Spôsob výroby topánky

Číslo patentu: 288171

Dátum: 07.03.2014

Autor: Chen Chuang-chuan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zvršok (200) a spájajúci stredový spojovací prvok (230) sa umiestnia do formy a materiálom tvoriacim podošvu (240) sa vyplnia otvory (235) v druhej ploche (232) a medzera medzi štvrtou plochou (234) stredového spojovacieho prvku (230) a spodného zvršku (220).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby topánky, konkrétnejšie spojenia zvršku, spojovacieho stredového prvku a podošvy topánky.Doteraz sa bežná topánka tvorená zvrškom, strednou časťou s množstvom otvorov a podošvou vyrábala tak, že sa spájajúca stredná časť našije na zvršok, a tým uzavrie spodnú časť zvršku. Zvršok a spájajúca stredná časť sa umiestnia do formy, a potom sa do formy naleje roztavená guma, aby sa vytvorila podošva. Otvory v spájajúcej strednej časti sa vyplnia gumou, aby pomohli spojiť zvršok a podošvu.Takto vyrobená topánka nemá dostatočnú spáj ajúcu silu medzi zvrškom a podošvou.Okrem uvedeného štandardného spôsobu výroby sú známe postupy, pri ktorých je zrejmá snaha zlepšiť pevnosť spojenia zvršku a podošvy. Riešenie podľa US 20030188454 zahrňuje rámik - stredový spojovací prvok obuvi, ktorý dosadá na spodnú časť zvršku prekrytú stielkou, pričom v kontaktnej časti spodnej časti zvršku a stielky musi byť toto spojenie uskutočnené lepidlom resp. glejom, aby bola zabezpečená pevnosť spojenia. Ďalšie altemativy uskutočnenia na zlepšenie pevnostných vlastností ponúka US 20030188454,napr. použitie množiny spájajúcich nitov po celom obvode rámika ñxujúcich vzájomnú polohu zvršku, stielky a stredového spojovacieho prvku - rámika.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť také riešenie, ktorým sa dosiahne zvýšenie pevnosti medzi zvrškom a podošvou bez použitia ďalších spojovacích prvkov (lepidlo resp. glej, nity).Uvedený cieľ spĺňa spôsob výroby topánky podľa vynálezu, kde topánka pozostáva zo zvršku, spojovacieho stredového prvku a podošvy, a zvršok je tvorený bočným zvrškom a spodným zvrškom. Stredový spojovací prvok obsahuje prvú plochu priliehajúcu k bočnému zvršku, druhú plochu spojenú s prvou plochou a orientovanú smerom von. Ďalej obsahuje tretiu plochu spojenú s druhou plochou a orientovanú nadol a štvrtú plochu spojenú s treťou plochou a orientovanú dovnútra. Druhá plocha obsahuje otvory a podošva prilieha k stredovému spojovaciemu prvku a k spodnému zvršku. Pri výrobe topánky sa postupuje tak, že sa zvršok a spájajúci stredový spojovací prvok umiestnia do formy a materiálom tvoriacim podošvu sa vyplnia otvory v druhej ploche a medzera medzi štvrtou plochou stredového spojovacieho prvku a spodného zvršku. Štvrtá plocha stredového spojovacieho prvku zahmuje prvky, ktoré majú tvar zubov píly.Jeden znak alebo časť znakov alebo všetky uvedené a iné znaky a výhody tohto vynálezu sa stanú odborníkom v tejto oblasti zrejmými z nasledujúceho opisu, v ktorom je ukázané a opisané výhodné uskutočnenie tohto vynálezu jednoducho pomocou ilustrácie jedného zo spôsobov najvhodnejšich na uskutočnenie vynálezu. Tento vynález môže mať rôzne uskutočnenia a viaceré jeho detaily sú schopné sa modifikovať v rôznych zrejmých aspektoch bez odchýlenia sa od vynálezu. V súlade s tým sa budú výkresy a opisy považovať za ilustratívne, a nie za obmedzujúce.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje bežný spôsob výroby topánky. Obr. 2 znázorňuje uskutočnenie podľa tohto vynálezu. Obr. 3 znázorňuje rez topánky podľa tohto vynálezu. Obr. 4 znázorňuje bočný pohľad na topánku.Doteraz bežná topánka, tak ako je znázomená na obr. l, pozostáva zo zvršku lLO, ktorý sa spája so strednou časťou Ä obsahujúcou množstvo otvorov Q a podošvou m. Topánka sa vyrába tak, že sa spájajúca stredná časť L 2 Q našije na zvršok ll 0, a tým uzavrie spodnú časť zvršku Q. Zvršok Q a spájajúca stredná časť l 20 sa umiestnia do fonny, a potom sa do fomiy naleje roztavená guma, aby sa vytvorila podošva QQ. Otvory É v spájajúeej strednej časti Q sa vyplnia gumou, aby pomohli spojiť zvršok Q a podošvu 140.Spôsob výroby topánky podľa vynálezu, znázomenej na obr. 2, kde topánka je tvorená zvrškom 20 Q,stredovým spojovacím prvkom Ä a podošvou E. Zvršok E je tvorený bočným zvrškom Q a spodnýmzvrškom 220. Stredový spojovací prvok 23 g zahmuje 4 plochy, prvá plocha í sa používa na to, aby sa našila na spodnú časť bočného zvršku 21 g a obklopíla zvršok Ľ. Druhá plocha Q je spojená s prvou plochou 231 aje orientovaná smerom von. V druhej ploche Q je mnoho otvorov . Tretia plocha 233 je spojená s druhou plochou 222 a je orientovaná nadol. Prvá plocha B a tretia plocha ZÄ sú navzájom rovnobežné a sú spojene druhou plochou 232. Štvrtá plocha m je spojená s treťou plochou ě aje orientovaná dovnútra, zahrňuje viaceré prvky, ktoré majú tvar zubov pily, ktoré sú rovnobežne s druhou plochou 32. Podošva E prilieha k stredovému spojovaciemu prvku m a k spodnému zvršku Ä. Samotný spôsob výroby topánky sa uskutočňuje tak, že sa zvršok m a spájajúci stredový spojovací prvok 230 umiestnia do formy. Materiál, ako je guma, sa roztaví a naleje do formy, aby sa vytvorila podošva E. Tento materiál vyplní otvory äâ v druhej ploche Q a medzeru medzi spodným zvrškom 220 a štvrtou plochou 234, a tým pomôže spojiť podošvu 240 a zvršok E.Na obr. 3 je znázomená topánka v reze. Štvrtá plocha 233 nie je v tej istej rovine priečneho rezu ako ostatné plochy. Toto znázomenie je uvedené preto, aby pomohlo pochopiť túto konštrukciu. Druhá plocha 23 g nie je na obrázku znázornená, pretože predstavuje dieru v priečnom reze. Na obr. 4 je znázomený bočný pohľad na topánku.Uvedený príklad uskutočnenia vynálezu, ako je znázomený na výkresoch a opísaný vyššie, je len jedno z možných riešení a nemá byť obmedzujúci.Predchádzajúci opis výhodného uskutočnenia tohto vynálezu sa uvádza na ilustráciu a opis. Nie je zamýšľaný ako vyčerpávajúci alebo obmedzujúci vynález na presnú opísanú formu alebo opísané príklady uskutočnenia. V súlade s tým by sa predchádzajúci opis mal považovať za ilustratívny, a nie za obmedzujúci. Je jasné, že mnohé modifikácie a varianty budú zrejme odbomíkom z praxe v tejto oblastí. Uskutočnenia boli vybrané a opísané, aby čo najlepšie vysvetlili princípy vynálezu a najlepší spôsob jeho aplikácie, čím sa odborníkom v tejto oblasti umožní pochopit vynález na ďalšie uskutočnenia s rôznymi modiñkáciami, ktoré sú vhodné na konkrétne použitie alebo zamýšľanú implementáciu. Zámerom je, aby rámec vynálezu bol definovaný pripojenými nárokmi a ich ekvivalentmi, v ktorých sa všetky výrazy majú chápať v ich najširšom rozumnom význame, pokiaľ nie je uvedené ináč. Malo by byť zrejmé, že odbomíci V tejto oblasti môžu urobiť zmeny V opísaných uskutočneniach bez odchýlenia sa z rámca tohto vynálezu, ako je definovaný nasledujúcimí nárokmi. Navyše, žiadny prvok ani komponent V tomto opise nemá byť určený verejnosti bez ohľadu na to, či tento prvok alebo komponentje explicitne uvedený v nasledujúcich nárokoch.l. Spôsob výroby topánky tvorenej zvrškom (200), stredovým spojovacím prvkom (230) a podošvou(240), kde zvršok (200) je tvorený bočným zvršok (210) a spodným zvrškom (220), kde stredový spojovací prvok (230) obsahuje prvú plochu (23 l) priliehajúcu k bočnému zvršku (210), druhú plochu (232) spojenú s prvou plochou (231) a orientovanú smerom von, tretiu plochu (233) spojenú s druhou plochou (232) a orientovanú nadol a štvrtú plochu (234) spojenú s treťou plochou (233) a orientovanú dovnútra, pričom druhá plocha (232) obsahuje otvory (235) a podošva (240) prilieha k stredovému spojovaciemu prvku (230) a k spodnému zvršku (220), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa zvršok (200) a spájajúci stredový spojovací prvok (230) umiestnia do formy a materiálom tvoriacim podošvu (240) sa vyplnia otvory (235) V druhej ploche (232) a medzera medzi štvrtou plochou (234) stredového spojovacieho prvku (230) a spodného zvršku2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že štvrtá plocha (234) zahrňuje prvky,ktoré majú tvar zubov píly, 4 výkresy

MPK / Značky

MPK: A43B 9/04, A43B 13/14, A43B 13/28, B29D 35/06

Značky: topánky, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-288171-sposob-vyroby-topanky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby topánky</a>

Podobne patenty