Lietadlo s otočným krídlom

Číslo patentu: U 2734

Dátum: 11.12.2000

Autor: Varga Róbert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblast techniky Technické riešenie sa týka lietadla sotočným kridlom pozostávajúceho ztelesalietadla na ktorom je kokpit , krídla s hnacími motormi a výškovými klapkami a podvozkovej časti.Lietadla doteraz uskutočñovali letové manévre vhorizontálnej rovine za pomoci vertikálnych alebo horizontálnych plôch. Manévrovanie takýmto spôsobom je pomerne neobratné, nakoľko zmena smeru letu bola vyvolávaná natàčanim klapiek, ktoré spôsobovali zmenu aerodynamického prúdenia, pričom obrat závisel od veľkosti klapky a uhlu jej natočenia. Je zrejme, že obe hodnoty ako veľkost klapky tak aj uhol jej natočenia môžu narastat len do určitej miery.Lepšie manévrovacie schopnosti prinieslo zavedenie nastavíteľných trysiek. napriklad u lietadiel skolmým štartom. Zmena smeru letu sa vyvoláva aj za pomoci nastaviteľných trysiek. Vtomto prípade je však pomerne zložité ovládanie samotnéhoUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje lietadlo s otočným kridlom pozostávajúce z telesa lietadla na ktorom je kokpit , krídla s hnacími motonni a výškovými klapkami a podvozkovej časti. ktorého podstata spočíva vtom, že má tri homé prítlačné kladky a tri dolné vodiace kladky . ktoré sú v pároch nad sebou otočne uložené v dvoch horizontálnych vzájomne rovnobežných rovinách v telese lietadla . Medzi týmito tromi pármi kladiek je otoćne uložené krídlo a to tak, že krídlo leží na dolných vodiacich kladkách a je pritáčané zvrchu hornými pritlačnými kladkami, z dôvodu stabilné uloženia krídla pri prevádzke lietadla . V krídle je vytvorený vnútorný kruhový otvor. so stredom na osi ležiacej v smere letu lietadla, na ktorého vnútornom obvode je pripevnený ozubený veniecs vnútorným ozubením. Do ozubeného venca zapadá najmenej jedno ozubené koleso.ktoré je spojené s motorom, ktorý je pevne uložený v telese lietadla. Motor zároveň natáča kokpit vtom istom smere a uhle ako natáča krídlo. Krútiaci moment sa z motora prenáša na kokpit pomocou ozubených kolies. Na krídle sú pripevnené dva hnacie motory v rovnakej vzdialenosti od vertikálnej osi lietadla . Vzadnej časti krídla sú výkyvne uchytené výškovéklapky. na ovládanie smeruletu vo vertikálnej rovine, taktiež vrovnakej vzdialenosti od vertikálnej osi. -Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresov. pričom obr.1 znázorňuje pohľad zo zadu na lietadlo s otočným krídlom podľa vynálezu, kde v čiastočnom reze je znázornené uloženie otočného krldla medzi hornou prítlačnou kladkou a dolnou prítlačnou kladkou a uloženie motora s ozubeným kolesom zapadajúcim do ozubeného venca, a tiež spôsob prenosu krútiaceho momentu na z motora na kokpit a obr. 2 ukazuje pohlad zhora. znázorñujúci rozmiestnenie horných pritlačných kladiek pod ktorými sú dolné vodiace kladky a medzi nimi uložené krídlo, umiestnenie ozubeného venca v zábere s ozubeným kolesom s hnacim motorom ako aj rozloženie výškových klapiek a hnacích motorov lietadla vjeho zadnej časti.Príklady uskutočnenia technického riešeniaLietadlo podľa obr. 1 pozostáva z telesa lietadla 1 na ktorom je kokpit g . Má tri horné pritlačné kladky g a .tri dolné vodiace kladkyg, .ktoré sú v pároch nad sebou otočne uložené v dvoch horizontálnych vzájomnerovnobežných rovinách telesa lietadla 1 . Medzi týmito tromi pármi kladiek g a 5 je otočne uložené krídlo g. V kridle g je vytvorený vnútomý kruhový otvor na ktorého obvode je ozubený veniec § s vnútorným ozubením do ktorého zapadá najmenej jedno ozubené koleso §. Ozubené koleso § je spojené s motorom 1 a ten je pevne uložený v telese lietadla 1. Motor z prenáša krútiaci moment na kokpit 19 prostredníctvom ozubené kolesa 15 , pastorku 1 c 1 a ozubeného kolesa Q pripevneného k spodnej strane kokpitu Q .Na kridle sú pripevnené dva hnacie motory 8 a g v rovnakej vzdialenosti od vertikálnej osi lietadla. Vzadnej časti krídla sú výkyvne uchytené výškové klapky 11 à 12. taktiež v rovnakej vzdialenosti od vertikálnej osi.Otáčanie lietadla v horizontálnej rovine sa zabezpečuje pomocou motora z, ktorýpoháňa ozubené koleso § . ozubené koleso § prenáša krútiaci moment z motora z naozubený veniec 5, ktorý je na vnútornej strane kruhového otvoru krldla gýTým, že motor je pevne osadený v telese lietadla 1, prenášaný krútiaci moment prostredníctvom ozubeného kolesa § a ozubeného venca 5 spôsobuje natáčanie krídla 2 voči telesu lietadla 1. Vzhladom na skutočnosť, že na krídle sú uchytené hnacie motory 11 a l 2 .ktoré sa natáčajú spolus krídlom g , mení sa smer prúdu výtokových spalln z motorov 11 a g voči osi letu. čimdochádza k zmene smem letu. Z dôvodu zmeny smeru letu je žiadúce aby došlo zároveň knatočeniu kokpitu Q vtom istom smere a o. taký istý uhol ako sa natočl krídlo g .Natoćenie kokpitu 10 je zabezpečené motorom z pomocou ozubených kolies g g a pastorku 15.1. Lietadlo s otočným krídlom pozostávajúca z telesa lietadla na ktorom je kokpit , krídla s hnacimi motormi a výškovými klapkami a podvozkovej časti vyznačujúce sa tým, že medzi tromi párrni horných pritlačných kladiek (3) a dolných vodiacich kladiek (4), nad sebou otočne osadených v telese lietadla (1), má vjeho horizontálnej rovine pohyblivo uložené krídlo (2) s vnútorným kruhovým otvorom. pričom na jeho obvode je ozubený veniec (5) v zábere s minimálne jedným ozubeným kolesom (6) spojeným s motorom(7) osadeným v telese lietadla (1), ktorý jezároveñ spojený s ozubeným kolesom (15), a to je vzábere sozubenim ozubeného kolesa (13), upevnenom na spodnej strane kokpitu (10), vjeho osi otáčania, prostredníctvom pastorku (14).2. Lietadlo sotočným krídlom podľa nároku 1,vyznačujúce sa tým, že krídlo mátrojuholníkový tvar s vzadu umiestnenými výškovými klapkami (11) a (12)3. Lietadlo sotočným krídlom podľa nároku 1 a 2,vyznačujúce sa tým, že stredkruhového otvoru vytvoreného na krídle (2) je na osi (13) lietadla.4. Lietadlo sotočným krídlom podľa nároku 1,2 a 3,vyznačujúce satým, že krídlo maováiny tvar s vzadu umiestnenými výškovými klapkami5. Lietadlo s otočným krídlom podľa nároku 1.2.3 a 4, vyznačujúce sa tým, že hnaciemotory sú umiestnené v rovnakej vzdialenosti od osi (13) lietadla

MPK / Značky

MPK: B64C 27/00

Značky: krídlom, otočným, lietadlo

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2734-lietadlo-s-otocnym-kridlom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lietadlo s otočným krídlom</a>

Podobne patenty