Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosférických výbojov

Číslo patentu: U 2719

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bačo Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. -1 Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosferických výbojovRiešenie sa týka počítadla zvedených impulzných prúdov z atmosferických výbojov, V širšom ponímaní je to oblast techniky,ktorá sa zaoberá registráciou atmosferických výbojov vysokého napätia za účelom zvýšenia úžitkovej hodnoty bleskozvodných sústav.Doterajši stav techniky V oblasti bleskozvodných sústav je daný najmä technickými normami STN 34 1390, STN 34 1391 ako aj dalšími súvisiacimi normami. Tieto normy okrem iného konštatujú nutnost vykonávat prehliadku a revíziu zariadenia po každom zistenom zásahu bleskom, ako aj odstraňovať prípadné zistené poruchy tak,aby bolo zariadenie vždy funkčné v plnom rozsahu. Technická podstata riešenia bleskozvodných sústav obsiahnutá vcitovaných normách však neobsahuje v sebe taký druh riešenia, ktoré by umožňovalo jednoznačne avizovat personálu, ktorý vykonáva periodickú prehliadku, že kontrolovaná bleskozvodná sústava bola zasiahnutá atmosferickým výbojom, a teda je dôvodné predpokladať,že došlo z tohto dôvodu aj k jej znefunkčneniu.Hlavným nedostatkom súčasného stavu techniky je skutočnosť, že doteraz používané a príslušnou normou predpísané konštrukcie bleskozvodov neumožňujú jednoznačne a objektívne zistenie tej skutočnosti, či k zásahu/zásahom bleskom došlo alebo nie,prípadne či došlo k znefunkčneniu bleskozvodného zariadenia z iných príčin, a nie V dôsledku atmosferického výboja. Tieto skutočnosti sa odrážajú v praxi často aj takým spôsobom, že na zásah atmosferickým výbojom sa usudzuje len V prípadoch zjavnej vonkajšej devastácie bleskozvodu. Velmi často však dochádza k takým situáciám, že zariadenie bleskozvodu sa javí vizuálne ako vôbec nepoškodené, napriek tomu ale nie je funkčné.Významnou spominanou nevýhodou doteraz používaných technických zariadeni je to, že ak dôjde k poškodeniu zariadeni pripojených k elektrickej sústave v pásme ochrany bleskozvodom, často sa mylne usudzuje, že toto poškodenie je dôsledkom atmosferického výboja, čo nie vždy zodpovedá realite. Skutočnosť je taká, že k poškodeniu týchto zariadeni a ich znefunkčneniu dochádza aj vznikom prepätia z iného zdroja, t.j. z iných príčin ako je atmosferický výboj, čo sa javí ako dost podstatný faktor najmä z pohladu správneho klasifikovania tzv. poistných udalostí, čo má bezprostredný dopad na vylúčenie neopodstatneného plnenia- náhrady škôd ~ zo strany poistovacích spoločnosti.Podstatou technického riešenia, ktoré je predmetom úžitkového vzoru, je vytvorenie takého zariadenia, ktoré pracuje na princípe odčítania indukcie na zvodovom vodiči alebo na inom prvku koštrukcie bleskozvodnej sústavy, a ktoré umožňuje spoľahlivú registráciu každého jedného elektrického atmosferického výboja,ktorým je táto sústava v čase medzi dvoma obhliadkami zasiahnutá. Samotné zariadenie, pozostávajúce z bežne používaných elektrotechnických komponentov, sa skladá zo štyroch hlavných častí V snímači vysokonapätových impulzov (1), ktorý je trvalo magnetický prepojený s bleskozvodnou sústavou a elektricky prepojený s prevodníkom (2) nízkonapätového signálu, dochádza indukčným spôsobom k nasnimaniu vysokonapätových výbojov zvedených prvkami bleskozvodnej sústavy z atmosféry. Tietosignály sú v prevodníku (2) vhodným spôsobom transformované dovyhodnocovacieho obvodu (3), ktorý je potom zdrojom impulzov pre samotné mechanické počítadlo (4). Vizuálnou kontrolou tohoto počítadla (4), ktoré je základom registračnej časti sa získava objektívna informácia o skutočnosti, či za sledovaný časový interval bleskozvodná sústava bola zasiahnutá atmosferickým výbojom, prípadne bola zasiahnutá opakovane, resp. zasiahnutá nebola vôbec. Hlavnou výhodou popísaného riešenia je práve získanie objektívnej a preukázateinej informácie o každom atmosferickom výboji na bleskozvode, čo priamo súvisí s jeho ďalšou funkčnosťou a prevádzkyschopnostou. Táto skutočnosť jerozhodujúca najmä z hladiska možnosti ohrozenia zdravia a životaosôb, ako aj preventivneho predchádzania škodám na majetku značného rozsahu, ktoré môžu vzniknút zásahom blesku do bleskozvodnej sústavy, javiacej sa zdanlivo vizuálne v poriadku,ale ktorá je v skutočnosti znefunkčnená vplyvom v minulosti zvedeného atmosferickěho výboja, ktorý nezanechal dostatočne markantné vizuálne stopy po zásahu. Znefunkčnenie bleskozvodnej sústavy sa zistí často až pri vykonaní periodickej prehliadky predpísanej príslušnou normou.Ďalšou výhodou je skutečnost, že pri použití tohoto zariadenia sa dá s istotou vylúčit zásah blesku, pokial tento nie je zaregistrovaný na zobrazovacej jednotke - počitadle.Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosferických výbojov je možné opakovane vyrábať v podmienkach elektrotechnickej produkcie. Zariadenie počítadla pozostáva zo štyroch základných časti, z ktorých každá obsahuje bežne dostupné a používanékomponenty. Snimacia čast (1) v tzv. sériovom zapojení je vložená priamo do obvodu í bleskozvodnej V sústavy. vývody cievky- toroidnéhotransformátora 11 sú trvalo pripojené na vstupy IN 1 a IN 2.Obvod snimacej časti dalej pozostáva z paralelne zapojenéhovaristora EQ a tranzilu ľgl. Prevodnik (2) obsahuje vstupy ggi a Agg, výstupy 1 a g. Výstup 1 je pripojený na odpor 31, ktorý vytvára spojením s odporom gg odporový delič pripájajúci sa na bázu tranzistora Il, dalej je pripojený na jeden vývod počítadla (4) a na kladný pól integračného kondenzátora gg. Druhý vývod mechanického počítadla (4) je pripojený na kolektor tranzistora 11. Výstup Q prevodníka je pripojený na odpor gg,emitor tranzistora 1 a záporný pól kondenzátora gg. Počítadlo (4) obsahuje paralelne zapojenú ochrannú diódu E 21. Popisované zariadenie je ako jeden celok uložené V kompaktnej plastovej skrinke, ktorá je skonštruovaná tak, aby bola odolná najmä voči vode, ale aj iným nepriaznivým poveternostným vlyvom a pôsobeniam.Priemyselná využitelnost zariadenia je do značnej miery zrejmá aj zo samotného opisu podstaty technického riešenia. Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosferických výbojov je možné vyrábat v bežných priemyselných podmienkach a vzhladom na jeho kompaktnú konštrukciu je možné aplikovat ho bez akéhokolvek obmedzenia na už jestvujúce alebo projektované bleskozvodné zariadenia.

MPK / Značky

MPK: G01R 19/145

Značky: impulzných, zvedených, výbojov, atmosférických, prúdov, počítadlo

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2719-pocitadlo-zvedenych-impulznych-prudov-z-atmosferickych-vybojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosférických výbojov</a>

Podobne patenty