Zariadenie na drenážovanie puzdier dlhodobého skladu

Číslo patentu: U 2317

Dátum: 08.11.1999

Autor: Čepeľ Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na drenážovanie puzdier dlhodobého skladuPredmetom technického riešenia je zariadenie na drenážovanie puzdier dlhodobého skladu, ktorým sa vykonáva drenážovanie, prefukovanie a následné uzatváranie plášťa puzdier dlhodobého skladovania obsahujúce palivový článok používaný v jadrových elektrárňach, pomocou prerážania, prefukovania a zátkovania.Doteraz známe riešenia na drenážovanie puzdier dlhodobého skladovania pozostávajú z jednoosovej prípadne dvojosovej pracovnej jednotky. Tieto zariadenia sú vytvorené z pozdĺžneho telesa, vodorovného vedenia, hydraulického alebo pneumatického valca s pracovným píestom, drenážovacieho mechanizmu s drenážovacím nástrojom. Druhé zariadenie, ktoré je potrebné na vykonanie nasledujúcej operácie a to zátkovanie, sa skladá z pozdĺžneho telesa, vodorovného vedenia a zátkovacieho mechanizmu so zátkovacím nástrojom.Vsúčasnosti sa drenážovanie a následne zátkovanie vykonáva nasledovne. Celé zariadenie určené na drenážovanie a zátkovanie puzdier dlhodobého skladovania pozostáva ztieniaceho valca umiestneného vzvislej rovine, do ktorého sa pomocou žeriavu vpúšťa puzdro dlhodobého skladovania určené na drenážovanie. Po nastavení polohy a požadovanej výšky puzdra dlhodobého skladovania vtieniacom valci sa uvedené puzdro zovrie medzi čeľuste, ktoré zabezpečujú stabilnú polohu rúry puzdra dlhodobého skladovania pri prácach spojených s drenážovaním. Po nastavení presnej polohy a zañxovaní puzdra sa vykonáva,pomocou jednoosového drenážovacieho zariadenia, prerážanie steny puzdra, vktorom je umiestnený palivový článok. Po vyhotovení otvorov do plášťa puzdra a po vytečení média z puzdra sa vyhotovené otvory musia uzavrieť. Tento uzatváraci postup sa vykonáva pomocou druhého zariadenia. Zátkovacie zariadenie sa skladá z pozdĺžneho telesa, vodorovného vedenia, zátkovacieho mechanizmu so zátkovacím nástrojom Pre vykonanie zátkovania je potrebné opät nastavit os zátkovacieho mechanizmu do polohy a osi vyhotoveného otvoru.Po náročnom a časovo zdĺhavom nastavovani otvoru do osi zátkovacieho zariadenia sapomocou zátkovacieho nástroja zatlačí zátka do vopred vy hotoveného otvoru. Tento postup sa opakuje pri každomyytvorenom otvore . Tieto operácie sa podľa potreby vykonávajú niekoľkokrát V rôznych miestach puzdra dlhodobého skladovania.Hlavnou nevýhodou tohto zariadeniaje náročné nastavovanie vydrenážovaného otvoru vpuzdre dlhodobého skladovania voči osi zátkovacieho mechanizmu, pretože môže dôjsť k nedokonalému uzatvoreniu otvoru zátkou poprípade aj k jej vypadnutiu.Ďalšia nevýhoda uvedených zariadení spočíva vtom, že neumožňuje prefúknutie puzdra dlhodobého skladovania, aby sa zabezpečilo dokonalé odstránenie tekutého médiaUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na drenážovanie puzdier dlhodobého skladu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že má trpinaciu čeľust s vytvoreným náhubkom na zadnej strane a V jej dolnej zadnej časti je vyhotovený výtok. V smere osi má umiestnený odpružený doraz. Do upínacej čeľuste je vložené otočné jadro opatrené natáčacou pákou pričom je axiálne uchytené prstencom s istiacim čapom. Na istiaci čap kolmo dosadá čap dorazu. Fixátor zasunutý do prítlačnej pružiny s palcom zapadá do prstenca. Nad ním je pripojený elektrický spínač hydraulického valca. V spodnej časti vosi náhubku je umiestnený drenážovací mechanizmus pozostávajúci zhydraulického valca, telesa, vodiaceho pracovného čapu spozdĺžnym otvorom a drenážovacieho nástroja. Oproti jeho hrotu je uložený náhubok Nad drenážovacím mechanizmom je uložené zátkovacie zariadenie skladajúce sa zvodiaceho puzdra spojeného s telesom zátkovača, ktoré sú posuvne vložené do puzdra zátkovača. Na homej jeho strane má vyhotovený doraz, do ktorého je zasunutá tyč s vytvoreným otvorom. Tyč je na jednej strane opatrená maticou s ovládacou rukoväťou. Na druhej strane, na konci zúženej časti tyče, je vložená zátka. Do otočného jadra je umiestnený prefukovací mechanizmus selektrickým spínačom. Prefukovací mechanizmus pozostáva zpozdlžneho puzdra, pružiny a prefukovacej piloly. Prefukovacia pinola má na jednej strane prívod vzduchu a rukoväť. V strednej časti prefukovacieho mechanizmu je vytvorená dutina, pričom najej konci je umiestnený ventil s prefukovacím kužeľom.Prehľad obrázkov na gkreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje zariadenie podľa technického riešenia v bočnom reze zobrazujúci pretláčací a zátkovací mechanizmus, obr. Zznázoníuje v bočnom reze prefukovaciu jednotku a obr. 3 znázorňujeteclmické riešenie v čelnom pohľade. Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa obr. l pozostáva z upínaciej čeľuste l na jednej strane s vytvoreným náhubkom Q a v dolnej časti má otvor pre výtok Ě tekutého média z puzdra dlhodobého skladovania, pričom v osi upínaciej čeluste l je umiestnený odpružený doraz Q. Pri nastavovaní pracovnej polohy a zañxovaní puzdra dlhodobého skladovania pred drenážovaním alebo pred prefukovaním a nakoniec zátkovaním je puzdro dlhodobého skladovania zasunuté do tieniacieho valca i Na upínaciu čeľust l je osadené tiahlo z. Nastavením polohy tiahla z, odpruženého dorazu j a upinacej čeľuste l sa vymedzuje pracovná poloha puzdra dlhodobého skladovania. Do upínaciej čeľuste l je vložené otočné jadro i opatrené natáčacou pákou Q axiálne je upevnené prstencom 22 a zaistené istiacim čapom ä pričom oproti neho kolmo naň dosadá čap dorazu Q. Zároveň do prstenca 22 pri zaistení jednej z troch pracovných polôh zapadá ñxátor 2(L ktorý je zasunutý do prítlačnej pružiny 21 s palcom 1 E 3 . Nad ním je umiestnený elektrický spínač hydraulického valca 23. V spodnej časti v osi náhubku 5 je umiestnený drenážovací mechanizmus, ktorý pozostáva z hydraulického valca Z z telesa j vodiaceho pracovného čapu g s pozdĺžnym otvorom a z drenážovacieho nástroja Q. Oproti hrotu 33 drenážovacieho nástroja Q je umiestnený náhubok 5 L Nad drenážovacím mechanizmom je uložené zátkovacie zariadenie skladajúce sazvodiaceho puzdra 34 spojeného stelesom zátkovača 9posuvne vloženého do puzdra zátkovača 35. Z homej strany je na puzdre zátkovača ä doraz l 2. Do vodiaceho puzdra E spojeného s telesom zátkovača 2 a do posuvne vloženého puzdra zátkovača 35 je zasunutá tyč 19 s vytvoreným otvorom 1 L cez ktorý sa vkladajú zátky. Tyč 10 je na jednej strane opatrená maticou Q sovládacou rukoväťou 39 a na druhej strane má vloženú zátku g.Zároveň vhornej častí zariadenia medzi drenážovací a zátkovací mechanizmus je dootočného jadra g umiestnený prefukovaci mechanizmus selektrickým spínačom Z 3, pozostávajúci z pozdĺžneho puzdra 36, pružiny 1 Z, zprefukovacej pinoly l 5. Do prefukovajej pinoly Q sa cez upravený vstup privádza stlačený vzduch a na jej vonkajšej strane má vyhotovenú rukoväť Ľ na ovládanie prívodu stlačeného vzduchu V strednej časti prefukovacíeho mechanizmu je vytvorená dutina 1 §. Na konci dutiny 14 je umiestnený ventil lg s prefukovacím kužeľom 3, ktorým je regulovaný prívod stlačeného vzduchu do puzdra dlhodobého skladovania. Natáčacie páky 42 slúžia na otáčanie otočného jadra à do jednej z troch polôh. Pre správne nastavenie a kontrolu zvoleného pracovného nástroja do zaistenej polohy slúžia štítky Q s označením, ktoré sú umiestnene po obvode upínacej čeľuste l. Technické riešenie podľa úžitkového vzoru je možné priemyselne využít hlavne v jadrových elektrárňach, kde je potrebné drenážovať, prefukovať a zaslepovat vyhotovené otvory v puzdrách dlhodobého skladovania ale aj všade tam, kde je potrebne vyhotovovanie otvorov do plášťov alebo stien napr. rúr a pod. s následným prefukovaním a/alebo pod tlakom napúšťaním, napĺňaním rôznym médiom a zároveň prípadne zaslepovanie vyhotovených

MPK / Značky

MPK: G21D 1/02, G21C 19/00

Značky: púzdier, skladu, drenážovanie, zariadenie, dlhodobého

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2317-zariadenie-na-drenazovanie-puzdier-dlhodobeho-skladu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na drenážovanie puzdier dlhodobého skladu</a>

Podobne patenty