Nasávacia rúrka a spôsob jej výroby

Číslo patentu: 282447

Dátum: 31.12.2001

Autori: Leipelt Rudolf, Klotz Arthur, Andress Heinz, Füsser Rolf, Ernst Volker

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rúrka pozostáva z viac jednotlivých sacích rúrok (10, 16, 17, 18), ktoré sú na strane vstupu spojené so zbernou rúrkou (11). Podľa riešenia sú zberná rúrka (11) so sacími rúrkami (10, 16, 17, 18) vytvorené ako jeden kus technikou fúkania.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nasávacej rúrky s niekoľkými jednotlivými sacími rúrkami a zbemou rúrkou spájajúcou na strane vstupu sacie rúrky, pričom zbemá rúrka je so sacími rúrkami vytvorená ako jeden kus technikou fúkania. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby tejto rúrky z plastu.Z DE-OS 38 38 921 je známa nasávacia rúrka z termoplastu. Táto nasávacia rúrka sa vyrába vytavením na jadro,to znamená, že sa najprv vyrobí jadro zo zliatiny cínu a bizmutu s nízkou teplotou tavenia. Toto sa vloží do formy. zostávajúci medzipriestor medzi formou ajadrom sa vyplni vstrekovým liatím tennoplastom. Potom nasleduje vytaveniejadra v tavnom kúpeli.Ďalej je z japonského vykladacieho spisu 1-21 6067 známy spôsob výroby sacej rúrky z plastu, pričom sa najprv vystriekajú dve súčasti príruby z termoplastu, potom sa tvaruje súčasť odbočky z termoplastu fúkaním a súčasti prímby a súčasť rúrky sa spolu spoja.Nedostatok známych spôsobov sa dá vidieť v tom, že treba viac pracovných krokov, aby sa vyrobila motorová nasávacia rúrka. Zatial čo pri technike vytavovania vyžaduje výroba a vytavovaníe jadra značné investície, nie je pri spôsobe podľa japonského vykladacieho spisu 1- 216067 oddelená výroba jednotlivých prvkov a spojenie jednotlivých prvkov aj s ohľadom na presnosť Iicovania celkom bez problémov.Vjmález si kladie za základnú úlohu vytvoriť nasávaciu rúrku a uviesť spôsob výroby tejto rúrky, pričom výroba má byť jednoduchá a bez veľkých nákladov na zariadenie.Túto úlohu spĺňa nasávacia rúrka s niekoľkými jednotlivými sacími rúrkami a zbemou rúrkou spájajúcou na strane vstupu sacie nirky, pričom zbemá rúrka je so sacími rúrkamí vytvorená ako jeden kus technikou fúkania, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ako ďalší prvok je umiestnený derivačný rezonátor, ktorý je umiestnený medzi dvoma susednými sacími rúrkami, pričom zberná rúrka, sacia rúrka a derivačný rezonátor majú vyfúknutý tvar z jedného kusa.Uvedenú úlohu ďalej spĺňa spôsob výroby tejto rúrky z plastu pomocou techniky ñikania, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že jednotlivé sacie rúrky a zbemá rúrka, spájajúce na strane vstupu sacie nírky sa vytvarujú ako jeden kus, pričom derívačný rezonátor sa pritvaruje na saciu rúrku a tento derivačný rezonátor sa umiestni medzi sacie rúrky a opatrí otvorom, ktorý vyúsťuje do zbemej rúrky.Podstamou prednosťou vynálezu je to, že sa nasávacia rúrka môže vyrobiť jediným krokom spôsobu a prechodové miesta alebo miesta švikov medzi nasávacou rúrkou a zbernou rúrkou tu nie sú. Tým sa vytvorí vytvarovaná nasávacia rúrka, ktorá dosahuje veľmi priaznivé vlastnosti prúdenia.Podľa ďalšieho vytvorenia vynálezu sa súčasne k nasavacej rúrke pritvaruje derivačný rezonátor. Takýto derivačný rezonátor slúži na to, aby redukoval vyžarovanie zvuku a skladá sa z dutiny, ktorá je spojená malým otvorom so zbemou rúrkou. Výhodne sa takýto derivačný rezonátor nechá integrovať v priestore medzi dve sacie rúrky. Tým sa dá tento medzipriestor vhodne využiť, mtial čo vonkajšie rozmery nasávacej rúrky zostanú nezmenené.Podľa ďalšieho usporiadania vynálezu je nasávacia rúrka upevnená priamo na telese vzduchového filtra. Jednoduchou metódou upevnenia je usporiadanie zástrčkových spojeni, napriklad v tvare prírub, ktoré sú usporiadané na nasávacej nirke a zaberajú do vybrania telesa vzduchového filtra.Ďalej existuje možnosť usporiadať v telese vzduchového filtra derivačný rezonátor. Tento derivačný rezonátor môže byť spojený otvorom so zbemou rúrkou alebo priestorom čistého vzduchu telesa vzduchového ñltra. Pri derivačnom rezouátore je rozhodujúce jeho usporiadanie v blízkosti zdroja zvuku. Toto je zaručené pripojením derivačného rezonátora na strane čistého vzduchu.Podľa ďalšieho vytvorenia vynálezu môže byť zo zbernej rúrky usporiadaný takzvaný rezonátor. Tým je krátky kus rúrky, ktorá vyvoláva zahasenie zvukových vĺn určitej ñekvencie. Dĺžka kusa rúrky je prispôsobená zvukovým vlnám a predstavuje lambda/4.Na pripojenie sacích rúrok na motorový blok môžu byť výhodne usporiadané pripojovacie príruby, ktoré sú spojené pomocou zástrčkového spojenia alebo zvarom so sacími rúrkami.Spojenie medzi výstupom čistého vzduchu vzduchového filtra a vstupom zbemej rúrky je vhodné na to, aby sa mohol usporiadať merač vzduchovej hmoty alebo merač mnoütva vzduchu a/alebo škrtiaca klapka. Do tohto spojenia sa môžu uvedené prvky zabudovať ako kompletný modul.Podľa ďalšieho variantu výroby nasávacej rúrky sa sacie rúrky a zberná rúrka vyrobia fúkaním, pričom zbemá rúrka je na jednej strane otvorená. Tento otvor sa po dokončení výroby uzavrie vekom. Uvedený spôsob výroby sa dá použiť tam, kde sú nevyhnutné zvlášť komplikovane tvarované nasávacie rúrky a uzavretá zbemá rúrka sa už nedá vyrobiť ñikanim so sacímiTieto a ďalšie znaky výhodných ďalších vytvorení vynálezu vyplývajú z nárokov, z opisu aj z výkresov, pričom jednotlivé maky môžu byť uskutočnené a výhodné aj každý osve alebo vo forme podkombinácií pri forme uskutočnenia podľa vynálezu a V iných oblastiach, a môžu predstavovať každý samostatne uskutočnenia, ktoré sú schopné ochrany a na ktoré sa ochrana požaduje.Prehľad obrázkov na výkresePríklady uskutočnenia vynálezu sú znázomené na výkresoch a sú ďalej bližšie vysvetlené. Obr. ukazujú obr. 1 rez nasávacou rúrkou,obr. 2 pôdorys nasávacej rúrky, znázomenej na obr. l,obr. 3 rez nasávacou rúrkou so vzduchovým filtrom,obr. 4 pôdorys systému nasávacej rúrky so vzduchovým filtrom, znázomeného na obr. 3.Znázomenie rezu podľa obr. l ukazuje nasávaciu rúrku pozostávajúca zo sacej rúrky 10 a zbemej rúrky ll. Sacia rúrka 10 a zberná rúrka ll sú vytvorené ako jeden kus a vyrobené fúkaním. Na sacej rúrke 10 sa nachádza v oblasti vypúšťania vzduchu prímba 12. Táto príruba 12 je nastrčená na sacej rúrke 10 a je zoski-utkovaná so sacou rúrkou 10 skrutkovým spojom 49. Utesnenie medzi prírubou 12 a sacou nirkou 10 je realizované vlnito usporiadaným tesnením 13, ktoré utesňuje tak radiálne, ako aj axiálne. Príruba 12 je vybavená vývrtmi 14, 15 na upevnenie prvkov skrutkovýchspojov 49. Nad touto prírubou 12 je nasávacia nirka naskrutkovaná na hlave valca spaľovacieho motora.Na obr. 2 je nasávacia rúrka znázomená v pôdoryse. Tu sa dá vidieť zberná rúrka 11 so štyrmi sacími rúrkami 10,16, 17, 18, ktoré sú na ňu pritvarovane. Vedľa ležiacej saoej rúrky 10, 16 a 17, 18 sú teraz vybavené spojovacím mostíkom 19, 20. Tieto mostíky 19, 20 zvyšujú tuhosť celého systému a súčasne sú spolupoužívaně na zoskrutkovanie saclch rúrok 10, 16, 17, 18 s obidvoma dvojitými prírubami pomocou skrutkového spoja 49.Medzi sacími rúrkami 16, 17 sa nachádza takzvaný derivačný rezonátor 21. Tento pozostáva z dutiny 22, ktoráje bočne obmedzená stenami sacich rúrok 16, 17. K zbemej rúrke 11 je usporiadaný otvor 23. Týmto otvorom 23 je dutina 22 derivačnćho rezonátora 21 v činnom spojení s priestorom zbemej rúrky 11. Derivačný rezonátor 21 slúži na tlmenie určitých frekvencií hluku spôsobenćho nasávanim a súčasne na stuženíe medzi obidvoma susediacimi sacími rúrkarni.Na vstupnom otvore zbemej rúrky 11 na vzduch sa nachádza pripojovaeia príruba 24. Medzi pripojovacou prírubou 24 a otvorom 25 zbemej rúrky 11 je nosná doska 26. Pripojovacia príruba 24 je spojená skrutkami 27 s otvorom 25 zbemej rúrky 11 a súčasne ñxovaná na nosnej doske 26. Ďalej sú usporiadané tesnenia 28, 29, ktoré zabraňujú pristupu cudzieho vzduchu do sacieho systému.Samozrejme existuje aj možnosť usporiadať derivačný rezonátor 21 medzi sacími rúrkami 10, 16 alebo medzi sacími rúrkami 17, 18. Ďalej existuje možnosť usporiadať viac derivačných rezonátorov. S ohľadom na jednoduchú výrobu nasávacej rúrky pomocou techniky fúkania je usporiadanie takýchto derivačných rezonátorov 21 možne v l bovoľnom uskutočnení.Nasávacia rúrka 29, znázomena na obr. 3, je čiastočne integrovaná do tiltmčnćho systému. Nasávacia rúrka 29 pozostáva rovnako zo štyroch sacích rúrok - z ktorých vidieť saciu rúrku 3 - ako aj zbemé rúrky 32. Zberná rúrka 32 je usporiadané vo vybraní filtračnćho systému 30. Funkčné súvislosť medzi zbemou nirkou 32 a filtračným systémom je ďalej vysvetlená.Filtračný systém 30 pozostáva z priestoru 33 na surový vzduch, filtračné patróny 34, priestoru 35 na čistý vzduch,ako aj derivačnćho rezonátora 36. Vzduch, ktorý sa má filtrovať, prúdi otvorom 37 do priestoru 33 na surový vzduch,ñltruje sa cez patrónu 34 a dostáva sa do priestoru 35 na čistý vzduch. Filtračné patróna 34 je usporiadané. v uložení priestoru 33 surového vzduchu. Filtnąčný systém 30 pozostáva v podstate z dvoch súčasti telesa, ktoré majú na tiluačnej patróna 34 miesto rezu. Pomocou zásučky 39 a západky 38 sa dajú obidva diely telesa ñltračnćho systemu 30 spolu spojiť.Pódorys systému podľa obr. 3 ukazuje obr. 4. V zbemej rúrke 32 nasávacej rúrke 29 sa nachádza rezonátor 40. Tento môže pozostávať z vloženého kusa rúrky, ktorý je zvarený alebo zlepený so stenou zbemej rúrky 32. Zbemá rúrka 32 má na jednom konci hrdlo 41 s prínibou. Toto hrdlo 41 s prírubou je upevnené v otvore 42 telesa 43 filtra. Protiľahlć upevnenie je realizované pomocou skrutkovćho spoja 44.Hrdlo 41 s prirubou je otvorené a vedie do uzavretej dutiny vo vnútrajšku telesa 43 filtra. Táto uzavretá dutina tvori derivačný rezonátor 36. V zbemej rúrke 32 je ďalej alebo altematlvne usporiadaný rezonátor 40. Tento rezonátor 40 pozostáva z obj imky, ktorá je zvarená alebo zlepená so zbernou rúrkou 32. Medzi výstupným otvorom 45 na vzduch priestoru 35 na čistý vzduch a vstupným otvorom 46 zbemej rúrky 32 na vzduch sa nachádza, tu len schema ticky znázomená, škrtiaca klapka 47, prípadne senzor na meranie množstva vzduchu alebo vzduchovej hmoty. Samozrejme môže byť spojenie týchto obidvoch otvorov realizované aj bez prídavných prvkov, napriklad by mohla byť usporiadaná škrtiaca klapka aj v oblasti vstupu vstupného otvoru 46 na vzduch.Sacie rúrky 31 sú usporiadané vo dvojiciaeh. Medzi obidvoma strednými nasávacími rúrkami môže byť alternatívne, ako je to znázomenć na obr. l, usporiadaný ďalší derivačný rezonátor. Tento je znázornený čiarkovane (derivačný rezonátor 48).l. Nasávacia nlrka s niekoľkými jednotlivými sacími rúrkami a zbemou rúrkou spąjajúcou na strane vstupu sacie rúrky, pričom zbemá rúrka (l l) je so sacími rúrkarní (10,16, 17, 18) vytvorená ako jeden kus technikou iiikania,vyznačuj úca sa tým, žeakoďalšíprvokje umiestnený derivačný rezonátor (21), ktorý je umiestnený medzi dvoma susediacimi sacími rúrkami (16, 17), pričom zbemâ rúrka (l l), sacia rúrka (16, 17) a derivačný rezonátor (21) majú vyfúknutý tvar z jedného kusa.2. Nasávacia rúrka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že zbemâ rúrka (ll)je umiestnená na telese vzduchovćho filtra (43) pomocou zásuvkovćho a/alebo skrutkovćho spoja3. Nasávacia rúrka podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v telese (43) vzduchového filtra je umiestnený derívačný rezonátor (36) a tento derivačný rezonátor (36) je spojený so zbemou rúrkou (32) nasávacej rúrky cez otvor (42).4. Nasávacia rúrka podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačuj úea sa tým, ževzbernej rúrke (32) je umiestnený rezonátor (40), ktorého dlžka zodpovedá lambda/4.S. Nasávacía rúrka podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúeu sa tým, ženakoncoch sacích rúrok (10, 16, 17, 18) nachádzajúcich sa pri motore je umiestnená pripájacia prlruba (12), pričom každá pripájacia príruba (12) je spojená pomocou zásuvkového alebo zvarovćho spoja so sacou rúrkou (10, 16, 17, 18).6. Nasávacia rúrka podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačuj úca sa tým, žezbemá nírka (ll) je na strane protiľahlej k vstupnej strane sacích rúrok (10, 16, 17, 18) otvorená, pričom otvorená strana zbemej rúrky (l l)je zatvorené krytom.7. Spôsob výroby nasávacej rúrky podľa nároku l z plastu pomocou techniky Íiikania, v y z n a č u j ú c i s a tým , že sajednotlive sanie rúrky (10, 16, 17, 18) a zbemá rúrka (ll) spájajúca na strane vstupu sacie rúrky(10, 16, 17, 18 ) vytvarujú ako jeden kus, pričom sa derivačný rezonátor (21) pritvaruje na nasávaeiu rúrku a tento derivačný rezonátor (21) sa umiestni medzi dve sacie rúrky(10, 16, 17, 18) a vybaví sa otvorom (23), ktorý vyúsťuje do zbemej rúrky (l 1).8. Spôsobpodľanároku 7, vyznačuj úci sa t ý m , že sa do zbemej rúrky (32) vsadí ďalší rezonátor(40), ktorého dlžka je lambda/4.

MPK / Značky

MPK: B29C 49/00, F02M 35/12

Značky: nasávacia, výroby, rúrka, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-282447-nasavacia-rurka-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nasávacia rúrka a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty