Rotačný tlačový stroj

Číslo patentu: 283043

Dátum: 23.12.2003

Autori: Andersson Ingvar, Hersenius Bengt

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný rotačný tlačový stroj, v ktorom sa pás potlačovaného papiera (9) vedie cez tlakový valec (8), kde sa potlačí pomocou tlačovej jednotky (10, 13) s nosnou konštrukciou, ktorá je tvorená nosníkovou konštrukciou (11). Tlačové jednotky a ďalšie zariadenia sú zavesené na nosníkovej konštrukcii alebo okolo nej a na nej, alebo v nej sú usporiadané ďalšie zariadenia tlačového stroja.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka rotačného tlačového stroja, v ktorom sa pás kotúčového papiera vedie cez tlakový valec, kde je potlačovaný pomocou tlačovej jednotky.Tradičné tlačové stroje sa stavajú s nosnou konštrukciou postavenou na podlahe. Tlačové stroje sú kompaktné,priestor na podlahe pod tlačovým strojom a v jeho blízkosti je obmedzený a preplnený zariadeniami, pristup k rôznym valcom v tlačovom stroji a k jeho tlačovým jednotkám je ťažký. Práca na tlačovom stroji je tak pre obsluhujúci personál veľmi namáhavá, osobitne pri zmene tlače, a priestor v blízkosti tlačového stroja veľmi ťažko možno udržať v čistom stave.Podľa tohto vynálezu sa tlačový stroj postaví ako nosníková konštrukcia, na ktorej je zavesená tlačová jednotka a možné ďalšie pomocné zariadenia, a na nej alebo v ktorej sú uložené ďalšie zariadenia tlačového stroja.Hlavná výhoda, ktorá sa dosiahne, je v tom, že podlaha pod tlačovým strojom sa uvoľní, a tak obsluhujúci personál sa môže voľne pohybovať okolo tlačovej jednotky a vykonávať nevyhnutné operácie na jednotke. Navyše je konštrukcia účelne usporiadaná, čím sa čistenie tlačového stroja a priestoru okolo neho značne uľahčí.Nosníková konštrukcia môže byť výhodne podopretá od základov (podlahy) pomocou stĺpov, ale rovnako dobre môže byť zavesená na nosných častiach budovy, v ktorej sa tlačový stroj nachádza.Ďalšou výhodou tohto vynálezu je, že tlačová jednotka je v nosníkovej konštrukcii priečne posunovateľná po konzole, alebo kladkovým závesným dopravníkom. Tak môže byť tlačová jednotka priečne vysunutá na údržbu, na výmenu farby alebo valca.Tlačová jednotka výhodne pozostáva z rámu a valcov,ktoré sú v ňom otáčavo uložené tak, aby sa otáčali synchrónne s tlakovým valcom, ak je tlačová jednotka pod tlakovým valcom v pracovnej polohe na tlač.Vo výhodnom usporiadaní podľa vynálezu pozostáva nosníková konštrukcia z pozdĺžnych a z priečnych nosníkov.Rotačný tlačový stroj na štvorfarebnú tlač má štyri tlačové jednotky, ale môže mať aj piatu tlačovú jednotku, ak sa často tlačí dominantnou farbou. Podľa vynálezu sú všetky štyri alebo päť tlačových jednotiek uložené pod nosnikovou konštrukciou.Tlakové valce sú otáčavo uložené v nosníkovej konštrukcii, ktorá je na ich pohon vybavená primárnym elektrickým motorom, pozdĺžnymi hnacími hriadeľmi a kĺbovými spojeniami.Ako už bolo uvedené, že tlačové jednotky sa môžu priečne posúvať na údržbárske práce, na výmenu farieb a valcov. Ak je podľa vynálezu nosníková konštrukcia na jej každej dlhej strane vybavená žeriavovým otáčavým zariadením, potom V nej môže byť viac ako jedna súprava tlačových jednotiek, ktoré sú k nosnej konštrukcii priečne a pohyblivo uložené. Tak môže byť jedna súprava tlačových jednotiek nasadená pri tlači v tlačovom stroji a súčasne sa druhá súprava môže pripravovať na nasledujúcu ďalšiu zá kazku. Touto cestou sa dosiahne mimoriadne krátky zostavovaci čas.Každé žeriavové zariadenie môže pozostávať z rámu tvorenćho priečnym a pozdĺžnym nosnikom.Konštrukcia tlačového stroja na nosníkovej konštrukcii zahŕňa nielen výhody zo zavesenia tlačových jednotiek ako bolo uvedené, ale aj vedenie pásu papiera na homej strane nosníkovej konštrukcie môže byť veľmi krátke a jednoduchć, čo je spojene s ďalšími výhodami, medzi ktoré patrí vysoká spoľahlivosť a nízky odpad materiálu.Prehľad obrazkov na výkresochVynález je v ďalšom opisaný pomocou odkazov na pripojené výkresy, V ktorých obr. l je schematický bočný pohľad na tlačovú jednotku tlačového stroja podľa vynálezu,obr. 2 je bočný pohľad na tlačový stroj podľa vynálezu a obr. 3 je šikmý pohľad zhora na tlačový stroj podľa obr. 2 s vynechanými niektorými časťami hore, na ľavej strane, z dôvodu prehľadnosti.Tlačová jednotka rotačného tlačového stroja, ktorá je schematický znázomená na obr. l, má niekoľko valcov, opísaných ďalej, ktoré sú poháňanć synchrónne pomocou v obr. l neznázomeného spôsobu, napríklad ozubeným prevodom (znázomeným na obr. 3).V zostave, znázornenej na obr. l, má tlačovájednotka v najnižšej polohe nanášaci valec l (často označovaný ako aníloxový valec), ktorý pri otáčani unáša tlačiarenskú farbu zo stieracej komory 2. Tlačiarenská farba, ktorá má výhodne veľmi vysokú viskozitu, sa ukladá na nanášací valec 1, ktorý je známym spôsobom upravený na povrchu tak, aby mal veľký počet malých jamiek na unášanie tlačiarenskej farby na celom svojom povrchu.Z nanášacieho valca 1 sa farba dopravuje na formový valec 3, ktorý je uložený proti nanášaciemu valcu, otáča sa rovnakou rýchlosťou a jeho povrch je trocha elastický,pretože je na povrchu vyrobený z drveného gumového materiálu, Aby sa dosiahlo čo najlepšie rozdelenie farby na formovom valci, je tento v rotačnom zábere s oscilujúcim valcom 4 (leštený oceľový valec), ktorý je zasa v rotačnom zábere s gumeným valcom 5. Vo výhodnom usporiadaní sa na formovom valci 3 dosiahne plne uspokojivé rozdelenie farby pomocou valcov 4 a 5, ale na rozdelenie farby sa môže samozrejme použiť aj väčší počet valcov, ktoré sú usporiadané v blízkosti fomiového valca 3.Ďalší valec tlačovej jednotky je doskový valec 6, na obvode ktorého sú uložené tlačové dosky. Najmenej časť povrchu doskového valca 6 je vyrobená z kovového magnetického materiálu, pričom tenká a odolná tlačová doska má základnú kovovú vrstvu priliehajúcu na povrch doskového valca. Nad kovovým základom tlačovej dosky je plastová vrstva, do ktorej je vynesený vyžadovaný tlačový vzor. Pripevnenie tlačovej dosky na doskový valec 6 je možné aj ďalšími spôsobmi, ako je mechanické upevnenie,alebo pomocou vákua. Doskový valec 6 dosadá na formový valec 3 a má rovnakú obvodovú rýchlosť.Nanášaci valec 1 formový valec 3 a doskový valec 6 majú výhodne rovnaký priemer.Tlač je prenášaná z doskového valca 6 na prenášaci pogumovaný valec 7 (t. j. oceľový valec pokrytý gumovou vrstvou), ktoré sa spolu vzájomne dotýkajú a majú rovnakú obvodovú rýchlosť. Pogumovaný valec 7 má výhodnedvojnásobný priemer ako doskový valec 3, a tak aj dvojnásobný obvod pri každej otáčke pogumovaného valca sa na ňom získajú dva úplné Odtlačky z doskového valca. Pogumovaný prenášací valec 7 môže mať altematívne troj- alebo viacnásobný priemer ako doskový valec.Pogumovaný prenášací valec 7 je nakoniec v zábere s tlakovým valcom 8, ktorý má výhodne rovnaký priemer ako pred ním uvedený valec, Medzi tieto dva valce sa vedie potlačovaný pás kotúčového papiera 9. Tento potlačovaný pás môže byť z kotúčového papiera alebo z akéhokoľvek iného vhodného materiálu.Obr. l len schematicky znázorňuje tlačovú jednotku. Na obrázku nie sú uvedené nijaké uloženia, pohony a podobné časti. Z tohto hľadiska sú podrobnejšie obr. 2 a obr,3, spolu s ich opisom.Pomocou tlačovej jednotky, ako bola opisaná, možno vykonávať tlačový proces, ktorý sa môže označiť ako prechodný medzi flexograñckou a ofsetovou tlačou. Pri ilexografickej tlači, ktora je najvhodnejšia na tlač jednofarebných veľkých plôch a nie na štvorfarebnú tlač, použije sa - Odhliadnuc od tlakového valca- štočkový valec, ktorý prichádza do styku s potlačovaným pásom, a nanášaci valec, ktorý mu dodáva farbu. Na druhej strane pri ofsetovej tlači je postup komplikovanejší väčším počtom valcov, tlačiarenskou farbou a roztokmi farbív (na nietlačových častiach dosky).Pri nových spôsoboch tlače možno získať kvalitnú tlač,ktorá je veľmi blízka kvalite dosahovanej ofsetovou tlačou.Obr. 2 je bočný pohľad na rotačný tlačový stroj. Tento tlačový stroj je vybavený štyrmi tlačovými jednotkami takého druhu, ako boli znázornené na obr. l (alebo alternatívne iného druhu). Tlakový valec 8, okolo ktorého sa vedie pás kotúčového papiera, sa do týchto tlačových jednotiek nezahŕňa. Každá takáto tlačová jednotka je súhme označovaná číslom 10. Počet štyroch jednotiek sa tradične zvolil najmä preto, že všetky tlačové farby sa môžu dosiahnuť pomocou štyroch farieb žltej, purpurovej (magenta), azúrovej (kyánová) a čiernej. V osobitných prípadoch, ked sa vo veľkom používa špeciálna farba (domáca farba), tlačový stroj sa na uvedenú farbu vybavuje aj piatou tlačovou jednotkou.Osobitným znakom tlačového stroja podľa obr. 2 je, že stroj je stavaný okolo pevnej nosníkovej konštrukcie 11, na ktorej sú tlačové jednotky 10 zavesené a na ktorej sú v zásade zavesené aj všetky ostatné, ďalej v krátkosti opísané,zariadenia. V znázornenom príklade je táto nosníková konštrukcia 11 podopieraná stĺpmi 12, postavenými na podlahe v princípe tieto však môžu byť rovnako dobre zavesene na strope budovy tlačiarne. Výhodou tejto konštrukcie je voľná plocha pod tlačovým strojom, umožňujúca činnosť obsluhy a mimoriadne ľahký prístup k tlačovým jednotkám a ďalším zariadeniam.Každá tlačová jednotka 10 je uložená v ráme 13, ktorý je zavesený na nosníkovej konštrukcii 11. Každá tlačová jednotka 10 V ráme 13, ktoré sa spolu môžu označiť ako kazeta, môžu byť podľa uvedeného ľahko demontované a vymenené za novú jednotku a /alebo obsluhované.Pás kotúčového papiera vchádza do tlačového stroja na obr. 2 vpravo, kde je najprv vystavený povrchovej úprave v 14 a potom sa čistí v 15. Bočné vodiace zariadenie 16 na konci nosníkovej konštrukcie 11 zabezpečuje priečne vedenie pásu kotúčového papiera otočením okolo osi paralelnej s pozdĺžnou osou nosníkovej konštrukcie 11. Napätie pásu papiera, ktoré je nevyhnutné na činnosť celého tlačového stroja a na kvalitu tlače, sa ovláda pomocou vložených valcov 17 a výstupných vložených valcov 17, ako aj - ak je potrebné - zariadením na napínanie pásu 17, ktoré pozos táva z vyklápacej páky ovládanej pomocou pneumatického valca a ktoré má kladku, cez ktorú sa vedie pás papiera 9.Keď pás prešiel cez tlakový valec 8 tlačovej jednotky,kde bol potlačený nanesením vysokoviskóznej tlačiarenskej farby, prechádza do sušiaceho zariadenia 18. V znázomenom príklade ako sušíace zariadenie 18 slúžia UV - lampy,ak použitá tlačiarenská farba je takého typu, že tvrdne pomocou UV žiarenia. Altematíwie sa môže použiť sušenie horúcim vzduchom alebo iné sušenie.Keď pás papiera prešiel všetkými tlačovými jednotkami 10 tlačového stroja a bol teda potlačený vyžadovanou štvorfarebnou tlačou, môže prechádzať kontrolným systémom, napríklad pod stroboskopíckou lampou 19, a tak obsluha môže skúšať kvalitu tlače pred tým, ako potlačený pás opustí tlačový stroj, na obr. 2 vľavo.Tlakové valce 8, cez ktoré sa vedie pás papiera, majú otočné čapové uloženie v nosníkovej konštrukcii 11, zatiaľ čo valce l, 3 až 7 každej tlačovej jednotky 10 sú otáčavo uložené v ráme 13. Pri výmene tlačového formátu, t. j. pri zmene priemeru valcov, alebo pri možných zmenách tlačiarenských farieb, možno kazety tlačových jednotiek ľahko vybrať zo stroja a nahradiť novými kazetami. Tieto nové kazety sa môžu vopred pripraviť v priebehu predchádzajúcej tlače. Doteraz uvedené znamená, že sa mimoriadne skrátia časové straty pri výmene kaziet. Počas výmeny kaziet nie je ovplyvnený pás kotúčového papiera, čo ďalej minimalízuje straty pri výmene.Z obr.2 je zrejmé, že kazety tlačovej jednotky 10, 13 môžu byť zavesené na konzole 20 na spodnej strane nosníkovej konštrukcie 11 a teda sa môžu priečne vytisnúť napríklad pomocou závesov alebo na traverzách.Konštrukčná riešenie je vhodné aj z hľadiska obsluhy,nakoľko v podstate pod strojom ponecháva voľnú podlahu. Zavesené tlačové jednotky s dole zavesenými farebníkmi(stieracie komory 2) majú ten význam, že farba nemôže tíecť do zariadenia. Dráha pásu papiera medzi tlačovými jednotkami môže byť veľmi krátka a stála.Na obr. 3, kde je znázomený tlačový stroj zo šikmého nadhľadu, sú vynechané zariadenia na hornej strane nosníkovej konštrukcie 11, aby mohli vyniknúť niektore aspekty riešenia a neboli týmito zariadeniami zakryté.Z obr. 3 je zrejmé, že nosníková konštrukcia 11 v znázomenom príklade pozostáva z pozdĺžnych nosníkov 11 a priečnych nosníkov 11. Nosníková konštrukcia 11 je podopretá stĺpmi 12. Tlakové valce 8, vstupné vložené valce 17 a výstupné vložené valce 17 sú otáčavo uložené v pozdĺžnych nosníkoch 11 nosníkovej konštrukcie.Tlakové valce 8 a vstupné vložené valce 17 v nosníkovej konštrukcii 11 sú usporiadané tak, aby mohli byť poháňané pomocou primámeho elektromotora 21 cez pozdĺžné hríadele 22 a klbové spojenia 23. Výstupné vložené valce 17 sú usporiadané tak, aby bol možný pohon elektrickým motorom 21 .Žeriavovć otáčavé zariadenie 24 je vyhotovené na oboch bokoch nosníkovej konštrukcie ll a pozostáva napríklad z priečnych trámcov 24, pripojených k pozdlžnemu nosníku 11 a pozdĺžnych trámcov 24. Vysúvacie zariadenie najednej strane nosníkovej konštrukcie 11 je znázomené tiež na obr. 2. Vysúvacie zariadenie môže byť v pripade potreby podopreté stĺpmi 12.Uvedené konzoly 20 alebo kladkové dopravníky kaziet tlačovýchjednotiek 10, 13, sú umiestnené na spodnej strane vysúvacieho zariadenia 24. Ako je znázornené na obr. 3, to znamená, že kazety tlačových jednotiek 10, 13 môžu byť ako jeden celok vytlačené vpravo pod žeriavové zariadenie 24 na ošetrenie po tlači po predchádzajúcom tlačovom cykle, a na pripravu na ďalšiu tlač V rovnakom čase, ked i SK 283043 B 6ná súprava kazetových tlačových jednotiek 10, 13 je v pracovnej polohe pod tlakovými valcami 8. (Z dôvodov prehľadnostije na obr. 3 uvedene číslovanie iba jednej kazety tlačovej jednotky 10, 13 v pracovnej polohe.) Keď je tlač skončená, druhá súprava kazetových tlačových jednotiek 10, 13 sa môže ľahko vysunúť pod žeriavovým zariadením 24 vľavo V obr. 3, zatiaľ čo kazety tlačových jednotiek 10,13 pod žeriavovým zariadením 24 na obr. 3 vpravo, pripravené na nadchádzajúcu tlač, sa zasunú do pracovnej polohy na tlač pod tlakové valce 8. Takto sa dosiahol mimoriadne krátky čas potrebný na premiestnenie, a tým aj vysoká hospodámosť.Uvedený systém môže byť doplnený externým manipulačným systémom vo forme trolejov alebo priečnych dopravných posunov na manipuláciu s kazetami tlačových jednotiek 10, 13 s možnosťou pre viac ako dve súpravy.Z obr. 3 je zrejmé, že rôzne valce v každej kazete tlačovej jednotky 10, 13 sú vzájomne spojene súpravou prevodových kolies. Ked sa kazeta uloží do jej pracovnej polohy pre tlač pod jej tlakový valec 8, potom najvyššie umiestnene prevodové koleso v súprave prevodov sa dostane do záberu so zodpovedajúcim prevodovým kolesom výstupu prevodovky 25 na vyčnievajúcom hríadeli tlakového valca 8.Treba si všimnúť, že jadrom stavby je nosníková konštrukcia 11 s tlačovými jednotkami 10, 13 umiestnenými pod konštrukciou a že žeriavové zariadenie 24 môže alebo nemusí byť prítomné.l. Rotačný tlačový stroj, v ktorom sa potlačovaný pás papiera (9) vedie cez tlakový valec (8) a je potlačovaný pomocou tlačovej jednotky (10, 13) s nosnou konštrukciou,vyznačujúcí sa tým, že nosná konštrukcia je tvorená nosníkovou konštrukciou (1 l), okolo ktorej alebo na ktorej sú zavesené tlačové jednotky (10, 13) a ďalšie zariadenia a na nej alebo v nej, ktorej sú uložene ďalšie zariadenia tlačového stroja.2. Tlačový stroj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nosníková konštrukcia (ll) je podopretá na základoch pomocou stĺpov (12).3. Tlačový stroj podľa nároku l, v y z n a č uj ú c í s a t ý m , že nosníková konštrukcia (ll) je upravená na zavesenie na nosné časti budovy.4. Tlačový stroj podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že tlačová jednotka (10, 13) je premiestniteľne uložená priečne na nosníkovú konštrukciu (l l) na konzole5. Tlačový stroj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tlačová jednotka (10, 13) pozostáva z rámu(13) a valcov (10), ktore sú v ňom otáčavo uložené a sú usporiadané na synchrónny pohon s tlakovým valcom (8),pričom v polohe na tlač je tlačová jednotka umiestnená pod tlakovýrn valcom.6. Tlačový stroj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že nosníková konštrukcia (ll) pozostáva z dvoch pozdĺžnych nosníkov (1 1) a priečnych nosníkov7. Tlačový stroj podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pod nosníkovou konštrukciou (l 1) je usporiadaných viac tlačových jednotiek (10, 13), výhodne štyri alebo päť tlačových jednotiek.8. Tlačový stroj podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tlakové valce (8) sú otáčateľne uložené v nosníkovej konštrukcii (l l), ktorá je vybavená primárnymelektromotorom (21), pozdĺžnymi hriadeľmí (22) a kĺbovým spojením (23) na pohon valcov. 9. Tlačový stroj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c í s a tý m , že nosníková konštrukcia (ll) je na každej dlhšej strane vybavená žeriavovým zariadením (24) s možnosťou priečneho pohybu knosníkovej konštrukcii, pod ktorým je usporiadané viac ako jedna súprava tlačových jednotiek (10, 13). 10. Tlačový stroj podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c i s a tý m že každé žeriavové zariadenie (24) pozostáva z rámu z priečnych (24) a pozdĺžnych (24) trámcov.

MPK / Značky

MPK: B41F 5/04, B41F 13/44

Značky: stroj, rotačný, tlačový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-283043-rotacny-tlacovy-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rotačný tlačový stroj</a>

Podobne patenty