Zariadenie určené na prenos T-mail správ

Číslo patentu: U 2711

Dátum: 07.11.2000

Autor: Račanský Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie určené na prenos T-mail správ.Riešenie sa týka zariadenia na prenos E-mail a SMS textových správ, vďalšomuvádzaných pod spoločným názvom T-mail správ s využitím analógovej telefónnej siete.Prístup do Intemetu je v súčasnej dobe výraznou doménou iba majiteľov osobných počítačov. Existujú možnosti prístupu aj pomocou takzvaných Intemet boxov ako samostatných zariadeni s vlastným procesorom a výstupom na bežný televízny prijímač, ale ich cena je na úrovní jednoduchšieho osobného počítača. Vývoj sa uberá cestou mobilných telefónov a vytvoril sa systém WAP-protokolu pre prístup do Internetu s komunikáciou cez obrazovku mobilného prístroja, avšak s veľmi obmedzenými možnosťami. Naďalej však ostáva pomer medzi majiteľmi počítačov a majiteľmi analógovej telefónnej linky 110 až 12100, a preto je pristup k informáciám najväčšej informačnej databázy stále nedostatočný. Jednou z možností spolupráce telefónu s Intemetom sú takzvané Speech sites, ktoré umožňujú riadenie respektíve výber pomocou reči, ale táto možnosť súvisí s anglickým jazykom, takže je pre väčšinu populácie, bez znalosti tohoto jazyka, nezaujímavá. Riešenia prenosu textu prostrednictvom telefónnej linky sa zatial realizovali iba v špeciálnych prípadoch použitia pre občanov s poruchami sluchu, avšak tento prenos sa väčšinou realizuje po dátových resp. ISDN prenosových linkách.Cieľom predloženého riešenia je poskytnúť také zariadenie, ktorým možno prijímať a odosielať E-mailové a SMS textové správy do siete Intemetu pomocou bežnej analógovejTúto úlohu rieši zariadenie na prenos T-mail správ tvorené telefónnym aparátom, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z pamäte správ, čítača čipových kariet,-2 timeru, klávesnice, displeja a vstupno-výstupnej časti. Pamäť správ, čítač čipových kariet,timer, klávesnica, displej a vstupno-výstupná časť sú vzájomne prepojené a sú pripojené na centrálnu jednotku s príslušným T-mail firmware. Na strane Intemetu je konvertor formátu pripojený na T-mail server, na ktorého vstup je napojený zberač dát z analógovej siete aZistilo sa, že výhodné, ak T-mail server je virtuálny, to znamená, že sa použije ipríslušný program załým účelom vypracovaný.Zistilo sa, že sa pomocou zariadenia môže odosielaná správu po konverzii, pokial mái odpovedajúcu dĺžku preniesť vo forme SMS do mobilného telefónu GSM alebo opačne.Výhodou tohto zariadenia je, že umožňuje prenos textových správ a komunikáciu so sieťou Intemetu pomocou bežného telefónneho prístroja. Zariadenie umožňuje prenos dát i medzi samotnými majiteľmi analógového telefónneho prístroja - bez Intemetu - a jeho ovládanie je možné ľuďmi s minimálnymi technickými znalosťami, nakoľko je ovládaný pomocou dvoch tlačidiel, a to odosielacieho a prijímacieho tlačidla.Zariadenie na prenos E-mail a SMS textových správ je finančne nenáročné a preto môže byť dostupné širokej verejnosti.Zariadením podľa riešenia možno riadiť spotrebiče, snímať informácie v reálnom čase, prípadne dostávat všeobecné informácie napr. o počasí, kultúmych a športových podujatiach, prípadne burzové informácie a pod. Vzhľadom na identifikáciu pomocou čipovej karty a použitia kódovania kryptovacou metódou je možnost realizovať platby za službyalebo tovar pomocou platobnej čipovej karty.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch je bližšie vysvetlené zariadenie na uskutočnenie spôsobu odosielania a prijímania E-mail a SMS textových správ analógovou telefónnou sieťou. Na obr. l je zobrazená schéma zapojenia jednotlivých častí zariadenia a na obr. 2 je zobrazenépripojenie zariadenia cez telefónnu linku na Intemet.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na uskutočnenie spôsobu prenosu správ, tvorené telefónnym aparátom pozostáva z T-mail boxu, pozostávajúceho z pamäte správ l, čitača čipových kariet z, timeru ą, klávesnice i, displeja § a vstupno-výstupnej časti 6, ktore sú vzájomne prepojené. Pamäť správ l, čítač čipových kariet 2, tímer à, klávesnica i, displej á a vstupno-výstupná časť Q sú pripojené na centrálnu jednotku 1, charakterizovanú vlastným T-mail firmware a na strane pripojenia k Intemetu je T-mail server (10), na ktorého vstup je napojený zberač dát (8) zanalógovej siete a konvertor (9), slúžiaci na konverziu správ do formátu pre komunikáciu s protokolom v sieti Intemet.Blok T-mail servera 1 Q môže byť aj virtuálny - programový.T-mail správa, charakterizovaná vlastnou štruktúrou pre jej jednoznačne rozlíšenie podľa potreby kódovaná kryptovacou metódou sa pomocou zariadenia podľa riešenia odosiela tak, že sa vloží do pamäte T-mail boxu, vybaveného klávesnicou, a odošle tlačidlom na odoslanie správy do jednotky zberača dát § na strane servera Intemetu. Správa sa na strane servera Intemetu konvertorom 2 prekonvertuje, čím dôjde ku komunikácii s protokolom v sieti Intemet. Správa po konverzii sa môže preniesť vo forme SMS do mobilného telefónu GSM alebo opačne.Postup prijímania textovej správy z Intemetovej siete sa uskutočňuje analogickýmprijatím správy do pamäte T-mail boxu.Zariadenie možno využívať na prenos T-mail správ do a z Intemetu pomocou analógového telefónneho prístroja spripojeným alebo integrovaným T-mail boxom, bezZariadenie určené na prenos T-mail správ, v y z n a č u j ú c e s a tý m, že pozostáva z pamäte správ (l), čítača čipových kariet (2), timeru (3), klávesnice (4), displeja (5) a vstupno-výstupnej časti (6), pričom pamäť správ (l), čítač čipových kariet (2), timer (3),klávesnica (4), displej (5) a vstupno-výstupná časť (6) sú vzájomne prepojené a sú pripojené na centrálnu jednotku (7) charakterizovanú vlastným T-mail firmware a na strane pripojenia k Intemetu na T-mail server (10), na ktorého vstup je napojený zberač dát (8) z analógovej siete a konvertor (9), slúžiaci na konverziu správ do formátu pre komunikáciu s protokolom v sieti Internet. iZariadenie podľa nároku 1, vy zn a č uj ú c e s a tý m, že T-mail server (10) je virtuálny.

MPK / Značky

MPK: H04M 3/42, H04M 3/487

Značky: určené, prenos, t-mail, správ, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2711-zariadenie-urcene-na-prenos-t-mail-sprav.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie určené na prenos T-mail správ</a>

Podobne patenty