Zariadenie na tvárnenie závitovkových segmentov

Číslo patentu: U 1703

Dátum: 10.12.1997

Autori: Sedlák Michal, Škripko Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na tvárnenie závitovkových segmentov Oblast technikyTechnické riešenie sa týka zariadenia na tvárnenie závitovkových segmentov a podobných dielcov používanýchhlavne pri výrobe dopravnikov k preprave sypkých materiálov.Podstatným prvkom pri výrobe závitovkových dopravnikov je hriadeľ, ktorý je po obvode opatrený závitovkou. Závitovka je tvorená množinou segmentov s nemenným, pripadnepremenlivým stúpaním, ktoré sú navzájom spojené naprikladzváranim. Závitovkové segmenty sú vytvorené z rovinnéhomedzikružia, ktoré je rozdelené v osovej- priamkovej rovine. Rozdelenie môže byt nielen v priamke ale aj v ploche. Tvárnenie týchto segmentov do závitovkovej podoby sa uskutočňuje najmä lisovanim za tepla do delenej formy,pripadne za studena. Uvedená technológia je nákladná na prácnost, energiu a vyžaduje zručnost a kvalifikovaných pracovnikov. Pri výrobe za tepla dochádza v tvárnenom segmente k fyzikálno- chemickým zmenám v materiále a často je potrebná dalsia tepelná operácia, čím nákladovost pri výrobe stúpa.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje technické riešenie zariadenia na tvárnenie závitovkových segmentov, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z ramena, s ktorým je otoćne spojený prvý upinać, s ktorým je spojený vodiaci tŕň, na ktorom je posuvne upevnený druhý upinač. Do ramena zasahuje v alternativnom uskutočnení nosné vedenie a je s nim prestavitelné a nastaviteľne spojené. Nosné vedenie má vodiace rameno, do ktorého zasahuje vodiaci tŕň. Vodiace rameno je otoćne spojené s druhým upinaćom.Prvý upinač pozostáva z telesa, v ktorom je upevnený otoćnećap, s ktorým sú spojené ovládateľné ćeľuste. Je vhodné, ak telesá prvého a druhého ovládaća majú vymedzovaci prvokvložku.Výhodou riešenia je jeho univerzálnost pre rôznepriemery segmentov a znižuje náklady na tvárnenie. Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie na tvárnenie závitovkových segmentov je v ćiastoćnom reze znázornená na obr.1. Obr.2 znázorňuje závitovkový segment po tvárnení.Technické riesenie zariadenia na tvárneniezávitovkových segmentov pozostáva z nosného vedenia 1, vktorom je nastaviteľné upevnené prestaviteľné rameno 3majúce aspoň jeden aretaćný člen 17, ktorý s výhodouv alternativnom uskutočnení je tvorený skrutkou. S ramenom Q je otočne spojený prvý upinać gg, s ktorým je spojený vodiaci tŕň 2, na ktorom je posuvne upevnený druhý upinaćgg. Je vhodné, ak os vodiaceho tŕňa 2 je rovnobežná s osounosného vedenia 1. Prvý upinać gg má v telese 5 vymedzovacíprvok lg a je fixovaný aspoň jednou prestaviteľnou fixaćnou skrutkou lg. Vzhľadom na univerzálnost zariadenia pri zmene hlavne vnútorného priemeru časti závitovkového segmentu je potrebné menit rozmer- priemer vodiaceho tŕňa g a návàzne aj vymedzovacieho prvku lg. V telese § prvého upinaća gg je otoćne upevnený prvý upinaci element gä napriklad pozostávajúci z ćapu g s dorazom gl, na ktorom sú upevnené ćeľuste 1, do ktorých pracovného priestoru zasahuje úpinka lg. Je vhodné, ak medzi prestaviteľným ramenom 3 a telesom 5prvého upínaća g je vložený klzný a/alebo rotačný element gg. Druhý upinać gg je otočne a posuvne upevnený na vodiacom tŕni g, ktorého voľný koniec zasahuje do vodiacej časti vovodiacom ramene 5 posuvne uloženom na nosnom vedení i. Jevhodné, ak medzi vodiacim ramenom 3 a nosným vedením l je rotaćné puzdro gg. Druhý upinać g pozostáva z telesa Q majúceho horizontálny čap lg s dorazom gg, na ktorom jeposuvne a otočne upevnené rameno ll, na ktorom je otoćne-upevnený druhý upinaci element 6 pozostávajúci z aspoňjednej ćeľusti §, do ktorej pracovného priestoru zasahuje úpinka . Druhý upinací element gg je s výhodou v kyvnom ramene ll otočne upevnený prostrednictvom ćapu lg. Teleso Q druhého upinacieho elementu gg je opatrené aspoň jednou prestaviteľnou fixaćnou skrutkou lg, ktorá sa opiera alebo zasahuje do vymedzovacej vložky lg, z ktorej druhej strany medzi vodiaci tŕň 2 je daný kĺzny a/alebo rotaćný uzol gg. Valternativnom uskutočnení vodiaci tŕň 2 a/alebo nosnévedenie l je opatrené prestaviteľným dorazom. Na vodiacerameno 3 a/alebo druhý upinać gg je napojený pohon. Priemyselná využiteľnostZariadenie je využiteľné nielen pre závitovkové dopravniky, ale aj vŕtacie nástroje do pôdy s možnostou.4. N Á R o K y N A o c H R A N U Zariadenie na tvárnenie závitovkových segmentov vyznaćujúce sa tým, že pozostáva z ramena (3), sktorým je otočne spojený prvý upinać (23) a s týmto je spojený vodiaci tŕň (2), na ktorom je posuvne upevnený druhý upinać (24).Zariadenie na tvárnenie závitovkových segmentov podľanároku 1 vyznaćujúce sa tým, že do ramena (3) zasahujenosné vedenie (1) a je s nim prestaviteľne a nastaviteľne spojené, pričom nosné vedenie (1) má vodiace rameno (4), do ktorého zasahuje vodiaci tŕň(2), pričom vodiace rameno (4) je otoćne spojené sZariadenie na tvárnenie závitovkových segmentov podľaupevnený sú spojene ovládateľné ćeľuste (7), do ktorých pracovného priestoru zasahuje úpinka (12).Zariadenie na tvárnenie závitovkových sa tým, že druhý upinać (24)pozostáva z telesa (6), v ktorom je na čape (14) kyvnesegmentov podľa nároku 1 a 2 vyznaćujúcea posuvne upevnené prestaviteľné rameno (11), V ktoromsú otoćne upevnené ovládacie ćeľuste (8).Zariadenie na tvárnenie závitovkových vyznaćujúce sa tým,(6) je opatrené vymedzovacím prvkomsegmentov podľa nároku 1 až 4

MPK / Značky

MPK: B21D 11/06

Značky: segmentov, zariadenie, závitovkových, tvárnenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u1703-zariadenie-na-tvarnenie-zavitovkovych-segmentov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na tvárnenie závitovkových segmentov</a>

Podobne patenty