Regulátor množstva vypúšťanej vody WC splachovačom

Číslo patentu: U 2718

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kružliak Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Regulátor množstva vypúšťanej vody WC splachovačomTechnické riešenie sa týka konštrukcie regulátora množstva vypúšťanej vody WC splachovačom a spadá do oblasti zariadeníDoteraz známe systémy WC splachovačov obsahujú -nádržky na vodu sregulátormi množstva vypúštania vody rôznych konštrukcii. Najjednoduchšie regulátory sú takej konštrukcie, kde splachovaci ventil je spriahnutý stažnou tyčou aplavákovou sústavou. Tento regulátor je dvojstupňový zaujímajúci prvý stav uzavretý adruhý stav.otvorený, kde sa z nádrže vypustí celý obsah vody. KúsporeSú známe aj konštrukcie regulátorov dvojstupňových zložitejších konštrukcii, kde výška zdvihu tažnej tyče určuje vypustenie množstva vody znádrže. Napríklad pri prvej výške zdvihu sa znádrže vypustí 60 až 70 objemu vody aaž pri druhej výške zdvihu sa vypustí celý objemuvo-dy znádrže. Takto~ dochádza len kčiastočnej úspore vody v rozsahuaž 40.Preto vzni-kla požiadavka na takú konštrukciu regulátora množstva vypúšťanej vody WC splachovačom, ktorý by vyhovoval kladeným požiadavkám na plynulú reguláciu Výsledkom tohto trenduje ďalej popisované technické riešenie.Uvedené nedostatky odstraňuje regulátor množstva vypúšťanejvody WC splachovačom, pozostávajúci z ventilu a plavákovej sústavy, podľa tohto technického .riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že tažná tyč WC splachovače je opatrená pružinou tak, že tátopružina je navlečená práve vhornej časti tejto tažnej tyče.Podstatou technického riešenia je aj dvojdielny v do seba zasúvateľný kryt pružiny, v ktorom je umiestnená pružina. Kryt pružiny sa pritom svojou hornou časťou opiera ohorné vekoVýhody regulátora množstva vypúšťanej vody WC splachovačom podľa technického riešenia spočívajú najmä vtom, že dovoľuje rýchlu adokonalú plynulúreguláciu množstva vypustenej vody vrozsahu od dvoch litrov až po deväť litrov. Takto sa môže prakticky dosiahnut až 70 vody. Tento regulátor množstva vypúšťanej vody WC splachovačom je možné po úprave inštalovať-. do prevažnej väčšiny konštrukcii WC splachovačov, .pričom ajľobstarávacia cena je nizka.Prehľad obrázkov na výkresochRegulátor množstva vypúštanej vody WC splachovačom podľa technického riešenia bude bližšie ozrejmený na výkrese, kde na obr.1, s je znázornená jeho základná schematická konštrukćiaana obrs-2 je znázornená rozšírená zostava.Vntomto príklade konkrétneho uskutočnenia je popísaná konštrukcia prvej základnej súpravy regulátora množstva vypúštánej vody WC splachovačom podľa technického riešenia. Zobr. 1 je zrejmá jeho konštrukcia. Klasická konštrukcia vypúštacieho ventiluWC splachovače riadeného tažnou tyčou 1 aplavákovou sústavouje doplnená pružinouPružina g je nasunutá vhornej častiťažnej tyče 1 vo vnútri nádobky 1- na vodu tak, že horný koniecpružiny 2 je dotláčaný kveku nádobky i na vodu adolný koniecpružiny g je dotláčaný napríklad krozšírenému koncu ťažnej tyče l Tým je vyvodené predpätie ťažnej tyče 1, ktorá tak udržiava vypúšťací ventil WC splachovača vuzatvorenom stave. Vytvorenímťahu hore na tažnú tyč 1 sa prekoná predpätie pružinynásledkom čoho sa otvorí vypúšťací ventil WC splachovača aostáva otvorený po celú dobu, pokial je zdvihnutájažná tyč l. Uvoľnenírri ťažnej tyče 1 atým aj pružiny g sa vypúšťací ventil splachovacej .nádržena vodu uzavrie. Tým sa reguluje množstvo vypúšťanej- vody znádobky g wc. splachovača. Taktiež opakovaním zdvihu ťažnej tyče 1 sa reguluje množstvo vypúšťanej vody vzávislosti na výške ačase zdvihu.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia jenpopísaná konštrukcia dokonalejšej súpravy regulátora množstva vypúšťanej vody WC splachovačom podľa technického riešenia znázornená na obr. 2. Klasická konštrukcia vypúšťacieho ventilu WC splachovača riadeného tažnou tyčou 1 aplavákovou sústavou je doplnená pružinou g umiestnenou vdvojdielnom posuvnom krytePružina g je nasunutá vhornej časti ťažnej tyče 1 vo vnútri nádobkyg na vodu tak, že horný koniec pružiny g je dotláčaný .k hornej časti dvojdielneho posuvného krytu gatým aj kveku nádobky 51 na vodu a dolný koniec pružiny .g je dotláčaný kdolnej .časti dvojdielného posuvného- krytu g umiestneného pri rozšírenom spodnom konci ťažnejtyče 1. Tým je vyvodené predpätie ťažnej 1tyče ktorá tak- udržiava vypúštaci ventil WC splachovače vuzatvorenom stave. Vytvorenim ťahu hore na tažnú tyč 1 sa prekoná predpätie pružiny g, následkom čoho sa otvorí vypúšťacíventil WC splachovača aostáva otvorený po celú dobu, pokial jezdvíhnutá tažná tyč.1.Uvolnením tažnej tyče 1 atým aj pružiny v2 sa vypúšťací ventil splachovacej nádrže i na vodu uzavrie. Týmsa reguluje množstvo vypúštanej vody znádobky i WC splachovače. Taktiež opakovaním zdvihu ťažnej tyče 1 sa reguluje množstvo vypúšťanej vody vzávislosti na výške ačase zdvihu. Použitie dvojdielnéhoposuvného krytu g zabezpečuje spoľahlivejšiufunkciu regulátora množstva vypúšťanej vody WC splachovačom.Regulátor množstva vypúštanej vody WC splachovačom podľa .technického riešenia je využiteľný vo všetkých splachovačoch bez regulácie snádobkou na vodu astažnou tyčou na otvorenie vypúšťacieho ventilu splachovacej nádržky na vodu.

MPK / Značky

MPK: E03D 3/12

Značky: splachovačom, regulátor, vypúštanej, množstva

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2718-regulator-mnozstva-vypustanej-vody-wc-splachovacom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regulátor množstva vypúšťanej vody WC splachovačom</a>

Podobne patenty