5 obsahujú neznázornené vložky z mäkkého materiálu, napr.plsti, aby sa zabránilo poškodeniu laku rámu bicykla.V alternatívnom prevedení stojana podľa obr. 2 je potom upínadlo 5 pevne privarené k jednej 2 bočných stien gl nosníka 2, pričom je vytvarované v podobe háka.Pri ustavovaní do stojana sa po uvoľnení kolíka 3 a od stránení upínadla 4 uloží bicykel svojou stredovou trubkourámu na podperu 5. Potom sa rám pritiahne k nosníku pomocouupínadla 4. Pretože je ťažisko bicykla pred operou l stojana, dôjde k opretiu predného kolesa o podlahu a spoločne s nôžkami ll vzniknú tri základné operné body pre zaistenie stability stojana pri nasadnutí a šlapaní cyklistu. Zadné koleso je pritom vyzdvihnuté nad úroveň podlahy. Pred vlastným nasadnutím cyklistu sa pomocou zoradovacej skrutky Z 2 dotlačí pryžový brzdný valec 12 čelne k plášťu zadného kolesa. Pri roztáčaní zadného kolesa šlapaním sa vytvára pomerne silný valivý odpor,ktorého veľkosť je priamo úmerná prítlačnej sile nastavenej zoradovacou skrutkou 12 prĺtlačného zariadenia 7.Fri ustavovaní do stojana sa upínadlom 4 v tvare hákalen stojan nasadí za šikmú trubku rámu bicykla a potom sa bicykel uloží svojou stredovou trubkou rámu na podperu 2 bez nut nosti dalšej fixácie. Inštalácia pryžového brzdného valca jePopísané prevedenia nie sú jedinými možnými riešeniami podľa technického riešenia, ale napr. kolik 3 upinadla 4 môžebyť nahradený spojovacou skrutkou a maticou, podpera 2 nemusibyť z profilu L, ale môže byť tvarovaná inak, opera l môže byť zo štvorcového profilu, ako je zobrazené na obr. 2 a pod.Stojan cyklotrenažéra môže byť použitý pre tréning závodnikov v posilovniach alebo telocvičniach pri nepriaznivých klimatických podmienkach dedinského prostredia alebo v bytoch preudržiavanie a zvyšovanie fyzickej kondície obyvateľstva formou simulacie jazdy na bicykli.

MPK / Značky

MPK: A63B 69/16

Značky: cyklotrenažéra, stojan

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u320-stojan-cyklotrenazera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stojan cyklotrenažéra</a>

Podobne patenty