Spôsob výroby štruktúrovanej stavebnej dosky

Číslo patentu: E 8503

Dátum: 31.03.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu výroby stavebnej dosky s jadrom z materiálu na báze dreva, obzvlášť MDF alebo HDF a s dekoračnou vrstvou z potlačeného papiera nanesenou na vrchnú stranu, zatiaľ čo na jadre je nanesená tvrdá vrstva, na tvrdú vrstvu je položená usušená dekoračná vrstva zneimpregnovaného papiera, na dekoračnej vrstve je nanesená vrstva impregnačnej živice a následne sa táto štruktúra spoločne stlači pomocou tlaku a zvýšenej teploty.0002 Takýto spôsob je známy napriklad z dokumentu DE 102 20 501 B 4.0003 Pri výrobe platni pokrytých melamínom sa rozličné papiere (dekorativne papiere,overlays - prekrytia, protiťahové papiere, underlays - vypodloženia, atď.) najskôr impregnujú vimpregnačnom zariadení pomocou duroplastickej živice, ktorá obsahuje vodu ako rozpúšťadlo. Potom sa papier v sušiacom tuneli spätne vysuši na definovanú vlhkosť od približne 5 do 7 . Duroplastická živica prechádza pritom do stavu, v ktorom ešte nedochádza kúplnému porušeniu živicovej matrice, ale pôvodná rozpustnosť vo vode sa už veľmi zreteľne znlži.0004 Hned potom sa tieto papiere pomocou Iisu natlačia na materiály na báze dreva v spôsobe výroby s krátkym pracovným cyklom. Pri tom sa pracuje s teplotami od 190 do 220 C atlakmi od 20 do 50 kg/cmz. Tu sa matrica zo živice prevedie za pomoci podmienok Iisovania a tiež použitých stužovacich látok na báze kyselín na trojrozmerný zosieťovaný systém.0005 Papiere sú pre impregnačný proces k dispozicii na veľkých rolkách. Rolky môžu dosahovať hmotnosti nad 10 000 N. Na konci impregnačného procesu sa ztoho budú pomocou priečnej rezačky vytvárať hárky papiera, ktoré môžu mať zvyčajne formát až do 5,60 x 2,10 m. Pri impregnačnom procese sa vyskytujú značné materiálové straty, ktoré sú spôsobené stratami papiera pred impregnáciou (ušpinenie, poškodenie) astratami papiera v priebehu impregnácie kvôli nedodržaniu parametrov impregnovania (aplikácia živice, vlhkosť). lmpregnáty s nedodržanými parametrami impregnovania sú výsledkom toho, že je potrebný určitý čas, kým sa nastavia tie správne parametre (papier živica vlhkosť) na impregnačnom zariadení. A keďže sa toto uskutočňuje za chodu zariadenia atoto pracuje pri rýchlostiach od 30 do 80 m/min, to môže znamenať, že pri použitom množstve 50 impregnátov alebo menej sa objavi rovnaké množstvo vo forme straty. Tento problém sa stáva tým väčším, čim je menšia výrobná dávka impregnátu. Toto je ešte o to horšie, že sa výrobné dávky vo výrobe stále znižujú a počet tovarov sa zvyšuje. 0006 Problém týkajúci sa priamo Iaminovanej platne známej z dokumentu DE 102 20 501 B 4 spočíva vtom, že by sa mal vylúčiť rast papiera, ktorý vyplýva z toho, že vrstva papiera potlačená dekorom sa impregnuje melaminovou živicou, čim sa následne,-2 vdôsledku absorpcie vlhkosti papierovou vrstvou, menia jej rozmery vpriečnom aj pozdĺžnom smere. Tento rast do dĺžky aj do šírky je v podstate zle reprodukovateľný, lebo do značnej miery závisí od kvality použitého papiera a množstva nanesenej impregnačnej živice. Keď sa dekoratívna vrstva stlačí s platňou z materiálu na báze dreva, impregnačná živica sa roztavi a spojí dekoračný papier s jadrom stavebnej dosky. Dekoračný papier sa pritom zmršťuje. Aby takto vyrobená platňa zmateriálu na báze dreva zodpovedala vzhľadom platni z prírodného dreva, často sa uvádza vyrazit do vrchnej strany laminovanej platne z materiálu na báze dreva struktúru, ktorá zodpovedá dekoru(napriklad textúre dreva), takže sa nevytvorí len optický, ale aj hmatateľný prirodzený dojem. Ťažkosti vyplývajú zo zváženia zmrštenia dekoratívnej vrstvy, aby sa rytina etáže lisu zhodovala skresbou dekoru, čo sa ale zvyčajne nepodarí, |ebo je to priveimi nákladné, pretože sú potrebné kvalitné papiere a presné dodržiavanie dávkovania impregnačnej živice.0007 Z tohto dôvodu sa pri známej platni predpokladá položenie suchého dekoračného papiera na vrstvu z melaminovej živice, nanesenú na vrchnú stranu jadra a následne prikrytie vrstvou z melaminovej živice, a potom stlačenie tejto štruktúry s jadrom.0008 Použitím suchého papiera sa minimalizuje problém snapučiavaním papiera. Použitím dvoch nosičov živice, živicou vysoko impregnovaných, medzi ktorými je dekoračný papier, nemá však vzduch, ktorý je obsiahnutý v dekoračnom papieri, ktorý nie je pokrytý živicou, žiadnu možnosť uniknúť zo systému v priebehu Iaminácie s krátkym pracovným cyklom. Tento vzduch sa pri lisovanl prostrednictvom privedenia tlaku komprímuje, tvorí ale v systéme vrstvu, do ktorej počas takzvaného procesu vstrekovania živice nemôže táto živica penetrovať, alebo penetruje len nedostatočne. Tak sa vo výslednom Iamináte, alebo priamom nátere tvorí slabé miesto, ktoré vedie vdaIšom výrobnom procese resp. pri používaní výsledných produktov (napr. laminátovej podlahy) k problémom.0009 vychádzajúc z daného popisu problému, by sa spôsob výroby, opisaný v úvode,mal vylepšiť vtom zmysle, že vzduch obsiahnutý v suchom dekoračnom papieri by mal mat možnosť v priebehu impregnácie uniknúť.0010 Riešením daného problému sa ukazuje byť všeobecný spôsob vyznačujúci sa tým,že vrstva živice sa na jadro nanesie tekutá a pred položením dekoračného papiera sa vysuší len do tej miery, aby táto živica bola schopná penetrovať zo zadnej strany dodekoru. 0011 Pri takomto vyhotovení preniká živica ihned po uložení dekoračného papiera doňho (je nasatá) atýmto vytláča vzduch obsiahnutý vdekoračnom papieri na jeho0012 Výhodne sa dekoračný papier zavalcuje valcom do lepivej živice. Tak sa môže dekoračný papier kontinuálne odtáčať z rolky.0013 Výhodne sa vrstva impregnačnej živice nanesie tekutá a na túto tekutú živicu sa nasype živica vo forme prášku a/alebo voči oteru odolné častice a/alebo celulóza, pričom takto získaný obsah tuhých častíc impregnačnej vrstvy môže byť až 70 . Živica vo forme prášku, voči oteru odolné častice a/alebo celulóza sa môžu do tekutej živice primiešať ešte pred jej nanesením. Pridaná živica vo forme prášku môže zvýšiť obsah tuhej látky, čo vedie k poklesu obsahu vody. Prídavok voči oteru odolných častíc zvyšuje odolnosť voči oteru a poškriabaniu povrchu. Pridaná celulóza sa uloží dookola častíc korundu azníži opotrebenie tlačového podložného plechu pri následnom opracovaní s krátkym pracovným cyklom.0014 Cielom vynálezu je aj poskytnúť receptúru na živicu s nízkym obsahom vody,pretože voda je zodpovedná za zmršťovanie papiera. Nízky obsah vody sa dá uskutočniť pomocou vysokého obsahu tuhej látky.0015 Výhodne sa impregnačná vrstva následne vysúša na definované zvyškové vlhkosti, obzvlášť na zvyškovú vlhkosť od 5 do 7 °/o.0016 Vrstva živice nanesená na jadro sa môže nanášať vo viacerých jednotlivých vrstvach, výhodne v dvoch vrstvách, pričom je rozumné každú jednotlivú vrstvu po jej nanesení vysušiť.0017 Výhodne sa vrstva živice nanáša v množstve od 20 do 40 g/mz.0018 Rozdelenie celkovo nanesenej živice je minimálne jedna tretina a maximálne dve tretiny na jadre.0019 Lisovanie takejto štruktúry sa vykoná v Iise s krátkym pracovným cyklom pri teplote od 208 do 218 C v priebehu 15 sekúnd. Lisovanie môže prebiehať vzávislosti od predtým použitej živice za použitia vrstvy odolnej voči oteru (Overlay). Pri tomto spôsobe Iisovania sa vyrovnajú nehomogenity ešte prítomné vrozložení živice adosiahne sa trojrozmerné zosieťovanie živicovej matrice.0020 V záujme čo možno najväčšej flexibility s ohľadom na kvalitu Overlays vzhľadom na odolnosť voči opotrebeniu, ktorá sa má dosiahnuť, môžu byť papiere pokryté rôznymi množstvami prostriedkov odolných voči oteru.Ďalej sú opísané tri príklady uskutočnenia, ktoré formou príkladov odrážajú možnosti. Je potrebné poznamenať, že použité množstvá náterov sa môžu meniť smerom nahor alebo0021 HDF - platňa sa pomocou nanesenia prostredníctvom valcov pokryla 2 x 30 g melamínovej živice/m. Následne sa melamínová živica spätne vysušila vsušičke s cirkulujúcim vzduchom na zvyškovú vlhkosť od 15 - 25 . Potom sa prostredníctvom zarovnávania prítlačnými valcami zavalcoval do vrstvy živice dekoračný papier (gramáž 60 - 70 g/mz). Potom sa rovnako prostrednictvom nanášanie pomocou valcov uskutočnilo nanesenie približne 40 - 60 g melamínovej živice/m (obsah tuhej látky 60 - 70 ). Následne sa prostredníctvom striekacieho zariadenia naniesol na ešte vlhký papier korund (napr. 15 - 25 g/mz, F 220 podľa FEPA-štandardu). Potom nasledovalo nanesenie 2 -10 g celulózových vlákien/m (dĺžka vlákien 0,5 - 2,5 mm) pomocou vrstviaceho zariadenia. Následne sa náter platne vysušil na 5 - 7 .0022 HDF - platňa sa pomocou nanesenia prostredníctvom valcov pokryla 2 x 30 g melamínovej živice/ml. Následne sa melamínová živica spätne vysušila v rozprašovacej sušičke na zvyškovú vlhkosť od 15 - 25 . Potom sa prostredníctvom zarovnávania prltlačnými valcami zavalcoval do živicového filmu dekoračný papier (gramáž 60 až 70 g/mz). Potom sa rovnako prostrednictvom nanášanie pomocou valcov uskutočnilo nanesenie približne 60 - 80 g melamínovej živice/mz (obsah tuhej látky 60 - 70 ). Melamínová živica obsahuje 15 hmotn. korundu (F 220 podľa FEPA-štandardu) a 1,5 hmotn. celulózy (dĺžka vlákien 0,5 - 2,5 mm). Náter sa spätne vysušilv rozprašovacej sušičke na vlhkosť 5 - 7 . 3. Príklad uskutočnenia0023 HDF - platňa sa pomocou nanesenia prostredníctvom valcov pokryla 2 x 30 g melamínovej živice/mz. Následne sa melamínová živica spätne vysušila v rozprašovacej sušičke na zvyškovú vlhkosť od 15 - 25 . Potom sa prostrednictvom zarovnávania prltlačnými valcami zavalcoval do živicového filmu dekoračný papier (gramáž 60 až 70 g/mz). Potom sa rovnako prostredníctvom nanášania pomocou valcov uskutočnilo nanesenie približne 40 - 60 g melamínovej živice/mz (obsah tuhej látky 60 - 70 ), Nátersa spätne vysušil v rozprašovacej sušičke na vlhkosť 5 - 7 °/.

MPK / Značky

MPK: E04F 15/10, B44C 5/04

Značky: stavebnej, dosky, štruktúrovanej, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-e8503-sposob-vyroby-strukturovanej-stavebnej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby štruktúrovanej stavebnej dosky</a>

Podobne patenty