Fungicídna zmes, jej použitie a spôsob ničenia škodlivých húb

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa fungicídne zmesi, ktoré ako účinné zložky obsahujú: a) zlúčeninu vzorca (I), jej N-oxid alebo jednu z jej solí, kde: R1, R2, R3, R4, navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodík, hydroxylovú skupinu, nitroskupinu, halogén, C1-C4-alkylovú skupinu, C1-C4-halogénalkylovú skupinu, C1-C4-alkoxyskupinu, C1-C4-halogénalkoxy skupinu, C1-C4-alkyltioskupinu, C1-C4-halogénalkyltioskupinu
R5, R6, R7, navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodík, hydroxylovú skupinu, kyanoskupinu, nitroskupinu, halogén, C1-C7-alkylovú skupinu, C1-C7-halogénalkylovú skupinu, C1-C7-alkoxyskupinu, C1-C7-halogénalkoxyskupinu, C1-C7-alkyltioskupinu, C1-C7-halogénalkyltioskupinu, C1-C7-hydroxy-alkoxylovú skupinu, C2-C4-acylovú skupinu, arylovú skupinu, aryloxyskupinu, kde zvyšky s arylovou skupinou môžu samotné niesť jednu až tri z nasledujúcich skupín, ako je: kyanoskupina, nitroskupina, halogén, C1-C4-alkylová skupina, C1-C4-halogénalkylová skupina, C1-C4-alkoxyskupina, C1-C4-halogénalkoxyskupina, C1-C4-alkyltioskupina a C1-C4-halogénalkyltioskupina, a b) zlúčenina vzorca (II), v ktorej T znamená CH alebo N, n znamená 0, 1 alebo 2 a R znamená halogén, C1-C4-alkylovú skupinu alebo C1-C4-halogénalkylovú skupinu, pričom zvyšky R môžu byť odlišné, ak n znamená 2, v synergicky účinnom množstve.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka fungicídnej zmesi, spôsobu ničenia škodlivých húb a touto zmesou.Zlúčeniny vzorca (I), ich fungicídny účinok a ich príprava sú známe z americkej patentovej prihlášky US-A 5 240 940 a z dokumentu ACS Sympos. Ser. 443, strana 538 až strana 552 (1991).Zlúčeniny vzorca (ll), ich príprava a ich účinok proti škodlivým hubám sú podobne známe z literatúry (WO-A 96/01,256 a 96/01358).Podstata vynálezu Predložený vynález sa týka fungicídnej zmesi obsahu júcej a) zlúčeninu vzorca (I)R 1, R 2, R 3, R 4, navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodik, hydroxylovú skupinu, nitroskupínu, halogén, C,-C 4-alkylovú skupinu, CpQ-halogén-alkylovú skupinu, CC 4 al koxyskupinu, Cl-Cą-halogénalkoxy skupinu, CrCi-alkyltioskupinu, C 1-C 4-halogénalkyltioskupinuR 5, R 6, R 7, navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodík,hydroxylovú skupinu, kyanoskupinu, nitroskupinu, halogén, Cl-Cralkylovú skupinu, Cl-Cy-halogénalkylovú skupinu, Cl-Cralkoxyskupinu, C.-Crhalogén-alkoxy-skupinu,Q-Cralkyltioskupinu, C 1-Crhalogénalkyltioskupinu, C 1-C 7-hydroxyalkylovú skupinu, Cg-Cracylovú skupinu, arylovú skupinu, aryloxyskupinu, kde zvyšky s arylovou skupinou môžu samotné niest jednu až tri z nasledujúcich skupín, ako je kyanoskupina, nitroskupina, halogén, C 1-C 4-alkylová skupina, Cj-Cľhalogénalkylová skupina, Cj-CA-alkoxyskupina, Cj-Cľhalogěnalkoxyskupina, Cj-C 4-alkyltioskupina a Cj-Q-halogénalkyltioskupina, aV ktorej T znamená CH alebo N, n znamená 0, l alebo 2 a R znamená halogén, CpQ-alkylovú skupinu alebo C 1-C 4-halogénalkylovú skupinu, pričom zvyšky R môžu byt odlišné, ak n znamená 2, V synergicky účinnom rrmožstve.Okrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia škodlivých húb s použitím zlúčenín vzorca (I) a zlúčenín vzorca(II) alebo synergických zmesí, ktoré ich obsahujú, a použitia zlúčenín vzorca (l) alebo zlúčenín vzorca (ll) na prípravu takýchto zmesí.Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť zmesi,ktoré, pri zníženom celkovom nmožstve aplikovaných účinných zlúčenín, majú zlepšený účinok proti škodlivýmhubám (synergické zmesi), s cieľom zníženia aplikačných dávok a zlepšenia spektra účinku známych zlúčenín.Zistili sme, že tento cieľ sa dá dosiahnut s použitím zmesí definovaných V úvode. Okrem toho sme zistili, že ak sa zlúčeniny vzorca (I) a zlúčeniny vzorca (ll) aplikujú súčasne, t. j. spoločne alebo oddelene, alebo ak sa zlúčeniny vzorca (I) a zlúčeniny vzorca (Il) aplikujú následne, škodlivé huby sa môžu ničiť lepšie než so samotnými zlúčeninami vzorca (l) alebo (II).Z dôvodu zásaditého charakteru dusíkového atómu kruhu alebo zoskupenia NH, sú zlúčeniny vzorca (I) a (Il) schopné vytvárať soli s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo kovovými iónmi.Príkladmi anorganických kyselín sú halogénové kyseliny, ako je tluorovodík, ehlorovodík, bromovodík a jodovodik, kyselina sírová, kyselina fosforečná a kyselina dusičná alebo kyselina uhličitá.Vhodnými organickými kyselinami sú napríklad kyselina rnravčia a alkánové kyseliny, ako je kyselina octová,kyselina triiluóroctová, kyselina trichlóroctová a kyselina propiónová, a tiež kyselina glykolová, kyselina tiokyánová,kyselina mliečna, kyselina jantárová, kyselina citrónová,kyselina benzoová, kyselina škoricová, kyselina šťaveľová,alkylsulfónove kyseliny (sulfónové kyseliny obsahujúce alkylové zvyšky s lineámym alebo rozvetveným reťazcom, s l až 20 atómami uhlíka), arylsulfónové kyseliny alebo aryldisulfónové kyseliny (aromatícké zvyšky, ako je fenyl a naftyl, ktoré nesú jednu alebo dve sulfoskupiny), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny obsahujúce alkylové zvyšky s lineámym alebo rozvetveným reťazcom, s l až 20 atómami uhlíka), arylfosfónové kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (aromatícké zvyšky, ako je fenyl a naftyl,ktoré nesú jeden alebo dva fosfónové zvyšky), pričom alkylové alebo arylové zvyšky môžu niesť ďalšie substituenty, napríklad kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselina Z-fenoxybenzoová, kyselina Z-acetoxybenzoová a podobne.Vhodnými kovovými iónmi sú predovšetkým ióny prvkov druhej hlavnej skupiny, predovšetkým Vápnik a horčík,tretej a štvrtej hlavnej skupiny, predovšetkým hliník, ein a olovo, a prvej až ôsmej podskupiny, predovšetkým chróm,mangán, železo, kobalt, nikel, meď, zinok. Predovšetkým Výhodné sú kovové ióny prvkov podskupiny štvrtej periódy. Kovy môžu jestvovat V rozličných mocenstvách, ktoré im prináležia.Okrem toho sa zlúčeniny vzorca (I) môžu konvertovať,Všeobecne známym spôsobom, na N-oxidy (porovnaj US-A 5 240 940).Pokial ide o dvojité väzby CY alebo CCH, alebo CN, zlúčeniny vzorca (ll) sa môžu vyskytovať V E alebo Z konfigurácii (vzhľadom na funkciu karboxylovej kyseliny). Podľa toho sa môžu použit v zmesi podľa Vynálezu vždy buď ako E alebo Z izoméry alebo ako E/Z izoméma zmes. Výhodné je použitie E/Z izomémej zmesi alebo Z izoméru a predovšetkým výhodný je Z izomér.Dvojité väzby CN oximěterových zoskupení vo vedľajšom reťazci zlúčenín vzorca (II) sa môžu vždy vyskytovať ako čisté E, alebo Z izoméry, alebo ako E/Z izoméme zmesi, Zlúčeniny vzorca (II) sa môžu použit V zmesiach podľa Vynálezu bud ako izoméme zmesi, alebo ako čisté izoméry. Vzhľadom na ich použitie, predovšetkým výhodné sú také zlúčeniny vzorca (II), V ktorých sa terminálne oximéterové zoskupenie vedľajšieho reťazca Vyskytuje V cis konfigurácii (OCH 3 ku COOCH 3).Na poskytnutie fungicidnych zmesí podľa vynálezu je Výhodné použitie zlúčenín vzorca (I), ich soli alebo N-oxidov, V ktorých)V 10 a. ,u. n WF .mmmm m 3 3 l. 3 a. t Z Him H a a mm mmm hm scccxcm A m mn ms w mm 4 i 4 mmm H v, m 8 ŤąamaaaamaaçŤJJJALÁ,Q.c c w dwmm .Ä 4444444444444444442222222 3 H 4 .mm Wmmmz MT CH a O.3 Hm mm 2 Í mmmm pm I ll l l I l I l l 1 ll ľ h. í,G HHHHCONHHCCHWHHCCCCCCCCCCHHH zz . Zin- away mm wm HHCH hw 4 m zh 3 nm .b hv 111 11111 111 et. .nn HFOHHHHHHCCCHCCCCCHHHH HHHCCC ma wmshmm( Cd O Wca., mm mmmmnnnmnnnmm nm. aup nm Hs 3 Mmsmmmw I. l. I r c .1 HHFCC COFCHHFHCCC H HHHHHHHH mm HHHHHHHQHW mmmmmW 1 0 V .H 0 n 3 h Z I. w 11 .I|. 11 | 1 l .ln. .In l. HFGCCCHHHHHHCCHCCC HHHHHHHHHCH mhm H mmmwmmmm M dle W ,IČ l. a V W 0. 234567890123456789 2345 7890 Viww u ZwN/mNMé u N AAAAA 4 AA 5555555555 6666 6667 má w zmnm ům w 111111111111111111 1111 1111 zn T a 95 o vv TR 1, R 2, R 3, R 4, navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodík, CI-Cz-alkylovú skupinu, Cl-Cz-halogénalkylovú sku navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodik, u, kyanoskupinu, halogén, C 1-C 4-alkylovú skupinu, CpQ-halogén-alkylovú skupinu, Q-CçalkoxyskuPokiaľ ide o vhodnost na použitie ako zmesových partnerov, predovšetkým výhodné sú zlúčeniny vzorca (la) z ta CI 2 cusvu. o /N ll. OCHLCC mm NOCSOHH mm m w a mWN W 1 x HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHFCCNOH HHHHHHHHH mo m., k aPredovšetkým výhodné sú zlúčeniny 11.12, 11.23, 11.32 a 11.38.V niektorých prípadoch sa zistilo, že okrem fungicídne účinných zlúčenín 1 a 11 V zmesiach podľa predloženého vynálezu je výhodné použiť ďalšie fungicidne účinné zlúčeniny. Spomenúť sa môžu predovšetkým účinné zlúčeniny zo skupiny azolov alebo morfolínových a piperidínových derivátov.Predovšetkým výhodnými azolmi sú zlúčeniny, ktoré sú uvedenéPredovšetkým výhodným zmesovým partnerom je epoxiconazole.V takýchto temámych zmesiach sa pomery triazolov ku zlúčeninám vzorca (I) a (11) vo všeobecnosti pohybujú v rozsahuod 20 l do l 20, výhodne od 10 1 dol 10.Vhodnými morfolínovými alebo piperidínovými derivátmi sú predovšetkým známe účinné zlúčeniny tridemorf,fenpropidín a fenpropimorf, ktoré sú komerčne dostupné. Predovšetkým výhodnýrn je fenpropimorf. Pomery morfolínových alebo piperídínových derivátov ku zlúčeninám vzorca (1) a (Il) sú vo všeobecnosti V rozsahu od 50 1 do 1 z lO,výhodne 0 d 25 l do l l.Napokon, v niektorých ďalších prípadoch sa zistilo, že je výhodné použit kvartěme zmesi, ktoré okrem zlúčenín vzorca (1) a (11), obsahujú triazol a morfolínový alebo piperidinový derivát. Zmesou, ktorá je výhodná v praxi, je zmes zlúčenín 1 (výhodne zlúčenina 1.78 z tabuľky 2), zlúčenín 11Pri príprave zmesí je výhodné, ak sa použijú čisté účinne zlúčeniny vzorca (1) a (11), ku ktorým sa môžu podľa potreby primiešať ďalšie účinné zlúčeniny proti škodlivým hubám alebo iným škodcom, ako je hmyz, pavúkovité alebo nematódy, alebo taktiež herbicídne účinné zlúčeniny alebo účinne zlúčeniny regulujúce rast rastlín alebo hnojivá.Zmesi zlúčenín I a 11 alebo zlúčeniny 1 a 11, aplikované súčasne t. j. spoločne alebo oddelene, alebo následne, majú vynikajúcu aktivitu proti širokej škále fytopatogénnych húb, predovšetkým z tried Ascomycetes, Deuteromycetes,Phycamycetes a Basidiomycetes. Niektoré z nich pôsobia systémovo a môžu sa teda použit ako listovć a pôdne fungicídy.Sú špecificky významné na ničenie veľkého počtu húb v rozmanitých poľnohospodárskych plodinách, ako je bavlník, druhy zeleniny (napríklad uhorkovité, strukoviny a tekvicovité), jačmeň, tráva, ovos, kávovník, kukurica, ovocné stromy, ryža, raž, sója, vinič hroznorodý, pšenica,okrasné rastliny, cukrová repa a celý rad semien.Sú predovšetkým vhodné na ničenie nasledujúcich fytopatogénnych húb, ako je Erysíphe graminís (múčnatka pravá) na obilninách, Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fulígínea na uhorkách, Padasphaera leucotricha na jabloníach, druhy Puccinia na obilninách, dmhy Rhizactonia na bavlníku a trávniku, dmhy Ustilago na obilovinách a cukrovej repe, Venturia inaequalis (chrastavosť) na jablo SK 284861 B 6niach, druhy Helminthasporium na obilninách, Septoria nodorum na pšenici, Botrytis cinerea (pleseň sivá) na jahodách a viniči, Cercospora amchídícala na podzerrmici olejnej, Pseudacercosporella herpatrichoides na pšenici a jačmeni, Pyricularia oryzae na ryži, Phytophthora ínftestans na zemiakoch a rajčiakoch, Plasmopara viticola na viniči,druhy Alternaria na zelenine a ovocí a tiež druhy Fusarium a Verlícíllíum.Okrem toho sa môžu použiť pri ochrane materiálov(napríklad pri ochrane dreva), napríklad proti Paecilomyces varíotii.Zlúčeniny vzorca (I) a (ll) sa môžu aplikovať súčasne,t. j. spoločne alebo oddelene, alebo následne, pričom postupnosť v prípade oddelenej aplikácie nemá vo všeobecnosti žiaden vplyv na výsledok merania ochrany.Zlúčeniny vzorca (l) a (Il) sa zvyčajne používajú v hmotnosmom pomere od 50 l do 0,1 l, výhodne od 25 1 do 0,5 2 l, predovšetkým výhodne odl 0 1 do l 2 l.V závislosti od druhu požadovaného účinku, aplikačné dávky zmesí podľa predloženého vynálezu predstavujú od 0,0 l do 3 kg/ha, výhodne od 0,1 do 1,5 kg/ha, predovšetkým výhodne od 0,4 do 1,0 kg/ha.Aplikačne dávky zlúčenín vzorca (I) predstavujú od 0,0 l do 0,5 kg/ha, výhodne od 0,05 do 0,5 kg/ha, predovšetkým od 0,05 do 0,2 kg/ha.V závislosti od požadovaného druhu účinku, aplikačné dávky zmesí podľa predloženého vynálezu pre zlúčeniny vzorca (Il) predstavujú od 0,005 do 0,5 kg/ha, výhodne od 0,05 do 0,5 kg/ha, predovšetkým výhodne od 0,05 do 0,2 kg/ha.Na ošetrenie osiva aplikačné dávky zmesi predstavujú vo všeobecnosti od 0,001 do 50 g/kg osiva, výhodne od 0,0 l do 10 g/kg, predovšetkým výhodne od 0,0 l do 8 g/kg.Ak sa majú ničiť fytopatogénne huby, oddelená alebo spoločné aplikácia zlúčenín vzorca (l) a (Il) alebo zmesi zlúčenín vzorca (l) a (ll) sa uskutočňuje postrekovaním alebo poprašovaním semien, rastlín alebo pôdy, pred alebo po vysiatí rastlín, alebo pred alebo po vzídení rastlín.Fungicidne Synergická zmesi podľa predloženého vynálezu alebo zlúčeniny vzorca (l) a (II) sa môžu upravovať napriklad vo forme priamo striekateľných roztokov, práškov a suspenzií, alebo vo forme vysoko koncentrovaných vodných, olejových alebo iných suspenzií, disperzií, emulzií, olejových disperzií, pást, poprašovacích prostriedkov,posypových prostriedkov alebo granulátov, a aplikovat sa postrekovaním, rozstrekovanim vo forme hmly, rozprašovaním, rozsýpanim alebo zalievaním. Fomiy použitia závisia od účelu použitia, v každom prípade by sa však malo zabezpečiť čo možno najjemnejšie rozdelenie zmesi podľa vynálezu.Prípravky sa pripravia bežne známym spôsobom, napríklad pridaním rozpúšťadiel a/alebo nosičov. Zvyčajne sa do prípravkov primiešaj ú inertne prísady, ako sú emulgačne alebo dispergačné činidlá.vhodnými povrchovo aktívnymi látkami sú soli alkalických kovov, soli kovov alkalických zemín a amónne soli aromatíckýeh sulfónových kyselín, napríklad kyseliny lignínsulfónovej, kyseliny fenolsulfónovej, kyseliny nattalénsulfónovej a kyseliny dibutylnañalénsulfónovej, a mastných kyselín, alkyl- a alkylarylsulfonátov, alkylsulfátov,laurylétersulfátov a sulfátov mastných alkoholov a soli sulfátovaných hexa-, hepta- a oktadekanolov a glykoléterov mastných alkoholov, kondenzačné produkty sulfónovaného naftalénu a jeho derivátov s formaldehydom, kondenzačné produkty nañalénu alebo naftalénsulfónových kyselín s fenolom a formaldehydom, polyoxyetylén-oktylfenyléter, etoxylovaný izooktyl-, oktyl- alebo nonylfenol, alkylfenolpolyglykolétery a tributylfenylpolyglykolétery, alkylarylpolyéteralkoholy, izotridecylalkohol, kondenzačné produkty mastných alkoholov s etylénoxidom, etoxylovaný ricínový olej, polyoxyetylén-alkylétery alebo polyoxypropylénalkylétery, laurylalkoholpolyglykoléteracetát, sorbitolestery, lignínsulfitové výluhy alebo metylcelulóza.Práškovité, posypové alebo poprašovacie prostriedky sa môžu pripraviť zmiešaním alebo spoločným rozomieľaním zlúčenín vzorca (l) a (Il) alebo zmesi zlúčenín l a ll s pevným nosičom.Granuláty (napríklad obaľované granuláty, impregnovane granuláty alebo homogénne granuláty) sa môžu pripraviť naviazaním účinnej zlúčeniny, alebo účinných zlúčenín, na pevný nosič.Plnidlami alebo pevnými nosičmi sú napríklad minerálne hlinky, ako sú kremeliny, silikagély, kremičitany,mastenec, kaolín, vápenec, vápno, krieda, bolus, spraš, íl,dolomit, diatornhlinka, síran vápenatý, síran horečnatý, oxid horečnatý, mleté syntetické materiály a hnojivá, ako je síran amónny, fosforečnan amónny, dusičnan amónny, močoviny a produkty rastlinného pôvodu, ako je obilná múčka, múčka zo stromovej kôry, drevná múčka a múčka z orechových škrupín, prášková celulóza alebo ďalšie pevné nosiče.Prípravky vo všeobecnosti obsahujú od 0,1 do 95 hmotnostných, výhodne od 0,5 do 90 hmotnostných jednej zo zlúčenín vzorca (I) a (ll). Účinné zlúčeniny sa použivajú v čistote od 90 do 100 , výhodne od 95 do 100 (podľa NMR spektra alebo HPLC).Zlúčeniny vzorca (I) a (ll) alebo zmesi, alebo zodpovedajúce prípravky sa aplikujú ošetrením škodlivých húb alebo rastlín, semien, pôdy, plôch, materiálov alebo priestorov, ktoré sa majú pred nimi chránit, s fungicídne účinným množstvom zmesi, alebo zlúčenín vzorca (I) a (II) v prípade oddelenej aplikácie. Aplikácia sa môže uskutočniť pred alebo po napadnutí škodlivými hubami.Fungicídna účinnosť zlúčenín a zmesí sa môže demonštrovať v nasledujúcich experimentochÚčinné zlúčeniny sa, oddelene alebo spoločne, formulovali ako 10 Vo-ná emulzia v zmesi 70 hmotnostných cyklohexanónu, 20 hmotnostných Nekanil® LN (Lutensol® APó, zmáčacie činidlo s emulgačným a dispergačným účinkom na báze etoxylovaných alkylfenolov) a 10 hmomostných Emulphor® EL (Emulan® EL, emulgátor na báze etoxylovaných mastných alkoholov) a zriedili sa vodou na požadovanú koncentráciu.Zhodnotenie sa uskutočnilo stanovenim napadnutej plochy listov v percentách. Tieto percentá sa konvertovali na účinnosť. Očakávaná účinnosť zmesí účinných zlúčenín sa stanovila s použitím Colbyho vzorca R.S. Colby, Weeds Q, 20 - 22 0967) a porovnala sa s pozorovanou účinnosťou.E Očakávaná účinnosť, vyjadrená v neošetrenej kontroly, pri použití zmesi účinných zlúčenín A, B a C pri koncentráciách a, b a c, x účinnost vyjadrená v neošetrenej kontroly, pri použití účinnej zlúčeniny A v koncentrácii a, y účinnosť vyjadrená v neošetrenej kontroly, pri použití účinnej zlúčeniny B v koncentrácii b, z účinnosť vyjadrená v neošetrenej kontroly, pri použití účinnej zlúčeniny C v koncentrácii c.Účinnosť (E) sa vypočíta nasledovne pomocou Abbotovho vzorca

MPK / Značky

MPK: A01P 3/00, A01N 47/10

Značky: ničenia, spôsob, fungicídna, změs, použitie, škodlivých

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-284861-fungicidna-zmes-jej-pouzitie-a-sposob-nicenia-skodlivych-hub.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídna zmes, jej použitie a spôsob ničenia škodlivých húb</a>

Podobne patenty