Modul prepäťovej ochrany

Číslo patentu: E 21038

Dátum: 30.12.2012

Autor: Boskovic Nejc

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález patrí do oblastí zariadenia na ochranu proti energií prepätia, presnejšie do oblasti modulov opatrených varistorom a systémom na spúšťanie skratovacieho obvodu pri0002 Technický problém, riešený predkladaným vynálezom, je konštrukčné riešenie pre spoľahlivú a rýchlu činnosť modulu prepäťovej ochrany s varistorom, ktorý vytvára skratovaný obvod prehriatím spúšťacieho prvku. Napriek ochrane pred bleskom môžu byť elektroinštalácie V domácnostiach, školách, nemocniciach, priemyselných objektoch, kanceláriách, elektrárňach a na podobných miestach zaťažené krátkodobýrn prepätím, ktoré môže poškodiť zariadenie a prístroje pripojené k sieti. Tieto zariadenia môžu byť chránené proti preťaženiu integrovanýmimodulrní, ktoré zachytia vysoké napätia a prerušia dodávku napätia. Stav techniky0003 Rôzne formy prepäťových modulov na báze činností varistora sú známe. EP 1 798 742 Al opisuje ochrarmý prvok proti prepätiu zahrnujúci doštičku varistora a taviteľný prvok,premosťujúci doštičku varistora V prípade tepelného preťaženia. Riešenie je založené na spájke usporiadanej okolo vnútorného piestu alebo elektródy V tvare piestu, ktorá sa zahrieva v prípade tepelného preťaženia varistora, spájka sa taví a tečie z píestu do dolnej časti puzdra a vytvára tak skrat medzi puzdrom a vnútorným piestom, ktorý funguje ako skratovací mostík. Toto riešenie je najbližšie k riešeniu podľa vynálezu v tom, že ohrev varistora v riešení podľa EP 1 798 742 A 1 spôsobuje skrat medzi vnútomým piestom a spodnou časťou modulu, zatiaľ čo, že podľa predloženého vynálezu sa začnú taviť dva blokujúce prvky z tavíteľného materiálu, čouvoľní pružinu, ktorá tlačí dosku proti stene puzdra, čo spôsobuje skrat. Riešenie technického problému0004 Vynález poskytuje modul prepäťovej ochrany podľa nároku 1.0005 Podstata modulu prepäťovej ochrany podľa vynálezu spočíva V konštrukčnom tvarečasti spôsobujúcej skrat, keď sa varistor ohrieva v dôsledlm prítomnosti preťaženia prepätím.0006 Modul prepäťovej ochrany podľa vynálezu bude podrobnejšie ďalej opísanýprostrednictvom výkresov, ktoré predstavujú Obrázok 1 - Zostava modulu prepäťovej ochrany Obrázok 2 - Piest 31 s doskou 41 a pružinou 510007 Modul prepäťovej ochrany sa skladá z puzdra 1 V tvare dutého kvádra s valcovým závitovým kolíkom la. Dolná časť puzdra 1 je opatrená varistorom 2, nad ktorým sa nachádza piest 3 s vŕtanými otvormi 3 a a 3 b na oboch rovnobežných stranách, medzi ktorými je usporiadaná pohyblivá bočná stena tvarovaná ako doska 4. Pohyblívá bočná stena 4 je opatrená na svojom homom okraji vŕtanými otvormi 4 a a 4 b a na svojom bočnom okraji dvomi otvormi 4 c. Vnútorná strana dosky 4 je opatrená držiakom pružiny 5 stlačenej tak, že vonkajšia časť dosky 4 je v úrovni s vonkajšími okrajmi piestu 3. Taviteľný materiál je naliaty alebo vložený do uvedených vŕtaných otvorov 3 a a 3 b a paralelných vŕtaných otvorov 4 a a 4 b. Doska 7, na ktorej je upevnený pružný vodič 6, je pripevnená pomocou skrutiek 7 a a 7 b do vŕtaných otvorov 4 a a 4 b. Piest 3 je uzatvorený piestom 8 majúcim Valcový kolik 8 a, ktorý súčasne slúži tiež ako druhý pripojovací kolik. Valcový kolik Sa piestu 8 je opatrený pravouhlým izolačným telesom 9 s jednou vyrezanou stenou, ktorá umožňuje, aby doska 4 prišla do kontaktu so stenou puzdra 1 V prípade prepätia na varistore 2. Teleso 9 spolu s varistorom 2, piest 3 s doskou 4,drôt 6 na doske 7 a so zostavou piestu 8 sú tlačené smerom k spodnej častí puzdra 1 pomocoupružiny 10, ktorá je stlačená krytom 11 s guľatým otvorom 1 la pre kolik 8 a.0008 Piest 3 je opatrený niekoľkými vítanými otvormi na dvoch rovnobežných bočných stenách a jedným alebo niekoľkými vŕtanými otvormi na spodnej časti piestu 3. Pohyblívá bočná stena 4 na hornom okraji je opatrená dvomi alebo viacerými vŕtanýmí otvormi a dvomaalebo viacerými otvormi na bočných okrajoch a/alebo otvorom na spodnej strane.0009 V pripade prepätia alebo zvýšenej teploty v sieti sa varistor 2 zahreje, následne sa taktiež zahrejú piest 3 a materiál V okoli vŕtaných otvorov 3 a a 4 a a vŕtaných otvorov 3 b a 4 b. Zmäkčený materiál v okolí vŕtaných otvorov 3 a a 4 b a vŕtaných otvorov 3 b a 4 b nemôže dlhšie odolávať sile predpätej pružiny 5, ktorá spôsobí, že sa predpätá pružina 5 uvoľní a tlačidrôtom 6, cez ktorý prechádza prúd k skratovacej doske a následne k stene puzdra 1, čím sa0010 Modul prepäťovej ochrany funguje nasledovne, V pripade prepätia alebo zvýšeného napätia sa varistor 2 zahreje, čo spôsobí ohriatie taviteľného materiálu V pieste 3, následne sa predpätá pružina 5 uvoľní a tlači dosku 4 proti stene puzdra l, a tým nastane skrat medzinapájacími kolíkmi la a 8 a.0011 Modul prepäťovej ochrany podľa uskutočnenia I je zaistený vnútri puzdra 1 s varistorom 2, nad ktorým je usporiadaný piest 31 s pohyblivou doskou 41. Valcový kolik 41 a opatrený pružinou 51 je usporiadaný kolmo na dosku 41. Doska 41 s pružinou 51 je usporiadané V stene3 la píestu 31 a upevnená pomocou taviteľného materiálu 12. Materiál 12 blokuje pružinu 51.0012 V prípade prepätia alebo zvýšeného napätia V sieti sa modul podľa uskutočnenia I zahreje v dôsledku zahriatia varistora 2, piest 31 a materiál 12 sa tiež zahrejú, pričom uvoľnia predpätú pružinu 51, ktorá tlačí skratovaciu dosku 4 l proti stene puzdra a spôsobí skrat. Modul prepäťovej ochrany podľa vynálezu je vhodný najmä pre veterné elektrárne a solárnel. Modul prepäťovej ochrany majúci puzdro (1) so závitovým napájacím kolíkom (la),vyznačujúci sa tým, že varistor (2) sa zahrieva V pripade prepätia a spôsobi zahrievanie taviteľného materiálu V pieste (3), ktorý uvoľní predpätú pružinu (5), ktorá tlači dosku (4) proti stene puzdra (1) čim vytvára skrat medzi napájacími kolíkmi (la a 8 a) tým, že spodná časť puzdra (l) je opatrená varistorom (2), nad ktorým je piest (3) s vŕtanými otvormi (3 a a 3 b) na dvoch rovnobežných stranách, medzi ktorými je usporiadaná pohyblivá bočná stena V tvare dosky (4) tým, že pohyblivá bočná stena (4) je opatrená na svojom homom okraji vŕtanými otvormi (4 a a 4 b) a na svojom bočnom okraji dvomi otvormi (4 c) tým, že vnútomá strana dosky (4) je opatrená držiakom pružiny (5) stlačenej tak, že vonkajšia časť dosky (4) je v úrovni s vonkajšími okrajmi piestu (3) tým, že taviteľný materiál je naliaty alebo vložený do uvedených vŕtaných otvorov (3 a a 3 b) a rovnobežných vŕtaných otvorov (4 a a 4 b) tým, že doska (7), na ktorej je upevnený pružný drôt (6), je upevnená skmtkami (7 a a 7 b) vo vŕtaných otvoroch (4 a a 4 b) tým, že piest (3) je uzatvorený piestom (8) majúcim valcový kolik (8 a),ktorý súčasne slúži tiež ako druhý prípojovací kolik tým, že valcový kolik (Sa) piestu (8) je opatrený pravouhlým izolačnýrn telesom (9) s jednou vyrezanou stenou, ktorá umožňuje, aby doska (4) prišla do kontaktu so stenou puzdra (1) v prípade prepätia na varistore (2) tým, že teleso (9) spolu s varistorom (2), piestom (3) s doskou (4), drôtom (6) na doske (7) a piestom(8) sú tlačené smerom k dolnej časti puzdra (1) pomocou pružiny (10), ktorá je tlačená vekom2. Modul prepäťovej ochrany podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že piest (3) je opatrený niekoľkými vŕtanými otvormi V dvoch rovnobežných bočných stenách a jedným alebo niekoľkými vŕtanými otvormi na spodnej časti piestu (3) tým, že pohyblivá bočná stena (4) na hornom okraji je opatrená dvomi alebo viacerými vŕtanými otvormi a dvomi alebo viacerýmiotvormi na bočných okrajoch a/alebo otvorom v spodnej strane.3. Modul prepäťovej ochrany podľa nároku 2, vyznačujúci sa tým, že je usporiadaný vo vnútomom priestore puzdra (l) s varistorom (2), nad ktorým je usporiadaný piest (31) s pohyblivou doskou (41) tým, že valcový kOlÍl( (41 a) opatrený pružinou (51) je usporiadaný kolmo na dosku (41) tým, že doska (41) s pružinou (51) je usporiadaná V stene (31 a) piestu(31) a upevnená taviteľným materiálom (12).

MPK / Značky

MPK: H01H 83/10, H01T 1/14, H01C 7/12

Značky: prepäťovej, ochrany, modul

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-e21038-modul-prepatovej-ochrany.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modul prepäťovej ochrany</a>

Podobne patenty