Kotva na sanáciu keramzitobetónových panelov

Číslo patentu: U 2722

Dátum: 11.12.2000

Autor: Velko Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. Kotva na sanáciu keramzitobetónových obkladových panelovTechnické riešenie sa týka kotvy na sanáciu keramzitobetónových obkladovýchpanelov bodových domov stavebnej sústavy.Typové stavby pozostávajú zveľkoplošných panelov azákladná nosná sústava ježelezo betónová. Ako tepelne izolačný plášť boli použité .veľkoplošné panelyzkeramzitobetónu, ktoré boli knosnému systému prikotvene oceľovými tiahelkami.Jednotlivé panely boli stykované trvalo plastickým tmelom, ktorý mal slúžiť na zatesnenie stykových medzier. Pôsobením ÚV žiarenia bol tmel devastovaný, praskal a cez vzniknuté trhliny prenikla dažďová voda do hmoty panelov, kde došlo k devastácii cementovej lepiacej malty. Toto malo za následok, že tepelne izolačný materiál sa po určitom čase začal rozpadať. Vznildé poruchy sa zväčšovali tak, že panely popraskali, prípadne niektoré časti panelov vypadli. i i i Z doteraz uvedeného vyplýva, že nosný systém doteraz nevykazuje závažnejšie poruchy a že hlavným problémom je obvodový plášť tvorený zkeramzitobetónových obkladových panelov, zhoršujú sa jeho tepelne a mechanické vlastnosti, najmä v oplášťovacích paneloch štítových stien vznikajú poruchy havarijného charakteru.V budovách s poškodeným obvodovým plášťom vznikajú veľké tepelné straty a vytvárajú sana stenách v značnom rozsahu zdraviu škodlivé pliesne.Saná-cia porúch keramzitobetónových obkladových panelov z ľahkých plnív sa doteraz riešili demontážou obkladových panelov a novým zateplením alebo upínaním obkladových panelov k nosným stenám vlepovanými kotvami. iObidva vyššie uvedené spôsoby sanácie poškodených keramzitobetónových obvodových panelov sú nedostatočné, pretože opísaná výmena panelov je investične náročná a použitie spôsobu opravy pri značnom poškodení panelov prostredníctvom vlepovanýchkotiev nie je možné vo všetkých prípadoch do úvahy prichádzajúcich opráv.. -2. . Ä 2.I . Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje kotva na . sanáciu keramzitobetónových obkladových panelov, ktorá pozostáva z.o.skrutky, ktorá je na jednomkonci opatrená dosadacou platničkou ana druhom konci má skratka vytvorený závit na. ktorom je umiestnená matica a opomá podložka.Je potrebné, aby povrch kotvy .bol opatrený protikoróznou úpravouPrehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov na ktorých je na obr. l znázornená kotva v bočnom pohľade a na obr. 2 je znázomený rez železobetónovou nosnoustenou a keramzitobetónovým obvodovým panelom a s umiestenou kotvou cez tieto panely.Kotva na sanáciu keramzitobetónových obvodových panelov Q, podľa obr. l pozostávazo skrutky 1 , na výrobu ktorej je výhodné použiť materiál napríklad 11 216, s priemerom 20mm, ktorá je na jednom konci opatrená dosadacou platničkou g spriemerom 60 mma s hrúbkou 8 mm. Skrutka 1 je na svojom druhom konci opatrená závítom i, na ktorom je umiestnená matica A a podložka g , ktorá má rozmery 150 x 150 mm ahrúbku 12 mm Je potrebné aby povrch kotvy na sanáciu bol opatrený protikoróznou úpravou, ktorá môže byť tvorená protikoróznym náterom, pozinkovaním alebo pokadmiovanim. uKotvu na sanáciu keramzitobetónavých obdkladových panelov Q je možné použit nasledovne, do železobetónovej nosnej steny Z ako aj do keramzitobetónového obkladového panelu 6 sa vyvŕta otvor príslušného priemeru. Z vnútornej strany obvodového plášťa domu bude vrt rozšírený tak, aby bolo možné osadiť oceľovú kotvu cca 60 mm hlboko , do železobetónovej nosnej steny 1. Na vonkajšej stene keramzitobetónového obkladového panelu Q je potrebné vrt rozšíriť tak, aby bolo možné osadiť opomú podložku 11, ktorá má rozmery cca 150 x 150 mm. Po osadení kotiev sa dotiahnu matice 3 a obidve prehĺbenia sa vyspravia cementovou maltou. Tam kde je materiál keramzitobetónového obkladového panelu g silne zdevastovaný je potrebné na kotvy pripevniť neznázomenú sieť, ktorá bude slúžiť ako nosný prvok cementovej malty, ktorá vystuží tento povrch. Vprípade kde jepoškodenie takého rozsahu, že sú vypadnuté časti keramzitobetónového obkladového panelu-3 Q , je možné nahradiť vtejto časti panel vsadením tvárnic hrúbky cca 100 mm z materiálu, i ako je napríklad HEBEL, alebo podobného materiálu. Na tieto tvárnice sa priloží oceľová zváraná sieť a celý povrch obvodového panelu sa upraví pomocou vrstvy cementovej maky. Vyrovnaný a upravený povrch fasády sa opatrí certifikovaným zatepľovacím systémom snáslednou úpravou stenkou vrstvou omietky, vystuženej sklo textilnou sieťkou.Pre panel rozmerov 3500 mm x 2800 mm je vhodne použiť najmenej šesť kotievpodľa technického riešenia, ktoré sú vpaneli rozmiestnené podľa samostatnéhol) Kotva na sanáciu keramzitobetónových obkladových panelov, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo skrutky ( 1), ktorá je ja jednom konci opatrená dosadacou platničkou (2) a nadruhom konci závitom (5) na ktorom je umiestnená matica (4) a op omá podložka (3).2) Kotva na sanáciu keramzitobetónových obkladových panelov podľa bodu 1, vyznačujúcasa tým, že jej povrch je opatrený protikoróznou úpravou.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/48, F16B 13/04

Značky: kotva, keramzitobetónových, sanáciu, panelov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2722-kotva-na-sanaciu-keramzitobetonovych-panelov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotva na sanáciu keramzitobetónových panelov</a>

Podobne patenty