Kovová paleta

Číslo patentu: U 1312

Dátum: 04.12.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Dulanský Adam

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukčného vytvorenia kovovej palety určenej na prepravu a manipuláciu s materiálmi navinutými do zvitkov napriklad dopravnikové pásy. textil či plechDopravnikové pásy navinuté do zvitkov sú určené na prepravu substrátov napriklad uhlia , zeminy, štrku, piesku a pod. U výrobcu sa vo výrobe navijajú na drevené alebo kovové ciev ky. Vzhľadom na navinutú dĺžku dopravníkového pásu sa navinutý zvitok vyznačuje veľkou váhou. Manipulácia s takto navinutými zvitkami je značne obtiažna a nebezpečná čo do prepra vy k používateľovi do bani, lomov a pod. Doposiaľ sa preprava takýchto ťažkých a objemovo rozmerných zvitkov riešila bud automobilovou prepravou s upravenými prepravkami prispôsobenými na prepravu vo vodorovnej polohe. Tento spôsob bol značne nákladný, nakoľko spiatočnú cestu absolvoval bez nákladu t.j. s prázdnymi prepravkami, pričom nadmerná váha zvitkov mohla spôsobiť hlavne v zákrutách havárie. Obdobne sa riešila preprava v železničných vozňoch, kde zvitky boli proti bočným posunom zaisťované drevenými hranolmi. Po jednej z hal várii železničného vozňa sa aj od tohoto spôsobu upustilo. Navinutá cievka sa k prepravnému mechanizmu prenášala mostovým žeriavom vo vodorovnej polohe. Posledným technickým rie šenim bola tzv. kolíska, kde sa cievka uchytila a prevrátila do zvislej polohy a uložila do vagôna so zaistenim ich posunu. Problém však bol s vykladanim cievok u odberateľov.Všetky tieto spôsoby prepravy boli náročné a aj ekonomicky nákladné, pričom stále hrozilo nebezpečie havárie a úrazov, ale dôležitú úlohu zohrával aj časový snimok.Uvádzané nedostatky sú v podstate odstránené kovovou paletou na prepravu navinutých cievok napriklad dopravniko vých pásov podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z nosných dosadacich konzol opatrených nábehovou hranou a priečnym výstužným plechom navzájom tvoriacich križovú sústavu, opatrenú dookola zosilujúcim plechom, pričom každá nábehová hrana nosných dosadacich konzol je opatrená kombinovaným závesom a nosným čapom na uchytenie navinutej cievky a žeriavového lana. Každá z nosných dosadacich konzol je konštrukčne riešená tak, aby jej prierez umožňoval vsunutie a vysunutie vidlic vysokozdvižného vozíka (VZV) a tým aj plynulý prenos navinutej cievky. Kombinované závesy umiestnené v nábehových hranách nosných dosadacich konzol nielen že zamedzujú posun cievok, ale umožňujú po uložení cievky na kovovú paletu obopnúť túto žeriavovými lanami a súbežne prenos cievky aj s kovovou paletou na plochu doprav ného prostriedku zväčša plošinu železničného vagôna. Výhodou konštrukčného riešenia kovovej palety je taktiež jej nizka váha voči prepravovanej cievke, ale naviac zabezpečenie stability a bezpečnosti pri preprave cievok ako aj ich vyloženie a následná preprava pomocou VZV, Vzhľadom k nízkym nadobúdacim nákladom umožňujú riešiť návratnosť či nenávratnosť medzi výrobcami a odberateľmi.Prehľad obrázkov ha výkreseNa Přiložených výkresoch je na Obr.kaznázornený zmenšený bočný pohľad na ovovú paletu, na Obr.1 b zmenšený spodný pohľad s uloženou prepravovanou cievkou a na Obr.lc zmenšený detailný pohľad na kovovú paletu s uloženou cievkou. Na Obr.2 a je zmenšený funkčný pohľad na kovovú paletu s cievkou prenášanú na žeriavových lanách a na Obr.2 b zmenšený funkčný pohľadna kovovú paletu s cievkou pri prenose pomocou vidlic VZV.Priklad uskutočnenia technického riešeniaKovová paleta vytvorená z dvoch nosných dosadacich kon 201 łg a gg opatrených na koncoch nábehovou vysunutou hranou łł, pričom medzi hornou a spodnou hranou nosných dosadacich konzol lg a 32 je umiestnený výstužný plechłâ. Nosné dosadacie konzoly lg a 39 sú navzájom spojené do kríža. Medzi každým ramenom nosných dosadacich konzol lg a 39 je uchytený po obvode zosilujúci plech §Q,. Každá nábehová hrana ll nosných dosadacich konzol lg a~ê 9 je opatrená kombinovaným záve~ som łłg a nosným čapom łłł na uchytenie navinufej cievky äg a žeriavového lana Ěg. . Navinutá cievka äg sa po preklopeni z vodorovnej polohy do zvislej umiestni na kovovú paletu na nosné dosadacie konzoly lg a 39 medzi nábehové hrany łł. Žeriavovými lanami âg sa navinutá cievka 22 obopne s tým, že jednotlivé oká lana ŠQ sa uchytia za nosné čapy lll a prenesú pomocou žeriava na miesto prevozu. Pomocou vidlic Z 2 VZV sa kovová paleta opatrená navinutou cievkou äg prenesie na nosnú plošinu železničného vagôna. Opačným postupom sa navinutá cievka äg zo železničného va gőna vykladá.Kovová pöleta podľa úžitkového vzoru je určená k preprave materiálov a výrobkov navinutých do zvitkov ako napriklad dopravnikové pásy, textil, polyetylén, koberce či plechové főlie, kde sa požaduje ich preprava a posun v bezpečnostnej zvislej polohe a kde ide o cievky vyznačujúce sa vysokou váhou.pozostáva z nosných dosadacich konzol (10 a 20) opatrených- nábehovou hranou (11) a priečnym výstužným plechom (12), navzájom tvoriacich ucelenú križovú sústavu opatrenú dookolazosilujúcim plechom (zo), pričom každá nábehová hrana (11)nosných dosadacich konzol (10 a 20) je opatrená kombinovaným závesom (110) a nosným čapom (lll) na uchytenie navinutej cievky (50) a žeriavového lana (60).

MPK / Značky

MPK: B65D 85/02, B65D 19/22

Značky: kovová, paleta

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u1312-kovova-paleta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kovová paleta</a>

Podobne patenty