Deriváty pyridopyranoazepínu, spôsob ich prípravy, liečivo a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Číslo patentu: 284339

Dátum: 27.12.2004

Autori: Jegham Samir, Samson Axelle, Lochead Alistair, Galli Frédéric

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, alkyl, fenylalkyl, fenylhydroxyalkyl, furanylalkyl alebo furanylhydroxyalkyl, R2 je buď vodík alebo halogén, alebo trifluórmetyl, kyanoskupina, hydroxyl, nitroskupina, acetyl, alkyl, alkoxyskupina alebo aminoskupina vzorca NR4R5, kde R4 je vodík, alkyl alebo alkanoyl, R5 je vodík, alkyl alebo R4 a R5 tvoria spoločne s atómom dusíka, ktorý ich nesie, kruh obsahujúci 4 až 7 atómov uhlíka, alebo fenyl alebo naftyl prípadne substituovaný halogénom alebo trifluórmetylom, trifluórmetoxyskupinou, kyanoskupinou, hydroxylom, nitroskupinou, acetylom, alkylom, alkoxyskupinou alebo metyléndioxyskupinou viazanou v polohe 2 a 3 alebo 3 a 4 fenylového kruhu a R3 je vodík, halogén alebo alkyl, vo forme zásady alebo vo forme kyslej adičnej soli. Ďalej je opísaný spôsob ich prípravy, liečivo a farmaceutická kompozícia s ich obsahom.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka derivátov pyridopyranoazepínu, spôsobu ich prípravy a ich použitie ako liečiv.Dokumenty FR-A-276 l 072 (ekvivalent WO-98427 l 3) a G. Nordall akol., J. Med. Chem., 39, No.l 7, (1996),3269-77 opisujú bicyklické molekuly spojené s tretím cyklom kovalentnou väzbou, teda známe zlúčeniny sú štrukturálne odlišné od zlúčenín podľa predloženého vynálezu.Zlúčeniny opísané v týchto dvoch dokumentoch majú rovnaké fannakologické vlastnosti ako zlúčeniny podľa predloženého vynálezu.Predkladaný vynález rieši problém týkajúci sa vývoja nových zlúčenín, ktoré majú afinitu k nikotínovým receptorom. Vzhľadom na štrukturálny rozdiel medzi zlúčenínami doterajšieho stavu techniky azlúčeninamí nárokovzmými v predloženej prihláške vynálezu odbomík v odbore nemôže predvidať, že nárokované zlúčeniny by mali afínitu k nikotínovým receptorom.Predkladaný vynález sa týka presnejšie zlúčenín všeobecného vzorca (l)R je atóm vodíka, alkylová skupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka, fenylalkylová skupina obsahujúca v alkylovej častí l až 4 atómy uhlíka, fenylhydroxyalkylová skupina obsahujúca v alkylovej časti 1 až 4 atómy uhlíka, furanylalkylová skupina obsahujúca V alkylovej časti l až 4 atómy uhlíka alebo furanylhydroxyalkylová skupina obsahujúca v alkylovej časti l až 4 atómy uhlíka, R 2 je buď atóm vodíka alebo halogénu alebo tritluórmetylová skupina, kyanoskupina, hydroxylová skupina, nitroskupina, acetylová skupina, alkylová skupina obsahujúca l až 6 atómov uhlíka alebo alkoxyskupina obsahujúca l až 6 atómov uhlíka alebo skupina všeobecného vzorca NRÄRS,kde R je atóm vodíka alebo alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka alebo alkanoylová skupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka a R 5 je atóm vodíka alebo alkylová skupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka alebo inak R 4 a R 5 tvoria spoločne s atómom dusíka, ktorý ich nesie kruh obsahuj úcí 4 až 7 atómov uhlíka alebo fenylová skupina alebo nañylová skupina prípadne substituovaná atómom halogćnu alebo trifluórmetylovou skupinou, trilluórrnetoxyskupinou, kyanoskupinou, hydroxylovou skupinou, nitroskupinou, acetylovou skupinou, alkylovou skupinou obsahujúcou l až 6 atómov uhlíka, alkoxyskupínou obsahujúcou l až 6 atómov uhlíka alebo metyléndioxyskupínou viazanou v polohe 2 a 3 alebo 3 a 4 fenylového kruhu aR 3 je atóm vodíka alebo atóm halogénu alebo alkylová skupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) môžu existovať V stave zásady alebo kyslých adičných solí. Okrem toho, pretože atómy v polohách Sa a l 0 a môžu byť asymetrické, zlúčenina môže existovať vo forme čistých geometríckých izomérov alebo zmesí týchto izomérov.Podľa predkladaného vynálezu možno pripraviť zlúčeniny všeobecného vzorca (l) pomocou spôsobu, ktorý je ilustrovaný v nasledujúcej schéme.2-Metylpyridin-3-ol všeobecného vzorca (II), kde R 2 a R 3 sú rovnaké, ako sa deñnovalo pred týmto, sa reaguje salkyllítiom, potom sa takto získaný medzíprodukt kondenzuje pri nízkej teplote a v aprotickom rozpúšťadle, ako je tetrahydrofurán s 1-azabícyklo 2,2,2 oktan-3-ónom všeobecného vzorca (III).Získa sa Zlúčenina vzorca (IV), do ktorej sa, pokiaľ je to vhodné, zavedú alebo modíñkujú substituenty R 2 aR 3 pomocou spôsobov, ktoré sú odbomíkom vtejto oblastí známe.Zlúčenina vzorca (IV) sa potom dehydratuje pri súčasnom prešmyku v kyslom médiu, napríklad metánsulfónovej kyselíne alebo kyselíne sírovej, pri vysokej teplote.Získa sa zlúčenina všeobecného vzorca (la), v ktorej sa prípadne modiñkujú substituenty R 2 a R 3 a/alebo sa zavádza substituent R pomocou spôsobov, ktore sú odbomíkom v tejto oblasti známe.Východiskové zlúčeniny vzorca (1 I) a (III) sú komerčne dostupné (R 2 R 3 atóm vodíka) alebo sa môžu pripraviť pomocou známych postupov.Nasledujúce príklady ilustrujú spôsoby prípravy niektorých zlúčenín podľa predkladaného vynálezu. Elementárne analýzy, IČ aNMR spektra ataktiež vniektorých prípadoch röntgenové spektrá, potvrdzujú štruktúru získaných zlúčenín.Čísla uvedené v zátvorkách pri názvoch príkladov zodpovedajú číslam uvedeným v prvom stĺpci tabuľky uvedenej ďalej.V názvoch zlúčenín je pomlčka - súčasťou slova a pomlčka slúži iba na delenie slova na konci riadku pokiaľ nedochádza k deleniu, táto pomlčka nie je prítomná a nemusi sa nahrádzat nomiálnou pomlčkou alebo medzerou.52,9 g (484 mmol) 2-metyl-3-hydroxypyridínu rozpusteného v 1300 ml tetrahydrofuránu sa v argónovej atmosfére umiestni do 2000 ml trojhrdlej banky. Roztok sa ochladí na -56 °C a počas 3 hodín sa prikvapká 750 m 1 (975 mmol) 1,3 M roztoku l-metylpropyllítia V cyklohexáne, pričom sa teplota udržiava pod -50 °C. Po ukončení pridávania sa teplota počas 45 minút zvýši na -4 °C azmes sa znovu ochladí na -58 °C apočas 40 minút sa prikvapká 60,6 g(484 mmol) 1-azabicyklo 2,2,2 oktan-3-on rozpustený V 250 m 1 tetrahydrofuránu. Teplota sa nechá stúpnuť na teplotu miestnosti amiešanie pokračuje 20 hodín. Reakčná zmes sa ochladí na 4 C a hydrolyzuje sa pridaním 110 ml vodného roztoku 36 kyseliny chlorovodíkovej. Pridá sa 400 ml vody, dve vrstvy sa nechajú rozdeliť aorganická vrstva sa extrahuje vodou. Vodné vrstvy sa spoja, zmes sa ochladí na 4 °C a pridáva sa koncentrovaný vodný roztok hydroxidu sodného do pH 8,4. Získaná zrazenina sa ñltruje a suší sa vo vákuu pri 80 °C. Získa sa 62,5 g produktu s teplotou topenia 270 až 272 °C.2,34 g (10 mmol) 3-(3-hydroxypyridin-2-yl)mety 1-1-azabicyklo 2,2,2 oktan-3-o 1 u rozpusteného v 10 m 1 metánsulfónovej kyseliny sa umiestní do 50 ml banky a zohríeva sa 48 hodín na 180 °C. Reakčná zmes sa ochladí a naleje sa na ľad. pH roztoku sa upraví na alkalické pomocou pridania koncentrovanćho vodného roztoku hydroxidu sodného a extrahuje sa chlorofom-iom. Organická vrstva sa suší nad síranom horečnatým a odparí sa pri zníženom tlaku. Zvyšok sa čistí pomocou chromatografie na stĺpci silikagélu elúciou zmesou 90/ 10/ 1 chloroformu, metanolu a amoniaku. Produkt sa získa vo forme zásady, ktorá sa vysolí pridaním kyseliny chlorovodikovej v etanole. Izoluje sa 1,55 g hydrochloridu s teplotou topenia vyššou ako 300 °C.15,335 g (0,0709 mol) (trans)-5 a,6,7,9,10,l lhexahydro-8,l 0 a-metanopyrido 2,35,6 pyrano 2,3-dazepínu v 50 ml etylacetátu sa umiestní do 500 m 1 banky, Pridá sa roztok 50,83 g (0,l 42 mol) (3 R,5 R)-(-)-0,0 dibenzoyl-L-vínnej kyseliny V 50 ml etylacetátu, rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku a zvyšok sa za varu rozpusti V 885 ml zmesi vody aetanolu 7/3. Po ochladení sa získané kryštály odñltrujú a rekryštalizujú sa 250 m 1 horúceho propan-2-o 1 u. Po ochladení sa získa 13,7 g kryštálov s teplotou topenia 145-148 °C a 2 °, -l 04,3 ° (c 0,5,MeOH).Spracovanie zlúčeniny z predchádzajúceho kroku vodným roztokom uhličitanu draselného, nasledovane extrakciou dichlórmetánom poskytne 3,1 g (0,143 mol) zlúčeniny vo forme zásady s teplotou topenia 69 až 71 °C.Táto zásada sa rozpustí v 10 m 1 etanolu v 50 m 1 banke,pridá sa 6 m 1 (0,030 mol) 6 M roztoku kyseliny chlorovodíkovej V propan-2-ole, zmes sa odparí pri zníženom tlaku do sucha, zvyšok sa znovu prevedie do 40 m 1 propan-Z-olu,zmes sa zohreje do varu aprídá sa 5 ml etanolu. Po ochladení sa získané kryštály odtiltrujú a sušia sa pri zníženom tlaku. Získa sa 3,4 g zlúčeniny vo forme bielych kryštálov s teplotou topenia 330 °C aľop -85,3 ° (c 1, MeOH).52,23 g (0,223 mol) 3-(3-hydroxypyridin-2-yl)metyl 1-azabicyklo-2,2,2 oktan-3-olu suspendovaného v 500 ml vody sa pri teplote miestnosti umiestní do 1000 ml banky. Pridá sa 26,7 g (0,669 mol) hydroxidu sodného rozpusteného v 350 m 1 vody a 26,5 g (0,223 mol) bromidu draselného a zmes sa mieša do rozpustenia pevných podielov a potom sa prikvapká počas 2 hodín 11,5 ml (0,223 mol) brómu. Zmes sa mieša 18 hodín pri teplote miestnosti, potom sa neutralizuje pridaním 23 m 1 kyseliny octovej. Zmes sa ochladí vľadovom kúpeli azískaná zrazenina sa ñltruje. Materské lúhy sa odparia azískaná zrazenina sa trituruje propan-Z-olom, filtruje sa aprepláchne. Získa sa 27,9 g produktu s teplotou topenia 215 až 221 C.6,1 g 3 ~(6-bróm-3-hydroxypyridin-2-yl)metyl-l-azabicyklo-2,2,2 oktan-3-olu a 50 m 1 koncentrovanej kyseliny sírovej sa umiestní do 100 ml banky. Zmes sa zohríeva 72 hodín na 130 °C, potom sa ochladí na teplotu miestnosti analeje sa do vody. Vodná fáza sa zalkalizuje na pH 10 pridaním koncentrovaného vodného roztoku hydroxidu sodného aextrahuje sa chloroforrnom. Organická fáza sa suší nad síranom sodným aodpari sa pri zníženom tlaku. Zvyšok sa čistí pomocou chromatograñe na stĺpci silikagélu elúciou zmesou 90/10/4 dichlórtnetánu, metanolu0,3 g (l mmol) (trans)-2-bróm-5 a,6,7,9,l 0,1 l-hexahydro-B,10 a-metanopyrido 2 °,35,6 pyrano 2,3-dazepínu rozpusteného V 10 ml etylacetátu sa umiestni do 50 m banky, pridá sa 0,358 g (I mmol) 0.0-(-)-dibenzoy 1-L-vínnej kyseliny rozpustenej v 3 ml etylacetátu, rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku azvyšok sa rekryštalizuje z 5 m horúceho propan-Z-olu. Po ochladení sa získané kryštály odflltrujú asušía sa vo vákuu. Získa sa 0,12 g kryštálov s teplotou topenia 200 °C.Prevedenie na zásadu sa uskutočňuje reakciou zlúčeniny získanej v predchádzajúcom kroku s vodným roztokom hydroxidu sodného a potom extrakciou dichlórmetánom. 0,3 g (1 mmol) zásady sa rozpustí v 30 m 1 propan-Z-olu v 100 ml banke. Pridá sa 0,36 m 1 (2 mmol) roztoku 33 bromovodíka vkyseline octovej. Po ochladení na 4 °C sa získané kryštály odñltrujú asušia sa vo vákuu, Získa sa 0,25 g bielych kryštálov s teplotou topenia 350 až 352 °C. am -76,3 ° (c 0,5, metanol), Príklad 5 (zlúčenina číslo 24)0,2 g (0,68 mmol) (trans)-(-)-2-bróm-5 a,6,7,9,10,l l-hexahydro-B, l 0 a-metanopyrido 2 ,3 5,6 pyrano 2,3-dazepínu sa rozpustí v 4 ml koncentrovaného vodného roztoku kyseliny chlorovodíkovej a 48 hodín sa v uzatvorenej nádobe zohrieva na 180 °C. Vodná fáza sa odpari a zvyšok sa rekryštalizuje z propan-Z-olu. Získa sa 0,075 g kryštálov s teplotou topenia 339 až 344 °C aľog -81 ° (c 0,5,MeOH).0,45 g (1,52 mmol) frans)-2-bróm-5 a,6,7,9,l 0,1 l-hexahydro-S, l 0 a-metanopyrido 2 ,3 5,6 pyrano 2,3-d azepínu sa rozpustí v 8 ml pyridínu v 50 ml banke, pridá sa 0,205 g(2,29 mmol) kyanidu meďnatého a zmes sa potom zohrieva 30 hodín do varu pod spätným chladičom. Pridá sa 75 ml dichlórmetánu a organická vrstva sa premyje 45 m 1 nasýteného vodného roztoku chloridu amónneho, potom 75 ml vody. Po sušení a odparení organickej vrstvy pri zníženom tlaku sa získa 0,22 g očakávaného produktu. Ten sa rozpustí v propan-2-ole a reaguje sa s ekvívalentom bromovodikovej kyseliny rozpustenom v 33 kyselíne octovej. Po ochladení sa získané kryštály odñltrujú a sušia sa vo vákuu pri získaní 0,2 l g produktu s teplotou topenia 329 až 332 °C.0,3 g (1 mmol) trans)-2-bróm-5 a,6,7,9,10,1 l-hexahydro-žš,10 a-metanopyrido 2,35,6 pyrano 2,3-dazepínu v 6 ml toluénu, 0,193 g (1,4 mmol) 4-metylfenylborónovej kyseliny, 0,072 g (0,06 mmol) tetrakis(trifenyl)fosñnpaládia, lml (2 mmol) uhlíčitanu sodného vo forme ZM vodného roztoku a 0,05 ml etanolu sa umiestni do 10 ml reaktora areakčná zmes sa 72 hodín zohrieva do varu pod spätným chladičom. Po usadení sa organická vrstva nanesie na silikagél aeluuje sa zmesou 97/3/0,3 dichlórmetánu,metanolu a amoniaku. Získa sa 0,31 g produktu, ktorý sa vysolí 2 ekvivalentmi kyseliny bromovodíkovej rozpustenými v kyselíne octovej. Teplota topenia je 355 °C.(trans)-5 a,6,7,9, l 0,1 l -Hexahydro-S, l 0 a-metanopyrido 2,35,6 pyrano 2,3-dazepín v 20 ml bezvodého tetrahydrofuránu sa umiestni do 100 m 1 trojhrdlej banky, reakčná zmes sa ochladí na -78 °C a prikvapká sa 1,2 ml (3 mmol) 2,5 M roztoku butyllítia vhexáne pokvapkách azmes sa mieša 30 minút pri teplote -78 °C. Pridá sa 0,19 ml(3 mmol) metyljodidu a zmes sa nechá pomaly zohriať na teplotu miestnosti a potom sa pridá 100 m 1 vody a extrahuje sa dichlórmetánom. Organícká fáza sa suší nad síranom horečnatým, odpari sa pri zníženom tlaku azvyšok sa čistí pomocou chromatografie na stĺpci silíkagćlu elúciou zmesou 90/10/1 dichlónnetánu, metanolu aamoniaku. Získaný produkt reaguje s dvomi ekvivalentmi chlorovodíka rozpustenými vpropan-2-ole a pomocou filtrácie sa izoluje 0,15 g kryštálov s teplotou topenia vyššou ako 330 °C.0,43 g (2 mmol) (trans)-5 a,6,7,9,l 0,l l-hexahydro 8,l 0 a-metanopyrido 2,35,6 pyrano 2,3-dazepínu sa reaguje s furán-B-karboxaldehydom pri podmienkach opísaných v príklade 8. Po vysolení 2 ekvivalentmi bromovodíka v kyselíne octovej sa získa 0,3 g zlúčeniny s teplotou topenia 69 až 73 °C pri rozklade.Roztok 24 g (0,426 mol) hydroxidu draselného v 600 m 1 vody sa umiestni do 2000 ml banky, počas 40 minút sa prikvapká 50,0 g (0,2 l 3 mol) 3-(3-hydroxypyridin-2-yl)metyl-l-azabicyk 1 o 2,2,2 oktan-3-olu a potom sa pridá roztok 10,93 ml (0,2 l 3 mol) brómu a 152,4 g(1,280 mol) bromidu draselného v 600 m 1 vody azmes sa mieša 16 hodín pri teplote miesmosti. pH zmesi sa upraví pridaním kyseliny octovej na 7,5 a zmes sa mieša 1 hodinu. F iltruje sa, získaná pevná látka sa suší, prevedie sa do 1000 ml etanolu a získaná suspenzia sa zohrieva 2 hodiny. Po ochladení sa zrazenina odfiltruje asuší sa. Získa sa 21,24 g pevnej látky s teplotou topenia 260 až 265 °C.10 g (25 mmol) 3-(4,6-dibróm-3-hydroxypyridin-2-yl)-metyl-1-azabicyklo 2,2,2 oktan-3-olu sa umiestni do 500 ml banky, pridá sa 150 ml koncentrovanej kyseliny sírovej a 3,6 g (25 mmol) oxidu fosforečného a zmes sa zohrieva 48 hodín na 150 °C. Ochladí sa, naleje sa na 300 g ľadu, pH sa upraví na 10 pridaním amoniaku a zmes sa extrahuje chloroformom. Organícká fáza sa suší nad síranom sodným a filtruje sa, rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku azvyšok sa čistí pomocou chromatografie na stĺpci silíkagélu elúciou zmesou 98/2/0,2 chloroformu, metanolu a amoniaku. Po vysolení pevnej látky jedným ekvivalentom bromovodíka v kyseline octovej sa získa 3,53 g hydrobromidu s teplotou topenia 320 °C pri rozklade.Tabuľka, ktorá nasleduje, ilustruje chemické štruktúry a fyzikálne vlastnosti niektorých zlúčenín podľa predkladaného vynálezu. V stĺpcoch R 1 a R 2, CóHg, C 5 H 4 a C 6 H 3 znamenajú v tomto poradí nesubstituovanú, monosubstituovanú alebo disubstítuovanú fenylovú skupinu. Sú uvedene substituenty a ich polohy. C 5 H 3 O znamená furan-3-ylovú skupinu. 2-CwH 7 znamená naftalen-Z-ylovú skupinu. Stĺpec 5 a,10 a znamená konfiguráciu chirálnych centier Sa a 10 a a /- znamená racemát.V stĺpci soľ znamená - zlúčenínu v stave zásady,l-lCl znamená hydrochlorid, HBr znamená hydrobromid, dbL znamená dibenzoyl-L-tartrát a dbD znamená dibenzoyl-D-tartrát. Sú uvedné moláme pomery kyselina zásada.V stĺpci l. t. (°C), znamená (d) teplotu topenia pri rozklade.Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sa podrobili testom, ktoré demonštrujú ich terapeutickě vlastností.Študovala sa ich añnita vzhľadom na receptory nikotínu obsahujúce 01462 podjednotku, podľa spôsobov opísaných V Anderson a Americ, Eur. J. Pharmacol. (1994) 253 261, a Hall a kol., Brain Res. (1993) 600 127.Samcom potkanov Sprague Dawley s hmotnosťou l 50 až 200 g sa oddelí hlava a rýchlo sa vyberú všetky mozgy,homogenizujú sa V l 5 objemoch 0,3 M roztoku sacharózy pri 4 °C a potom sa odstreďujú 10 minút pri 1000 g. Peleta sa vyhodí a supematant sa odstreďuje pri 4 °C 20 minút pri 20 000 g. Peleta sa vyberie ahomogenizuje sa pomocou mlyna PolytronTM v 15 objemoch dvakrát destilovanej vody pri 4 °C apotom sa odstreďuje 20 minút pri S 000 g. Peleta sa vyhodí a supematant a žltohnedý povlak (buffy coat) sa odstreďujú 20 minút pri 40 000 g, peleta sa vyberie, suspenduje sa pri 4 °C v 15 ml dvakrát destilovanej vody a ešte raz sa odstredí pri 40 000 g a skladuje sa pri -80 °C.V deň, ked sa uskutočňuje pokus, sa nechá tkanivo pomaly roztopit asuspenduje sa v 3 objemoch tlmívého roztoku. l 50 l tejto suspenzie membrán sa inkubuje 120 minút pri 4 °C v prítomnosti 100 lnM 3 Hcytizínu v konečnom objeme 500 l tlmívého roztoku, v prítomnosti alebo neprítomnosti zlúčeniny, ktorá sa má testovať. Reakcia sa ukončí ñltrácíou na ñltroch Whatman GF/BTM adopredu spracovaných polyetylěnimínom, filtre sa premyjú pri 4 °C dvakrát 5 ml tlmívého roztoku apomocou kvapalinovej scintigrafie sa meria rádioaktivita zadržana na ñltri. Nešpecifická väzba sa určí v prítomnosti 10 M (-)-nikotínu nešpeeifická väzba predstavuje 75 až 85 z celkovej väzby zadržanej na ñltri. Pre každú koncentráciu testovanej zlúčeniny sa určí percentuálna ínhibícia špecifickej väzby 3 Hcy 1 izínu, potom sa vypočíta C 50, čo je koncentrácia zlúčeniny, ktorá inhibuje 50 špecifickej väzby. Hodnoty ICM, najaktívnejších zlúčenín podľa predkladaného vynálezu sa pohybujú medzi 0,08 až l M.Pri zlúčeninách podľa predkladaného vynálezu sa taktiež testovala ich aktivita vzhľadom na receptory nikotínu obsahujúce podjednotku 1 x 7, podľa spôsobov opísaných v Mark aCollíns, J. Pharmacol. Exp. Ther. (1982) 22 554 aMarks akol., Mol. Pharrnacol. (1986) 30 427. Samcom potkanov OFA s hmotnosťou l 50 až 200 g sa oddelí hlava,všetky mozgy sa rýchlo vyberú, homogenizujú sa pri 4 °C pomocou mlyna Polytronm V 15 objemoch 0,32 M roztoku sacharózy, potom sa odstreďujú 10 minút pri 1000 g. Peleta sa vyhodí a supematant sa odstreďuje pri 4 °C 20 minút pri 8000 g. Peleta sa vyberie ahomogenizuje sa pri 4 °C pomocou mlyna Polytronm v l 5 objemoch dvakrát destilovanej vody, potom sa odstreďuje 20 minút pri 8000 g. Peleta sa vyhodí a supematant a žltohnedý povlak (buffy coat)

MPK / Značky

MPK: C07D 491/22, A61P 25/00, A61K 31/44

Značky: obsahom, pyridopyranoazepínu, liečivo, spôsob, deriváty, farmaceutická, přípravy, kompozícia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-284339-derivaty-pyridopyranoazepinu-sposob-ich-pripravy-liecivo-a-farmaceuticka-kompozicia-s-ich-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty pyridopyranoazepínu, spôsob ich prípravy, liečivo a farmaceutická kompozícia s ich obsahom</a>

Podobne patenty