Spôsob výroby netkaného materiálu

Číslo patentu: 282439

Dátum: 31.12.2001

Autor: Reiner Lennart

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby netkaného materiálu pomocou hydrosplietania vláknitej štruktúry, pričom suché vlákna, prírodné a/alebo syntetické, sú dávkované do disperznej nádoby (11), prípadne sú predbežne zvlhčené. Vlákna sú dispergované v peniteľnej sa tekutine obsahujúcej vodu a povrchové aktívne činidlo na sformovanie disperzie penených vlákien, na ktorého základe je disperzia penených vlákien aplikovaná na sito (118) a odvodnená od peny, a následne po sformovaní je vláknitá štruktúra podrobená hydrosplietaniu. Na site (118) v uzatvorenej formujúcej jednotke (117, 119) sa formuje vláknitá štruktúra. Pena po pretlačení cez sito (118) je recirkulovaná do disperznej nádoby (111) v jednoduchom uzavretom okruhu cez uzatvorenú nádrž (128) peny, v ktorej je pena oddeľovaná do tekutej fázy a ľahšej penovej fázy, ktorá je redukovaná uvoľnením vzduchu a následne sú obidve časti - tekutá fáza a redukovaná penová fáza recirkulované do disperznej nádoby (111).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby netkaného materiálu prostredníctvom hydrosplietania vláknitej štruktúry.Hydrosplietanie, či odstredivé splietanie, sú technikou,ktorá bola zavedená v 70. rokoch, pozri napríklad patent CA č. 841 938. Tento spôsob obsahuje formovanie vláknitej štruktúry, či už vkladanej za sucha, alebo za mokra, v ktorom sú potom predmetné vlákna vzájomne splietanć, t. j. splietané dohromady pri vysokom tlaku pomocou veľmi jemných vodných dýz. Pluralita radov vodných dýz je nasmerovaná na štruktúru vlákien, ktorá je podopieraná pohybujúcim sa sitom. Splietaný materiál sa potom suší. Vlàkna používané v tomto materiáli môžu byť tvorené staplovými vláknarni, napríklad polyesterom, umelým hodvábom, nylonom, polypropylénom a podobne, pomocou vlákien na báze celulózy, č zmesami vlákien na báze celulózy a staplových vlákien. Tieto netkané materiály sa môžu vyrábať lacno a preukazujú vysoké pohlcovacie charakteristiky. Okrem inćho sa používajú ako vysúšacie materiály pre domácnosti alebo priemyselné použitie, a ako materiály najednorazové použitie V oblasti zdravotnej starostlivosti a pod.Techniky formovania penou, V ktorých je vláknitá štruktúra formovaná z disperzie vlákien V penenej tekutine,sa dnes používajú na výrobu papiera a iných, na vláknach založených netkaných materiálov, rovnako ako na výrobu materiálov zo sklenených vlákien, na tvarovanie stlačením rôznych produktov na použitie okrem iného v automobilovom priemysle. Táto technika je okrem iného opisaná v GB l 329 409 a US 4 443 297. Takto produkované vláknitć štruktúry preukazujú pri formovaní daného vlákna vysoký stupeň homogénnosti.Cieľom tohto vynálezu je dosiahnuť zjednodušený spôsob výroby netkaného materiálu s charakteristikami vysokej absorpcie, pevnosti a homogénnosti.Toto sa dosiahne spôsobom výroby pomocou hydrosplietania vláknitej štruktúry, pričom suché vlákna, prírodné a/alebo syntetické, sú dávkované do disperznej nádoby,prípadne sa predbežne vlhčia. Vlákna sú dispergované v peniteľnej sa tekutine obsahujúcej vodu a peniaci prostriedok na sfonnovanie disperzie penených vlákien, na ktorého základe je disperzia penených vlákien aplikovaná na sito a sušená od peny, a následne po sforrnovaní je vláknitá štruktúra podrobená hydrosplietaniu. Podstatou vynálezu je, že na site v uzatvorenej forrnujúcej jednotke sa formuje vláknitá štruktúra, v ktorej počas formovania nie je exponovaný žiadny voľný tekutý povrch, pričom pena po pretlačení cez sito je recirkulovaná do disperznej nádoby v jednoduchom uzatvorenom okruhu cez uzatvorenú nádrž peny,v ktorej je pena oddeľovaná do tekutej fázy a ľahšej penovej fázy, ktorá je redukovaná uvoľnenlm vzduchu a následne obidve časti - tekutá fáza a redukovaná penová fáza sú recirkulované do disperznej nádoby.Vo výhodnom uskutočnení je do uzatvoreného okruhu ďalej pridávaná sladká voda, vzduch, peniaci prostriedok a pripadne iné chemikálie na nahradenie nmožstva, ktoré opustilo uzatvorený okruh s vláknitou alebo papierovou štruktúrou po sformovaní.V ďalšom výhodnom uskutočnení je pred hydrosplietaním na sformovanú vláknitú štruktúru rozstrekovaná sladká voda, ktorá je po prejdení vláknitou štruktúrou dodávaná nasávaclm boxom do umtvoreného okruhu.Výhodné je, ked je tekutina zo spodku nádrže peny vedená do disperznej nádoby prvým potrublm, pena prechádza do disperznej nádoby druhým potrublm na vrchu nádrže peny, do disperznej nádoby sú pridávané vlákna a dispergované v peniteľnej tekutine, pričom v nádrži peny je udržíavaný v podstate stály tlak pomocou regulačného ventilu, usporiadaného vnútri alebo priamo za druhým potrubím.Výhodné je tiež, keď na penu vnútri alebo tesne pri druhom potrubí je pôsobené mechanicky, čim sú v nej rozbíjané väčšie vzduchové bubliny na uvoľnenie viazaného vzduchu.Týmto spôsobom sa dosahuje llexibilný priestor a energiu šetriaci spôsob, ktorým môže byť produkovaný netkaný splietaný materiál s prekvapujúco vysokou kvalitou.Prehľad obrázkov na výkresochTento vynález bude ďalej opísaný pomocou výkresov,kde na obr. 1 je uvedený postupový diagram podľa vynálezu a na obr. 2 je modifikovaný dizajn disperznej nádoby a nádrže peny.Obr. l predstavuje spracovateľský roztok na postup výroby peny podľa tohto vynálezu. Táto pena je generovaná pomocou peniaceho prostriedku (povrchového činidla),ktorý je pridávaný do vody V rozvlákňovaní 111, kde dochádza k intenzívnemu miešaniu a priberaniu vzduchu. Dodatočná generácia peny nastáva v postupe dôsledkom turbulencie, ktorá je vytvárané v pumpách, tak ako pri site 118. Podmienkou generácie peny však je, že tu existuje prístup k vzduchu.Peniaci prostriedok (povrchové činidlo) môže byť akéhokoľvek vhodného typu aniónový, katiónový, neiónový,či amfotemý. GB patent l 329 409 opisuje na formovanie vláknitých štruktúr penou vhodný peniaci prostriedok. Existuje však mnoho iných, na tento účel použiteľných prostriedkov. Ich výber bude ovplyvňovaný faktorrni, napríklad takými, ako je chemické zloženie iných možných prísad do vláknitých materiálov na výrobu papiera, ako sú spevňovače za vlhka, spojivové prostriedky, krepovacieVhodné dávkovanie peniaceho prostriedku na dosiahnutie pomerne stabilnej peny, ktorá je schopná udržiavať v podstate rovnomemú disperziu vlákien v pene, je pre každý jednotlivý prípad prispôsobené a závisí od takých faktorov,ako je typ peniaceho prostriedku (povrchového činidla),stupeň tvrdosti, vody, teplota vody, tak ako aj typu vlákien. Jeho vhodný obsah vo vode sa pohybuje vnútri hraníc 0,02- 1,0 hmotnosmých percent, prednostne však leží pod 0,2 hmotnostného percenta.Charakteristiky tejto peny sa menia s množstvom viazaného vzduchu. Pri obsahu vzduchu do asi 70 - 80 je vzduch prítomný v podobe malých, sférických vzduchových bubliniek, obklopených voľnou vodou, takzvanej sférickej peny. Pri väčšom obsahu vzduchu sa pena transformuje do tzv. polyhedrálnej peny, v ktorej je voda prítomná v tenkých membránach medzi rôznymi vzduchovými bub SK 282439 B 6linkami. Typ na Ostatok uvedenej znamená, že táto pena je veľmi tuhá a ťažko sa s ňou zaobchádza.Pri postupe formovania peny sa normálne používa sférícká pena, t. j. obsah vzduchu je medzi 40 - 70 . Malé bublinky vzduchu fungujú ako rozpemé prostriedky medzi rôznymi vláknami v rovnakom momente, čo vyššia viskozita, v porovnani s vodou tlmí turbulenciu v danej tekutine a redukuje frekvenciu kolizie medzi rômymi vláknami, a týmto pôsobenou vločkovou fomráciou. Veľkosť bubliniek v pene je ovplyvňovaná faktormi, ako sú druh miešacieho prostriedku v rozvlálcňovači/penovom generátore 111,rýchlosť miesenia, rovnako, ako množstvo a druh peniaceho prostriedku (povrchového činidla). Vhodný priememý priemer je medzi 0,02 a 0,2 mm.V predstavenom stvárnení je použitá zmes vlákien na báze celulózy a syntetických vlákien. Prezentované celulózové vlákna v podobe ľahko defrbrovateľnej valcovanej 112 buničiny sú odmeriavané dole do rozvlákitovača/penového generátora 111 počas riadenej rýchlosti medzi párom podávacích valčekov 112 pomocou spojeného merača plošnej hmotnosti, na základe ktorého sú tieto dodávané cez predzavlhčovaci kanál skôr, ako sú na hrubo rozdrvené do rozvlákňovača 111. 1( hrubému drveníu buničiny dochádza napriklad medzi tzv. klincovýrni valcami. Je žiaduce navlhčovanie buničiny pomocou sladkej vody, aby sa uľahčila disperzia v danom rozvlálcňovačí. Kanál predzavlhčovania a hrubý drvič (vlastne tiež rozvlákňovač) boli z dôvodov jednoduchosti z príslušného výkresu vynechané. V pripade, že valcová buničina preukazuje celkovo rovnomemú plošnú hmotnosť, k odmeriavaniu (dávkovaniu) môže dochádzať len s prostrednictvom rýchlosti dodávania Eventuálne variácie plošnej hmotnosti valcovanej buničiny môžu byť kompenzované menenim rýchlosti daného stroja v papierenskom stroji tak, aby sa povrchová hmotnosť formovanej vrstvy udržiavala v podstate konštantné.syntetické vlákna sú normálne zabezpečené v podobe žokov 122, ktoré sú známym spôsobom otvárané otváračmi žokov 123, dávkované pomocou vlnitého pásu 124 a usporiadané na zbemom site 125. Vlákna sú vsávané zo zbemého sita dúchaclm vedením 126 a odmeriavané (dávkovanć) dole do rozvláldtovača/generátora peny 111 cez kondenzátor 127.Na dávkovanie vlákien buničiny a syntetických vlákien je možné samozrejme použiť aj iné zariadenie.V predstavenom stvámenl je použitý rovnaký rozvlákňovač pre obidva typy vlákien, v závislosti od skutočnosti,že tieto môžu vyžadovať rozdielne spracovania, alebo kde je žiaducc použiť rôzne druhy vlákien na tzv. viacvrstvové formovanie, čo je ďalej opisané.Rozvlákňovač/penový generátor 111 je koncentricky umiestnený vnútri väčšej nádrže, nádrže peny 128. Zatiaľ čo je rozvlákňovač 111 otvorený smerom nahor, nádrž peny 128 je zatvorené. Tieto dve nádoby spolu komunikujú cez rúrky 129, 130 na spodnej a vrchnej strane.V rozvlákňovači/penovom generátore 111 dochádza k intenzívnej disperzii a miešaniu vlákien. V tom istom momente je pomocou peniaceho prostriedku (povrchového činidla) vo vode generovaná pena. Aby sa zabránilo penc, aby stúpala smerom hore a narastala penová vrstva na vrchu,je dôležité udržiavať cirkuláciu peny medzi homou a dolnou časťou rozvlákiíovača/penového generátora 111. Pomocou vhodne navrhnutého rotorového agregátu 131 sa získava úplne sformovaný vir, ktorý dodáva požadovanú cirkuláciu. Objem rozvlákňovača je prispôsobený tak, aby bol schopný vykonávať rýchle variácie v dávkovani vlákna.Vhodná koncentrácia vlákna je 0,1 - 1,5 hmotnostného percenta.Obsah vzduchu v pene môže byť meraný pomocou váženia známeho objemu dísperzie speneného vlákna. Toto môže nastať pomocou kontinuálnej registrácie hmotnosti určitej dĺžky potrubia medzi rozvlálcňovačonr/penovým generátorom 111 a vstupným boxom 117. Kalibrácia stupnice merania je uskutočňované v dôsledku skutočnosti, že hmotnosť spomínaného objemu, naplneného predmetnou tekutinou bez zrniešania, so vzduchom, zodpovedá 0 vzduchu, zatiaľ čo ten istý objem, naplnený iba vzduchom,zodpovedá 100 obsahu vzduchu. Úprava obsahu vzduchu môže byť realizovaná, napriklad pomocou pridania peniaceho prostriedku rýchlosťou miešania v rozvláknovači/penovom generátore 111 a/alebo tým , že do pumpy 133 je uvoľňovaný stlačený vzduch.Pena s obsiahnutými vláknami je pumpovaná do vstupného boxu 117 na papierenskom stroji pomocou vhodnej pumpy 133, týmto strojom je v predstavenom príklade Fourdriníerov typ. Tento typ papierenského stroja má však Sekundárny význam pre tento vynález, ktorý môže byť tiež použitý napriklad na stroje s nasávacinri prsnými valcami a stroje s dvojitými sitami. Pumpa by mala byť schopná sa vyrovnať s veľkými množstvami vzduchu a zároveň by mala byť tiež schopná zaobchádzať s dlhými syntetickými vláknami, keď sú tieto prítomné bez výskytu zvlákríovacieh efektov. Týmto požiadavkám vyhovuje niekoľko rôzn ch púmp. Jedným z príkladov je tradičná piestová pumpa. alšírn je vákuová pumpa s kruhovým žľabom, napriklad znač Helivac, vyrábané ñrmou Berendensen Technik AS. alším príkladom je druh pumpy vyrábaný Disctlo Corporation, ktorý má priestor s rotačným kotúčom s radiálnymi medzerami.Vo vybranom stvámeni môžu byť vstupný box 117 a nasávaci box 119 považované za integrovanú jednotku. Formovanie vláknitej štruktúry je celkom uzatvorené, t. j. nie je tu žiaden povrch voľného fluida. Zo vstupného boxu 117 vychádza von odvodnená a ľahko formovaná vrstva.Disperzia pena-vlákno je rozdeľovaná cez šírku stroja do vstupného boxu 117 a vypina priestor, ktorý je ohraničený koncovými stenami vstupného boxu a smerom dole sa zvažujúcej homej časti. Pena je nasávaná cez sito 118 pomocou vákuovej pumpy 120 a to, čo ostáva na site, sa stáva pripravenou sformovanou vrstvou.Použiť formovanie tzv. viacnásobnej vrstvy pomocou rôznych typov vlákna/unesi v rôznych vrstvách, sa dá tak isto predstaviť rôzne typy vlákien sú potom dodávané oddelene hore do vstupného boxu 117, ktorý je v tomto pripade viacvrstvovým typom.Aby sa udržiavala vodná rovnováha v systéme, voda,ktorá mizne s vrstvou po formovaní, musí byť nahradená Jedným spôsobom, ako to realizovať, je pomocou rozstrekovača 134 priečne s formovanou vláknitou štruktúrou. Sprchovanie 134 slúži navyše ako omývacia zóna, aby sa minímalizoval obsah peniaceho prostriedku v sformovanej vrstve pred hydrosplietaním l( pridaniu sladkej vody môže zároveň dôjsť na rôznych miestach systému, napriklad v štádiu predzavlhčenia. Oddelený nasávaci box 135, ale ten,ktorý je pripojený na rovnakú cirkulačnú fázu, aká je vyššie, dodáva náhradnú vodu do nádrže peny 128.Pena, čo je nasávaná cez sito 118, je odovzdávaná cez nasávaci box 119 a vákuovú pumpu 120 na vrch penovej nádrže 128. S penou je tiež odovzdávané nevyhnutné množstvo unikajúceho vzduchu. Nádrž peny 128 funguje ako nárazniková nádrž na penu.Pena, čo je usadená v nádrži, sa bude pomaly premieňať zo sférickej peny do polyhedrálnej peny, tieto druhy pien boli predtým opisané. V nádrži peny 128 takto bude tekutina odvodňovaná do spodnej časti nádrže, zatial čoľahšia pena sa hromadl v homej časti nádrže. Peniaci prostriedok (povrchové činidlo) sa hromadí V kontaktnom povrchu medzi vzduchom a vodou. Tak je pravdepodobné, že tento prostriedok bude mať tendenciu ostávať v ľahšej pene a teda byť koncentrovaným smerom k homej časti nádrže.Tekutá fáza v spodnej častí nádrže peny 128 tečie do rozvláldlovača 111 cez spájaciu rúrku 129 na spodku nádrže. Rovnako bude pena na vrchu nádrže peny 128 tlačená von cez rúrku 130 na vrchu nádrže v dôsledku pretlaku,ktorý je vytváraný vákuovou pumpou 120. Táto ľahká pena je veľmi stabilná a predovšetkým nadutá (objemná), a teda musí byť obmedzená skôr, ako je uvoľnená do rozvlákňovača 111. V rúrke 130 je namontovaná Vysokorýchlostná vrtuľka 136, ktorá mechanicky rozbíja väčšie vzduchové vaky a uvoľňuje časť z veľkého množstva viazaného vzduchu.V homej spájaoej rúrke 130 je usporiadaný tiež riadiaci ventil 137 medzi nádržou peny 128 a rozvlákňovačom,pomocou ktorého môže byť tlak v nádrži peny 128, a tým aj úroveň v rozvlálcñovači 111, konštantne udržiavané.Prostredníctvom opísaného usporiadania je získaná uzatvorená slučka peny, tá sa otvára riadeným spôsobom medzi nádržou peny 128 a rozvlákňovačom 111. Objem nádrže peny by sa mal dimenzovať tak, aby rezidenčná doba peny v predmetnej nádrži bola asi 45 - 180 sekúnd,prednostne 60 - 120 sekúnd. Veľká časť obsahu tekutiny bude potom môcť odtekať do spodku nádrže 128, a potom pretekať do rozvlákňovača. V tom istom čase musí byť daná nádrž schopná zadržiavať ľahšiu penu v homej časti nádrže. Vhodný pomer medzi celkovým objemom a očakávaným objemom tekutiny v nádrži je asi 4 - 8, prednostne asi 6.Pena takto cirkuluje medzi rozvlaltňovača/penovým generátorom 111, vstupným boxom 117, sitom 118, nasávacím boxom 119 a späť do rozvlákňovača/penového generátora 111 cez nádrž peny 128 v jednom jednoduchom kroku cirkulácie. Dochádza k istému pridaníu vody s cieľom nahradiť ntnožstvo, ktoré nasleduje spolu s vrstvou po jej formovaní. Pridanie náhradnej vody môže byť riadené, napríldad prostrednictvom merania diferenciálného tlaku v nádrži peny 128. Obsah peniaceho prostriedku v disperzii vlákna, čo je vystavené pene, je vhodne stanovovaný meračom povrchového napätiaRozvláldlovač/penový generátor 111 a nádrž peny 128,však nemusia byť usporiadané ako integrovaná jednotka,ale môžu byť usporiadané oddelene od seba, ako je zobrazené na obr. 2. Dokonca však aj v tomto prípade tieto spolu vzájomne komunikujú a pomocou vedenia (rťnok) 129 a 130. Ako bolo spomenuté predtým, daný systém môže tiež,obsahovať dva alebo viac rozvlákňovačov/penových generátorov, ktoré môžu byť všetky stále ešte spojené s rovnakou nádržou peny.Sformovaná vláknitá vrstva je hydrosplietaná okamžite po fonnovaní v splietacom mieste 138, zatial čo je stále ešte podopieraná sitom 118. Miesto vzájomného splietania 138 obsahuje pluralitu radu dýz 139, z ktorých sú pod vysokým tlakom nasmerované veľmi jemné vodné dýzy smerom k danej vláknitej štruktúre a spôsobujú jej splietanie, L j. splietanie daných vlákien dohromady. Vhodný tlak v splietaclch dýzach sa prispôsobuje v závislosti od materiálu daného vlákna, povrchovej hmotnosti, atď.Čo sa týka ďalšieho opisu hydrosplietania - či toho, čo sa nazýva aj technikou odstredivého splietania, odkazujeme o. i. na patent CA 84.1 938.Štruktúra príslušných vzájomne spletených vlákien je odvodzovaná cez nasávacie boxy 140 a potom je odovzdá vaná do sušiaoeho miesta (stanice) na sušenie skôr, ako sa konečný materiál navíja do valcov.Voda je zo splietacích dýz odstraňovaná cez nasávacie boxy 140 a pumpovaná do procesu čistenia vody na základe čoho je recirkulovaná do miesta splietania 138. Opísané zariadenie je zariadením in-line, kde je ihned po fonnovani a hydrosplietanl splictaná, penou formovaná vláknitá štruktúra, čo vytvára podkladový materiál na hydrosplietanie, bud s použitím rovnakého sita 118, ako je vyobrazené na obr. l, alebo pomocou rôznych sít na penové formovanie a hydrosplietanie, napriklad v pripade, keď sa vyžaduje produkovať v spojeni s hydrosplietaním materiál vzorovaný otvormi. Tento materiál je uprednostnene splietaný z oboch strán.Farmácia. penou formovanej vlálcnitej štruktúry môže,iste, nastať pomocou iných riešení postupu, ako je ten, tu zobrazený. Príklady takýchto iných postupov sú napr. uvedené v GB 1 329 409 a US 4 443 297.Môžu sa používať vlákna mnohých rôznych druhov s rôznymi pomermi miešania. Takto môžu byť použité zmesi buničinových vlákien a syntetických vlákien, napríklad polyesteru, polypropylénu, umelého hodvábu, lyocelu (viskózy), atď. Ako alternatíva k syntetickým vláknam, môžu byť tiež použité prírodné vlákna s dlhými dĺžkami vlákien,nad 12 mm, ako sú vlákna zo semien, napríklad bavlny, kapoku, glejchidy (lipkavca) vatočnlka vlákna z listov, napríklad sisalu, manilského konope, ananásu, novozélandského konope a lykových vlákien, napríklad ľanu, konope,ramie, juty a kenafu. Môžu sa použiť rôzne dlžky vlákien a pri penovej forrnujúcej technike je možné použiť dlhších vlákien, ako sú tie, ktoré sú možné pri tradičnom ukladaní vláknitých štruktúr za mokra Dlhé vlákna, cca 18 - 30 mm,sú na hydrosplietanie výhodné (uprednostnené), pretože zvyšujú pevnosť daného materiálu, ako v podmienkach za mokra, tak sa sucha. Pri penovom formovaní je dodatočnou prednosťou skutočnosť, že je možné produkovať materiál s menšou plošnou hmotnosťou, ako je ten V prípade ukladania za mokra. Ako náhrady za vlákna celulózy je možné použiť rastlinných vlákien s krátkymi vláknami, ako je espartová tráva, phalaris arundinacea a slama zo zberových semien.Na účely pridania dodatočnej pevnosti danému materiálu, môže byť pri istých typoch vlákien žiaduce nejaké spojivo. Vhodné spojiva obsahujú šktob, založené spojivà,polyvinil-alkohol, latex, atď., ktoré sa používajú, aby sa zvýšila pevnosť netkaných materiálov.Použil sa Fourdrinierov papierenský stroj s pozdĺžnym sitom, majúci rýchlosť stroja 20 m/min., s použitím zmesi vlákien obsahujúcej 50 vlákien buničiny z konifersulfátu a 50 palypropylénových vlákien (PP) 1,4 dtex/ 18 mm. Disperzia vlákien má koncentráciu vlákien 0,34 hmotnostného percenta, bola pripravená v rozvláldlovači, do ktorého bol tiež pridaný peniaci neiónový prostriedok (povrchové činidlo) v koncentrácii 0,06 At Rezidenčná doba bola v rozvlákňovači 34 sekúnd. Obsah vzduchu v spenenej dísperzii vlákna, čo bola odovzdávaná do vstupného boxu,bol 54 . Suchý obsah fomiovanej vlálcnitej štruktúry bol 30 . Táto bola okamžite po 55 formovaní podrobená obojstrannému hydrosplietaniu, t. j. vláknitá štruktúra bola splietaná z obidvoch strán. Počet splietaclch pramienkov predstavoval 3 kusy/kanál. Priemer otvoru dýz predstavoval l 20 rnikrónov a počet otvorov 1700/m. Tlak splietania bol 95 barov. Spletená vláknítá štruktúra sa lisovala a sušila pomocou horúceho vzduchu pri 100 °C.Charakteristiky produkovaného materiálu sú uvedené v tabuľke l.Uskutočnil sa druhý pokus s použitím zmesi vlákien,obsahujúcej 70 vlákien buničiny z bieleného sulfátu a 30 polypropylénových vlákien (PP) 1,0 dtex/ 18 mm. Disperzia vlákien predstavovala 0,20 hmotnostného percenta. Prlsada peníaceho prostriedku (povrchového činidla) bola rovnaká ako v príklade 1. Rezidenčná doba v rozvlákňovači bola 40 sekúnd a obsah vzduchu v spenenej disperzii i vlákna, ktorá bola odovzdávaná do vstupného boxu, bol 53. Splietanie bolo realizované spôsobom podľa tohto, uvedeného v príklade 1.Charakteristiky produkovanćho materiálu sú uvedené v tabuľke l.Uskutočnil sa tretí pokus s použitím zmesi vlákien, obsahujúcej 50 vlákien buničiny z bíeleného konifersulfátu a 50 vlákien Tencel (lyocel) 1,7 dtex/12 mm. Koncentrácia vlákien predstavovala 0,36 hmotnostného percenta a rezidenčná doba v rozvlákňovači bola 26 sekúnd. Obsah vzduchu v spenenej disperzii vlákna, ktorá sa odovzdávala do vstupného boxu, bol 51 . Splietanie bolo realizované spôsobom podľa toho, ako je uvedené v priklade l.Charakteristiky produkovanćho materiálu sú uvedené v tabuľke l.Uskutočnil sa dodatočný pokus s použitím zmesi vlákien, obsahujúcej 60 vlákien buničiny z bieleného konifer-sulfátu a 40 vlákien Tencel 1,7 dtex/IZ mm. Koncentrácia vlákien predstavovala 0,18 hmotnostného percenta a rezidenčná doba v rozvlákflovači bola 27 sekúnd. Obsah vzduchu v spenenej disperzii vlákna, čo sa odovzdávala do vstupného boxu, bol 49 . Splietanie bolo realizované spôsobom podľa toho, ako je uvedené v príklade 1.Charakteristiky produkovaného materiálu sú uvedené v tabuľke 1.Hruuu nu na zo sa 29 s SCII-PI 47mudr-numa dn ua ua 4 eo lzuu. hlr lPcvn. v ťahu sa in 51 M 1 IJ laku-a.i emma aj SIS 35 12 7.9 (nemu Cqthava 4. s 3.15 1.9 hour-hat era sis a I zh (saunal. Spôsob výroby netkaného materiálu pomocou hydrosplietania vláknitej štruktúry, pričom suché vlákna, prírodné a/alebo syntetické, sú dávkované do disperznej nádoby(1 l), prípadne po predbežnom zvlhčení, vlákna sú dispergované v peniteľnej sa tekutine obsahujúcej vodu a povrchové aktívne činidlo na sformovanie disperzie penených vlákien, na ktorého základe je disperzia penených vlákien aplikovaná na sito (l 18) a odvodnená od peny, a následne po sfonnovaní je vlaknitá štruktúra podrobená hydrosplietaniu,vyznačuj úci sa tým, ženasite(1 l 8) v uzatvorenej formujúcej jednotke (117, 119) sa formuje vláknitá štruktúra, v ktorej počas formovania nie je exponovaný žiadny voľný tekutý povrch, pričom pena po pretlačení cez sito (118) je recirkulovaná do disperznej nádoby(1 l l) v jednoduchom uzatvorenom okruhu cez uzatvorenú nádrž (128) peny, v ktorej je pena oddeľovaná do tekutej fázy a ľahšej penovej fázy, ktorá je redukovaná uvoľnenim vzduchu a následne obidve časti - tekutá fáza a redukovaná penové fáza sú recirkulované do disperznej nádoby (l l l).2. Spôsobpodľanároku Lvyznačuj úci sa tý m , že do uzatvoreného okruhu je ďalej pridávaná sladká voda, vzduch, peniaci prostriedok a pripadne iné chemikálie na nahradenie množstva, ktoré opustilo uzatvorený okruh s vláknitou alebo papierovou štruktúrou po sformovanl.3. Spôsobpodľanároku 2,vyznačujúci sa t ý m , že pred hydrosplietanim je na sformovanú vláknitú štruktúru rozstrekovaná sladká voda (134), ktorá je po prejdenl vláknitou štruktúrou dodávaná nasávaclm boxom4. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokovlaživyznačujúci sa tým, žetekutina zo spodku nádrže (128) peny je vedená do disperznej nádoby (lll) prvým potrubim (129), pena prechádza do disperznej nádoby (l l l) druhým potrubím (130) na vrchu nádrže peny, do disperznej nádoby (1 l 1) sú pridávané vlákna dispergované v peniteľnej tekutine, pričom v nádrži (128) peny je udržiavaný v podstate stály tlak pomocou regulačného ventilu (137), usporiadaného vnútri alebo priamo za druhým potrubím (130).5. Spôsobpodľanároku 4, vyznačuj úci sa t ý m , že na penu vnútri alebo tesne pri dmhom potrubí(130) je pôsobenć mechanicky, čím sú v nej rozbíjané väčšie vzduchové bubliny na uvoľnenie viazaného vzduchu.

MPK / Značky

MPK: D21F 11/00

Značky: materiálů, netkaného, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-282439-sposob-vyroby-netkaneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby netkaného materiálu</a>

Podobne patenty