Filtračný ohrievač plynu

Číslo patentu: U 2328

Dátum: 10.12.1999

Autor: Šucha Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka zariadenia na íiltrovanie a ohrev plynu na požadovanú teplotu pre meranie prietoku plynu v plynárenstve.Neoddeliteľnou súčasťou plynových rozvodov sú meracie a regulačná stanice. Každá meracia a regulačná stanica je vybavená ñluačným zariadením, z ktorého plyn po ñltrácii prúdi do samostatných ohrievačov plynu. Stávajúce riešenie meracích a regulačných staníc so samostatným filtračným zariadením a samostatným ohrievačom plynu je priestorovo náročné, vyžaduje množstvo rúrkových prepojení a meracích zariadení. Doterajšie riešenie vyžaduje značné investičné prostriedky.Uvedené nedostatky vpodstatnej miere odstraňuje ñltračný ohrievač plynu,ktorého podstata spočíva vtom, že filter a ohrievač sú uložené v jednej tlakovej nádobe, pozostávajúcej z oddeliteľných častí, čo umožňuje prevádzkovanie ñltračného zariadenia samostatne, ohrievacieho zariadenia samostatne, prípadne súbežnú prevádzku oboch zariadení. Ohrievacie zariadenie využíva vodný prípadne elektrický ohrev plynu. Odkaľovanie filtra a odvzdušňovanie vodného ohrevu prebieha počas prevádzky ñltračného ohrievača. Vprípade poruchy ñltračného zariadenia je umožnená výmena filtračnej vložky. V prípade poruchy ohrievacieho systému je umožnená výmena ohrievacej vložky bez vyhotovenia nového plášťa tlakovej nádoby.Prehľad obrázkov na gzkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje filtračný ohrievač s vodným ohrevom, obr. 2 ñltračný ohrievačselektzickým ohrevom, obr. 3 oddelená časť ñltračného ohrievača, umožňujúca samostatný ohrev.Filtračný ohrievač podľa obr. l pozostáva z plášťa tlakovej nádoby 3, delenej na dolnú časť á s odkaľovacím ventilom Z a homú časť § s odvzdušňovacím ventilom Q. V dolnej časti g je vymeniteľne uložené ñltračné zariadenie l, v homej časti Q je vymeniteľne uložené ohrievacie zariadenie 2, dolnú časť g od homej časti 5 oddeľuje deliaca rovina § rozoberateľným spojom 2 utesneným tesniacou vložkou 10.Filtračný ohrievač je určený najmä na čistenie a ohrev technických a technologických plynov v plynárenstve, ako i v iných oblastiach, kde je potrebný ohrev a čistenie plynov.1. Filtračný ohrievač na čistenie a ohrev plynov v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že filtračné zariadenie /l/ a ohríevacie zariadenie /2/ je uložené vjednej tlakovej nádobe /3/.2. Filtračný ohrievač podľa nároku 1 vy zn a č uj ú c i s a t ý m , že plášťtlakovej nádoby /3/ je tvorený ako delená tlaková nádoba, s deliacou rovinou /8/ rozoberateľným spojom /9/ s tesniacou vložkou /10/.časti /4/ tlakovej nádobyaljczvymeniteľne uložené filtračné zariadenie /l/ a v hornej časti /5/ je vymeniteľné uložené ohríevacie zariadenie /2/.4. Filtračný ohrievač podľa nároku l, 2 a 3 vyznač uj úci s a tým , že plášťtlakovej nádoby /3/ vdolnej časti /4/ je vybavený odkalovacím ventilom /7/ a v homej časti /5/ odvzdušňovacírn ventilom /6/.

MPK / Značky

MPK: B01D 35/00, F24H 3/00

Značky: filtračný, ohrievač, plynů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2328-filtracny-ohrievac-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtračný ohrievač plynu</a>

Podobne patenty