Svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Číslo patentu: 288321

Dátum: 23.11.2015

Autor: Huemer Christoph

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Svetelný panel obsahuje aspoň jeden pár oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel (1), medzi oproti sebe orientovanými LED lištovými svietidlami (1) je v stredovej vzdialenosti zaradený svetlo rozptyľujúci prvok (2) s úplným alebo čiastočným oválnym alebo kruhovým prierezom, os (3) svetlo rozptyľujúceho prvku (2) je rovnobežná s pozdĺžnou osou (4) LED lištových svietidiel (1).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka konštrukčného riešenia svetelného panela s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej reklamnej alebo informačnej plochy. Vynález spadá vo všeobecnosti do svetelnej techniky, najmä V reklamnej oblasti.Na osvetľovanie malých informačných a smerových tabúľ a panelov sú v stave techniky známe rámové konštrukcie s rozmiestnením LED po obvode týchto konštrukcií, ako je to opísané v zverejnenej patentovej prihláške US 2004/0095741. Do smeru svetelného vyžarovania LED je zaradený transparentný prvok, do ktorého svetlo vstupuje V jednej rovine a v rovine kolmej je difúzne emitované von zo svetelného panela. Tiež v zverejnenej patentovej prihláške US 2002/0043012 je do smeru svetelného vyžarovania LED zaradená svetlo vodiaca doska so skoseným zužujúcim sa prierezom, do ktorého svetlo vstupuje v jednej rovine a v rovine kolmej je odrazom a difúzne emitované von zo svetelného panela cez ďalšiu transparentnú vrstvu. Tieto konštrukcie svetelných panelov majú obmedzenia, pretože sú limitované najmä konštrukciou samotného transparentného prvku, svetlo vodiacej dosky vzhľadom na útlm intenzity svetla. Z toho dôvodu konštrukcie svetelných panela sú Vhodné len pre malé dĺžky. Pre Veľkoplošné reklamné panely sú tieto systémy nevhodné.V oblasti reklamy sú známe skriňové konštrukcie svetelných panelov s čelnou reklamnou plochou na napnutej fólii alebo plachte a zadným dnom. Zo stavu techniky je známy svetelný panel s obvodovou rámovou konštrukciou s LED opísaný v slovenskom patente SK 287 744. LED sú rozmiestnené na vnútornej strane obvodovej rámovej konštrukcie so svetelným vyžarovaním V nasvetľovacej rovine paralelnej s rovinou priehľadného prekrytia tak, že pred LED v smere ich svetelného vyžarovania je len vzduchové prostredie bez akéhokoľvek optického alebo iného prvku.Pri veľkorozmerných reklamných svetelných paneloch so systémom rovinného obvodového nasvetľovania LED s nasvetľovacou rovinou paralelnou s rovinou priehľadného prekrytia sa vytvára nerovnomerné rozloženie osvetlenia na nasvecovanej reklanmej ploche. Na tomto efekte sa podieľa Vyžarovacĺ uhol LED, ktorý spôsobĺ presvetlenie okrajových častí nasvetľovanej plochy, pričom centrálna časť nasvetľovanej plochy je tmavšia.Uvedené nedostatky viedli k vývoju svetelného panela s rovinným nasvetľovaním so systémom LED, kde by sa vyžarovaný svetelný tok rovnomerne rozložil na nasvecovanej ploche. Výsledkom tohto úsilia je svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy realizovaný technickými prostriedkami opisovanými v tomto vynáleze.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovanĺm jeho čelnej plochy, ktorou je reklamná alebo informačná fólia alebo plachta. Pritom svetelný panel je ďalej tvorený rámovou alebo slcriňovou konštrukciou so zadným prekrytĺm a so svetelným Vyžarovanĺm LED v nasvetľovacej rovine paralelnej s rovinou čelnej plochy. Podstata svetelného panela s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy spočíva V tom, že obsahuje aspoň jeden pár oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel, kde aspoň medzi jednými oproti sebe orientovanými LED lištovými svietidlami je V stredovej vzdialenosti medzi nimi zaradený svetlo rozptyľujúci prvok s úplným alebo čiastočným oválnym alebo kruhovým prierezom tak, že os svetlo rozptyľujúceho prvku je rovnobežná s pozdĺžnou osou LED lištových svietidiel. Toto usporiadanie dáva možnosť konštrukcie svetelného panela s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy len s jedným párom oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel zvyčajne prichytených o zadné prekrytie na bočných stranách svetelného panela, čo je Vhodné pre stredne Veľké svetelné panely.Pre Veľké svetelné panely je možnosť ich konštrukcie, kde sú vedľa seba radené dva páry oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel. Potom svetlo rozptyľujúci prvok je umiestnený nad stredovým LED lištovým svietidlom z prvého páru a stredovým LED lištovým svietidlom z druhého páru. Podstatným znakom riešenia na dosiahnutie požadovaného účinku je svetlo rozptyľujúci prvok, ktorý má byť biely a má mať matný povrch. Dôležité je aj tvarové riešenie svetlo rozptyľujúceho prvku. Na daný účel najlepšie vyhovuje rúrka. Môže to byť však aj tyč s kruhovým prierezom. Tieto tvary sú vhodné, ak sa aplikujú samostatne. Na realizácie väčších svetelných panelov, keď sú vedľa seba radené dva páry oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel, kde svetlo rozptyľujúci prvok je umiestnený nad stredovým LED lištovým svietidlom z prvého páru a stredovým LED lištovým svietidlom z druhého páru, je potom výhodné, ak svetlo rozptyľujúcimprvkomje oválna lišta. Alternatívne riešenie dáva možnosť, aby stredové LED lištové svietidlo z prvého páru bolo proti stredovému LED lištovému svietidlu z druhého páru V 0 zvislom smere odklonené o uhol 1 až 10 °.Výhody svetelného panelu s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy s obvodovou rámovou alebo skriňovou konštrukciou podľa tohto vynálezu spočívajú v tom, že sa ním dosahuje rovnomerné nasvetlenie čelnej plochy bez stredových oblastí s nižším jasom.Prehľad obrázkov na výkresochSvetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy s obvodovou rámovou alebo skriňovou konštrukciou podľa tohto vynálezu bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkov. Na obrázku l je v pohľade zhora a v bočnom reze zobrazený svetelný panel strednej dĺžky s jedným párom LED lištových svietidiel. Na obrázku 2 je v pohľade zhora a V bočnom reze zobrazený svetelný panel väčšej dĺžky s dvoma pármi LED lištových svietidiel. Na obrázku 3 je v bočnom reze zobrazený svetelný panel väčšej dĺžky s dvoma pármi LED lištových svietidiel, kde vnútorné LED lištové svietidlá sú od seba odklonené. Na obrázku 4 je znázornená krivka priebehu útlmu intenzity osvetlenia a krivka intenzity osvetlenia bez útlmu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia vynálezu zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácií vynálezu.Rozumie sa, že svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy s obvodovou rámovou konštrukciou podľa vynálezu je zhotovený spôsobmi a z materiálov známych odborníkom zo stavu techniky.Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam vynálezu. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu patentových nárokov.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia svetelného reklamného panelu s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy so skriňovou konštrukciou svetelného reklamného panelu strednej veľkosti, ako je zobrazené na obrázku l. Na čelnej ploche je napnutá pružná fólia s reklanmým motívom. Svetelný reklamný panel ďalej obsahuje jeden pár oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel l osadených na zadnom prekrytí pri vnútorných bočných stranách skriňovej konštrukcie. LED lištové svietidlá l sú osadené tak, že vytvárajú jednu nasvetľovaciu rovinu, ktorá je paralelná s rovinou čelnej plochy. Medzi oproti sebe orientovanými LED lištovými svietidlami l je v stredovej vzdialenosti medzi nimi zaradený svetlo rozptyľujúci prvok g s kruhovým prierezom. Svetlo rozptyľujúci prvok g je osadený do horného a spodného rámu skriňovej konštrukcie V nasvetľovacej rovine. Svetlo rozptyľujúci prvok g má matnú bielu povrchovú úpravu. Osadený je tak, že os â svetlo rozptyľujúceho prvku g je rovnobežná s pozdlžnou osou i LED lištových svietidiel l. Dosahovanie požadovaného svetelného efektu v rovnomernosti osvetlenia celej nasvecovanej plochy svetelným panelom s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy s obvodovou rámovou alebo skriňovou konštrukciou podľa tohto úžitkového vzoru preukazuje priamka B V grafickej závislosti znázornenej na obrázku 4. Je tu zjavný rozdiel oproti krivke A znázorňujúcej pokles osvetlenia v centrálnej oblasti svetelného panelu s LED rovinným nasvetľovaním jeho čelnej plochy bez použitia svetlo rozptyľujúceho prvku g.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia svetelného reklamného panelu s LED rovinným rovnomemým nasvetľovaním jeho čelnej plochy so skriňovou konštrukciou svetelného reklamného panelu väčšej veľkosti, ako je zobrazené na obrázku 2. Na čelnej ploche je napnutá pružná fólia s reklamným motívom. Svetelný reklamný panel ďalej obsahuje dva páry oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel l osadených na zadnom prekrytí pri vnútorných bočných stranách skriňovej konštrukcie. LED lištové svietidlá l sú osadené tak, že vytvárajú jednu nasvetľovaciu rovinu, ktorá je paralelná s rovinou čelnej plochy. Svetlo rozptyľujúci prvok g je umiestnený nad stredovým LED lištovým svietidlom l z prvého páru a stredovým LED lištovým svietidlom l z druhého páru. V tomto prípade svetlo rozptyľujúci prvok g má tvar oválnej lišty. Svetlo rozptyľujúci prvok g má matnú bielu povrchovú úpravu. Osadený je tak, že os ě svetlo rozptyľujúceho prvku g je rovnobežná s pozdlžnou osou A LED lištových svietidiel l.V tomto príklade konkrétneho uskutočneniaje opísaná konštrukcia svetelného reklamného panelu s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy so skriňovou konštrukciou svetelného reklamného panelu väčšej veľkosti, ako je zobrazené na obrázku 3. Na čelnej ploche je napnutá pružná fólia s reklamným motívom. Svetelný reklamný panel ďalej obsahuje dva páry oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel l osadených na zadnom prelcrytĺ pri vnútomých bočných stranach skriňovej konštrukcie. LED lištové svietidlá l sú osadené tak, že vytvárajú jednu nasvetľovaciu rovinu, ktorá je paralelná s rovinou čelnej plochy. Svetlo rozptyľujúci prvok z je umiestnený nad stredovým LED lištovým svietidlom l z prvého páru a stredovým LED lištovým svietidlom l z druhého páru. V tomto prípade svetlo rozptyľujúci prvok g má tvar oválnej lišty. Svetlo rozptyľujúci prvok g má matnú bielu povrchovú úpravu. Osadený je tak, že os § svetlo rozptyľujúceho prvku z je rovnobežná s pozdĺžnou osou 4 LED lištových svietidiel l. Stredové LED lištové svietidlo l z prvého páru bolo proti stredovému LED lištovému svietidlu l z druhého páru vo zvislom smere odklonené o uhol 4 °.Svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovanĺm jeho čelnej plochy podľa tohto vynálezu predstavuje technológiu využiteľnú v reklame, informačných, orientačných alebo navádzacĺch dopravných systémoch.l. Svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy, pozostávajúci z rámovej alebo skriňovej konštmkcie so zadným prekrytím a so svetelným vyžarovaním LED V nasvetľovacej rovine paralelnej s rovinou čelnej plochy, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje aspoň jeden pár oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel (l), kde aspoň medzi jednými oproti sebe orientovanými LED lištovými svietidlami (l) je v stredovej vzdialenosti medzi nimi zaradený svetlo rozptyľujúci prvok (2) s úplným alebo čiastočným oválnym alebo kmhovým prierezom tak, že os (3) svetlo rozptyľujúceho prvku(2) je rovnobežná s pozdĺžnou osou (4) LED lištových svietidiel (1).Z. Svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy podľa nároku 1,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje vedľa seba radené dva páry oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel (l), pričom svetlo rozptyľujúci prvok (2) je umiestnený nad LED lištovým svietidlom (1) z prvého páru a LED lištovým svietidlom (l) z druhého páru.3. Svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy podľa aspoňjedného z nárokov l a 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že svetlo rozptyľujúci prvok (2) má biely matný povrch.4. Svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy podľa aspoň jedného z nárokov l až 3, V y z n a č uj ú c i S a tý m , Že svetlo rozptyľujúci prvok (2)je rúrka.5. Svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy podľa aspoňjedného z nárokov 1 až 4, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že svetlo rozptyľujúci prvok (2)je oválna lišta.6. Svetelný panel s LED rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy podľa nároku 1 a 2,V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že stredové LED lištové svietidlo (l) z prvého páru je proti stredovému LED lištovému svietidlu (l) z druhého páru vo zvislom smere odklonené o uhol 1 až 10 °.

MPK / Značky

MPK: F21Y 101/02, G09F 13/04, F21Y 115/10, F21V 13/02

Značky: čelnej, panel, světelný, rovnomerným, diódovým, plochy, nasvetľovaním, rovinným

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-288321-svetelny-panel-s-led-diodovym-rovinnym-rovnomernym-nasvetlovanim-jeho-celnej-plochy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy</a>

Podobne patenty