Použitie kyseliny tiludrónovej a jej derivátov na prípravu farmaceutických prípravkov na prevenciu a liečbu osteoporózy hydiny

Číslo patentu: 286583

Dátum: 29.12.2008

Autori: Bardon Thierry, Thibaud Dominique

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použitie účinnej látky zvolenej zo súboru zahrnujúceho tiludrónovú kyselinu, jej farmaceuticky prijateľné soli, jej hydráty a ich zmesi na prípravu farmaceutického prostriedku na prevenciu a liečenie osteoporózy hydiny.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka použitia tiludrónovej kyseliny, je famiaceuticky prijateľných solí alebo jej hydrátov na prípravu farmaceutických prostriedkov na prevenciu a na liečenie osteoporózy hydiny najmä sliepok.Doteraj ší stav technikySamice vtákov majú kostný metabolizmus, ktorý je obzvlášť zaťažovaný snahou o vytvárame vaječných škrupín, ktoré sú bohaté na minerály, z ktorých hlavný je Vápnik. Kosti vtáčích samíc vykonávajú dve nevyhnutne funkcie mechanickú funkciu, spoločnú pre všetky stavovce, sprostredkujúcu vlastnosti na udržanie tela v priestore a fyziologickú funkciu špecifickú pre vtáčie samice, vytváranie zásoby vápnika, ktorá môže byť pohotovo mobilizovaná na vytváranie vaječných škrupín. Mechanickú funkciu preberajú dva typy kostí kortikálna kosť tvorená vonkajším puzdrom kosti a trabekuláma kosť pozostávajúca z kostného trámca orientovaného v smere síl vnútri kostí. Fyziologickú ñinkciu preberá treti typ kosti, kostná dreň, ktorá vypĺňa dutiny niektorých dlhých alebo plochých kostí. Kostná dreň sa vytvára medzi trámcami trabekulámej kosti. Táto dreň je veľmi krehká a nepreberá žiadnu mechanickú funkciu.V čase znášania prekonáva kostná dreň cykly resorpcia - vytváranie, pričom každý cyklus je sprevádzaný tvorením vajca. Počas resorpcie uvoľňuje kostná dreň veľké množstvo vápnika, potrebného na stavbu škrupiny. Vytváranie, ktoré sprevádza túto resorpciu umožňuje rekonštitúciu dreňovej zásoby vápnika, ktorá je mobilizovaná v budúcom cykle.Medzi vtáčími samicarni sú sliepky, najmä sliepky, ktoré znášajú vajcia určené na konzumáciu ľuďmi,druhom, ktorého kostný metabolizmus je silno zaťažovaný. Najmä stále pokroky v oblasti genetickej selekcie a výživy viedli počas posledných 30 rokov k rovnomernému narastaniu počtu vajec znášaných jednou sliepkou. Dnes je bežné, že jedna sliepka znesie za rok viac ako 300 vajec. Na vrchole produktivnej fázy znesie sliepka jedno vajce denne. Táto zmena je paradoxne sprevádzaná zmenšovaním zvierat a najmä objemu vápnikovej rezervy predstavovanej kostrou.Kostný metabolizmus sliepok nebol doposiaľ úplne študovaný. Začína sa však lepšie rozumieť zmenám,ktoré prekonáva kostná dreň a štrukturálne kosti v závislosti od znášania (napríklad Wilson, S. a kol., Res. Vet. Scí. 53, str. 52 až 58, 1992) Miller, S. C., str. 103 až 116 a Whitehead, C. C. a kol., str. 265 až 280 v knihe Bone Biology and Skeletal Disorders in Poultry, ktorú vydal 1992 Whitehead C. C. Carfax Publishing Company). Keď znášanie pokračuje, postupne narastá kostná dreň, aby bola zaručená produkcia škrupín a udržaná trvalá produkcia vajec. Vápnik uložený v kostnej dreni pochádza hlavne z krmiva. Štrukturálne kostí sa však tiež podieľajú na vytváraní zásoby vápnika. Postupne teda s postupujúcim znášaním v dôsledku perrnanentnej prestavby kostnej drene pri každom cykle znášania štrukturálne kosti (kortikálna a trabekulárna kosť) podliehajú resorpcíi uvoľňovaním vápnika, ktorý sa potom ukladá v kostnej dreni. Táto resorpcia nie je kompenzovaná tvorením novej štrukturálnej kosti. Výsledkom tohto javu je ubúdanie štrukturálnych kostí počas znášania bez ovplyvnenia inineralizácie kostí, čo charakterizuje osteoporózu sliepok. Tomuto procesu postupného ubúdania kostí predchádza iný úbytok štrukturálnych kosti sprevádzajúci tvorbu kostnej drene táto tvorba začína s vývojom vaječníkových folikúl približne dva týždne pred začiatkom znášania (Wilson, S. a kol., Res. Vet. Scí. 64, str. 37 až 40, 1998). Osteoporóza teda začína pri nosniciach ešte pred dosiahnutím ich pohlavnej zrelosti ubúdanie štrukturálnych kostí v tomto štádiu sprevádza tvorbu kostnej drene. Pokračuje počas znášania sprevádza potom prestavbu kostnej drene nevyhnutnú na vytváranie škrupín.Dôsledky osteoporózy sliepok sú lekárske a ekonomické a ovplyvňujú životnú pohodu sliepok. Ubúdanie kortikálnej a trabekulámej kostnej hmoty je príčinou krehnutía kostry, vedúcej k výskytu spontánnych zlomenín počas znášania alebo zlomenín pri manipulácii so zvieratami ku koncu znášky počas doby do porážky. Pohybové poruchy sú spojené so skrehnutím kostry až do stavu obmedzenia alebo zabrànenia pohybu zvieraťa, ktoré končí tým, že zviera už nie je schopné prijímať potravu a uhynie. Životná pohoda zvieraťa je tak spochybnená (bolesťou zlomeniny, obmedzením pohybu, zlým prijímaním potravy). Nakoniec z ekonomického hľadiska vytvára osteoporóza straty spojené s úhynom zvierat, so znížením produkcie vajec a so stratou ekonomickej hodnoty zdochlín sliepok, majúcich zlomeniny.Osteoporóza je preto jednou z hlavných starostí priemyselného chovu sliepok, ktore znášajú vajcia určené na ľudskú spotrebu (Knowles, T. G. a kol., Poultry Science 77, str. 1798 až 1802, 1998). Usilie o riešenie nepriaznivých následkov osteoporózy pri nosniciach zodpovedá veľkej potrebe tohto priemyslu.Lekársky záujem o deriváty bisfosfónovej kyseliny alebo o bisfosfonáty je dnes dobre známy. Ich farmakologické vlastnosti a ich terapeutické použitie u cicavcov, najmä u ľudí, sú dobre zdokumentované. Deriváty bisfosfónovej kyseliny majú antiresorpčne účinky na kosti a regulačné pôsobenie na ich stavbu. Hlavným cieľom týchto zlúčenín je osteoklast, ktorým je mnohojadrová bunka odbúravajúca kostné tkanivo. Mechanizmus bunkového pôsobenia je vo vysvetľovanom procese. Dnes sa zdá, že v rodine bisfosfonátov je možné rozlíšiť dve skupiny zlúčenín, ktoré pôsobia odlišne na metabolizmus osteoklastu zlúčeniny s chýbajúcoudusíkovou funkčnou skupinou, najmä amínovou funkčnou skupinou a zlúčeniny majúce túto funkčnú skupinu. Do prvej skupiny patria zlúčeniny ako etidrónová kyselina, clodrónová kyselina a tiludrónová kyselina. Tieto zlúčeniny vykonávajú svoje cytotoxické pôsobenie na osteoklasty prostredníctvom metabolytov vytváraných v bunke týmito metabolytrni sú nehydrolyzovateľné nukleotidy analógov ATP (Auriola S. a kol., J. Chromat. B. 704, str. 187 až 195, 1997 Rogers, M. J. a kol., Bone 24, str. 73 S až 79 S, 1999). Do druhej skupiny (bisfosfonáty obsahujúce dusikovú funkčnú skupinu) patria zlúčeniny ako kyselina pamidrónová, alendrónová, risedrónová a ibandrónová. Tieto zlúčeniny vykonávajú cytotoxické pôsobenie inhibíciou mevalonátovej metabolickej cesty, čo vedie k tomu, že chýba aktivácia proteínov, potrebná na osteolytickú činnosť osteoklastov (Luckman, S. P., J. Bone Miner. Res. 13, str. 581 až 589, 1998).Tento druh pôsobenia, ktorý je odlišný na bunkovej úrovni, zodpovedá rozdielu v intenzite farrnakologickěho účinku na resorpciu kostí. Javí sa, že bezdusíkové bisfosfonáty sú menej účinne ako dusíkaté zlúčeniny. Ako príklad sa uvádza, že najnižšia subkutánna dávka vedúca k inhibičnému účinku na model resorpcie kostí pri krysách je 300 až 400-krát nižšia pri alendrónovej kyseline ako pri tiludrónovej kyseline (Geddes, A. v článku Bone and Mineral Researc , vydavateľ Elsevier Science BV, str. 265 až 306, 1994).Tento rozdiel farmakologického pôsobenia sa klinicky prejavuje v indikáciách, pre ktoré sa tieto zlúčeniny používajú ako liečivá. Napríklad indikáciou pre deriváty bisfosfónových kyselín je osteoporóza menopauzálnych žien. Rad derivátov je účinnou látkou obchodných farrnaceutických prostriedkov pre túto indikáciu ako napríklad alendrónová kyselina, ktorá sa podáva v dennej orálnej dávke 10 mg na osobu (Lourwood, D. L., Pharmacotherapy 18, str. 779 až 789, 1998). Iné zlúčeniny nepreukázali svoju účinnosť pri tejto indikácii ako napríklad tiludrónová kyselina podávaná orálne v dávke 50 alebo 200 mg na osobu (Reginster, J. Y., Bone 23 (5) doplnok S 594, 1998). Je treba poznamenať, že pomer denných dávok týchto dvoch zlúčenín pri tejto indikácii (osteoporózc) je 5 až 20, teda značne menší ako pomer dávok týchto dvoch zlúčenín na inhibíciu resorpçíe.Pri vtákoch sa doposiaľ venovala malá pozornosť štúdii účinku derivátov bisfosfónovej kyseliny pri liečení a prevencii osteoporózy. Takým štúdiám bola podrobená len alendrónová kyselina. Prvá štúdia dokazuje inhibičné účinky tejto zlúčeniny na resorpciu trabekulámej kosti, ktorá sprevádza získanie pohlavnej zrelosti pri nosniciach, ak je produkt podávaný subkutánne v dávke 0,01 mg/kg dvakrát týždenne od veku 16 týždňov až do znesenia prvého vajca, kedy boli sliepky usmrtené, aby sa vykonali histomorfometrické skúšky v blízkej oblasti tarzometatarzálnej kosti (Thorp, B. H. a kol., Avian Pathol. 22, str. 671 až 682, 1993). Druhá štúdia je založená na trochu odlišnom podávaní alendrónová kyselina sa podáva opäť subkutánne v dávke 0,01 mg/kg v rámci 6 podaní v priebehu dvoch týždňov od veku 14 týždňov, teda celková dávka podaná každej sliepke je 0,06 mg/kg (Wilson, S. a kol., Res. Vet. Sci. 64, str. 37 až 40, 1998). Pri tejto štúdii sa polovica kontrolných a ošetrovaných sliepok usmrtila na začiatku znášania, druhá polovica sa usmrtila približne 18 týždňov po nástupe znášania. Rovnako ako v predchádzajúcej štúdii, preukazuje táto štúdia inhibičný účinok alendronátu na resorpciu kostí, ktorá predchádza zueseniu prvého vajca. V oboch prípadoch je v priemere objem trabekulámej kosti o 25 až 30 väčší pri ošetrovaných sliepkach ako pri kontrolných sliepkach. Po znášaní počas 18 týždňov majú ošetrovanć sliepky stále objem trabekulámej kosti o približne 35 väčší ako kontrolné sliepky, ale pri obidvoch skupinách zvierat je úbytok trabekulámej kosti, signalizujúci vývoj osteoporózneho procesu, porovnateľný a predstavuje približne 25 až 30 objemu trabekulámej kosti pri nástupe znášania. Z oboch týchto štúdií vyplýva, že alendrónová kyselina znižuje úbytok kosti, ktorý sprevádza tvorbu kostnej drene pred nástupom znášania, neumožňuje však významne znížiť úbytok kosti, ktorý sprevádza prestavbu kostnej drene počas znášania.Tieto štúdie teda naznačujú, že deriváty bisfosfónovej kyseliny umožňujú čiastočnú prevenciu osteoporózy pri nosniciach, bez toho aby zabraňovali resorpcii kostí, ktorá sprevádza prestavbu kostnej drene počas znášania.Okrem toho tieto štúdie odhaľujú, že alendrónová kyselina spôsobuje redukciu objemu kostnej drene, ktorá je nevýznamná na začiatku znášania, ale stáva sa významnou v priebehu znášania 18 týždňov po nástupe znášania majú sliepky ošetrene alendrónovou kyselinou objem kostnej drene približne o 20 menší ako kontrolné zvieratá. Tento výsledok je nepriaznivý, keďže naznačuje, že podávanie derivátov bisfosfónovej kyseliny môže mať dopad na tvorbu škrupín a v dôsledku toho na produkciu vajec. Publikovane výskumné práce neudávajú žiadne výsledky týkajúce sa produkcie vajec počas ošetrovania pred nástupom znášania. Ale výskum Thorpa a kol. zreteľne dokazuje škodlivý účinok na produkciu vajec pri podávaní bisfosfonátu počas znášania, keďže sa znižuje alebo dokonca zastavuje znášanie v závislosti od podávanej dávky.Doterajší stav techniky vedie k úvahe, že hoci deriváty bisfosfónovej kyseliny, podávané pred nástupom znášania, sú potenciálne aktívne v ošetrovaní a prevencii osteoporózy sliepok, pôsobia hlavne na čiastočnú inhibíciu úbytku kostí, ktorý sprevádza tvorbu kostnej drene pred nástupom znášania, bez akéhokoľvek vplyvu na úbytok kostí, ktorý sprevádza prestavbu kostnej drene počas znášania. Okrem toho tento inhibičný účinok na úbytok kostí je spojený s nepriaznivým účinkom na kostnú dreň, ktorý súvisí s kompromisom produkcie vaječných škrupín dobrej kvality alebo dokonca produkcie vajec. To vyvoláva pochybnosť o poten 10ciálnej hodnote bisfosfonátov pri ošetrovaní alebo prevencii osteoporózy sliepok V skutočnosti je nevyhnutné na zachovanie potenciálu produkcie vajec tak, aby bol ekonomicky prijateľný pre spotrebiteľa.Extrapoláciou by bolo možné očakávať zisk podobných, a teda neuspokojivých účinkov s tiludrónovou kyselinou pri vyšších dávkach (300 až 400-násobných) ako pri dávkach použitých vo vykonaných štúdiách s alendrónovou kyselinou, teda spolu približne 20 až 25 mg/kg subkutánne. Porovnanie štúdií vykonaných na ľuďoch, jednak s tiludrónovou kyselinou, jednak s alendrónovou kyselinou nabádajú k domníenke, že dávky tiludrónovej kyseliny (suboptimálne dávky) sú nedostatočné na získanie významných efektov pri liečení postmenopauzálnej osteoporózy.Teraz sa však s prekvapením zístilo, že suboptimálne dávky tiludrónovej kyseliny môžu predchádzať osteoporóze pri hydine, napríklad pri sliepkach, nielen inhibíciou úbytku kostí, ktorý sprevádza tvorenie kostnej drene pred nástupom znášania, ale tíež inhibíciou úbytku kostí, ktorý sprevádza prestavbu kostnej drene počas znášania. Tento výsledok je tým pozoruhodnejší, že sa tiludrónová kyselina podávala niekoľko týždňov pred nástupom znášanía účinky produktu sú merateľnć ešte niekoľko mesiacov po skončení podávania. Tento pozitívny vplyv na ošetrovanie osteoporózy nie je sprevádzaný negatívnym účinkom na kostnú dreň. Tiludrónová kyselina nespôsobuje zníženie vývoja kostnej drene počas znášania. Nepriaznivých účinkov na produkciu škrupín dobrej kvality alebo na produkciu vajec, pozorovaných pri podávaní alendrónovej kyselíny, už nie je nutné sa obávať.Podstatou vynálezu je použitie účinnej látky volenej zo súboru zahŕňajúceho tiludrónovú kyselinu, jej farmaceutický prijateľné soli, jej hydráty a ich zmesi na prípravu farmaceutického prostriedku na prevenciu a liečenie osteoporózy hydiny, napríklad sliepok, kačíc a prepelíc. Výhodne sú liečenou hydinou sliepky na slepačích farmách.Tiludrónovou kyselinou sa rozumie zlúčenina vzorcaPodľa vynálezu možno používat tiež soli tejto zlúčeniny s farrnaceuticky prijateľnými anorganickými alebo organickými kyselinami alebo zásadami. Ako soli s kyselinami sa napríklad uvádzajú hydrochlorid,hydrobromid, sulfát, acetát, hydrogénsulfát, dihydrogénfosfát, metánsulfonát, metylsulfát, maleát, fumarát,sulfonát, Z-naftalénsulfonát, glykolát, glukonát, citrát, izetionát, benzoát, salicylát, tartarát, sukcinát, laktát,glutarát, toluénsulfonát a askorbát. Ako soli s anorganickými alebo s organickými zásadami sa napríklad uvádzajú soli amónne a soli alkalických kovov, ako napríklad sodne soli. Sodnć solí tiludrónovej kyseliny a najmä jej dvojsodná soľ sú ako účinná látka ešte výhodnejšie.Podľa vynálezu je možné podobne použit hydráty týchto zlúčenín.Prostriedky sa môžu podávať orálne, parenterálne alebo nazálne. V prípade orálneho podania môže byt liečivo podávané v napájacej vode. Pri parenterálnom podaní možno použiť subkutánne, intraderrnálne, intramuskulárne, intravenózne alebo intraartikuláme cesty. V prípade nazálnej cesty možno liečivá podávať rozprašovačmi disperzie vo vzduchu v podobe jemných kvapiek kvapaliny, výhodne vody, do ktorej sa liečivo vopred vmieša. Takýmito zariadeniami sú napriklad nebulizátory, atornizátory, odparovače alebo aerosóly.Farmaceutická forma podávania liečiva závisí od cesty podávania. V prípade orálnej cesty sa dáva prednosť rozpusteniu liečiva v napájacej vode. Do úvahy prichádzajú prášky, rýchlorozpustné tablety a pimé roztoky. Pre parenterálnu cestu môže byť podanie vo forme roztoku, výhodne vodného roztoku, suspenzie, implantátu alebo preparátov vysušených vymrazovaním.Prostriedky určené na orálnu cestu podania môžu obsahovať prídavne k tiludrónovej kyseline dezintegračne činidlo, stekucovadlo a mazadlo a akýkoľvek plnidlový excipient.Ako plnidlové excipienty možno použit laktózy, celulózy a škroby. Ako mazadlo môže byť použitá kyselina stearová, stearát horečnatý, L-leucín a napriklad glyceryltribehenát. Dezintegračnými činidlami, ktoré možno použit, sú nátriumkarboxymetylový škrob, zosietená nátriumkarboxymetylcelulóza a napríklad zosietený polyvínylpyrolidón. Stekucovacími činidlarni môžu byť čistý oxid krerničitý alebo koloídný oxid kremičitý.Vynález sa týka tiež instantných rozpustných orálnyeh foriem a šumivých orálnych foriem získaných pridaním šumivej prísady do prostriedku podľa vynálezu. Sumivou prísadou môže byt kyselina virma a hydrogenuhličitan sodný alebo kyselina citrónová a hydrogenuhličitan sodný.Vynález sa týka tiež instantne rozpustných tabliet, šumivých tabliet a tabliet potiahnutých povlakom. Prostriedok obsahujúci laurylsulfát sodný podľa európskeho patentového spisu číslo EP 336 851 je obzvlášť vhodný.Injektovateľné prostriedky sa pripravujú zmiešaním aspoň jedného derivátu bisfosfónovej kyseliny s regulátorom hodnoty pH, s pufrom, so suspenzným činidlom, s činidlom podporujúcim rozpúšťanie, so stabilizátorom, s činidlom upravujúcim tonicitu a/alebo s konzervačným činidlom a začlenením zmesi do intravenóznych, subkutánnych, íntramuskulámych, intradermálnych alebo intraartikulámych injekcií obvyklým spôsobom. Prípadne môžu byť inj ektovateľnć prostriedky sušené vyrnrazovaním známymi spôsobmi.Ako príklady suspenzačných činidiel sa uvádzajú metylcelulóza, Polysorbát 80, hydroxyetylcelulóza,arabská guma, prášková tragakantová gima, nátriumkarboxymetyl-celulóza a polyetoxylovaný sorbitanmonolaurát.Ako príklady solubilizačných činidiel sa uvádzajú ricínový olej stužený polyoxyetylénorn, Polysorbát 80,nikotínamid, polyetoxylovaný sorbítanmonolaurát, makrogol a etylester mastnej kyseliny ricínového oleja.Ako stabilizačné činidlo sa uvádza siričitan sodný, metasulfid sodný a éter, ako konzervačné činidlo metyl-p-hydroxybenzoát, etyl-p-hydroxybenzoát, kyselina sorbová, fenol, krezol a chlorokrezol.Ako príklad činidla upravujúceho tonicitu sa uvádza manitol. Pri príprave injektovateľných roztokov alebo suspenzii je žiaduce, aby boli izotonické s krvou.Maximálne účinky sa získajú pri podávaní tíludrónovej kyseliny pred nástupom znášania. Výhodne sa s podávaním kyseliny tiludrónovej začne pred priemerným vekom nástupu znášania, dva mesiace pred nástupom znášania, výhodne šesť týždňov pred nástupom znášania.Trvanie liečby závisí od cesty podania. Tiludrónovú kyselinu je možné podávať iba raz alebo v intervaloch (výhodne v pravidelných intervaloch) počas niekoľkých dní alebo niekoľkých týždňov. S podávaním tiludrónovej kyseliny sa výhodne prestane pri nástupe znášania. Rytmus podávania sa volí tiež V závislosti od cesty podania a od podávanej dávky.Podávať možno nazálne, orálne alebo parenterálne. Pri oráhiom alebo nazálnom podávaní sa výhodne podanie opakuje v dennom, dvoj dennom alebo týždennom rytme alebo v pravidelných intervaloch dvoj denných až šesťdenných. Dávka sa môže podať naraz alebo rozdelená v priebehu niekoľkých hodín, alebo kontinuálne počas niekoľkých hodín.V prípade parenterálnej cesty môže byť podanie jednou injekciou alebo opakovanými injekciami v dennom, dvojdennom alebo týždennom rytme každý druhý a šiesty deň. Výhodným rytmom pri parenterálnom podaní je ošetrenie jedinou injekciou.Odporúčané dávky závisia od cesty podania. Pri orálnom alebo nazálnom podani sú dávky 0,5 až 50 mg/kg,výhodne l až 20 mg/kg. Pre parenterálne podanie sú dávky 0,1 až 50 mg/kg, výhodne 0,25 až 25 mg/kg.Vynález objasňuje, nijako však neobmedzuje, nasledujúci príklad praktického uskutočnenia vynálezu.Spolu 216 sliepok kmeňa ISA Brown vo veku 15 až 17 týždňov sa rozdelí do 3 skupín na vyhodnotenie účinku jedinej subkutánnej injekcie tiludrónovej kyseliny vo forme sodnej soli (disodiumtiludronátu) na kosti.Porovnávajú sa tri dávky 0, l a 10 mg/kg (zodpovedajúce nmožstvo tiludrónovej kyseliny/kg). Tiludrónová kyselina sa podáva vo fonne injektovateľných vodných roztokov tak, aby objem injektovaný do vtáka bol l ml na kilogram živej hmotnosti. Roztoky tiludrónovej kyseliny sa preto koncentrujú na 0,l a l pre dávky l a 10 mg/kg. Kontrolná skupina dostáva placebo zodpovedajúce vode na pripravu injektovateľného prostriedku. Injekcie sa vykonajú subkutánne v oblasti nad povrchovým pektorálnym svalom.Sliepky sú umiestnene v individuálnych klietkach V jednej budove s riadenou teplotou a vlhkosťou. Každé zviera má identifikačné číslo pripevnené ku krídlu. Dostávajú rovnaké štandardné krmivo pre nosnice a vodu počas celej štúdie v neobmedzenom množstve.Priemerný vek do nástupu znášania pri sliepkach tohto kmeňa je 20 týždňov. Priememá prestávka medzi ošetrením a vekom nástupu znášania by mala byť 3 až 5 týždňov. Celá štúdia trvala 40 týždňov. Na konci štúdie boli sliepky stare 55 týždňov.Polovica z celkového rrmožstva bola usmrtená po znesení prvého vajca, aby sa vykonali histomorfometrické merania na odvápnenej sekcii blízkej oblastí jednej z tarzometatarzálnych kostí na zmeranie objemov trabekulámej kosti a kostnej drene.Druhá polovica z celkového počtu sliepok sa sledovala až do 55. týždňa veku (teda približne po 34 týždňoch znášania) a následne boli všetky zostávajúce zvieratá usrnrtené. Vykonávali sa pri nich rovnaké merania ako pri sliepkach zabítýeh po znesení prvého vajca, Parametre kosti sa porovnali pomocou j ednofaktorovej variačnej analýzy (dose factor).Vykonaný histomorfometrický výskum umožňuje posúdiť zmeny v štruktúre kostí.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/662, A61P 19/00

Značky: farmaceutických, prevenciu, hydiny, přípravu, kyseliny, osteoporózy, derivátov, tiludrónovej, liečbu, prípravkov, použitie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-286583-pouzitie-kyseliny-tiludronovej-a-jej-derivatov-na-pripravu-farmaceutickych-pripravkov-na-prevenciu-a-liecbu-osteoporozy-hydiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie kyseliny tiludrónovej a jej derivátov na prípravu farmaceutických prípravkov na prevenciu a liečbu osteoporózy hydiny</a>

Podobne patenty