Individuálna kŕmna minerálna zmes

Číslo patentu: U 2706

Dátum: 07.11.2000

Autor: Sviatko Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Individuálna minerálna zmes je použiteľná v pôdohospodárskej živočíšnej výrobe, chove zvierat hlavne prežúvavcov na odstraňovanie nedostatku minerálnych látok, ich dopĺňaním do diét hospodárskych zvierat.Doteraz sa odstraňovanie nedostatku minerálnych látok ( makroelementov a mikroelementov) obvykle irobilo na základe teoretických tabuľkových hodnôt obsahu minerálnych látok v krmivách publikovaných vposledných desaťročiach. Jedná sa o hodnoty nmohých autorov zmnohých krajín ktoré nie sú vhodné, alebo len čiastočne vhodne pre použitie v našich podmienkach (V ernadskij 1922,Vmogradov 1949, Kovalskij 1964, Underwood 1977, 1980,). Ďalším praktízovaným spôsobom je empirický systém - chovateľský spôsob (Tölgyesi 1973), založený na pozorovaní a zistení kladného výsledku ( zlepšenie zdravotného stavu alebo produkcie bez poškodenia zdravia) , po doplnení diéty predpokladaným nedostatkovým prvkom. Súčasná prax postráda konkrétne presné analytické výsledky obsahu jednotlivých krmív - zložiek diéty, ktorú je potrebné obsahovo vyhodnotiť a doplniť. Tento stav je spôsobený nedostatočným analytickým vybavením a hlavne nedostatočným poznaním rozmanitosti obsahu minerálnych látok v krmívách, vzhľadom na geologické zloženie pôd a vplyvu matečných homín na obsah minerálií v rastlinstve ( Vmogradov 1949, Vojnar 1953, Kovaľskyj 1964 ). V podmienkach SR bol, metódou atómovej absorpčnej spektrálnej fotometrie, analyticky presne delinovaný nedostatočný obsah mikroelementov a malcroelementov v díétach dojníc ( Káldy a Sviatko 1980 ). Súčasná bežná prax producentov minerálnych preparátov nemá dostatočné informácie o proporciách deficitu v díétach hospodárskych zvierat, čo vedie k plošnej aplikácii preparátov konštantného minerálneho zloženia do diét hospodárskych zvierat po celom území SR, bez ohľadu na skutočný obsah minerálíí v díétach a potrebu zvierat. Pri tomto spôsobe najčastejšie dochádza k predávkovaniu meď ou, nedosýteniu mangánom i zinkom, čo negatívne vplýva na zdravotný,reprodukčný i produkčný stav hospodárskych zvierat ( Ferrando 1972, Kaneko 1989, Sviatko a kol. 1998 ).Ťažiskom technického riešenia je zhotovenie individuálnej kfmnej minerálnej zmesi (IKMZ), ktorej zloženieje 8,33 až 166 mg Cu, 83,3 až 1666 mg Mn, 116,6 až 2333 mg Zn, 0,83 až 13,88 mg Co,0,25 až 5 mg I, 0,333 až 6,66 mg Mo, 0,166 až 3,33 mg Se, 1,38 až 27,7 g Mg, 4,22 až 88,8 gReceptúra je závislá od rozdielu medzi obsahom minerálií v krmivách konlo-étnej diéty a potrebou hospodárskych zvierat (konzurnentov), ktorá je stanovená u prežúvavcov 10.0 - 12 mg Cu, 100 mg Mn a Zn, 100 - 300 mg Fe, 1.7 mg Co, 0.2 - 0.6 mg Se a I v lcilograme absolútnej sušiny diéty. makroelementov je doporučený prívod fosforu 21 g 2 g na 1 liter mlieka . U vápnika má byť prívod 1,7 x vyšší než je prívod fosforu. U draslíka je optimálny prívod 40 - 80 g 3 g na liter mlieka . Obsah sodíka má byť v pomere 0,4 k p 1 ĺV 0 du draslílca . Optimálny prívod horčíka činí 2-3 g / kg suš. Pre správne zhotovenie receptúry IKMZ sú potrebné reálne presné analytické výsledky obsahu minerálnych látok v diéte a ich porovnanie s hodnotami potreby. Rozdiel je množstvo jednotlivých prvkov, ktoré sa musí doplniť do diet a má tvoriť náplň a podstatu IKMZ.IKMZ obyčajne pozostáva zo štyroch minerálnych prísad dikalcium fosfätu (CaI-IP 04.2 H 2 O) s obsahom 200 g P a 210 g Ca v kg, kŕmneho vápenca (CaCo 3) s obsahom 380 g Ca v kg, ldmnej soli(NaCl) s obsahom 385 g Na v kg a horečnato mikroelementovej kímnej prísady s obsahom 1500 mg Cu, 15 000 mg Mn, 21000 mgZn, 150 mg Co, 45 mg I, 60 mg Mo, 30 mg Se a 250 g Mg vkg prísady.Aplikácia IKMZ je možná bud priamo do žľabu individuálnym sypaním denného nmožstva do krmiva,alebo jeho zamiešaním v kímnych vozoch do celodenného množstva diéty. Biologická účinnosť uvedeného spôsobu je závislá od dodržania presnosti dávkovania doplnku minerálí - IKMZ. Používanie KMZ s cieľom odstránenia nedostatkov, nemá negatívne stránky pre svoju presnosť,tlercibilitu a istotu správnosti doplňovania diét. Vylučujepredávkovania hociktorým prvkom a nedoplnenia diéty na 100 fyziologickej potreby zvieraťa. Podávanie IKMZ zlepšuje zdravotný stav,reprodukčné ukazatele a produkciu.V 25 chovoch dojníc v regióne stredného Slovenska boli urobené AAS analýzy obsahuminerálnych látok v 27 diétach zimného typu na báze konzervovaných objemových lcrmív - kukuričnej síláže, senáží, sena lúčneho alebo lucemového s prídavkom KZ (kŕrrmej zmesi) väčšinou vlasnej výroby. Priemerný obsah sušiny v nich činil 16,4 kg. Hodnoty priemerného obsahu minerálnych látok bol nasledovný P - 54,1 , Ca- 55,75 , Na- 12,35 , K- 197,35 , Mg- 1,53 g/kg.Po vyhodnotení, porovnaním spotrebou dojníc bolo urobených 27 individuálnych minerálnychlcŕmnych zmesí, ktorých priememé množstvá minerálnych krmív boli nasledovnél. Horečnato milcroelementová lcŕmna prísada 0,040 kg 2. Kŕmny mletý vápenec 0,108 kg 3. Dikalcium fosfát 0,037 kg 4. Kŕmna soľ 0,172 kgSpolu KMZ - 0,357 kg priememé množstvo - 0,357 kg bolo zamiešané do dennej diéty. Priememý obsah prvkov v KMZ bol nasledovný 65 mg medi, 650 mg mangánu, 840 mg zinku, 6 mg kobaltu, 1,8 mg jódu, 2,4 mg molybdénu, 1.2 mg selénu, 10 g horčíka, 48.8 g vápnika, 7.4 g fosforu a 66.2 g sodíka v dennom množstve 0,3 57 kg Aplikáciou IKMZ bola zabezpečená priemerná denná produkcia 21 litrov mliekaV 17 chovoch produkčných dojníc SR boli urobené analýzy 17 diét letného typu na báze pastvy,zelenej lucemy, kukuričnej siláže, sena a KZ. Priememý obsah sušiny činil 18,91 kgľriememý obsah minerálií sa pohyboval P -47,32, Ca- 76,71, Na - 17,17 , K - 243,35 , Mg - 1,65 g / kg.Co - 0,96 , Cu - 7,85 , Mn - 31,65 , Zn - 39,55 , Fe - 216,9 mg /kg suš. Po konfrontácií s potrebou bolo urobených 17 IKMZ, ktorých priememý objem zastúpených minerálnych doplnkov boll. I-Iorečnato mikroelementová kímna prísada 0,045 kg 2. Kŕmny mletý vápenec 0,041 kg 3.fosfat 0,090 kg 4. Kŕrmia soľ 0,116 kgSpolu IIGVIZ - 0,292 kg Priememý obsah prvkov v týchto IKMZ bol nasledovný 67,5 mg medi, 675 mg mangànu, 945 mg zinku, 6,8 mg kobaltu, 2,02 mg jódu, 2,7 mg molybdénu, 1,35 mg selénu, 11,25 g horčíka, 34,5 g vápnika, 18 g fosforu a 44,7 g sodíka v dennom množstve 0,292 kg na kus a deň. Týmito KMZ bola zabezpečená produkcia 20,5 litrov mlieka na kus a deň.V šiestich chovoch oviec po analýzach zloženia diét, ktorých obsah sušiny sa pohyboval od 1 - 2 kg na deň, boli tieto doplnené vo forme IKMZ v priemere 0,0405 kg. Jej zloženie bolo v priemere nasledovnél. Horečnato mikroelementová ldnlna prísada 4,5 g 2. Kŕmny mletý vâpenec 12 g 3. Dikalcium fosfät 8 gSpolu IKMZ - 40,5 g Priemer obsahu prvkov v KMZ bol nasledovný 6,75 mg medi, 67,5 mg mangánu, 94,5 mg zinku,0,7 mg kobaltu, 0,203 mg jódu, 0,27 mg molybdénu, 0,135 mg selénu, 1,125 g horčíka, 6,24 g vápnika, 1,6 g fosforu a 6,16 g sodíka v dennom množstve 0,0405 kg na kus a deň. Aplikácia IKMZ pozitívne ovplyvnila zdravotný stav, rast a kvalitu vlny, natalitu a produkciu mlieka

MPK / Značky

MPK: A23K 1/175, A23K 1/16

Značky: minerálna, kŕmna, individuálna

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2706-individualna-krmna-mineralna-zmes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Individuálna kŕmna minerálna zmes</a>

Podobne patenty