Číslo patentu: 284870

Dátum: 28.12.2005

Autor: Unger Angelika

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka poťahov na automobilové sedadlá s integrovanými bočnými automatickými nafukovacími vankúšmi, pozostávajúcich z poťahov operadiel a poťahov sedadiel, takzvaných šetriacich poťahov, ktoré majú na svojich stranách, privrátených k dverám vozidla, miesta, určené na roztrhnutie, na bočné vzduchové vankúše, nachádzajúce sa v operadle, resp. v sedadle, ktorých pevnosť je nastavená tak, aby v prípade, že takéto na roztrhnutie určené miesta tvoria trhacie švy, tieto sa pri explózii automatického nafukovacieho vankúša roztrhnú a umožnia, aby nafukovací vankúš nerušene vystúpil z príslušného bočného čela operadla, resp. sedadla, pričom švy sa rozprestierajú pozdĺž ohraničujúcej hrany bočného čela operadla a sedadla, ktoré sú charakteristické tým, že dĺžka roztrhnutia švov (6, 7) pri explózii automatického nafukovacieho vankúša (13, 14) a tým roztrhnutia poťahovej látky (8, 9) sa nerušene rozprestiera po celej dĺžke švov, a tým od spodného konca (15) bočného čela (4) poťahu (3) operadla cez horný koniec (16) bočného čela (4) až po spodný koniec (17) opierky (12) hlavy, ako aj od predného konca (18) bočného čela (5) poťahu (2) sedadla až po zadný koniec (19) tohto bočného čela a poťahy sú vybavené otvormi, ktoré sa môžu udržať uzavreté suchými zipsami (23, 24).

Text

Pozerať všetko

Vynalez sa týka poťahov sedadiel auta s integrovanými bočnými automatickými nafukovacími vankúšmi, pozostávajúcich z poťahov operadiel a poťahov sedadiel, takzvaných šetriacich poťahov, ktoré majú na svojich stranách,privrátených k dverám vozidla, miesta, určené na pretrhnutie, na bočné automatické nafukovacie vankúše, nachádzajúce sa v operadle, resp. v sedadle, ktorých pevnosť je nastavená tak, aby v prípade, že takéto na pretrhnutie určené miesta tvoria trhacie švy, tieto sa pri explózii nafukovacieho vankúša roztrhnú a umožnia, aby automatický nafukovací vankúš nerušene vystúpil z príslušného bočného čela operadla, resp. sedadla, pričom švy sa rozprestierajú pozdĺž ohraničujúcej hrany bočného čela operadla a sedadla. Takéto autopoťahy sú známe z Gbm 297 04 593.Aby sa bočné nafukovacie vankúše neobmedzovali vo svojej funkcii, poťahy na sedadlá príslušného typu vozidla sa vystrihnú na miem tak, že v tej časti poťahu, ktorá sa nachádza na bočnom čele operadla a sedadla, je usporiadaný trhací šev deñnovanej dĺžky, ktorý sa pri explózii a tým pri nafukovani vzduchového vankúša roztrhne, aby sa umožnilo nerušené vystúpenie nafukovacieho vankúša a tým tiež kontrolované roztrhnutie autopoťahov, a aby sa zabránilo zničeniu poťahov, resp. samotných operadiel a sedadiel.Takéto autopoťahy, pričom tento výraz má zahmovať aj poťahy operadiel, majú však nevýhody. Ukázalo sa, že doteraz používané trhacie švy, čo sa týka ich dĺžky, ktorá bola obmedzená zárezmi, nachádzajúcimi sa na koncoch švov, nie vždy vyhovujú požiadavkám, čo sa týka rýchleho a nerušeného nafúknutia automatických nafukovacích vankúšov, a sice najmä vtedy nie, keď má sedadlo zložité obrysy. Okrem toho je problematicke použitie trhacich švov pri poťahoch, ktoré pozostávajú z určitých látok, napriklad z velúrovej látky.Úloha tohto vynálezu preto spočíva v tom, aby sa vytvorili trhacie švy tak, aby sa zabránilo uvedenej nevýhode,ako aj v tom, aby sa zabezpečila funkčnosť nafukovacích vankúšov, keď sa V autopoťahu nepoužijú žiadne trhacie svy.Prvá časť tejto úlohy je podľa tohto vynálezu vyriešená tým, že trhacia dĺžka švov pri explózii automatického nafukovacieho vankúša, a tým roztrhnutia poťahovej látky, sa rozprestiera nerušene po celej dĺžke švov, a tým od spodného konca bočného čela poťahu operadla cez horný koniec bočného čela až po spodný koniec opierky hlavy, ako aj od predného konca bočného čela autopoťahu až po zadný koniec tohto bočného čela.Na vyriešenie druhej časti úlohy tohto vynálezu sa navrhuje vybaviť poťah operadla a poťah sedadla v oblasti ohraničujúcich hrán bočných čiel po celej dĺžke boku operadla, resp. boku sedadla vždy jedným otvorom, pričom tieto otvory sa môžu udržať uzavreté viacerými, po dĺžke otvoru rozloženými suchými zipsami.V dôsledku skutočnosti, že trhacie švy sa rozprestierajú po celej dĺžke bočných čiel sedadla a operadla, automatické nafukovacie vankúše sa môžu úplne nerušene roztvoriť a v zlomkoch sekundy splniť svoju záchyrnú funkciu.Výhodné uskutočnenia tohto vynálezu sú charakterizované vo vedľajších nárokoch. Pritom sa zvlášť osvedčilo vytvoriť autopoťahy tak, aby sa trhajúce sa švy, nazývané trhacie švy, čo sa týka priadze, druhu stehov a šírky stehov,prispôsobili roztvárajúcim sa automatickým nafukovacím vankúšom tak, aby sa trhacie švy trhali k obom svojim koncom, teda aby sa trhanie začalo približne v strede príslušného trhacieho šva, len čo príslušný automatický nafukovaci vankúš exploduje.Okrem toho sa môžu autopoťahy z hľadiska ich príslušnosti k prednému pravému, resp. ľavému sedadlu vozidla viditeľne označiť, aby sa zabránilo zámenám pri montáži autopoťahov na sedadlá vozidla.Tiež sa osvedčilo zakrytíe otvorov v poťahoch širokým prekrytím z poťahového materiálu, ktoré bude spolu držať suchými zipsami.Prehľad obrázkov na výkresochVynález v ďalšom bližšie objasnime pomocou príkladov uskutočnenia, znázomených na výkrese. Na výkrese znázorňujúobr. 1 perspektívny pohľad zboku na sedadlo vozidla,vybavené bočnými automatickými nafukovacími vankúšmi,pri ktorom sú bočné nafukovacie vankúše usporiadané pod trhacími švami autopoťahu v čalúnení operadla a v čalúnení sedadla, obr. 2 s obr. l porovnateľný perspektívny pohľad zboku na sedadlo vozidla, pri ktorom poťah operadla a poťah sedadla sú na mieste trhacich švov vybavené zakrytými otvormi, rozprestierajúcimi sa po dĺžke boku operadla,resp. boku sedadla, pod ktorými sa vzduchové vankúše nachádzajú v čalúnení sedadla, aobr. 3 s obr. 2 porovnateľný perspektívny pohľad zboku na sedadlo vozidla, pri ktorom otvory V autopoťahoch nie sú prekryté.Na obr. 1 znázomcným automobilovým sedadlom je pravé predné sedadlo vozidla, čo znamená, že bočné automatické nafukovacie vankúše 13, 14, ktoré sú na obrázku znázomené čiarkovane, sa nachádzajú na strane sedadla 10,res. operadla 11, privrátenej k dverám vozidla, vnútri príslušných bočných čiel 4, 5 čalúnenia sedadla.Aby bočné vzduchové vankúše pri explozívnom nafúknuti mohli nerušene vystúpiť z bočných čiel 4, 5, poťahová látka 8, 9 autopoťahov je vybavená deñnovaným trhacím švom 6, 7, ktorý z hľadiska priadze, druhu stehov a šírky stehov umožňuje bleskové roztrhnutie poťahovej látky 8, 9 a na tento účel sa rozprestiera od spodného konca 15 bočného čela 4 poťahu 3 operadla, cez homý koniec 16 tohto bočného čela až po spodný koniec 17 opierky 12 hlavy, zatiaľ čo, čo sa týka poťahu 2 sedadla, od predného konca 18 bočného čela 5 vychádzajúc až po zadný koniec 19 tohto čela. Trhacie švy 6, 7 sú tiež do istej miery neobmedzené,takže na explodujúce automatické nafukovacie vankúše 13,14 nevyvíjajú žiadnu zadržiavajúcu silu, ktorá by prekážala explozíwiemu nafúknutiu automatických nafukovacích vankúšov do požadovaného tvaru a na požadovanom mieste v prípade kolizie vozidiel. Pritom trhacie švy 6, 7 sú obyčajne tam, kade prebiehajú pôvodne švy čalúnenia sedadla l, a aj bočné automatické nafukovacie vankúše 13,14, ktoré sa rozprestierajú v pozdĺžnom smere trhacich švov, sú vnútri čalúnenia sedadla pod trhacimi švami uspo SK 284870 B 6riadané tak, že trhacie švy sa pri nafúknuti automatických nafukovacich vankúšov 13, 14 roztrhnú vychádzajúc približne od stredu šva k jeho obom koncom 15, 16, resp. 18,19.Pretože autopoťahy 2, 3 na sedadle 10, resp. operadle 11 sú oddelenými jednotlivými kusmi, viditeľne sa označia,aby sa zabránilo zámenám pri montáži a aby sa zabezpečilo, že trhacie švy 6, 7 budú usporiadané na správnom mieste pravého a ľavého predného sedadla 1 vozidla, napríklad na miestach, kde sa trhacie švy v poťahovej látke 8,9 trhajú, pomocou symbolu, ktorý je na obrázku znázomený hviezdíčkovým útvarom 20 a napriklad môže byť do poťahovej látky vyšitý, aby sa zabránilo jeho neúmyselnému odstráneniu. Namiesto takého symbolu sa tiež použije slovo Airbag.Na obr. 2 znázomené pravé predné sedadlo 1 zodpovedá svojou konštrukciou prednému sedadlu 1 vozidla z obr. 1. Aj tu sú oba bočné automatické nafukovacie vankúše 13,14, ktoré sa nachádzajú na strane sedadla 10, resp. operadla 11, privrátenej k dverám vozidla, vnútri čalúnenia bočných čiel 4, 5, znázomené čiarkovane.Aby bočné automatické nafukovacie vankúše pri explozívnom nafúknuti mohli nerušene vystúpiť z bočných čiel 4, S, poťahová látka 8, 9 oboch poťahov je vybavená o jednom otvore, ktorý sa rozprestiera približne po celej dlake sedadla 10, resp. operadla 11 a je prekrytý prekrytim 21,22 poťahovej látky. Toto prekrytie 21, 22 je asi 30 mm široké a na svojej vnútornej strane je vybavené viacerými, po celej dĺžke otvorov rozloženými suchými zipsami 23, 24,ktoré normálne držia otvor zatvorený a rozprestierajú sa priečne k okrajom otvoru. Pre pripad, že sa automatické nafukovacie vankúše 13, 14, ktoré sa nachádzajú pod uvedenými otvormi, explozívne nafúknu a prerazia poťahovú látku čalúnenia sedadla 10 a operadla 11 tým, že roztrhnú švy,ktoré držia spolu poťahové látky čalúnenia na príslušných miestach, nebude ich pri ďalšom roztvárani sa obmedzovať poťah 2 sedadla apoťah 3 operadla, ktorým môže byt aj velúrová látka, ktorá môže byť prípadne podšitá bavlnenou tkaninou, tým, že sa suché zipsy 23, 24 bez problémov odtrhnú. Tým sa prekrytia 21, 22 bez problémov odtlačia, takže automatické nafukovacie vankúše môžu vystúpiť z vytvorených otvorov. Podľa možnosti sa otvory rozprestierajú tam, kade prebiehajú pôvodné švy čalúneni sedadla 1 vozidla.Na obr. 3 znázomená forma uskutočnenia znázorňuje autopoťah sedadla 1 vozidla, ktoré zasa zodpovedá sedadlu 1 vozidla z obr. 2, takže zodpovedajúce odkazové značky možno použiť aj pre toto sedadlo. Pri tejto forme uskutočnenia Však otvory, vytvorené vpoťahu 2 sedadla a poťahu 3 operadla, pod ktorými sa nachádzajú bočné automatické nafukovacie vankúše 13, 14 vnútri čalúnenia, nie sú vybavené prekrytim, ale bez neho sa držia zatvorené viacerými,po celej dĺžke otvorov rozloženými suchými zipsami 23,24, pričom tieto sa rozprestierajú priečne k okrajom otvorov.Pre pripad, že sa automatické nafukovacie vankúše 13,14 explozívne nafúknu a prerazia čalúnnickú látku sedadla 10 a operadla 11, bez problémov roztvoria aj v zatvorenom stave otvorov len ako rázporky 25, 26 vyzerajúce otvory tým, že sa roztrhnú suché zipsy 23, 24. Tým sa môžu v automatické nafukovacie vankúše nerušene roztvoriť.1. Poťahy sedadiel auta s integrovanými bočnými automatickými nafukovacimi vankúšmi, pozostávajúce z poťahov operadiel a poťahov sedadiel, takzvaných šetriacich poťahov, ktoré majú na svojich stranách, privrátených k dverám vozidla, miesta, určené na roztrhnutie, na bočné automatické nafukovacie vankúše, nachádzajúce sa v operadle, resp. v sedadle, ktorých pevnosť je nastavená tak, aby v prípade, že takéto na roztrhnutie určené miesta tvoria trhacie švy, tieto sa pri explózii automatického nafukovacieho vankúša roztrhnú a umožnia, aby nafukovací vankúš nerušene vystúpil z príslušného bočného čela operadla,resp. sedadla, pričom švy sa rozprestierajú pozdĺž ohraničujúcej hrany bočného čela operadla a sedadla, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dĺžka roztrhnutia švov (6, 7) pri explózii vzduchového vankúša (13, 14), a tým roztrhnutia poťahovej látky (8, 9) sa rozprestiera po celej dĺžke švov, t.j. od spodného konca (15) bočného čela (4) poťahu(3) operadla cez homý koniec (16) bočného čela (4) až po spodný koniec (17) opierky (12) hlavy, ako aj od predného konca (18) bočného čela (5) poťahu (2) sedadla až po zadný koniec (19) tohto bočného čela.2. Poťahy sedadiel auta podľa nároku 1, v y z n a čuj úce sa tým, že trhajúce sa švy (6, 7), t.j. priadza, druh stehov a šírka stehov, sú prispôsobené roztvárajúcim sa automatickým nafukovacim vankúšom (l 3, 14),pričom trhacie švy (6, 7) sú trhane smerom k obom svojim koncom (15, 16, resp. 18, 19), po explózii príslušného automatického nafukovacieho vankúša (13, 14)3. Poťahy sedadiel auta podľa nároku 1 alebo 2, v y značuj úce sa tým,žetrhaciešvy(6,7)poťahu sedadla sú usporiadané priamo nad pôvodnými švami predného sedadla (l) vozidla.4. Poťahy sedadiel auta s integrovaným bočným automatickým nafukovacím vankúšom, pozostávajúce z poťahov operadiel a poťahov sedadiel, takzvaných šetriacich poťahov, ktoré majú na svojich stranách, privrátených k dverám vozidla, miesta, určené na roztrhnutie, na bočné automatické nafukovacie vankúše, nachádzajúce sa v operadle, resp. v sedadle, ktorých pevnosť je nastavená tak, aby v pripade, že takéto na roztrhnutie určené miesta tvoria trhacie švy, tieto sa pri explózii automatického nafukovacieho vankúša roztrhnú a umožnia, aby nafukovací vankúš nerušene vystúpil z príslušného bočného čela operadla,resp. sedadla, pričom švy sa rozprestierajú pozdĺž ohraničujúcej hrany bočného čela operadla a sedadla, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že poťah (3) operadlaapoťah (2) sedadla sú v oblasti ohraničujúcich hrán bočných čiel (4, 5) vybavené po približne celej dĺžke boku operadla, resp. boku sedadla vždy jedným otvorom, pričom tieto otvory sa môžu udržať uzavreté viacerými, po dĺžke otvoru rozloženými suchými zipsami (23, 24).5. Poťahy sedadiel auta podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s n tý m , že suché zipsy (23, 24) sú usporiadané priečne k otvoru.6. Poťahy sedadiel auta podľa nároku 4 alebo 5, v y značujúce sa tým,žeotvor,ktorýsarozprestiera po približne celej dĺžke boku operadla, resp. boku sedadla, je prekrytý širokým prekrytim (21, 22) z poťahového materiálu.7. Poťahy sedadiel auta podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6,vyznačujúce sa tým,žeprimontáži autopoťahov sú poťahy (2, 3), vždy priradené sedadlám(10) a ich operadlám (l 1) pravého a ľavého predného sedadla (1) vozidla, viditeľne označené.8. Poťahy sedadiel auta podľa jedného alebo viacerých znárokov 1 ažľvyznačujúce sa tým,že trhacie švy (6, 7) sú usporiadané priamo nad pôvodnými švami predného sedadla (l) vozidla.9. Poťahy sedadiel auta podľa ktoréhokoľvek z nárokov l ažžš,vyznačujúce sa tým,žepotahovou látkou je velúrová látka.l 0. Poťahy sedadiel auta podľa nároku 9, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že velúrová látka je podšitá bavlnenou tkaninou.ll. Poťahy sedadiel auta podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8,vyznačujúce sa tým,žepoťaho~ vou látkou je kožušina.12. Poťahy sedadiel auta podľa nároku ll, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kožušinaje na spodnej strane kašírovaná penovým materiálom.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/44

Značky: sedadiel, potahy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-284870-potahy-sedadiel-auta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poťahy sedadiel auta</a>

Podobne patenty