Sklářské výrobky

Číslo patentu: U 1

Dátum: 16.12.1992

Autori: Chyba Jiří, Stiborová Helena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke řešení se týká sklářských výrobků vyfukovaných nebo odlévaných, majících novým způsobem ŕešený tvar povrchu užitkových i ozdobných předmětů.Ve sklářství se již dlouhá léta použivají techniky vyfukování nebo odlévání. Tvar vyfukovaných a odlevaných sklaŕských výrobků závisí na tvaru pevných rozebíratelných forem vyrobených z tvrdého dřeva, kovu nebo grafitu. Při technice vyfuková~ ní již po stabtí využívá i technika vyfukoväní do volného prostoru, kde konečný tvar výrobků závisí na dovednosti sklářského mistra. Známé jsou též skláŕske výrobky mající ve hmotě zatavené cizorodé předměty včetně kovových.Sortiment sklářských předmětů užitkových i ozdobných rozšiřují i sklářské výrobky vyfukovane nebo odlévané podle technického řešení, kterého podstatou je, že obsahují na povrchu kovovou strukturu z drátu nebo 2 pasoviny, s otvory různých tvarů, přičemž povrch skleněné hmoty má boulovitý tvar a alespoň v některých místech pŕesahuje rovinu oka kovové struktury.Kovová struktura má oka různých tvarů, zejména kruhový,elipsový (oválný), kapkovitý, čtvercový, obdelnikový, víceúhelníkový (prakticky osmihran), trojúhelníkový, kosočtvercový,lichoběžníkový a další tvary obloukove.Uvedených nových kombinovaných sklářských výrobků lze dosáhnout způsoby, které jsou uvedeny v pŕíkladech provedení,ktere ale chránené výrobky nikterak neomezují.Přehled obrázků na vykreseTechnické řešení pomáha objasnit přiložený výkres, nakterém jsou znázorněny rúzně tvary ok kovové struktury, které jsNejprve se zhotoví drátěná forma se zvoleným tvarem ok. 0 tvory - oka mají veükost od asi 10 mm do asi 280 mm. Na výrobu forem se použije drát, případně pásovina z mědi, železa a specielních kantalových směsi. Průměr drátu je 0,8 až 8,0 mm,rozměry pásoviny jsou 0,4 až 5,0 mm krát 3,0 až 200 mm.Další postup závisí na použite sklářské technice bud se po užije technologie odlévání nebo vyfukovaci technika. Lze vy užít existující sklářská zařízení, umožňující poloautomatickouTechnika odlévání se použije na přípravu rovinných výrobků nebo předmětů oválných,majících větší prům É. Drátěna forma se zvolenýmtvarem ok se ohřeje na teplotu rozta až 7000 C v závislosti na druhJpouŽiteno skla. Príslušné sklo ve tvaru desky se nahřívá až nateplotu tavení v tunelově sklářská peci a následněna nahřátou drátěnou formu. Sklovinase umístí vlastní tíhou jakoby přetěká nebo spíš se propadá přes drátěná oka a vytváří požadovaný předmět 5 boulovitým povrchem, přičemž výška vypuklin(vyboulenin) se reguluje právě stupněm nahřátí skleněné hmoty. Drátěná sit je proto vice nebo méně vtisknuta do povrchu skleněného předmětu. V další fází se vyrobyé předměty podrobují řízenému povrchovému chlazení po dobu 24 až 48 hodin.Postupuje se stejně jako u příkladu 1 s tím rozdílem,že na nahřátou drátěnou formu se položí deska skla, pŕedehřátá asi na 5000 C, aby.nedošlo k jejímu prasknutí. Následne se pomocí hořáku sklovina natavuje a vlastní tíhou se pomalu propadá přes drátěná oka v požadovaném rozsahu a vytváří poě žadovaný předmět.Do rovných nebo mírně zaoblených tvarů se používá rovinné sklo a potom se natavuje a vlastní hmotnosti se přizpüsobí požadovanému tvaru, daného tvarem drátěné formy,a současně vytváří uvedený vyboulený povrch.Fáze temperovaného chlazení je stejné jako v příkladu l.Zhotoví se drátěná forma se zvoleným tvarem ok. Ta se vloží do pevné rozebíratelne formy. Další postup je stejný jako při výrobě skláŕských předm äú vyfukováním, přičemž v povrchu vyrobených sklářských předmětů je vtisknuta drátěná forma. Na sklářských zařízeních, jako jsou kupř. zařízení na výrobu lahví, lze tímto způsobem vyrábět užitkové předmětys výrazným designem daným drátěnou formou na jejích povrchu. Príklad 4Sklářské výrobky vyráběné.vyfukováním lze pochopitelně vyrábět ve sklárnách v menším množství. Drátěná forma se nahŕeje na teplotu roztaveného skla a sklář nebo jeho pomocník ji drží v kleštích. Do této formy se roztavená sklovina vnáší na skláŕské píštale (nebo-jiným podobným zařízením) a sklář vyíoukne resp. tvaruje hmotu do tvaru drátěná formy. Další postup je stejný jako u běžné výroby, včetně fáze chlazení a zabrušování hrdla, kde byla useknuta píštala.Pokud se vyrábí výrobky složitějších tvarů, ořípraví se drátěné formy jednotlivých části budoucího výrobku a do nich se vyfouknou.nebo odliji dílčí částičásti se spojují v konečný výrobek.3 až vyrobené dilčí Diky uvedeným drátěným formám lze vyrábět užitkové i ozdobné předměty se zv 1 áštním.boulovitým povrchem a s vtisknu tou drátěnou strukturou s výràzným designem.

MPK / Značky

MPK: B44F 3/00, C03B 9/32

Značky: sklářské, výrobky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u1-sklarske-vyrobky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklářské výrobky</a>

Podobne patenty