Nádrž na kvapaliny s ochrannou sústavou zamedzujúcou úniku kvapaliny do okolia

Číslo patentu: U 2339

Dátum: 10.12.1999

Autor: Novotný Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nádrž na kvapaliny s ochrannou sústavou zamedzujúcou úniku kvapaliny do okoliaTechnické riešenie sa týka .nádrže na kvapaliny, opatrenej ochrannou sústavou na zamedzenie úniku kvapaliny do okolia a obsahujúcej ochrannú jimkua indikačnú jednotku na zisťovanie úniku skladovanej kvapaliny.Skladovacie nádrže na skladovanie kvapalín nebezpečných pre svoje okolie, napr. kovové nadzemné stojaté nádrže so zvislou osou a valcovým plášťom, v ktorých sa skladujú prevažne horlavé kvapaliny ako je benzin a iné ropné produkty, musia byt dostatočne zaistené, aby ani v prípade porušenia tesnosti plášťa alebo pripojovacich armatúr nemohla skladovaná kvapalina uniknúť do okolitého prostredia, zvlášt doSú známe kovové valcové skladovacie nádrže na kvapaliny s dvojitým obvodovým plášťom, tvoreným dvoma plechovými valcovými stenami udržiavanými v odstupeod seba sústavou dištančných rozpier a vytvárajúcimi medzi sebou prstencový priestor určený pre zachytenie kvapaliny pri jej prípadnom úniku. Tento systém je však výrobne veľmi zložitý a pracný a okrem toho nezabezpečuje miesta, v ktorých najčastejšie dochádza kúnikom, t.j. pripojovacie armatúry prechádzajúce oboma pláštami.Sú známe kovové valcové stojaté nádrže, postavené na drenážnom štrkovom lôžku shornou plochou ležiacou vrovine terénu, vytvorenom zaplnením podzemnej,väčšinou betónovej nepriepustnej jimky , do ktorej je vyústené odčerpávacie potrubie. Pretože jimací kapacita štrkového lôžka je menšia než skladovacia kapacita nádrže, je spoľahlivosť tohoto systému závislá na včasnom zahájení odčerpávania zo štrkového lôžka a teda na spoľahlivosti automatického kontrolného zariadenia alebo obsluhy, pričom každé prípadné zväčšenie priestoru lôžka jimky je nutne spojené so značným zväčšenim objemu zemných prác, potrebných na vytvorenie jamy pre zväčšenú zachytávaciu jímku.Úlohou technického riešenia je vyriešiť konštrukciu skladovacej nádrže na kvapaliny stakou ochrannou sústavou, ktorá by pri nízkych výrobných nákladoch spoľahlivo zamedzila únikom skladovanej kvapaliny do okolia a okrem toho bola schopná signalizovat porušenie tesnosti skladovacej nádrže.Podstata technického riešenia .Táto úloha je vyriešená nádržou podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že nádrž je uložená vnútri ochrannej jímky v odstupe od jej vonkajšieho plášta a medzi plášťom nádrže a vonkajším plášťom ochrannej jímky je vytvorený prstencový zachytávací priestor, ktorého objem zodpovedá skladovaciemu objemu nádrže, pričom vo vnútri ochrannej jímky je umiestnená indikačná jednotka na zisťovanie úniku kvapaliny z nádrže, vyvedená z ochrannej jímky vývodom.Podľa výhodného vyhotovenia technického riešenia je indikačná jednotka tvorená indikačným potrubim zo vzájomne prepojených dierovaných trubiek, uloženým v priepustnom lôžku pod dnom nádrže a napojeným na spoločný vývod so snímačom výskytu unikajúcej kvapaliny. Indikačné potrubie je výhodne uložené pod priepustným lôžkom zo zrnitého materiálu a je vyspádované k spoločnému vývodu.V ďalšom výhodnom vyhotovení technického riešenia je priepustné lôžko vytvorené vpriestore medzi dnom nádrže a spodným dnom ochrannej jímky alebo je valternatívnom vyhotovení vytvorené na pôvodnom dne nádrže, Iežiacim vjednej rovine sprstencovým spodným dnom ochrannej jímky, pričom na hornej ploche priepustného lôžka je uložené nové vnútorné dno.Nádrž podľa technického riešenia je spoľahlivo zaistená vonkajšou ochrannou jímkou podľa technického riešenia, ktorá je schopná pojat aj maximálne množstvo skladovanej kvapaliny, pričom indikačná jednotka podľa technického riešenia dokáže zistit presakovanie skladovanej kvapaliny dnom nádrže a rozlíšit tak druh poruchy.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1- zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 - zvislý rez detailom obmeneného indikačného zariadenia, osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaV príklade na obrťl je nádrž 1 vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádrže so zvislou osou svojho valcového plášta g a s kruhovým rovinným dnom g a je opatrená bežným príslušenstvom, t.j. prívodnými a odčerpávacími prípojkami,kontrolnými a odvetrávacími prostriedkami a podobne. Vznázornenim príklade je nádrž 1 opatrená plávajucou strechou 51, ale technické riešenie sa vzťahuje tiež na pevné strechy v tvare kužeľa, guľového vrchlíku a podobne.Ochranná sústava nádrže 1 na skladovanie kvapalín nebezpečných pre okolité prostredie, napr. horlavých kvapalín ako je benzín alebo iné ropné produkty a chemikálie, obsahuje ochrannú jímku Q obklopujúcu spodnú část nádrže 1 v odstupe od jej vonkajšieho plášťa g, takže okolo obvodu vonkajšieho plášťa g je vytvorený prstencový zachytávací priestor Q, ktorého objem je väčší než skladovacía kapacita nádrže 1, takže pri poruche je ochranná jímka Q schopná pojat celú uniknutú kvapalinu. V príklade podľa obr. 1 je ochrannájímka Q vytvorená vo forme stojatej a hore otvorenej prstencovej nádrže, pozostávajúcej z vonkajšieho valcového plášta Z,napojeného svojim spodným kruhovým okrajom na spodné dno Q ochrannej jímky Q,ktoré je v tomto prípade kruhové a je uložené na neznázornenej základovej konštrukcii.Ochranná sústava nádrže 1 obsahuje tiež indikačnú jednotku Q na zisťovanie netesností dna Q nádrže 1, umiestnenú v strednej časti spodného dna Q ochrannej jímky Q medzi hornou plochou spodného dna § a spodnou plochou dna Q nádrže 1. Indikačná jednotka Q pozostáva zindikačného potrubia lg, vytvoreného zdierovaných trubiek prepojených medzi sebou a vyspádovaných kspoločnému vývodu Q, na ktorý je potom napojené neznázornené indikačné zariadenie, reagujúce na výskyt kvapaliny v indikačnom potrubí 19.Indikačné potrubie 19 je vprvom príkladnom vyhotovení na obr. 1 uloženév priepustnom lôžku Q , tvorenom stabilizovanou vrstvou piesku medzi spodným dnom Q ochrannej jímky Q a dnom Q nádrže 1. Valternatívnom príkladnom vyhotovení podľa obr.2 je pod indikačným potrubim 19 vytvorená podkladná betónová vrstva 1 § a indikačné potrubie Q je zasypané priepustným lôžkomlg z čistého piesku so stabilizovaným povrchom, upraveným do kužeIovitého tvaru s vyvýšeným stredom a so sklonom po vrch 1 120.Na obr.2 je zobrazené obmenené prikladné vyhotovenie časti technického riešenia,upraveného pre osadenie do stávajúcich nádrží 1 na skladovanie kvapalín. V tomto príklade je nádrž 1 doplnená ochrannou jimkou Q , ktorá má podobnú konštrukciu ako vpríklade podľa obr.1, iba jej spodné dno 8 má namiesto kruhového tvaruprstencový tvar a jeho vnútorný kruhový okraj je privarený na kruhový obvodový okraj dna Q stávajúcej nádrže 1.Vo vnútri nádrže 1 je potom nad jej dnom Q vytvorené indikačné potrubieý zo spádovaných dierovaných trubiek, ktoré je stabilizované podbetónovaním betónovou vrstvou Q a prekryté priepustným lôžkom 12 zo stabilizovanej vrstvy piesku. Na hornej stabilizovanej ploche priepustného lôžka Q je uložené nové vnútorné dno 14, upevnené na svojom obvode kvalcovému plášti g stávajúcejPo pripadnej poruche tesnosti nádrže 1 alebo jej príslušenstva sa celý objem skladovanej kvapaliny môže zachytit vochrannej jímke Q a nemôže uniknúť do okolia. Po odčerpaní kvapaliny zo zachytávacieho priestoru Q ochrannej jímky Q je možné nájst miesto úniku a nádrž 1 opraviť, pričom technicke riešenie naviac umožňuje zistiť, či netesnost vznikla vo valcovom plášti g alebo vdne Q, pretože netesnost v dne Q signalizuje indikačná jednotka Q podľa tohto technického riešenia.Ochrannú sústavu podľa technického riešenia je možné využít prakticky u všetkých typov skladovacích nádrží vrátane betónových predpätých nádrží, pretože tvar a materiálové zloženie skladovacej nádrže neovplyvñuje konštrukčne riešenie ochrannej sústavy.

MPK / Značky

MPK: B65D 90/24

Značky: okolia, sústavou, nádrž, ochrannou, zamedzujúcou, kvapaliny, úniku

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2339-nadrz-na-kvapaliny-s-ochrannou-sustavou-zamedzujucou-uniku-kvapaliny-do-okolia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádrž na kvapaliny s ochrannou sústavou zamedzujúcou úniku kvapaliny do okolia</a>

Podobne patenty