Prestaviteľná priehradka v úžitkovom vozidle

Číslo patentu: U 2730

Dátum: 11.12.2000

Autor: Černohorský Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka prestaviteľnej priehradky v úžitkovom vozidle, určenej na oddelenie osobného anákladného prepravného priestoru, variabilné prestaviteľnejpodľa nároku na potrebný pomer veľkostí osobného a nákladného prepravného priestoru.Väčšina úžitkových vozidiel, ktoré majú jednodielny prepravný priestor, doteraz nebola vybavovaná priehradkou, oddeľujúcou osobný anákladný priestor, čo malo negatívny vplyv nielen na komfort cestovania, najmä s ohľadom na hluk aklimatizáciuv priestore pre cestujúcich, ale aj na bezpečnost cestujúcich s ohľadom na prepravovanýnáklad. Niektoré úžitkové vozidlá tohto typu boli preto vybavované pevne zabudovanoudeliacou stenou, ktorá síce odstránila vyššie uvedené nedostatky, ale zase obmedzilamožnú variabilitu prepravného priestoru. Sú známe aj posuvné priehradky spojené s posuvnými sedadlami, ktorých konštrukcia je však závislá na konštrukcii sedadiel a nedása aplikovat do každého typu vozidla. Podstata technického riešeniam Vyššie uvedené nedostatky obmedzuje alebo odstraňuje technické riešenie prestaviteľnej priehradky v úžitkovom vozidle na oddelenie osobného a nákladného prepravného priestoru podľa tohto úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva vtom, že prestaviteľná priehradka je tvorená rámom, vybaveným v spodnej časti plnou av hornej časti sieťovou alebo mrežovou, prípadne priehľadnou výplňou, ktorý je na spodnej stranepripevniteľný ku karosérii vozidla prostredníctvom najmenej dvoch otočných ramien.Otočné ramená sú na oboch koncoch vybavené čapmi, z ktorých jeden je určený na otočnéspojenie skarosériou vozidla, kým druhý je určený na otočné spojenie srámom. Čapyumožňujú čiastočné sklopenie rámu smerom dozadu avtejto polohe umožňujú ajprestavenie spodnej časti rámu dopredu alebo dozadu o dĺžku otočných ramien. V zvislejpolohe je rám ñxovaný na spodnej strane v prednej alebo zadnej krajnej polohe (A aleboB) otočných ramien, zatiaľ čo homá strana rámu je vobidvoch polohách (A alebo B)zaistená západkovým systémom, zaberajúcim so záchytnými elementmi upravenými vovnútri karosérie vozidla vmiestach zodpovedajúcich krajným polohám (A) alebo (B)r prestaviteľnej priehradky. Podstata riešenia ďalej spočíva vtom, že na ráme sú smerom dozadu upravené ochranné dosky výhodne vo veľkosti zadných okien vozidla a prestaviteľná priehradka jezo zadnej strany vybavená najmenej jedným držadlom.Prehľad obrázkov na ýkresochObrázky znázorňujú schematické rezy prepravným priestorom úžitkového vozidla s prestaviteľnou priehradkou v prednej polohe (A), obr. l a v zadnej polohe (B), obr. 2 pri pohľade zboku a obr. 3 pri pohľade zozadu.Príklad konkrétneho uskutočnenia prestaviteľnej priehradky v úžitkovom vozidle je znázomený na obrázkoch. Prestaviteľnú priehradku l na variabilné oddelenie osobného a nákladného prepravného priestoru v úžitkovom vozidle tvorí rám z, ktorý je v spodnej časti vybavený plnou výplňou ą av hornej časti sieťovou, mrežovou alebo priehľadnou výplňou i, ako je zreteľne vidno z obr. 3. Rám g prestaviteľnej priehradky l je na spodnej strane pripevnený ku karosérii vozidla j prostredníctvom dvoch otočných ramien Q,vybavených na oboch koncoch čapmi z. Jeden zčapov Z otočného ramena Q je otočne spojený s karosériou vozidla Q, zatiaľ čo druhý zčapov Z je otočne spojený s rámom g prestaviteľnej priehradky l. Čapy 1 umožřiujú čiastočné sklopenie rámu z smerom dozadu a v tejto polohe umožňujú aj prestavenie spodnej strany rámu 2 o dĺžku otočných ramien Qdo polohy A - obr. 1 alebo dozadu do polohy E ~ obr. 2.Vzvislej polohe je potom rám 2 flxovaný na spodnej strane prostredníctvom otočných ramien Q v jednej 2 uvedených polôh A a B. Na homej strane je rám g vybavený dvomi západkami g, ktorých drieky je možné zasunúť do otvorov, t.j. záchytných elementov 2, upravených vo vnútri karosérie vozidla á vmiestach, zodpovedajúcich krajným polohám A alebo g atak fixovat v uvedených polohách aj homú stranu rámu zRám g prestaviteľnej priehradky l je vo výške zadných okien vozidla vybavený ochrannými doskami m, ktoré sú na ňom upevnené aktoré zakrývajú v polohe A zadné okná vozidla scieľom zabrániť ich možnému poškodeniu prepravovaným nákladom. Zadné okná vozidla alebo ich časti, zasahujúce do nákladného priestoru aj pri zadnej polohe g rámu z prestaviteľnej priehradky l je vhodné prekryť ochrannými doskami trvalonapr. prilepením ochranných dosiek na okná.Zadná strana prestaviteľnej priehradky l je vybavená držadlom , uľahčujúcim jejprestavovanie zjednej polohy do druhej jednou rukou.Prestaviteľnú priehradku podľa úžitkového vzoru možno využiť vo všetkých typoch jednopriestorových úžitkových vozidiel na variabilné oddelenie osobného anákladného prepravného priestoru, na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich akomfortu cestovania pri premenlivých nárokoch na pomer potrebnej veľkosti osobného anákladného priestoru. Prestaviteľnost priehradky zároveň podstatne zvýši využiteľnosť vozidla, pričom satechnické riešenie vyznačuje veľmi ľahkou manipuláciou.1. .Prestaviteľná priehradka v úžitkovom vozidle na oddelenie osobnéhoa nákladného prepravného priestoruiv y z n a č u j ú c a s a t ý m, že je tvorená rámom(2), ktorý je vo svojej spodnej časti vybavený plnou výplňou (3) a v hornej časti sieťovoualebo priehľadnou výplňou (4), pričom rám (2) je na spodnej strane pripevniteľný ku karosérii vozidla (5) prostredníctvom najmenej dvoch otočných ramien (6) vybavených na oboch koncoch čapmi (7), zktorých jeden je určený na otočné spojenie skarosériou vozidla (5) a druhý je určený na otočné spojenie s rámom (2), pričom pomocou otočných ramien (6) je rám (2) prestaviteľný do prednej polohy (A) alebo zadnej polohy (B) zároveňs ñxáciou jeho spodnej strany v týchto polohách, a jeho homá strana je ñxovateľná kukarosérii vozidla (5) západkovým systémom (8), zaberajúcim so záchytnými elementmi(9), upravenými vo vnútri karosérie vozidla (5) vmíestach zodpovedajúcim krajným polohám (A) alebo (B).2. Prestaviteľná priehradka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že na ráme (2) sú smerom dozadu upravené ochranné dosky (10) výhodne vo veľkosti zadných3. Prestaviteľná priehradka podľa niektorého z nárokov 1 alebo 2,vy z n ač u j ú c a s a t ý m, že je zo zadnej strany vybavená najmenej jedným

MPK / Značky

MPK: B62D 25/00

Značky: prestaviteľná, úžitkovom, vozidle, priehradka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2730-prestavitelna-priehradka-v-uzitkovom-vozidle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prestaviteľná priehradka v úžitkovom vozidle</a>

Podobne patenty