Držiak poistiek s hrubou ochranou proti prepätiu

Číslo patentu: U 2316

Dátum: 08.11.1999

Autori: Šiška Vladimír, Macánek Marian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DRŽIAK POISTIEK s HBUBOU OCHRANOU VOČI pmzriinu.QL 5.t.-§te.nil 52 Technické riešenie sa týka vonkaišieho vvsokonapäuoveho Poistkového spodku, ktorého súčasťou ie Univerzalna Hakiadnadoska. podperne izoiatorv. priuudne suorkv, kontaktné ústro jenstvo a držiaky vvsokonapäťnveí poistkv.Na nadprüdové istenie troiíázoveho vedenia sa pouziva vvsokonapäťový poietkový spodok. ktorý obsahuie univerzalnu zakladnú doske s dvomi plastovými alebo keramickvmñ modperkami. medzi ktoré sa nainštaluje vyeokonapäťova poistka.Doteraz používané vysokonapäťove poistkove spodkv. ktore sa skladajú zo základnej dosky, dvoch Podperných alebo keramických izolátorov, z privodných svoriek, kontaktného ústrojenstva a držiakov vysokonapäťovej poistky, majú nedostatok v tom, že nie sú chránená voči Prepätiu a nie je možnosť pri opravách a údržbe viditeľne uzemniť vysokonapäťovú sieť pri použití izolovaných vo dičov.Cieľom technického riešenia je sahudouanie zariadenia - usekävacieho iskriska. ktore zabezueůuie hrubú hshranu zariadenie voci prepätiu. zamedzuie vytvoreniu eroznenu kanäia a zaroven jeho horna časť sa da vvužiť na upevnenie skratouacai súpravy pri sieťach s izolovanými uidičmi. Cim sa VVlÚČ 3 moznost priameho kontaktu so zariadením vvsokeho napätia Drdunvnika obsluhv uri údržbe. obsluhe a oprave zariadeni vvsokeho napätia, a tvm döidek zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri praci.Nevýhody doteraišieho stavu do značnej miery odstrañnie držiak poistiek 3 hrubou ochranou voci prepätin. ELWPÚ sa skgada z univerzálnei základnei dosky, na ktorej sú rieunene dva-viacúčelové nezavisle podperné izolatory s kontaktným ústrojenstvom a držiakom vvsokonapäťovej poistky.Podľa tohto technického riesenia. ktoreho podstata spociva v tom, že na uníverzálnej doske 2 hlinikoveho materialu je umiestnene aspoň jedno zariadenie - usekávacíe iskrisko, ktoreho horná časť je umiestnená na viacúčelovom podpernom izolatore. na ktorom ie upevnené kontaktné úatroienstvn s drziakom vvsokonapäťovej poistky.Týmto technickým riešením sa zabráni Dremäťmuému namahaniuPoistkového spodku a nasledne ďläieho zariadenia. reo 2 e useka vacie iskrisko siúzi ako prepäťová ochrana. Ďalšou dôležitou iunkciou usekávacieho iskriska je zabránenie vvtvorenia erozneho kanála na tele Podperného izolatora.Horná časť usekávacieho iskriska zaroven slúži v sieťach s izolovanými vodičmi na viditeľné pripojenie skratovacej súpravy pomocou izolovanej tyče bez kontaktu pracovníka so stieťou vyso kého napätia. čim je docielená zvýšená ochrana pracovnikov a ichPre.h.ľ.ąsigbr.ąz 3 sqv nakrsmąçłz Na obrázku C. 1 ie bočný Dohľad na iednoiazovv držiak poistiek s hrubou ochranou voči premätuu n horhv Pohľad naKaždá fáza vonkajšieho vedenia je V oblastiprechodu do zemného kábla alebo transformatora ochranena drłiaknm Polstiek s hrubou ochranou voci prepätiu. ktorú obsahuje univerzájnu zaklad-nu dosku 3 upevnenú na neznázornenom stĺe vonkajšieho vedenia,na ktorej je umiestnená dojna čať E uswkavacieho iskrinka, viacúčelový nezávislý podpernů izolator 4 A vlacúcełový nezávislý izolator 5. V hornej caeLi viacůceiového podperneho izolatora 5 je pripevnena horná časť L usekavacieho iekriska. na ktorej jepripojenv neznazornenv Íazový vodičpoistky. na ktormn je traneíormátora alebo zemného kábla.Trvalá prevádzka vonkajšieho vedenia, transjormátora. alebo zemného kábla je pri stanovenom napäti a prúde. na ktorú je zariadenie dimenzované.2 rôznych príčin však pri prevadzke moze dojst ku skutočnosti. že maximálne stanovená veľkosť prúdu alebo napätia. na ktorú je zariadenie dimenzované. je prekroćena.Pri prekročení maximálnej hudnotv prúdu dôjde k pretaveniu poistkovej patróny. čim sa prerušl vodive spojenie medzi neznázorneným fázovým vodičom vonkajšieho vedenia uchvtenom na kontaktnom ústrojenstva a držiaka m vvsohonapäťovej Doistkv pripevnenom na hornej časti usekávacieho iskrâska. upevnene na Viacúčelovom nezáviajom odpernom izolabore Q a razovým vodičom upevneným na kontaktnom úeLrojensLve a drziaka Q vveokonapäťovej poistky upevnenom na uiacúcalounm nezavieiom podpernom izolátore Q. Elektrický prúd nrestane pretekať cez držiak poistiek s hrubou ochranou voči prepätiu do zariadenia. čim sazabráni jeho prúdovému prierazu.Pri prekročení maximálnej hodnoty napaL 5 a, napriklad Pľl zasahu blesku do vedenia alebo nosného stĺpa. sa UreäLje cez kontaktné ústrojenstvo a drziak Q vysokonapäťuvei poistky. hornú časť L usekavacieho iskriska. dolnú časť 2 usekavaciehn Jnhrieka a uzemnenú univerzalnu základnú dosku 3, zvedie do zeme. pokiaľ veľkosť napätia neklesne na hodnotu. ktorá je dana vzdialenosťou hornej časti A a dolnej časti 3 usekavacieho iskriska. Člm sa zabráni napäťovemu prierazu následného zariadenia.Použitím usekavacieho iskriska sa zabráni vzniku ernzneho kanála tým. že pretekanie výboioveho prúdu prebehne medzi hornou a dolnom časťou usekavacieho iskriska a nie po povrchu viacnceloveho nezávislého podperneho izolatora.Pri každej poruche. oprave a údržbe zariadenia vvsükehn napätia ie potrebné a nutné bezpečné a viditeľne uzemnenia HÉÉLE vysokého napätia, čo umožní i V sieťach e izolovanými vodičmi horná časť l usekavacieho iskriska. Týmto je docielena zvýšená ochrana pracovnikov a ich bezpečnosť pri práci.Vhodnou kombináciou použitia viacúčelových na sebe nezávislých podperných izolátorov je možné docieliť dvoinasobnüochranu zariadenia voči prepätiu.

MPK / Značky

MPK: H01H 85/44, H01H 85/20

Značky: ochranou, prepätiu, poistiek, hrubou, proti, držiak

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2316-drziak-poistiek-s-hrubou-ochranou-proti-prepatiu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak poistiek s hrubou ochranou proti prepätiu</a>

Podobne patenty