Spôsob chemickej modifikácie papierových dokumentov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisovaný spôsob spočíva v tom, že sa dokumenty v uzavretej komore podrobia opakovanému cyklickému pôsobeniu pravého alebo presýteného roztoku modifikačnej látky do dosiahnutia vlhkosti 30 %, výhodne do 12 %. Následne sa listy dokumentu stlačia počas najviac 24 hod., výhodne 2 až 60 s a sušia do dosiahnutia vlhkosti najviac 7 %. Uvedený cyklus sa opakuje do dosiahnutia hmotnostného nánosu 0,5 až 6 kg roztoku na 1 kg absolútne suchého dokumentu alebo do dosiahnutia pH v rozsahu 7 až 8,5, alebo alkalickej rezervy v rozsahu 0,5 až 2,5 % ekvivalentu CaCO3.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu chemickej modifikácie papierových dokumentov účinkom modiñkačnej látky vo forme vodného roztoku alebo vo forme prášku a vody.Vo svete sú známe viaceré spôsoby deacidiñkácíe, ktoré využívajú rôzne deacidiñkačné a modiñkačné látky alebo sústavy na báze organických rozpúšťadiel, ako sú freóny, horľave organické rozpúšťadlá alebo aj alkoholy. Nevýhodou používania organických rozpúšťadiel je ich enviromnentálna škodlivosť v celom cykle ich životného cyklu od ťažby surovín cez výrobu, použitie až po recykláciu a likvidáciu nerecyklovateľných zvyškov, ako aj škodlivosť na zdravie ľudí. Rozpúšťadlá s výnimkou rozpúšťadiel s úphie symetrickou molekulou, ako sú dialkylsiloxány, napríklad hexametyldisiloxán, zanechávajú po odparení v papieri organické zvyšky, ktoré sú zdrojom zdraviu škodlivých prchavých organických látok (VOC). Organicke rozpúšťadlá sú vo výrobe a v použití spojené s rizikom, ktorým je hlavne zvýšené nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.Známa je deacidifikácia kníh striekaním zo striekacích pištoli suspenziarni deacidiñkačných častíc a roztokmi vo freónoch (US 4522843, US 4860685, W 0 95/06779, US 5770148, W 0 87/00217). Nevýhodou týchto postupov je nízka účinnosť deacidiñkácie na mechanickú stálosť a životnosť papiera. Ekologickou nevýhodou striekania suspenziami častíc deacidiñkačných látok, ako je MgO vo freónoch je únik rozpúšťadiel do prostredia. Únik rozpúšťadiel do životného prostredia je nežiaduci.Taktiež je známy aj proces deacidiñkácie impregnáciou kníh ponorením do vodných sústav na báze hydroxidu vápenatého a ich následným sušením (EP 0273902). Väzby knihy sa po ponorení do vodných roztokov vážne poškodzujú, preto je nevyhnutné ich rozoberať a odstrániť pred deacidifikáciou väzby (EP 0273902) a po deacidiñkácii knihy znova zviazať. Takýto zásah do historických kníh je nežiaduci. Tento proces je preto pre knihy nevhodný a nepoužíva sa.Nevýhodou doteraz známych procesov a kontinuálnych zariadení na masovú deacidiñkáciu papiera vodnými sústavami (N eschen, Bueckeburg) je, že nie sú vhodné na masovú deacidiñkáciu kníh.Nevýhodou známych vodných procesov je nežiaduea deformácia papiera a kníh.Sú známe aj zariadenia a procesy na deacidifikáciu papiera a kníh časticami aerosólov zlúčenín nerozpustných vo vode, ako sú MgO a CaCO 3 (DE 10139517, DE 19981005271, PCT/CH 98/O 0540). Známe zariadenia a procesy 11 a deacidifikáciu papiera a kníh časticami aerosólov zlúčenín nerozpustných vo vode, ako sú MgO a CHCO 3 (procesy SoBu/Libertec/Datukom) majú viaceré nevýhody. Nevýhodou procesov, ktoré využívajú vo vode nerozpustné častice, je nerovnomerná distribúcia deacidifikačných častíc na povrchu papiera. Nedostatočný je prienik na molekulovú úroveň celulózy, kde dochádza k degradácii celulózových reťazcov. Nevýhodou je vysoká prašnosť prevádzkových priestorov deacidifikácie. Nevýhodou je tiež viditeľný nános prášku na dokumentoch, ktorý je pre viaceré knižnice a archívy neprijateľný. Nános prášku, ktorý zostáva sčasti viditeľný aj po klimatizácii, zapríčiňuje prašnosť aj pri manipulácii s takto deacidiñkovanými knihami archívnymi alebo inými dokumentrni v skladoch, knižniciach a archívoch.Predpokladom kvalitnej deacidifikácie a stabilizácie papiera je kvalitný prienik potrebnej časti deacidifikačných molekúl na molekulovú úroveň celulózového materiálu, na tie miesta materiálu, kde prebieha degradácia je potrebná difúzia na tie miesta, kde by mohla potenciálne, bez prítorrmosti deacidiñkačnej látky, prebiehať degradácia makromolekúl lignocelulózového materiálu je nevyhnutný prienik deacidifikačnej látky do vlastnej hmoty bunkových stien lignocelulózového substrátu, vrstiev bunkových stien, do ñbríl, mikrofibríl, kryštalicko-amorñiých častí a molekúl celulózy. Prienik má prebiehať v potrebnom čase, koncentrácii a hmotnostnom difúznom toku podľa prebiehajúcich degradačných reakcií.Najvýznamnejšie na stálosť a existenciu hmoty, jej mechanických, fyzikálnych a úžitkových vlastností ma hlavne celulóza,veľkosť celulózových makromolekúl. Rozmery priečneho rezu rnakromolekuly celulózy sú rádovo 10 až 10 ° nanometra, alebo 104 až 10 ° rnikrometra. V celulózovej hmote prebiehajú hydrolytické a oxidačné degradačné procesy na úrovni molekúl, funkčných skupín, glykozidických a ostatných funkčných skupín a väzieb. Ich výsledkom sú štatistické, alebo odlupovacie degradačné reakcie a pokles polymerizačného stupňa. Nevýhoda deacidifikačných procesov, ktoré využívajú nerozpustné mikročastice vrátane nanočastic, je to, že častice majú veľkosť o mnoho rádov väčšiu, ako je rozmer miest, kde prebieha degradácia. Častice majú rozmer 102 až 10 nanometra. Sú rádovo 100- až 10 OOO-krát väčšie, ako je rozmer molekulovej úrovne celulózy, 103 až 105 väčšie ako rozmer glykozidických, metylolových a ďalších funkčných skupín a väzieb, kde prebiehajú degradačné hydrolytické a oxidačné reakcie. Ziadne nerozpustné častice, ktoré nevytvárajú pravý roztok, nemôžu preníkať do vnútornej štruktúry makromolekúl celulózy.Na kontrolu a vývoj účinných procesov degradácie treba splniť základne nevyhnutné predpoklady na polaritu, veľkosť a tvar modifikačných látok. Polarita rozpúštädla, alebo nosiča deacidiíikačnej, alebo modifikačnej látky je nevyhnutná na napučanie celulózového substrátu. To je nevyhnutné na oddialenie dvoch mak l 0romolekúl celulózy od seba, na rozrušenie medzimolekulových vodíkových a disperzných väzieb na to, aby medzi makromolekuly celulózy mohla vniknúť účinná látka, ktorá je rozpúšťadlom alebo nosičom nesená. Prienik deacidifikačnej, antioxidačnej alebo inej modifikačnej látky k molekulám celulózy zabezpečujú molekuly s polaritou väčšou, rovnajúcou sa alebo aspoň blízkou polarite vody a vodíkových môstikov. Nepolárne látky nenapučiavajú bunkovú stenu, nie sú schopné oddialiť makromolekuly celulózy od seba, ani preniknút na úroveň molekúl, funkčných skupín a väzieb na ktorej prebieha degradácia. Nepoláme rozpúšťadlá neprenikajú do substrátu celulózy, ani nemôžu na túto úroveň dopravit deacidíñkačné ani iné modiñkačne látky. Nevýhodou uvedených nevodných procesov a procesov, V ktorých sa používajú nerozpustne častice zlúčenín nerozpustných vo vode, je slabý alebo žiadny prienik týchto látok do celulózového substrátu bunkových stien na úroveň prebiehajúcej degradácie.Cieľom predloženého vynálezu je odstrániť ekologické, technické a bezpečnostné problémy a nevýhody použitia horľavých organických rozpúšťadiel, freónov a iných tluorovaných rozpúšťadiel, urýchliť a zlepšit prienik modiñkačných látok s využitím vody a vzduchu a vodorozpustných modiñkačných látok, alebo aj ich zmesí s nerozpustnými časticarni, pričom cieľom použitia nízkomolekulových polámych vodorozpustných zlúčenín je ich rýchly a kvalitný prienik k molekulám celulózy, rýchly stabilizačný účinok, a cieľom použitia ich kombinácii s nerozpustnými časticami je zaistiť dostatočne dlhodobú alkalickú rezervu a ochranu materiálu. Ďalším cieľom vynálezu je odstrániť nežiaduce defonnácie papiera a knih pri využití pravých aj presýtených vodných roztokov.Cieľom spôsobu využívajúceho kombinované sústavy na báze vodorozpustných látok je tiež umožnenie kontroly a minimalizácie negatívneho urýchľovania tvorby organických kyselín účinkom deacidiñkačných látok (jalové kyseliny), ku ktorým dochádza účinkom dosiaľ známych deacidifikačných procesov. J alové kyseliny zbytočne a negatívne zvyšujú spotrebu alkálií (jalová alkalická rezerva).Uvedené ciele spĺňa spôsob chemickej modifikácie papierových dokumentov účinkom modifikačnej látky vo forme vodného roztoku alebo vo forme prášku a vody, ktorého podstata spočíva V tom, že sa dokumenty v uzavretej komore podrobia opakovaným cyklom pôsobenia pravého alebo presýteného roztoku vodorozpustnej modiñkačnej látky do dosiahnutia vlhkosti najviac 30 , výhodne do 12 . Následne sa listy dokumentu stlačia počas najviac 24 hod., výhodne 2 až 60 sek. a sušia do dosiahnutia vlhkosti najviac 7 , výhodne najviac 3 . Deformačná odchýlka vysušeného dokumentu od jeho rovinnosti je najviac 0,5 mm, výhodne 0,05 mm. Uvedený cyklus sa opakuje do dosiahnutia požadovanej retencie modiñkačnej látky zodpovedajúcej po ukončení cyklíckého nanášania sumárnemu hmotnostnému nánosu 0,5 až 6 kg vody na l kg absolútne suchého dokumentu, alebo do dosiahnutia požadovaného pH v rozsahu 7 až 8,5, alebo alkalickej rezervy v rozsahu 0,5 až 2,5 ekvivalentu CaCOg.Zistilo sa, že je výhodné keď uzavretou komorou je impregnačná komora alebo reaktor alebo alkalická deacidiñkačná hmlová komora.Taktiež sa zistilo, že je výhodné, ked sa pravý alebo presýtený roztok vodorozpustnej modiñkačnej látky aplikuje vo forme aerosólu s veľkosťou kvapiek do 120 rnikrometrov, výhodne s veľkosťou kvapiek do 60 mikrometrov.Je výhodné, ked sa pred opakovaným cyklom pôsobenia pravého alebo presýteného roztoku vodorozpustnej modiñkačnej látky, následného stlačenia a sušenia v uzavretej komore, vodorozpustná modiñkačná látka vo forme prášku a vody nanesú v uzatvorenej komore na povrch dokumentu oddelene za vzniku vodneho roztoku modiñkačnej látky priamo na povrchu alebo in situ v štruktúre papiera alebo v materiáli dokumentu.Pravým alebo presýteným roztokom vodorozpustnej modiñkačnej látky je najmä roztok Mg(HCO 3)2,Ca(HCO 3)2, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2, K 2 ZrO(CO 3), kyseliny askorbovej, alebo prírodných extraktov s obsahom prírodného vitamínu C najmenej 85 , alebo prírodných alebo syntetických antioxidantov, KSCN, Kl,KBr, NaBH 4, a látky reagujúce s karbonylovými skupinami, biologicky aktívne látky, zmäkčovadlá, hydrofobizačne látky, povrchovo aktívne látky a pomocné priemyslové prípravky, alebo ich kombinácie.Zistilo sa, že je výhodné, ked sa aerosól pravého alebo presýteného roztoku vodorozpustnej modifikačnej látky nanáša na povrch listov dokumentov v uzatvorenej komore oddelených listovaním prúdom vzduchu alebo v uzatvorenej komore vybavenej dýzami na vháňanie vzduchu, pričom dokumenty a/alebo dýzy, vykonávajú vratný priamočiary alebo vzájomný vratný priamočiary, alebo rotačný alebo vzájomný rotačný pohyb,a vzduch alebo aerosól prúdi medzi jednotlivými listami dokumentov. Listovanie dokumentov sa uskutočňuje mechanicky alebo pomocou pneumatického zariadenia.Sušenie dokumentov po nanesení pravého alebo presýteného roztoku vodorozpustnej modifikačnej látky alebo vody sa uskutočňuje sušiacim činidlom alebo časticami hygroskopických alebo s vodou reagujúcichmodifrkačných látok, ako sú najmä MgO, Ca(OH)2, škrob, hygroskopické deriváty celulózy, melamínoformaldehydové reaktoplasty, alebo vzduchom, alebo ich kombináciou.Ďalej sa zistilo, že je výhodné, keď sa opakované nanášanie pravého alebo presýteného roztoku vodorozpustnej modiñkačnej látky a následné sušenie takto upravených dokumentov riadi automaticky, a deformácia je regulovaná takou maximálnou vlhkosťou dokumentov po nanášaní, aby deformačná odchýlka vysušeného listu dokumentu od rovinnosti bola najviac 0,5 mm, výhodne najviac 0,05 mm.Na drevitý strojom hladený, neglejený papier s plošnou hmotnosťou 45 g/mz, s hrúbkou 63 15 m, s povrchovým pH 4,9 zložením 55 mechanickej bielenej drevoviny, 20 bielenej sulfátovej buníčiny, 15 zachytených odpadových vlákien, 10 kaolínu, sa nanášal deacidiñkačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,005 mol/dms. Celkový nános vodného roztoku bol 3120 g/kg papiera. Nános sa vykonal v cykloch striedavým nanášaním a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera (WW) po cykle nanášania wm 11,5 vzťahované na hmotnosť absolútne suchého papiera. Minimálna regulovaná vlhkost papiera po vysušení vzduchom bola 4,7 . Celkový čas nanášania a sušenia bol 120 hodin pri atmosférickom tlaku, teplote nanášania 23 °C a teplote sušenia 23 °C. Priemerná hodnota pH papiera bola po modiñkácíi 7,5 l 0,3.Na drevitý strojom hladený, neglejený, papier s plošnou hmotnosťou 45 g/mz, s luúbkou 68 14 m, s povrchovým pH 4,7 a zložením 55 mechanickej bielenej drevoviny, 20 bielenej sulfátovej buníčiny,15 zachytených odpadových vlákien, 10 kaolínu, sa nanášal presýtený deacidifikačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,09 mol/l. Celkový nános vodného roztoku bol 3650 g/kg papiera. Nános sa vykonal v cykloch striedavým nanášaním a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera(WW) po cykle nanášania wmax 12,9 vzťahované na hmotnosť absolútne suchého papiera. Minimálna regulovaná vlhkosť papiera po vysušení vzduchom bola 5,7 . Celkový čas nanášania a sušenia bol 7 hodín pri atmosférickom tlaku, teplote nanášania 23 °C a teplote sušenia 23 °C. Priemerná hodnota pH papiera bola po modíñkácii 7,8 0,3. Príklad 3Na drevitý strojom hladený, neglejený, papier s plošnou hmotnosťou 45 g/mz, s hrúbkou 68 24 m, s povrchovýrn pH 4,7 a zložením 55 mechanickej bielenej drevoviny, 20 bielenej sulfátovej buníčiny,15 zachytených odpadových vlákien, 10 kaolínu, sa nanášal presýtený deacidifikačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,135 mol/l. Celkový nános vodného roztoku bol 500 g/kg papiera. Nános sa vykonal v cykloch striedavým nanášaním a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera(WW) po cykle nanášania wm, 12,9 vzťahované na hmotnost absolútne suchého papiera. Minimálna regulovaná vlhkosť papiera po vysušení vzduchom bola 5,7 . Po dosiahnutí požadovaného nánosu sa papier v uzavretej impregnačnej nádobke vystavil účinku aerosólu MgO v suchom vzduchu. Častice MgO mali veľkosť v priemere 14 m, a čas nanášania bol 10 minút. Celkový čas nanášania a sušenia bol 1,2 hodiny pri atmosférickom tlaku, teplote nanášania 23 °C a teplote sušenia 23 °C. Priememá hodnota pH papiera bola po modiñkácii 8,8 0,5.Na drevitý strojom hladený, neglejený, papier s plošnou hmotnosťou 45 g/mz, s hrúbkou 70 6 m, s povrchovým pH z 4,4 a zložením 55 mechanickej bielenej drevoviny, 20 bielenej sulfátovej buníčiny,15 zachytených odpadových vlákien, 10 kaolínu, sa nanáša presýtený deacidifikačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,135 mol/l. Celkový nános vodného roztoku bol 1000 g/kg papiera. Nános sa vykonal V cykloch striedavým nanášaním a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera(wmax) po cykle nanášania wmx 10,9 vzťahovane na hmotnosť absolútne suchého papiera. Minimálna regulované vlhkosť papiera po vysušení suchým vzduchom bola 2,1 . Po dosiahnutí požadovaného nánosu sa papier v uzavretej impregnačnej nádobke vystavil účinku aerosólu MgO v suchom vzduchu. Castice MgO mali veľkosť v priemere 14 m, a čas nanášania bol 5 minút. Celkový čas nanášania a sušenia bol 2,3 hodiny,teplota nanášania 23 °C, tlak 0,3 MPa a teplota sušenia 23 °C. Priemerná hodnota pH papiera bola po modifikácii 8,1 ł 0,7.Na drevitý papier s plošnou hmotnosťou 60 g/mz, s hrúbkou 84 53 m, s povrchovým pH 4,2 a zložením 70 mechanickej bielenej drevoviny, 20 bielenej sulfátovej buničiny, 5 zachytených odpadových vlákien, 5 kaolínu, sa nanášal deacidifikačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,004 mol/l. Celkový nános vodného roztoku bol 1250 g/kg papiera. Nános sa vykonal v cykloch striedavým nanášaním a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera (wmx) po cykle nanášania wmx 9,4 vzťahované na hmotnosť absolútne suchého papiera. Po dosiahnutí požadovaného nánosu sa papier v uzavretej impregnačnej nádobke vystavil účinku aerosólu MgO v suchom vzduchu pri teplote 23 °C, tlaku 0,3 MPa a čas nanášania MgO bol 15 rnin. Častice MgO mali veľkost v priemere 14 m. Celkový čas modifikácie bol 2 hodiny. Priemerná hodnota pH papiera bola po modifikácii 9,1 ł 0,7.Na drevitý papier s plošnou hmotnosťou 60 g/mz, s hrúbkou 84 t 3 m, s povrchovým pH 4,2 a zložením 70 mechanickej bielenej drevoviny, 20 bielenej sulfátovej buničiny, 5 zachytených odpadových vlákien, 5 kaolínu, sa nanášal deacidiñkačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,008 mol/l. Celkový nános vodného roztoku bol 1250 g/kg papiera. Nános sa vykonal V cykloch striedavým nanášanim a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera (wmax) po cykle nanášania wm, 9,4 vzťahované na hmotnost absolútne suchého papiera. Po dosiahnutí požadovaného nánosu sa papier v uzavretej impregnačnej nádobke vystavil účinku aerosólu MgO v suchom argóne pri teplote 45 °C a tlaku 0,25 MPa a čas nanášania MgO bol 10 min. Častice MgO mali veľkosť V priemere 14 m. Celkový čas modifikácie bol 45 minút. Priemerná hodnota pH papiera bola po modiñkácii 8,7 0,6.Na drevitý papier s plošnou hmotnosťou 60 g/mz, s hrúbkou 84 l 3 m, s povrchovým pH 4,2 a zložením 70 mechanickej bielenej drevoviny, 20 bielenej sulfátovej buničiny, 5 zachytených odpadových vlákien, 5 kaolínu, sa nanášal presýtený deaciditikačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,135 mol/l. Celkový nános vodného roztoku bol 300 g/kg papiera. Nános sa vykonal v cykloch striedavým nanášaním a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera (wmx) po cykle nanášania wmax 10,15 vzťahované na hmotnosť absolútne suchého papiera. Po dosiahnutí požadovaného nánosu sa papier v uzavretej impregnačnej nádobke vystavil účinku aerosólu zmesi MgO Ca(CO 3)2 v suchom argóne pri teplote 23 °C a atrnosférickom tlaku a čas nanášania MgO Ca(CO 3)2 bol 3 min. Hmotnostný pomer medzi MgO a Ca(C 03)2 bol 3 2. Častice MgO mali veľkosť v priemere 14 m a častice Ca(CO 3)2 mali veľkosť 18 m. Celkový čas modifikácie bol 35 minút. Priememá hodnota pH papiera bola po modifikácii 7,8 i 0,7.Na drevitý papier s plošnou hmotnosťou 80 g/mZ, s hrúbkou 84 13 m, s povrchovým pH 4,2 a zložením 65 mechanickej bielenej drevoviny, 25 bielenej sulfátovej buničiny, 10 kaolínu, sa nanášal presýtený deacidifikačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,135 mol/l. Celkový nános vodného roztoku bol 150 g/kg papiera. Nános sa vykonal v cykloch striedavým nanášaním a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera (w,) po cykle nanášania wmax 9,75 vzťahované na hmotnosť absolútne suchého papiera. Po dosiahnutí požadovaného nánosu sa papier v uzavretej impregnačnej nádobke vystavil účinku aerosólu zmesi MgO Ca(CO 3)2 v suchom dusíku pri teplote 60 C a atmosférickom tlaku a čas nanášania MgO Ca(CO 3) bol 8 min. Dusík sa vedie cez vymrazovačku a vysuší sa a spätne sa použije na sušenie. Hmotnostný pomer medzi MgO a Ca(CO 3)2 bol 4 l. Častice MgO mali veľkosť v priemere 16 m a častice Ca(CO 3)2 mali veľkosť 14 m. Celkový čas modifikácie bol 23 minút. Priememá hodnota pH papiera bola po moditikácii 8,4 10,6.Na drevitý strojom hladený, neglejený, papier s plošnou hmotnosťou 45 g/mz, s hrúbkou 63 tS m, s povrchovým pH 4,9 a zložením 55 mechanickej bielenej drevoviny, 20 bielenej sulfátovej buničiny,15 zachytených odpadových vlákien, 10 kaolínu, sa nanášal deacidifikačný roztok Mg(HCO 3)2 s koncentráciou 0,003 mel/dm. Celkový nános vodného roztoku bol 430 g/kg papiera. Nános sa vykonal v cykloch striedavým nanášanim a sušením s kontrolou a riadením maximálnej vlhkosti papiera (wmax) po cykle nanášania wmx 11,5 vzťahované na hmotnosť absolútne suchého papiera. Minimálna regulované, vlhkost papiera po vysušení suchým vzduchom bola 1,5 . Po dosiahnutí požadovaného nánosu sa papier v uzavretej impregnačnej nádobke vystavil účinku aerosólu Mg(OH)g v suchom vzduchu pri teplote 23 °C a atmosférickom tlaku a čas nanášania Mg(OH)2 bol 5 min. Častice Mg(OH)2 mali veľkosť v priemere 10 m. Celkový čas modifikácie bol 1,2 hodiny. Priemerná hodnota pH papiera bola po modifikácii 8,1 0,8.

MPK / Značky

MPK: D21H 25/18, D21H 25/00, B41M 7/00

Značky: papierových, modifikácie, spôsob, dokumentov, chemickej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-287856-sposob-chemickej-modifikacie-papierovych-dokumentov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob chemickej modifikácie papierových dokumentov</a>

Podobne patenty